Tải bản đầy đủ

Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty cổ phần

21/2/2019

Cơ cấu tổ chức quản lý trong Công ty cổ phần

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần được thực hiện theo mô hình sau đây:

Trong đó:
- Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, thực hiện việc bầu, miễn
nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định và thông qua những vấn đề quan trọng của công ty như: Quyết
định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo
tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định khác; Quyết định mua lại trên 10% tổng
số cổ phần đã bán của mỗi loại; Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây
thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty …
Xem chi tiết tại công việc: Quyết định / Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện
các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên, nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam.
Hội đồng quản trị sẽ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký

hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do
Điều lệ công ty quy định; giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong
điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh,
văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; kiến nghị việc tổ chức lại, giải
thể, yêu cầu phá sản công ty …
Xem chi tiết tại công việc: Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; do Hội
đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê làm việc.
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/co-cau-to-chuc-quan-ly-trong-cong-ty-co-phan/1844.html1/2


21/2/2019

Cơ cấu tổ chức quản lý trong Công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm kỳ không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ
không hạn chế.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong
công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Quyết định lương và phụ cấp (nếu có)
đối với người lao động; Tuyển dụng lao động; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ
của công ty cũng như phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh…
Xem chi tiết tại công việc: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc (Giám đốc)
- Ban kiểm soát: có chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản
lý và điều hành công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được
giao…
Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm và thành viên Ban
kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên
hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công


ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt
Nam.
Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần sẽ không có Ban kiểm soát trong các
trường hợp sau:
- Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần.
- Hoặc ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực
thuộc Hội đồng quản trị;
Khi đó, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc.
Xem chi tiết tại công việc: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2014

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/co-cau-to-chuc-quan-ly-trong-cong-ty-co-phan/1844.html

2/2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×