Tải bản đầy đủ

Bia cac bien ban nghiem thu

TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: ĐIỆN, THU LÔI TIẾP ĐỊA
PHẦN ĐIỆN NHÀ BÁN HÀNG, NHÀ KHO
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH


TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: ĐIỆN, THU LÔI TIẾP ĐỊA
PHẦN ĐIỆN ĐỘNG LỰC

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH


TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU

HẠNG MỤC: ĐIỆN, THU LÔI TIẾP ĐỊA
PHẦN HỐ CÁP ĐIỆN
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH


TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: ĐIỆN, THU LÔI TIẾP ĐỊA
PHẦN THU LÔI, TIẾP ĐỊA

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH


TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: ĐIỆN, THU LÔI TIẾP ĐỊA
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNHTẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: KHU NHÀ BÁN HÀNG
PHẦN NHÀ BÁN HÀNG TẠM
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH


TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: KHU NHÀ KHO
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN


GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH


TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: KHU NHÀ BÁN HÀNG
PHẦN NHÀ BÁN HÀNG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH


TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: KHU NHÀ BÁN HÀNG
PHẦN NHÀ BÁN HÀNG TẠM
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH


TẬP BIÊN BẢN NGHIỆM
THU
HẠNG MỤC: PHÁ DỠ

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ BÁN HÀNG CHXD SỐ 7Đ1 HẢI TÂN

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×