Tải bản đầy đủ

Kế hoạch tập huấn cong tac van thu, luu tru nam 2019

SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/KH-CCVTLT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày

tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của
Ủy ban nhân tỉnh An Giang về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, Chi Cục Văn
thư - Lưu trữ xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ
năm 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm kịp thời cập nhật những kiến thức mới giúp đội ngũ cán bộ, công

chức, viên chức nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần
đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp và đáp ứng
với tình hình mới.
- Thông qua tập huấn nhằm trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc
trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; tạo điều kiện để
công chức, viên chức tại các đơn vị học hỏi kinh nghiệm, phát huy, nhân rộng
những cách làm hiệu quả và hạn chế, khắc phục những thiếu sót trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ.
II. NỘI DUNG
- Kỹ năng hành chính văn thư;
- Hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ công việc và
giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử);
- Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến: Văn bản giấy và văn bản
điện tử;
- Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ;
- Thảo luận, thực hành.
III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN
a) Thời gian: 03 ngày (từ ngày 27 đến ngày 29/03/2019).
b) Đối tượng:
- Các Sở, ban, ngành tỉnh: Công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu
trữ và công chức, viên chức làm công tác chuyên môn; mỗi đơn vị 02 người;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Công chức, viên chức làm
công tác văn thư, lưu trữ và công chức, viên chức làm công tác chuyên môn;
mỗi đơn vị 02 người;


- Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Công chức, viên
chức làm công tác văn thư, lưu trữ và công chức, viên chức làm công tác chuyên
môn, mỗi đơn vị 02 người;
- Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Công chức, viên chức làm
công tác văn thư, lưu trữ và công chức, viên chức làm công tác chuyên môn;
mỗi đơn vị 02 người;
- Các hội đặc thù cấp tỉnh: Công chức, viên chức làm công tác văn thư,
lưu trữ; mỗi đơn vị 01 người;
- Cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, ban ngành tỉnh thuộc Danh mục các cơ
quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh: Công
chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ, mỗi đơn vị 01 người.
c) Số lượng: 152 người.
IV. ĐỊA ĐIỂM
Hội trường Sở Nội vụ tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 89, đường Trần Quang


Diệu - Nối dài, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
V. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí
- Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Sở Nội vụ;
- Thực hiện chi trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định số
01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế
độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang,
Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức tỉnh An Giang.
2. Tổ chức thực hiện
- Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh triển khai đến các đơn vị trực thuộc theo
đúng đối tượng quy định;
- Danh sách đăng ký gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 09
tháng 03 năm 2019 theo địa chỉ: Số 89, đường Trần Quang Diệu - Nối dài,
phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, mail: ccvtlt@angiang.gov.vn;
mẫu Danh sách đăng ký đính kèm.
Trên đây là Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm
2019. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ
điện thoại: 02963.854636 (gặp đ/c Thu Trinh) để phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Giám đốc SNV;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các hội đặc thù cấp tỉnh;
- Doanh nghiệp nhà nước
- Lưu: VT, PQL, TE.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tuấn
2


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày

tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH
Đăng ký tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

STT HỌ VÀ TÊN

NĂM
SINH
Nam Nữ

CHỨC
VỤ

ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN
THOẠI

GHI CHÚ

3


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×