Tải bản đầy đủ

báo cáo kiến tập lớp công chứng

Phùng Minh Tấn

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
KHOA ĐÀO TẠO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CCDTPK
---o0o---

BÁO CÁO KIẾN TẬP
Họ và tên: PHÙNG MINH TẤN
Số báo danh:
Lớp Công chứng: K 20

Trà Vinh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

MỤC LỤC
1 . LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................3
2. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KIẾN TẬP...............................3
1


Phùng Minh Tấn


2.1. Mục đích kiến tập.................................................................................4
2.2. Yêu cầu kiến tập...................................................................................5
2.3. Nội dung kiến tập...................................................................................
2.4. Nhật ký kiến tập......................................................................................
2.5. Báo cáo kiến tập.....................................................................................
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
NƠI THAM GIA KIẾN TẬP
3.1. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Công chứng Phong Phú.............................6
3.2. Hoạt động quản lý của Văn phòng Công chứng Phong Phú.................7
3.3. Đánh giá cơ cấu tổ chức và quản lý của Văn phòng Công
chứng Phong Phú so với quy định của pháp luật...................................................
..............................................................................................................................
4. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC
HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG NƠI THAM GIA KIẾN TẬP.......................................
4.1. Việc thực hiện các quyền của Văn phòng công chứng Phong Phú......10
4.2. Việc thực hiện các nghĩa vụ của Văn phòng công chứng Phong Phú..10
5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM SAU KIẾN TẬP...................................................11

1. LỜI MỞ ĐẦU
2


Phùng Minh Tấn

Sự xuất hiện và phát triển của nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường đã làm
cho các mối quan hệ trong xã hội rất phát triển, nhất là mối quan hệ giao dịch.
Các quan hệ giao dịch không có sự hướng dẫn, quản lý của Nhà nước bằng
pháp luật sẽ lộn xộn. Các tranh chấp, vi phạm sẽ xảy ra nhiều, gây khó khăn,
thiệt hại cho công dân, cơ quan, tổ chức hoặc Nhà nước. Trong cuộc sống đời
thường cũng như trong dân sự, kinh tế, thương mại, khi có tranh chấp xảy ra,
các đương sự thường có xu hướng tìm kiếm những chứng cứ để bênh vực cho
lý lẽ của mình hoặc bác bỏ lập luận của đối phương. Đề phòng ngừa và đảm
bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại mà đương
sự tham gia, họ cần đến chứng cứ công chứng (văn bản công chứng) là loại
chứng cứ xác thực, chứng cứ đáng tin cậy hơn hẳn các loại giấy tờ không có
chứng nhận xác thực hoặc chỉ trình bày bằng miệng. Thực tiễn thực hiện cho
thấy tranh chấp trong xã hội ngày càng tăng, vụ việc càng phức tạp, trong đó
có nguyên nhân là do không có chứng cứ xác thực. Do vậy, việc tuyên truyền,
phổ biến pháp luật là cần thiết, song cũng cần phải tăng cường hơn nữa các


biện pháp, công cụ tổ chức thực hiện pháp luật. Công chứng là một hoạt động
quan trọng, một thể chế không thể thiếu được của Nhà nước pháp quyền.
Thông qua hoạt động công chứng và các quy định hướng dẫn, điều chỉnh,
pháp luật trở thành hiện thực sinh động của đời sống xã hội, thành hành vi sử
xự theo đúng pháp luật. Do đó, xét trên bình diện công dân, thì văn bản công
chứng là một công cụ hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, phòng
ngừa tranh chấp, tạo ra sự ổn định trong quan hệ dân sự, tài sản. Mặt khác, về
phương diện nhà nước thì văn bản công chứng tạo ra một chứng cứ xác thực,
kịp thời không ai có thể phản bác, chối cãi, trừ trường hợp toà án tuyên bố là
vô hiệu. Bởi vậy, văn bản công chứng là công cụ pháp lý quan trọng của Nhà
nước pháp quyền. Công chứng phòng ngừa tranh chấp và vi phạm pháp luật.
Luật Công chứng với chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được triển khai trong
sáu năm qua đã thật sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã
3


Phùng Minh Tấn

hội của đất nước. Sự phát triển nhanh chóng của các văn phòng công chứng đã tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân, bảo đảm tính pháp lý cho các quan hệ dân sự, tạo môi
trường tin cậy cũng như góp phần quan trọng vào quá trình cải cách tư pháp.
Theo sự phân công nhiệm vụ học tập của Học viện tư pháp, tôi đã tham gia kiến tập tại
Văn phòng Công chứng Phong Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28/5-01/6/2018.
Trong thời gian kiến tập, với sự hướng dẫn của các công chứng viên và Trưởng văn
phòng Công chứng Phong Phú, tôi đã được quý văn phòng giúp đỡ và hướng dẫn trong
quá trình kiến tập làm quen với các công việc liên quan đến hoạt động công chứng. Áp
dụng những kiến thức đã được học ở học viện đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình tìm
hiểu hoạt động thực tế tại Văn phòng Công chứng. Những kiến thức thu thập trong thời
gian kiến tập đã giúp tôi hiểu rõ hơn về nghề nghiệp của mình trong tương lai.
2. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KIẾN TẬP
2.1. Mục đích kiến tập
Củng cố kiến thức đã được trang bị tại học viện tư pháp.
Biết cách vận dụng kiến thức đã được học vào quá trình hành nghề công chứng trong
thực tiễn.
Hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành nghề
công chứng, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và các khó khăn thách thức đặt ra đối với
nghề công chứng.
2.2. Yêu cầu kiến tập
Chủ động liên hệ với tổ chức hành nghề công chứng để tiến hành hoạt động kiến tập
theo mục đích và yêu cầu của chương trình đào tạo công chứng viên của học viên Tư
pháp.
Chủ động đề xuất các vấn đề mình quan tâm, đặt các câu hỏi với người hướng dẫn kiến
tập, tích cực trao đổi, thảo luận với người hướng dẫn và các cán bộ, nhân viên của tổ

4


Phùng Minh Tấn

chức hành nghề công chứng nơi tham gia kiến tập về các vấn đề liên quan đến nội dung
kiến tập.
Ghi chép đầy đủ, chính xác, trung thực những gì nhìn thấy, nghe thấy trong quá trình
kiến tập tại tổ chức hành nghề công chứng để làm cơ sở cho việc báo cáo kiến tập.
Tôn trọng kỷ luật của việc tham gia kiến tập, nội quy làm việc của tổ chức hành nghề
công chứng nơi tham gia kiến tập.
Trao đổi với người hướng dẫn kiến tập những gì còn thắc mắc, chưa hiểu rõ để quá trình
kiến tập đạt kết quả tốt.
2.3. Nội dung kiến tập
Trong thời gian tham gia kiến tập tại tổ chức hành nghề công chứng, cần phải chủ động
quan sát, tìm hiểu về cơ cấu, tổ chức quản lý, hoạt động, việc thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng nơi tham gia kiến tập.
2.4. Nhật ký kiến tập
Trong quá trình kiến tập cần ghi chép lại đầy đủ nội dung các công việc mà mình đã tiến
hành, các công việc được ghi lại cụ thể và chi tiết từng ngày thực tập với từng đầu công
việc, những đề xuất của học viên, thực tiễn thực hiện và đánh giá kết quả của người
hướng dẫn kiến tập.
2.5. Báo cáo kiến tập
Báo cáo kiến tập gồm đầy đủ các nội dung về giới thiệu tổng quát quá trình kiến tập, cơ
cấu, tổ chức và quản lý của tổ chức hành nghề công chứng, việc thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng nơi tham gia kiến tập và đưa ra đánh giá của
mình về các nội dung đó trên cơ sở so sánh giữa các quy định của pháp luật và thực tiễn
của tổ chức hành nghề công chứng nơi thực hiện hoạt động kiến tập. Đưa ra bài học cho
bản thân sau quá trình tham gia kiến tập.
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
NƠI THAM GIA KIẾN TẬP
3.1. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Công chứng Phong Phú
5


Phùng Minh Tấn

Đơn vị tôi tham gia kiến tập là Văn phòng công chứng Phong Phú, thành phố Hồ Chí
Minh, được thành lập ngày 01/01/2013 theo quyết định số 3872/QĐ-UBND của UBND
thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/08/2011, là một trong những văn phòng công chứng ra
đời đầu tiên theo chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng của nhà nước với đội ngũ
công chứng viên có bề dày kinh nghiệm xuất thân từ các phòng công chứng nhà nước
chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật, bên cạnh đó cùng với đội ngũ nhân sự, cán bộ
nghiệp vụ năng động, tận tình, tâm huyết với nghề.
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng công chứng Phong Phú như sau:
Trưởng văn phòng.
Công chứng viên hợp danh (02 người).
Công chứng viên hợp đồng (01 người).
Thư ký công chứng viên (07 người).
Kế toán (01 người).
Thủ quỹ (01 người).
Nhân viên lưu trữ và quản lý hồ sơ (01 người).
Nhân viên nhân sự (01 người).
Nhân viên sao chụp và in ấn hồ sơ (01 người).
Nhân viên bảo vệ (02 người).
Nhân viên tạp vụ (01 người).
3.2. Hoạt động quản lý của Văn phòng Công chứng Phong Phú
Trưởng văn phòng là người lãnh đạo mọi hoạt động của văn phòng, và là người
đại diện theo pháp luật của văn phòng công chứng. Trưởng văn phòng quyết định
việc tuyển dụng nhân viên, giao nhiệm vụ cho nhân viên, và kiểm tra giám sát
cách làm việc của từng nhân viên. Giải quyết tất cả các vấn đề về lương thưởng,
nghỉ phép của nhân viên văn phòng. Cùng với các công chứng viên khác tiếp nhận
6


Phùng Minh Tấn

hồ sơ yêu cầu công chứng, tư vấn cho người yêu cầu công chứng và hướng dẫn
nghiệp vụ cho các thư ký nghiệp vụ công chứng. Việc sao lục hồ sơ phải được sự
đồng ý của trưởng văn phòng.
Các công chứng viên hợp danh và công chứng viên hợp đồng có nhiệm vụ tư vấn,
giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia công chứng, hướng dẫn cho các
thư ký soạn thảo hợp đồng, kiểm tra nội dung hợp đồng, cho các bên ký tên và
điểm chỉ, kiểm tra dấu vân tay và ký tên vào văn bản công chứng sau đó chuyển
đến bộ phận đóng dấu và thu tiền, và phát hành văn bản công chứng.
Các thư ký công chứng viên được phép trực tiếp nhận tư vấn, giải thích quyền và
nghĩa vụ cho các bên tham gia công chứng hợp đồng và soạn thảo các văn bản
công chứng theo yêu cầu của công chứng viên.
Kế toán có nhiệm vụ tính phí và thù lao công chứng làm cơ sở cho việc thu tiền
cảu thủ quỹ, liệt kê các khoản chi của văn phòng công chứng. Tính lương thưởng
cho các nhân viên văn phòng. Ghi hóa đơn cho khách hàng, nhận hóa đơn từ các
hoạt động chi tiêu của văn phòng. Làm báo cáo thuế, tính phí bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Làm báo cáo gửi trưởng văn phòng.
Thủ quỹ có nhiệm vụ chi tiền, nhận tiền, kiểm đếm thu, chi, bảo quản an toàn cho
quỹ tiền mặt của văn phòng, hoạch toán quỹ tiền mặt và làm báo cáo theo yêu cầu
của trưởng văn phòng.
Nhân viên lưu trữ và quản lý hồ sơ có nhiệm vụ đóng con dấu của văn phòng công
chứng vào hợp đồng sau khi được công chứng viên ký tên, giữ lại 01 bản để lưu,
phát hành những bản còn lại cho các bên tham gia yêu cầu công chứng, cấp số
công chứng, vào sổ công chứng, chuyển cho nhân viên kế toán tính tiền phí và thu
lao công chứng. Trích lục hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng khi được sự phê
chuẩn của trưởng văn phòng công chứng trên mẫu đơn yêu cầu trích lục hồ sơ.
Quản lý và bảo quản hồ sơ tại kho lưu trữ hồ sơ của văn phòng, tránh mất mát hồ

7


Phùng Minh Tấn

sơ, tránh ẩm ướt, mối mọt và hư hỏng hồ sơ. Làm báo cáo gửi sở tư pháp theo yêu
cầu của trưởng văn phòng.
Nhân viên nhân sự có nhiệm vụ hỗ trợ trưởng văn phòng trong việc tuyển dụng
nhân sự, kiểm tra đánh giá nhân sự và làm báo cáo gửi trưởng văn phòng.
Nhân viên sao chụp và in ấn hồ sơ có nhiệm vụ phô tô hồ sơ do khách hàng cung
cấp theo yêu cầu của khách hàng, theo yêu cầu của công chứng viên và thư ký
công chứng viên, in các loại mẫu phiếu yêu cầu theo yêu cầu của khách hàng để sử
dụng trong việc làm hồ sơ công chứng, trích lục hồ sơ, sao y bản chính.
Nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của văn phòng công chứng, bảo vệ
tài sản của khách hàng tham gia công chứng, bảo đảm an toàn cho toàn thể nhân
viên văn phòng, trưởng văn phòng và khách hàng.
Nhân viên tạp vụ có nhiệm vụ nấu bữa trưa cho toàn thể nhân viên văn phòng,
quét dọn, lau chùi đảm bảo cho văn phòng công chứng luôn sạch sẽ và gọn gàng.
3.3. Đánh giá cơ cấu tổ chức và quản lý của Văn phòng Công chứng Phong Phú so với
quy định của pháp luật.
Theo quy định của pháp luật về Văn phòng Công chứng được quy định tại điều 22 luật
Công chứng.
“1. Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các
văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.
Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công
chứng không có thành viên góp vốn.
2. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng.
Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công
chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.
3. Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng”
kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh
khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không
8


Phùng Minh Tấn

được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không
được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
4. Văn phòng công chứng phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.
Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ
về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp
pháp khác.
5. Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Văn phòng công
chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập. Thủ tục,
hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng được thực
hiện theo quy định của pháp luật về con dấu”.
Thực tiễn tại văn phòng công chứng Phong Phú, Thành phố Hồ Chí Minh:
Văn phòng được tổ chức theo mô hình công ty hợp danh, gồm 03 công chứng viên hợp
danh. Không có thành viên góp vốn.
Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng Phong Phú, thành phố Hồ chí
Minh là Trưởng Văn phòng - đồng thời là Công chứng viên hợp danh và đã hành nghề
Công chứng viên được 25 năm.
Tên gọi của Văn phòng là “Văn phòng Công chứng Phong Phú”, vì văn phòng được
thành lập theo luật công chứng 2006, đến nay chưa có sự thay đổi về địa chỉ nên vẫn
được giữ lại tên văn phòng.
Văn phòng công chứng Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại số 278 đường
Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng gồm
có 4 tầng, với tổng diện tích mặt sàn là gần 1000m2.
Tầng 1 là nơi tiếp người yêu cầu công chứng và là nơi làm việc của nhân viên thư ký
công chứng viên và nhân viên sao chụp, in ấn hồ sơ, nhân viên bảo vệ.
Tầng 2 là nơi làm việc của các công chứng viên, thư ký công chứng viên, nhân viên kế
toán, nhân viên thủ quỹ, nhân viên quản lý và lưu trữ hồ sơ.
Tầng 3 được dùng làm nơi lưu trữ hồ sơ công chứng.
Tầng 4 là nhà ăn của nhân viên văn phòng.
9


Phùng Minh Tấn

Văn phòng công chứng Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản
riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng,
thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.
Như vậy việc tổ chức và hoạt động của Văn phòng Công chứng Phong Phú, thành phố Hồ
Chí Minh là phù hợp với quy định của pháp luật.

4. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC
HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG NƠI THAM GIA KIẾN TẬP.......................................
4.1. Việc thực hiện các quyền của Văn phòng công chứng Phong Phú......10
Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên hợp đồng và các
nhân viên làm việc cho văn phòng.
Thu phí công chứng, thù lao công chứng, và các chi phí khác như phí đi ký ngoài
trụ sở, phí đi xác minh thông tin về hồ sơ, phí niêm yết hồ sơ.
Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài trụ sở, ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan
hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân.
Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng do sở Tư pháp
thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản như: chuyển nhượng,
cho thuê, cho mượn, tặng cho…
Công chứng hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài
sản gắn liền với đất
Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản như: mua bán, cho vay,
mượn, tặng, tặng cho, góp vốn…
Công chứng di chúc.
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản , văn bản khai nhận di sản, văn
bản từ chối nhận di sản.
Nhận lưu giữ di chúc.

10


Phùng Minh Tấn

Công chứng văn bản thỏa thuận tài sản riêng, tài sản chung của vợ chồng và thỏa
thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền.
Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài.
Công chứng các hợp đồng, giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sở
hữu trí tuệ và các hợp đồng, giao dịch khác theo yêu cầu của khách hàng phù hợp
với quy định của pháp luật…
4.2. Việc thực hiện các nghĩa vụ của Văn phòng công chứng Phong Phú
Quản lý công chứng viên, nhân viên hành nghề tại tổ chức mình trong việc tuân thủ pháp
luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.
Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê, bảo hiểm.
Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.
Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, phí
công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở của vă phòng Công chứng
Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của văn phòng và bồi
thường thiệt hại theo quy định khi có thiệt hại xảy ra cho khách hàng.
Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự hành nghề công chứng trong
quá trình tập sự tại văn phòng.
Tạo điều kiện cho công chứng viên của văn phòng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công
chứng hằng năm.
Thực hiện yêu cầu của sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thuế, sở tài nguyên,
ủy ban nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền khác về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra,
cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công chứng.
Lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng.
Chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin
khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng,
giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào cơ sở
dữ liệu công chứng của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

11


Phùng Minh Tấn

5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM SAU KIẾN TẬP
Sau thời gian tham gia kiến tập tại văn phòng Công chứng Phong Phú, thành phố Hồ Chí
Minh, tôi đã được củng cố thêm kiến thức về cơ cấu, tổ chức quản lý, hoạt động, việc
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của văn phòng Công chứng Phong Phú.
Và đưa ra bài học cho bản thân sau thời gian tham gia kiến tập đó là nghề công chứng là
một nghề cao quý nhưng trách nhiệm công việc hết sức nặng nề, do đó bản thân cần phải
cố gắng học tập và rèn luyện để sau này hành nghề có thể hạn chế được tối đa các rủi ro
trong việc hành nghề. Góp phần phục vụ nhân dân được tốt nhất.
Cơ cấu tổ chức của văn phòng phải tùy theo lượng việc mà văn phòng đảm nhận, đảm
bảo tinh gọn và hoạt động hiệu quả nhất.
Tổ chức quản lý linh hoạt, tạo động lực cho sự sáng tạo của nhân viên.
Hoạt động không đề cao mục đích lợi nhuận, không làm trái quy định của pháp luật vì
hậu quả để lại có thể hết sức nặng nề.
Phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng theo quy
định của pháp luật.
Từ chối công chứng nếu hợp đồng, giao dịch, bản dịch đó vi phạm pháp luật, trái đạo đức
xã hội.
Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tuân
theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, khách quan, trung thực trong việc hành
nghề.
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về những việc mà mình
làm.
Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng.
Giải thích cho khách hàng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và
hậu quả pháp lý của việc công chứng.
Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng
ý.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×