Tải bản đầy đủ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong công ty cổ phần

21/2/2019

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty cổ phần

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TY
CỔ PHẦN
Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký
doanh nghiệp, ...) thì công ty phải đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-25 ban hành kèm theo Thông tư
20/2015/TT-BKHĐT);
2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp
luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục
(nếu có):
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam
còn hiệu lực.
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn
hiệu lực.
Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.


CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-25 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 17, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký
doanh nghiệp
Khoản 2, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký
doanh nghiệp

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/cong-bo-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep-trong-cong-ty-co-phan/5.html

1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×