Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối, đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: ĐỂ LÀM GÌ?

I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số từ ngữ chỉ cây cối ( BT1,BT2)
- Dựa theo tranh, biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì? ( BT3 )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài kiểm:
- Yêu cầu HS đặt và trả lời câu hỏi “để - HS đặt và trả lời câu hỏi “để làm gì”
làm gì”

- Nhận xét bổ sung


- Nhận xét đánh giá ghi điểm
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
* Hoạt động 1: HD làm bài tập
Bài 1: (Miệng )
- GV gắn tranh ảnh 4 loại cây ăn quả

- HS quan sát


- Cho HS quan sát 1 số cây

- 2 HS kể tên các loài cây và chỉ các bộ

- Yêu cầu 2 HS kể tên các loài cây và phận của cây ăn quả ( Rễ, gốc, thân,
cành, lá, hoa, quả, ngọn).
chỉ các bộ phận của cây ăn quả
- Gọi HS nhận xét

- HS nhận xét

- GV nhận xét
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- HS đọc yêu cầu của bài

- GV lưu ý HS: Từ tả các bộ phận của - HS thảo luận theo nhóm
cây là những từ chỉ hình dáng, màu - Đại diện các nhóm dán kết quả và đọc
sắc, tính chất, đặc điểm

bài

- GV chia lớp thành 3 nhóm, phát giấy - HS nhận xét bổ sung thêm
khổ to và bút dạ
- Yêu cầu các nhóm thảo luận và làm
vào phiếu và vở
- Gọi đại diện các nhóm dán kết quả và
đọc bài
- GV nhận xét chung


Bài3:( Miệng)
- Yêu cầu HS quan sát tranh

- HS quan sát

- Em hãy nói về việc làm của 2 bạn
nhỏ trong tranh

- HS nêu

- HS đặt câu hỏi có cụm từ để làm gì? - HS đặt câu hỏi có cụm từ để làm gì?
( Mẫu)

- HS phát biểu ý kiến


- Gọi nhiều HS phát biểu ý kiến

- HS1: Ban5 nhỏ tưới nước cho cây để

- Nhận xét tuyên dương HS

làm gì?

- Nhắc nhở HS về tìm từ tả các bộ - HS2: Bạn nhỏ tưới nước cho cây để cho
cây xanh tốt.
phận của cây
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn
bị bài sau.

………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×