Tải bản đầy đủ

Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào

21/2/2019

Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử
phạt như thế nào?
08:31 25/12/18

Đầu năm, doanh nghiệp cần phải thực hiện nhiều công việc về thuế, kế toán (xem chi tiết tại Lịch nộp
các loại tờ khai, báo cáo thuế đầu năm 2019). Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số doanh nghiệp vẫn chậm
nộp hồ sơ thuế hay khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế. Nếu vi phạm các hành vi này,
doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức sau:

STT

Các hành vi vi phạm hành
chính về thuế

Mức xử phạt

Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi

thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy
định
1

Quá thời hạn quy định từ 01
ngày đến 10 ngày mà có tình
tiết giảm nhẹ

Cảnh cáo
Phạt tiền 1.400.000
đồng

2

Quá thời hạn quy định từ 01
ngày đến 30 ngày (trừ trường
hợp số 1 nêu trên)

Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 800.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 2.000.000 đồng

3

- Quá thời hạn quy định trên 30
ngày.

Phạt tiền 2.800.000
đồng

- Không thông báo thay đổi
thông tin trong hồ sơ đăng ký

Nếu có tình tiết giảm


nhẹ thì mức tiền

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du-doanh-nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html

1/4


21/2/2019

Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

thuế.
- Không nộp hồ sơ đăng ký
thuế nhưng không phát sinh số
thuế phải nộp.

phạt tối thiểu không
thấp hơn 1.600.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 4.000.000 đồng

Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế
Phạt tiền 1.400.000
đồng

4

Ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu
làm căn cứ xác định nghĩa vụ
thuế trên bảng kê hóa đơn,
hàng hoá, dịch vụ mua vào,
bán ra hoặc trên các tài liệu
khác liên quan đến nghĩa vụ
thuế

Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 800.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 2.000.000 đồng
Phạt tiền 2.100.000
đồng

5

Ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu
làm căn cứ xác định nghĩa vụ
thuế trên hóa đơn, chứng từ
khác liên quan đến nghĩa vụ
thuế

Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 1.200.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 3.000.000 đồng
Phạt tiền 2.800.000
đồng

6

Ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu
làm căn cứ xác định nghĩa vụ
thuế trên tờ khai thuế, tờ khai
quyết toán thuế

Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 1.600.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 4.000.000 đồng

7

- Có hành vi khai sai quy định
tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư
166/2013/TT-BTC
nhưng
không dẫn đến thiếu số thuế
phải nộp hoặc chưa được
hoàn thuế, miễn thuế, giảm
thuế
- Có các hành vi vi phạm quy
định tại các điểm b, c, d, đ, e,
g, h, i, k, Khoản 1 Điều
13 Thông tư 166/2013/TTBTC bị phát hiện trong thời
hạn nộp hồ sơ khai thuế của
kỳ tính thuế hoặc bị phát hiện
sau thời hạn nộp hồ sơ khai

Phạt tiền 4.200.000
đồng
Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 2.400.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 6.000.000 đồng

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du-doanh-nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html

2/4


21/2/2019

Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

thuế, nhưng không làm giảm
số thuế phải nộp hoặc chưa
được hoàn, không làm tăng số
thuế miễn, giảm và không
thuộc trường hợp bị xử phạt
đối với hành vi trốn thuế.
- Có hành vi khai sai dẫn đến
thiếu số thuế phải nộp theo hồ
sơ khai thuế tạm tính theo quý
nhưng chưa đến thời hạn nộp
hồ sơ khai quyết toán thuế
năm.
Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
8

Quá thời hạn quy định từ 01
ngày đến 05 ngày mà có tình
tiết giảm nhẹ

Phạt cảnh cáo
Phạt tiền 1.400.000
đồng

9

Quá thời hạn quy định từ 01
ngày đến 10 ngày (trừ trường
hợp số 8 nêu trên)

Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 800.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 2.000.000 đồng
Phạt tiền 2.800.000
đồng

10

Quá thời hạn quy định từ trên
10 ngày đến 20 ngày.

Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
dưới
1.600.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 4.000.000 đồng
Phạt tiền 4.200.000
đồng

11

Quá thời hạn quy định từ trên
20 ngày đến 30 ngày.

Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 2.400.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 6.000.000 đồng

12

Quá thời hạn quy định từ trên
30 ngày đến 40 ngày

Phạt tiền 5.600.000
đồng
Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 3.200.000
đồng

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du-doanh-nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html

3/4


21/2/2019

Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá 8.000.000 đồng
- Quá thời hạn quy định từ trên
40 ngày đến 90 ngày.
- Quá thời hạn quy định trên 90
ngày nhưng không phát sinh
số thuế phải nộp hoặc người
nộp thuế đã tự giác nộp đầy đủ
số tiền thuế phải nộp vào ngân
sách nhà nước trước thời điểm
cơ quan thuế lập biên bản vi
phạm hành chính về hành vi
chậm nộp hồ sơ khai thuế.
13

- Không nộp hồ sơ khai thuế
nhưng không phát sinh số thuế
phải nộp (trừ trường hợp pháp
luật có quy định không phải
nộp hồ sơ khai thuế).
- Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính
theo quý quá thời hạn quy định
trên 90 ngày, kể từ ngày hết
thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
nhưng chưa đến thời hạn nộp
hồ sơ khai quyết toán thuế
năm.

Phạt tiền 7.000.000
đồng
Nếu có tình tiết giảm
nhẹ thì mức tiền
phạt tối thiểu không
thấp hơn 4.000.000
đồng
Nếu có tình tiết tăng
nặng thì mức tiền
phạt tối đa không
quá
10.000.000
đồng

Căn cứ pháp lý:
Thông tư 166/2013/TT-BTC.

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du-doanh-nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html

4/4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×