Tải bản đầy đủ

Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động trong công ty cổ phần

21/2/2019

Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động trong Công ty Cổ Phần

KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LẦN ĐẦU KHI BẮT ĐẦU HOẠT
ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động
với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu doanh
nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Số lượng người lao động khai trình không bao gồm những người đang thử việc.
Thành phần hồ sơ:
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bảng khai trình sử dụng lao động (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH).
Nơi nộp hồ sơ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(nếu doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Lưu ý: Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện khai trình sử dụng lao động nếu đến thời gian 30 ngày mà vẫn
chưa có lao động làm việc tại doanh nghiệp.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật

lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/khai-trinh-su-dung-lao-dong-lan-dau-khi-bat-dau-hoat-dong-trong-cong-ty-co-phan/3893.html

1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×