Tải bản đầy đủ

Phân biệt nhượng quyền thương mại và li xăng

21/2/2019

Phân biệt nhượng quyền thương mại và li xăng

Phân biệt nhượng quyền thương mại và li xăng
07:57 22/08/18

Hoạt động nhượng quyền thương mại và hoạt động li xăng đều là những hoạt động mang lại những lợi
ích thương mại nhất định. Tuy nhiên, giữa hai hoạt động này vẫn gây ra nhiều nhầm lẫn cho nhiều
người bắt đầu kinh doanh. Với bài viết sau, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP sẽ giúp quý thành viên hiểu rõ hơn
những vấn đề xoay quanh nhượng quyền thương mại và li xăng.

Để tìm ra sự khác nhau ở hai hình thức này, chúng ta cần hiểu rõ bản chất thật sự của từng hoạt động bằng
những quy định sau:
Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại trong đó bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán
hàng hóa, cung ứng dich vụ theo điều kiện và bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận
quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.
Trong khi đó Li xăng là hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có
người giao và người nhận. Người nhận li xăng được sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ trong khi người cấp li
xăng vẫn giữ quyền sở hữu trí tuệ của mình.
Sự khác nhau giữa hai hoạt động này được thể hiện qua những tiêu chí sau:

Tiêu
chí so
sánh

Nhượng quyền thương
mại

Li xăng

Đối
tượng

Quyền thương mại (Hoạt
động mua bán gắn với
nhãn hiệu hàng hóa, tên
thương mại, bí quyết kinh
doanh, khẩu hiệu kinh
doanh, biểu tượng kinh
doanh, quảng cáo của
bên nhượng quyền).

Quyền sử dụng đối
tượng sở hữu công
nghiệp. Trong đó, đối
tượng được phép
thực hiện li xăng
không bao gồm chỉ
dẫn địa lý, tên thương
mại.

Phạm
vi

Rộng hơn bởi việc mua
bán gắn với nhãn hiệu,

Hẹp hơn vì chỉ được
chuyển giao quyền sử

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/phan-biet-nhuong-quyen-thuong-mai-va-li-xang-249.html1/3


21/2/2019

Mục
đích

Phân biệt nhượng quyền thương mại và li xăng

thương hiệu, biểu tượng,
bí quyết kinh doanh

dụng đối tượng sở
hữu công nghiệp

Nắm giữ và điều hành hệ
thống kinh doanh.

Hướng tới giá trị nhãn
hiệu hàng hóa, kiểu
dáng công nghiệp, giải
pháp hữu ích.

- Hợp đồng nhượng
quyền thương mại.

Các
loại
hợp
đồng

Các
hạn
chế

- Hợp đồng nhượng
quyền thương mại thứ
cấp: là hợp đồng giữa bên
nhượng quyền thứ cấp và
bên nhận quyền thứ cấp
theo quyền thương mại
chung.
- Hợp đồng phát triển
quyền thương mại: bên
nhận quyền được quyền
phép thành lập nhiều hơn
một cơ sở để kinh doanh
theo phương thức
nhượng quyền thương
mại trong phạm vi khu vực
địa lý nhất định.
-Đối với bên nhận quyền:
Chỉ được chuyển quyền
cho bên thứ ba nếu được
sự đồng ý của bên
nhượng quyền.
-Đối với bên nhượng
quyền: Không có hạn chế
đối với bên nhượng
quyền.

Sự hỗ
trợ

Hỗ trợ đào tạo ban đầu và
cung cấp trợ giúp kỹ thuật
thường xuyên cho thương
nhân nhận quyền để điều
hành hoạt động theo đúng
hệ thống nhượng quyền
thương mại.

Quyền
kiểm
soát

Bên nhượng quyền có
quyền kiểm tra định kì
hoặc đột xuất hoạt động
của bên nhận quyền
nhằm bảo đảm sự thống
nhất của hệ thống
nhượng quyền và sự ổn
định về chất lượng hàng
hóa, dịch vụ.

- Hợp đồng độc
quyền.
- Hợp đồng không độc
quyền.
- Hợp đồng thứ cấp.

Hạn chế đối với bên
chuyển quyền (trong
hợp đồng độc quyền):
bên chuyển quyền
không được chuyển
cho bên thứ ba trong
suốt thời gian chuyển
quyền cho bên nhận
quyền.
Có thỏa thuận giữa
hai bên về việc hỗ trợ.
Tuy nhiên chỉ hỗ trợ kĩ
thuật dưới hình thức
cung cấp tài liệu, dữ
liệu, kiến thức chuyên
môn cho người nhận li
xăng.

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại có đối tượng rộng hơn Li xăng. Tuy nhiên mỗi hoạt động
đều có những đặc trưng riêng, tùy thuộc vào từng loại hợp đồng và thỏa thuận của các bên trong khuôn khổ
quy định của pháp luật thương mại và sở hữu trí tuệ. Với những thông tin và đặc điểm của từng hoạt động trên
đây, Qúy thành viên có thể lựa chọn hoạt động kinh doanh phù hợp để mang lại lợi ích thương mại tối đa cho
mình.

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/phan-biet-nhuong-quyen-thuong-mai-va-li-xang-249.html

2/3


21/2/2019

Phân biệt nhượng quyền thương mại và li xăng

Căn cứ pháp lí:
- Luật thương mại 2005;
- Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/phan-biet-nhuong-quyen-thuong-mai-va-li-xang-249.html

3/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×