Tải bản đầy đủ

Phương pháp học nửa giám sát và ứng dụng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
————————————

TRẦN ANH TUẤN

PHƯƠNG PHÁP HỌC NỬA GIÁM SÁT VÀ ỨNG DỤNG

Chuyên nghành: Khoa học máy tính
Mã số : 60.48.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN VĂN BAN

Thái nguyên – Năm 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/-i-

MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... iv
DANH MỤC CÁC HÌNH ..................................................................................... v
MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ....................................................... 4
1.1. Khái niệm học máy .................................................................................... 4
1.2. Một số khái niệm cơ bản trong học máy.................................................... 6
1.2.1. Không gian biểu diễn của dữ liệu ....................................................... 6
1.2.2. Bản chất của dữ liệu ............................................................................ 6
1.2.3. Tiền xử lý dữ liệu ................................................................................ 6
1.2.4. Quá trình rời rạc hóa dữ liệu ............................................................... 7
1.2.5. Tập mẫu ............................................................................................... 7
1.2.6. Quá trình tìm kiếm trong không gian giả thuyết ................................. 7
1.3. Học có giám sát .......................................................................................... 8
1.3.1. Khái niệm ............................................................................................ 8
1.3.2. Cách giải một bài toán học có giám sát .............................................. 9
1.3.3. Cực tiểu hóa rủi ro kinh nghiệm ....................................................... 10
1.4. Học không có giám sát ............................................................................. 11
1.4.1. Khái niệm .......................................................................................... 11
1.4.2. Phân cụm dữ liệu............................................................................... 12
1.5. Học tăng cường ........................................................................................ 14
1.6. Học nửa giám sát ...................................................................................... 16
1.6.1. Khái niệm .......................................................................................... 16


- ii 1.6.2. Bài toán học nửa giám sát ................................................................. 19
1.7. Tổng kết chương 1 ................................................................................... 21
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN HỌC NỬA GIÁM SÁT VÀ BÀI
TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU........................................................................... 22
2.1. Một số thuật toán học nửa giám sát ......................................................... 22
2.1.1. Mô hình sinh và thuật toán kỳ vọng cực đại ..................................... 22
2.1.1.1. Giới thiệu mô hình sinh.............................................................. 22
2.1.1.2. Mô hình sinh trong học nửa giám sát......................................... 22
2.1.1.3. Thuật toán kỳ vọng cực đại ........................................................ 24
2.1.2. Thuật toán tự huấn luyện................................................................... 25
2.1.2.1 Giới thiệu thuật toán tự huấn luyện............................................. 25
2.1.2.2. Nội dung thuật toán .................................................................... 26


2.1.3. Thuật toán đồng huấn luyện .............................................................. 27
2.1.3.1. Giới thiệu thuật toán đồng huấn luyện ....................................... 27
2.1.3.2. Nội dung thuật toán .................................................................... 28
2.1.4. Thuật toán máy véc tơ hỗ trợ (S3VM) .............................................. 29
2.4.1.1. Thuật toán SVM ......................................................................... 29
2.1.4.2. Giới thiệu thuật toán S3VM ....................................................... 34
2.1.4.3. Nội dung thuật toán S3VM ........................................................ 34
2.2. Phân cụm dữ liệu ...................................................................................... 36
2.2.1. Khái quát quá trình phân cụm dữ liệu ............................................... 36
2.2.2. Bài toán phân cụm dữ liệu ................................................................ 36
2.2.3. Các yêu cầu của phân cụm dữ liệu.................................................... 39
2.2.4. Các kỹ thuật phân cụm ...................................................................... 41


- iii 2.2.5. Một số thuật toán phân cụm dữ liệu nửa giám sát ............................ 46
2.2.5.1. Thuật toán COP-Kmeans ........................................................... 46
2.2.5.2. Phân cụm nửa giám sát trên tập dữ liệu được gán nhãn ............ 47
2.2.5.3. Thuật toán K-Means phân cấp ................................................... 49
2.3. Tổng kết chương 2 ................................................................................... 50
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG HỌC NỬA GIÁM SÁT VÀO BÀI TOÁN PHÂN
CỤM VĂN BẢN................................................................................................. 51
3.1. Phân tích bài toán ..................................................................................... 51
3.2 Hướng giải quyết của bài toán .................................................................. 53
3.3. Giải pháp, công nghệ sử dụng .................................................................. 57
3.4. Cài đặt chương trình thử nghiệm ............................................................. 58
3.4.1. Nội dung chương trình ...................................................................... 58
3.4.2. Kết quả thực nghiệm ......................................................................... 63
3.4.3. Thực hiện phân cụm thử nghiệm ...................................................... 64
3.5. Kết luận chương 3 .................................................................................... 67
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 70


-4-

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

SVM

Support Vector Machine

S3VM

Semi – superviesd Suport vector machines

EM

Expectation-Maximization

MaxEnt

Maximum Entropy

TSVM

Transductive Support Vector Machine

RSS

Residual Sum of Squares


-5-

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Mô hình học có giám sát ....................................................................... 8
Hình 1.2: Minh họa phân cụm dữ liệu. ............................................................... 13
Hình 1.3: Sơ đồ quá trình thực hiện của học nửa giám sát ................................. 17
Hình 1.4: Mô hình học nửa giám sát .................................................................. 19
Hình 1.5: Dữ liệu chưa gán nhãn sử dụng trong quá trình học nửa giám sát ..... 20
Hình 1.6: Mô hình hóa các tập dữ liệu trong học nửa giám sát. ......................... 21
Hình 2.1 Dữ liệu có nhãn .................................................................................... 23
Hình 2.2 Dữ liệu có nhãn và chưa có nhãn ......................................................... 23
Hình 2.3. Quá trình tự huấn luyện....................................................................... 26
Hình 2.4 Phân lớp SVM .................................................................................... 29
Hình 2.5: Phân cụm các vector truy vấn ............................................................. 37
Hình 2.6: Hình thành cụm cha ............................................................................ 38
Hình 2.7: Các chiến lược phân cụm phân cấp ................................................... 42
Hình 2.8: Thuật toán K-Means phân cấp ............................................................ 50
Hình 3.1. Thuật toán phân cụm văn bản ............................................................. 57
Hình 3.2: Giao diện chính chương trình ............................................................. 63
Hình 3.3: Thử nghiệm nhập văn bản để phân cụm ............................................. 65
Hình 3.4: Thử nghiệm chèn văn bản vào danh sách chờ phân cụm ................... 66
Hình 3.5: Kết quả phân cụm thử nghiệm ............................................................ 66


-1-

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Hoạt động học tập là hoạt động chuyên hướng vào sự tái tạo lại tri thức ở
người học. Sự tái tạo ở đây hiểu theo nghĩa là phát hiện lại. Sự thuận lợi cho
người học ở đây đó là con đường đi mà để phát hiện lại đã được các nhà khoa
học tìm hiểu trước, giờ người học chỉ việc tái tạo lại. Và để tái tạo lại, người học
không có cách gì khác đó là phải huy động nội lực của bản thân (động cơ, ý chí,
…), càng phát huy cao bao nhiêu thì việc tái tạo lại càng diễn ra tốt bấy nhiêu.
Do đó hoạt động học làm thay đổi chính người học. Ai học thì người đó phát
triển, không ai học thay thế được, người học cần phải có trách nhiệm với chính
bản thân mình, vì mình trong quá trình học. Mặc dù hoạt động học có thể cũng
có thể làm thay đổi khách thể. Nhưng như thế không phải là mục đích tự thân
của hoạt động học mà chính là phương tiện để đạt được mục đích làm thay đổi
chính chủ thể của hoạt động.
Hoạt động học là hoạt động tiếp thu những tri thức lý luận, khoa học.
Nghĩa là việc học không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt những khái niệm đời
thường mà học phải tiến đến những tri thức khoa học, những tri thức có tính
chọn lựa cao, đã được khái quát hoá, hệ thống hoá.
Hoạt động học tập không chỉ hướng vào việc tiếp thu những tri thức, kĩ
năng, kĩ xảo mà còn hướng vào việc tiếp thu cả những tri thức của chính bản
thân hoạt động học. Hoạt động học muốn đạt kết quả cao, người học phải biết
cách học, phương pháp học, nghĩa là phải có những tri thức về chính bản thân
hoạt động học.
Vậy, việc làm thế nào để máy tính có khả năng học tập, tư duy và có khả
năng học tập giống con người là một lĩnh vực nghiên cứu rất được chú ý trong
thời đại hiện nay. Dựa trên khuynh hướng đó và sự hướng dẫn của PGS, TS


-2Đoàn Văn Ban, tôi mạnh dạn nhận đề tài: ”PHƯƠNG PHÁP HỌC NỬA
GIÁM SÁT VÀ ỨNG DỤNG” để tìm hiểu và ứng dụng vào thực tế.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
- Đề tài nghiên cứu về những vấn đề chung trong học máy, một số thuật
toán trong khai phá dữ liệu và ứng dụng thuật toán học nửa giám sát trong phân
cụm văn bản.
Phạm vi nghiên cứu:
- Khai phá dữ liệu, các giải thuật phân cụm
- Học máy và m ột số thuật toán học nửa giám sát và ứng dụng trong thực
tế
3. Hướng nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về học máy, học không giám sát, học có
giám sát, học nửa giám sát.
- Nghiên cứu một số thuật toán học nửa giám sát, phân cụm dữ liệu.
- Từ kết quả thu được đề tài cài đặt ứng dụng trong bài toán phân cụm văn
bản.
4. Những nội dung chính
Luận văn được trình bày trong 3 chương, có phần mở đầu, phần kết luận,
phần mục lục, phần tài liệu tham khảo. Luận văn được chia làm ba chương với
nội dung cơ bản như sau:
Chương 1: Trình bày về khái niệm học máy, học có giám sát, học không
giám sát, học tăng cường và học nửa giám sát.
Chương 2: Trình bày về một số thuật toán học nửa giám sát và bài toán
phân cụm dữ liệu.
Chương 3: Trình bày về bài toán phân cụm dữ liệu văn bản, cách biểu
diễn và xử lý dữ liệu văn bản và tiến hành cài đặt thử nghiệm thuật toán.


-35. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng hợp các tài liệu, về phương pháp học máy: Học giám
sát, học không giám sát, học nửa giám sát.
- Nghiên cứu các giải thuật học nửa giám sát.
Ý nghĩa khoa học:
Đề tài nghiên cứu về những vấn đề chung trong học máy, một số thuật
toán trong khai phá dữ liệu và ứng dụng thuật toán học nửa giám sát để phân
cụm văn bản.


-4-

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY
1.1. Khái niệm học máy
Học máy (machine learning) là một ngành khoa học nghiên cứu các kĩ
thuật, các phương pháp cho phép các máy tính có khả năng "học" giống như con
người. Hay nói một cách khác cụ thể hơn, học máy là một phương pháp để tạo
ra các chương trình máy tính bằng việc phân tích các tập dữ liệu, qua đó máy
tính có khả năng tích lũy được tri thức thông qua việc học được các khái niệm
để có thể ra quyết định trong các trường hợp tương tự [11].
Qua đó ta thấy học máy có liên quan rất mật thiết với thống kê, vì cả hai
lĩnh vực đều nghiên cứu việc phân tích dữ liệu, nhưng học máy khác với thống
kê ở chỗ, học máy tập trung vào sự phức tạp của các giải thuật trong việc thực
thi tính toán. Nhiều bài toán suy luận được xếp vào loại bài toán NP-khó, vì thế
một phần của học máy là nghiên cứu sự phát triển các giải thuật suy luận xấp xỉ
mà có thể xử lí được.
Phân loại: Có hai loại phương pháp học máy chính:
- Phương pháp quy nạp: Máy học/phân biệt các khái niệm dựa trên dữ liệu
đã thu thập được trước đó. Phương pháp này cho phép tận dụng được nguồn dữ
liệu rất nhiều và sẵn có.
- Phương pháp suy diễn: Máy học/phân biệt các khái niệm dựa vào các
luật. Phương pháp này cho phép tận dụng được các kiến thức chuyên ngành để
hỗ trợ máy tính.
Hiện nay, các thuật toán đều cố gắng tận dụng được ưu điểm của hai
phương pháp này.


-5Các ngành khoa học liên quan:
- Lý thuyết thống kê: các kết quả trong xác suất thống kê là tiền đề cho rất
nhiều phương pháp học máy. Đặc biệt, lý thuyết thống kê cho phép ước lượng
sai số của các phương pháp học máy.
- Các phương pháp tính: các thuật toán học máy thường sử dụng các tính
toán số thực/số nguyên trên dữ liệu rất lớn. Trong đó, các bài toán như: tối ưu
có/không ràng buộc, giải phương trình tuyến tính v.v… được sử dụng rất phổ
biến.
- Khoa học máy tính: là cơ sở để thiết kế các thuật toán, đồng thời đánh
giá thời gian chạy, bộ nhớ của các thuật toán học máy.
Ứng dụng: Học máy có ứng dụng rộng khắp trong các ngành khoa
học/sản xuất, đặc biệt những ngành cần phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ.
Một số ứng dụng thường thấy:Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing): xử lý văn bản,
giao tiếp người – máy.
Nhận dạng (Pattern Recognition): nhận dạng tiếng nói, chữ viết tay, vân
tay, thị giác máy (Computer Vision).

Tìm kiếm (Search Engine).
Chẩn đoán trong y tế: phân tích ảnh X-quang, các hệ chuyên gia chẩn
đoán tự động.
Tin sinh học: phân loại chuỗi gene, quá trình hình thành gene/protein.
Vật lý: phân tích ảnh thiên văn, tác động giữa các hạt.
Phát hiện gian lận tài chính (financial fraud): gian lận thẻ tỉn dụng.
Phân tích thị trường chứng khoán (stock market analysis).
Chơi trò chơi: tự động chơi cờ, hành động của các nhân vật ảo.
Rôbốt: là tổng hợp của rất nhiều ngành khoa học, trong đó học máy tạo
nên hệ thần kinh/bộ não của người máy.


-61.2. Một số khái niệm cơ bản trong học máy
1.2.1. Không gian biểu diễn của dữ liệu
Không gian biểu diễn là một tập hợp:
 Ký hiệu là X, mỗi phần tử thuộc X có thể được gọi là các dữ liệu, các
thể hiện, các đối tượng hay các ví dụ.
 Mỗi p h ầ n t ử S  X đ ư ợ c b i ể u d i ễ n b ở i mộ t t ậ p g ồ
m n t h u ộ c t í n h S = (s1, s2, …, sn).
Một đối tượng S cũng có thể được biểu diễn kết hợp với lớp liên thuộc
của nó hay nói cách khác có thể được biểu diễn dưới dạng nhãn: z = (s, c).
1.2.2. Bản chất của dữ liệu
Bản chất của các dữ liệu có thể là các giá trị số trong tập số thực, các giá
trị rời rạc, các giá trị nhị phân, dãy các phần tử trong một bảng chữ cái
(alphabet), ...
Không gian biểu diễn của dữ liệu có thể biểu diễn dưới dạng thuần nhất
(cùng kiểu) hoặc dưới dạng trộn (không cùng kiểu).
1.2.3. Tiền xử lý dữ liệu
Là quá trình xử lý dữ liệu đầu vào nhằm mục đích làm giảm số chiều của
dữ liệu đầu vào, giảm số chiều của vấn đề, xử lý nhiễu, ...
Ta thực hiện như sau:
Loại bỏ các thuộc tính không phù hợp hoặc ít phù hợp với quá trình học.
 Sử dụng các phép biến đổi tuyến tính hoặc không tuyến tính trên các
thuộc tính ban đầu, nhằm giảm số chiều của không gian đầu vào.
Dùng các chuyên gia hoặc sử dụng trực quan để phát hiện các bất
thường, các lỗi mô tả thuộc tính hoặc nhãn, nhằm xử lý nhiễu.


-71.2.4. Quá trình rời rạc hóa dữ liệu
Có những thuật toán học không xử lý được các dữ liệu mang tính liên tục.
Do vậy cần phải biến đổi các dữ liệu mang tính liên tục thành các giá trị rời rạc.
Có thể sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp phân đoạn.
Phương pháp đo lường entropy.
 Nếu dữ liệu tuân theo một luật phân phối nào đó, ví dụ phân phố Gauss,
phân phố đều, … Thì ta có thể rời rạc thành các khoảng phân phối tương
ứng.
1.2.5. Tập mẫu
Tập mẫu là tập hữu hạn các ví dụ.
Có ba kiểu tập mẫu:
Tập mẫu học hay tập học.
Tập mẫu hợp thức hoá hay tập hợp thức.
Tập mẫu thử hay tập thử.
1.2.6. Quá trình tìm kiếm trong không gian giả thuyết
Trong một không gian giả thiết X thì học trở thành bài toán tìm kiếm giả
thiết tốt nhất trong X.Nếu ta đánh giá mỗi giả thiết bởi một hàm "mục tiêu" thì ta
xét học như một bài toán tối ưu hoá. Nghĩa là bài toán tìm phần tử của X làm tối
ưu hàm mục tiêu.
Trong học máy người ta thường dùng tối ưu không ràng buộc hoặc tối ưu
có ràng buộc. Các phương pháp tối ưu hoá thường dùng trong học máy như
Gradient, nhân tử Lagrange, …[9].


-81.3. Học có giám sát
1.3.1. Khái niệm
Học có giám sát là một kỹ thuật của ngành học máy nhằm mục đích xây
dựng một hàm f từ dữ tập dữ liệu huấn luyện. Dữ liệu huấn luyện bao gồm các
cặp đối tượng đầu vào và đầu ra mong muốn. Đầu ra của hàm f có thể là một giá
trị liên tục hoặc có thể là dự đoán một nhãn phân lớp cho một đối tượng đầu vào.

Hình 1.1: Mô hình học có giám sát
Nhiệm vụ của chương trình học có giám sát là dự đoán giá trị của hàm f
cho một đối tượng đầu vào hợp lệ bất kì, sau khi đã xét một số mẫu dữ liệu huấn
luyện (nghĩa là các cặp đầu vào và đầu ra tương ứng). Để đạt được điều này,
chương trình học phải tổng quát hóa từ các dữ liệu sẵn có để dự đoán được
những tình huống chưa gặp phải theo một cách hợp lý.
Phương pháp học có giám sát có thể được mô tả tóm tắt như sau: hệ thống
học sẽ quan sát một tập dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn, bao gồm các cặp
(đặc tính, nhãn), được biểu diễn bởi {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn)}. Mục đích
nhằm dự đoán nhãn y cho bất kỳ đầu vào mới với đặc tính x. Một nhiệm vụ của
học có giám sát được gọi là hồi quy khi y∈ℝ và phân lớp khi y có một tập các
giá trị rời rạc.
Dữ liệu được gán nhãn: Là dữ liệu bao gồm các cặp gồm đối tượng đầu
vào và đầu ra mong muốn. Đầu ra của một hàm có thể là một giá trị liên tục gọi
là hồi quy, hoặc có thể là dự đoán một nhãn phân loại cho một đối tượng đầu
vào gọi là phân loại.


-9Chương trình học có giám sát có nhiệm vụ là từ một đối tượng đầu vào
hợp lệ bất kỳ thì chương trình phải dự đoán được giá trị của hàm, sau khi đã xem
xét một số các cặp đầu vào và đầu ra tương ứng. Chương trình học phải có khả
năng tổng quát hóa từ các dữ liệu sẵn có để dự đoán được những tình huống
chưa gặp phải một cách hợp lý.
Mô hình phổ biến nhất của học có giám sát là mô hình toàn cục là mô
hình ánh xạ đối tượng đầu vào đến đối tượng đầu ra mong muốn. Tuy nhiên,
trong một số trường hợp, việc ánh xạ được thực hiện dưới dạng một tập các mô
hình cục bộ.
1.3.2. Cách giải một bài toán học có giám sát
Để giải một bài toán học có giám sát ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Xác định loại của các ví dụ huấn luyện.
Đầu tiên ta nên xác định xem loại dữ liệu nào sẽ được sử dụng làm dữ liệu
huấn luyện. Chúng có thể là dữ liệu liên tục hay dữ liệu rời rạc, hoặc một dạng
đặt biệt nào đó.Ví dụ: Ta có thể chọn dữ liệu một kí tự viết tay đơn lẻ, toàn bộ
một từ viết tay, hay toàn bộ một dòng chữ viết tay, ...
Bước 2: Thu thập tập dữ liệu huấn luyện.
Khi thu thập tập dữ liệu huấn luyện cần phải đảm bảo được sự đặc trưng
cho thực tế sử dụng của hàm chức năng. Do đó tập các dữ liệu đầu vào và đầu ra
tương ứng phải được thu thập từ các chuyên gia hoặc từ việc đo dạc tính toán.
Bước 3: Xác định việc biễu diễn các đặc trưng đầu vào cho hàm mục tiêu
cần tìm.
Độ chính xác của mục tiêu phụ thuộc rất lớn vào các đối tượng đầu vào
được biểu diễn như thế nào. Đa số các đối tượng đầu vào được chuyển đổi thành
một véc tơ đặc trưng chứa các đặc trưng cơ bản của đối tượng đó. Chú ý số


- 10 lượng các đặc trưng không được lớn quá, để tránh sự bùng nổ tổ hợp tuy nhiên
nó phải đủ lớn để đảm bảo dự đoán chính xác đầu ra.
Bước 4: Xác định cấu trúc của hàm mục tiêu cần tìm và giải thuật học
tương ứng. Ví dụ: Ta có thể dụng mạng nơ-ron nhân tạo, cây quyết định, ...
Bước 5: Hoàn thiện thiết kế.
Tiến hành chạy giải thuật học với tập dữ liệu huấn luyện thu thập được.
Ta có thể điều chỉnh các tham số của giải thuật học bằng cách tối ưu hóa hiệu
năng trên một tập con của tập huấn luyện, hay thông qua kiểm chứng chéo. Sau
đó ta tiến hành đo đạc hiệu năng của giải thuật trên một tập dữ liệu kiểm tra độc
lập với tập huấn luyện.
Các thuật toán sử dụng trong học có giám sát như: Cây quyết định
(Decision Trees), Máy véc tơ hỗ trợ (Support Vector Machine (SVM)), k-láng
giềng gần nhất (k-Nearest Neighbor), Cực đại Entropy (Maximum Entropy
(MaxEnt)), Naive Bayes,....
1.3.3. Cực tiểu hóa rủi ro kinh nghiệm
Mô hình toàn cục của việc học có giám sát có mục tiêu nhằm tìm ra một
hàm g, khi cho sẵn một tập hợp các điểm có dạng (x, g(x)).
Giả thiết rằng ta đã biết đặc điểm của hàm g đối với một tập điểm, và tập
điểm này được lấy mẫu độc lập và có cùng phân bố theo một xác suất phân bố p
chưa biết từ một tập lớn hơn hoặc có thể vô hạn. Ta cũng giả thiết tồn tại một
hàm tổn thất theo tác vụ L có dạng: L: Y × Y → R+.
Trong đó miền xác định của Y trùng với miền xác định của g và L ánh xạ
tới các số thực không âm.
Giá trị L(z, y) là giá trị tổn thất sinh ra khi đoán giá trị của g tại một điểm
z cho trước khi mà giá trị thực của nó là y.


- 11 Ta định nghĩa hàm rủi ro f: Là giá trị kỳ vọng của hàm tổn thất, có công


- 12 thức là: R( f )   L( f (xi ), g(xi ))

p(xi )

nếu xác suất phân bố p là rời rạc. Trong

trường hợp xác suất phân bố liên tục cần một tích phân xác định và một hàm mật
độ xác suất.
Mục tiêu là tìm một hàm f* sao cho rủi ro R(f*) là cực tiểu trong số một
lớp con cố định các hàm.
Thông thường, ta chỉ có thể xác định gần đúng với rủi ro thực sự vì
thường ta chỉ biết được đặc điểm của hàm g cho một tập hữu hạn điểm (x1, y1),
..., (xn, yn).
Ví dụ: Với rủi ro kinh nghiệm (empirical risk) ta có công thức:
n
1
R n ( f )   L( f ( xi ), yi )
n i1
~

Đối với rủi ro kinh nghiện ta có nguyên tắc cực tiểu hóa rủi ro kinh
nghiệm bằng cách chọn hàm f* để rủi ro kinh nghiệm là nhỏ nhất.
1.4. Học không có giám sát
1.4.1. Khái niệm
Học không có giám sát là một phương pháp học máy mà dữ liệu huấn
luyện là dữ liệu hoàn toàn chưa được gán nhãn, nhằm tìm ra một mô hình phù
hợp với các quan sát [1].
Học không có giám sát khác với học có giám sát ở chỗ, là đầu ra đúng
tương ứng cho mỗi đầu vào là chưa biết trước.
Trong học không có giám sát, một tập dữ liệu đầu vào thường được thu
thập một cách ngẫu nhiên, và sau đó một mô hình mật độ kết hợp sẽ được xây
dựng cho tập dữ liệu đó.


Ta có thể kết hợp học không có giám sát với suy diễn Bayes để tạo ra xác
suất có điều kiện cho bất kỳ biến ngẫu nhiên nào khi biết trước các biến khác.
Hay nói cách khác khi đó ta đã chuyển từ việc học không có giám sát sang học
có giám sát.
Mọi giải thuật nén dữ liệu, về cơ bản hoặc là dựa vào một phân bố xác
suất trên một tập đầu vào một cách tường minh hay không tường minh. Do đó
trong công nghệ nén dữ liệu học không có giám sát được ứng dụng một cách rất
hữu dụng.
* Mô hình toán học
- Cho X = (x1, x2, …, xn) là tập hợp gồm n mẫu.
- Ta giả thiết rằng mẫu được tạo ra một cách độc lập và giống nhau từ một
phân phối chung trên X.
- Mục tiêu là tìm ra một cấu trúc thông minh trên tập dữ liệu X.
1.4.2. Phân cụm dữ liệu
Một ứng dụng của học không giám sát là phân cụm dữ liệu (data
clustering). Phân cụm được xem như vấn đề quan trọng nhất trong học không
giám sát, vì như các vấn đề khác của phân cụm dữ liệu, nó có liên quan tới việc
tìm kiếm một cấu trúc trong một tập các dữ liệu không có nhãn.
Một định nghĩa rộng hơn về phân cụm: “ phân cụm là quá trình tổ chức
các đối tượng dữ liệu vào trong các nhóm trong đó các đối tượng giống nhau
theo một cách nào đó”. Do đó, một cụm là một tập hợp các đối tượng mà giữa
chúng có sự giống nhau và khác với các đối tượng thuộc về các cụm khác.


Hình 1.2: Minh họa phân cụm dữ liệu.
Trong ví dụ trên, chúng ta có thẻ dễ dàng xác định được 4 cụm mà trong
đó dữ liệu được phân chia. Tiêu chí giống nhau ở đây là “khoảng cách”, hai hay
nhiều đối tượng thuộc về một cụm nếu chúng gần nhau hơn dựa theo khoảng
cách đưa ra. Điều này gọi là phân cụm dựa trên khoảng cách.
Một dạng khác của phân cụm là Phân cụm khái niệm, hai hay nhiều đối
tượng thuộc về một cụm nếu ta định nghĩa một khái niệm phổ biến cho tất cả các
đối tượng. Tóm lại, các đối tượng được nhóm lại theo điều kiện mô tả chúng.
Mục đích của phân cụm dữ liệu
Mục đích của việc phân cụm dữ liệu là để xác định các nhóm trong một
tập các dữ liệu không có nhãn. Nhưng làm thế nào để quyết định được điều gì
tạo nên việc phân cụm tốt. Có thể nói rằng, không có một tiêu chuẩn tuyệt đối
nào là tốt nhất, do đó người sử dụng phải đưa ra các tiêu chuẩn này để các dữ
liệu sau khi được phân cụm sẽ phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.
Các ứng dụng của Phân cụm dữ liệu
Các thuật toán phân cụm dữ liệu có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực, ví
dụ như:
Tiếp thị: việc tìm ra các nhóm khách hàng có hành vi giống nhau sẽ đưa
ra một CSDL lớn chứa thông tin khách hàng và thông tin mua sắm của họ.
Sinh học: phân loại động vật và thực vật dựa trên các đặc trưng của chúng
Thư viện: đặt sách


Phân lớp văn bản, phân cụm dữ liệu weblog để xác định các nhóm người
truy cập tương tự nhau.
Các yêu cầu với thuật toán phân cụm:
Các yêu cầu chính mà một thuật toán phân cụm cần đáp ứng là:
Khả năng mở rộng
Đối xử với các loại thuộc tính khác nhau của đối tượng dữ liệu
Phát hiện ra các cụm với hình dạng có thể là bất kỳ.
Tối thiểu hóa yêu cầu cho miền tri thức để xác định các tham số đầu vào.
Khả năng xử lý các dữ liệu tạp và sự chênh lệch,...
Các thuật toán được sử dụng phổ biến nhất hiện nay:K-means, Fuzzy Cmeans, Phân cụm có thứ bậc, Hỗn hợp Gaussian.
1.5. Học tăng cường
Học tăng cường là một lĩnh vực con của ngành học máy, nghiên cứu cách
thức để một Agent nên chọn thực hiện các hành động nào trong một “môi
trường” để cực đại hóa số “phần thưởng” nào đó. “Môi trường” trong học tăng
cường được biểu diễn dưới dạng một quá trình trạng thái quyết định hữu hạn
Markov (Markov decision process – MDP).
Cụ thể hơn, trong học tăng cường, các Agent tương tác với môi trường
của nó bằng cách đưa ra các hành động a1, a2, ... Những hành động này ảnh
hưởng tới trạng thái của môi trường do đó kết quả nhận được trong Agent lần
lượt là số phần thưởng hoặc hình phạt r1, r2,... Mục đích của Agent là học một
hành động trong một cách nào đó để cực đại hóa thuộc tính phần thưởng nó
nhận được (hay cực tiểu hóa rủi ro) trên vòng đời của nó.
Khác với học có giám sát, học tăng cường không có các cặp dữ liệu vào
hay kết quả đúng, các hành động gần tối ưu cũng không được đánh giá đúng sai
một cách tường minh.


Mô hình học tăng cường bao gồm các thành phần sau:
Tập các trạng thái môi trường, ký hiệu là: S
Tập các hành động, ký hiệu là: A
Tập các phần thưởng, ký hiệu: ℝ
Quá trình học như sau:
Tại mỗi thời điểm t, Agent có trạng thái môi trường là st ∈ S và tập các
hành động có thể chọn A(st). Nó chọn một hành động a ∈ A(st) và nhận được
từ
môi trường một trạng thái mới st+1 và một phần thưởng rt+1. Với việc học như
vậy, agent phải phát triển một hàm học π: S→A có tác dụng cực đại hóa số
lượng phần thưởng thu được: R=r0+r1+..+rn với các MDP có một trạng thái kết
t

thúc, hoặc lượng R=Σtγ rt với các MDP không có trạng thái kết thúc (trong đó γ
là một hệ số giảm " phần thưởng trong tương lai" nào đó, với giá trị trong
khoảng từ 0 đến 1).
Học tăng cường có liên quan mật thiết với lý thuyết quyết định và lý
thuyết điều khiển, do đó được áp dụng trong các bài toán như: điều khiển rô bốt,
điều vận thang máy, trò chơi cờ vua, ...
Ví dụ về học tăng cường:
 Một kỳ thủ cờ vua muốn đi một nước cờ. Sự lựa chọn được đưa ra sẽ dựa
trên cả việc lập kế hoạch cho nước cờ mình đi, dự đoán các nước cờ tiếp
theo của đối thủ và xác định số nước cờ của đối thủ sẽ đi một cách tức thì.
Một con rô bốt di động quyết định có nên đi vào một căn phòng mới để
tìm kiếm đường về trạm sạc pin của nó. Nó đưa ra quyết định dựa trên
việc làm thế nào để có thể tìm được trạm sạc pin trong quá khứ một cách
nhanh chóng và dễ dàng dàng.


1.6. Học nửa giám sát
1.6.1. Khái niệm
Như chúng ta đã biết khi áp dụng học có giám thì các dữ liệu huấn luyện
đã được gán nhãn. Do đó sẽ thu được kết quả có độ chính xác rất cao. Tuy
nhiên, khi đó ta sẽ gặp một vấn đề rất khó khăn là khi lượng dữ liệu lớn, thì công
việc gán nhãn cho dữ liệu sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hay nói cách
khác những dữ liệu được gán nhãn là rất đắt và việc tạo ra nhãn cho những dữ
liệu đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của con người.
Đối với mô hình học không có giám sát thì ngược lại, các dữ liệu huấn
luyện không được gán nhãn. Do đó kết quả thu được có độ chính xác không cao.
Tuy nhiên dữ liệu chưa được gắn nhãn, có thể dễ dàng thu thập được rất nhiều.
Hay nói cách khác là dữ liệu chưa gắn nhãn có chi phí rất rẻ.
Học nửa giám sát đã khắc phục được các nhược điểm, và phát huy được
ưu điểm của học có giám sát và học không có giám sát. Bằng cách kết hợp giữa
học có giám sát và học không có giám sát, với một lượng lớn dữ liệu chưa gán
nhãn và một lượng nhỏ những dữ liệu đã được gán nhãn, bằng các giải thuật học
nửa giám sát sẽ thu được kết quả vừa có độ chính xác cao vừa mất it thời gian
công sức. Do đó, học nửa giám sát là một phương pháp học đạt được hiệu quả
rất tốt trong lĩnh vực học máy.
Tóm lại học nửa giám sát là một phương pháp học máy mà dữ liệu huấn
luyện là sự kết hợp của dữ liệu được gán nhãn và dữ liệu chưa được gán nhãn [1].


Hình 1.3: Sơ đồ quá trình thực hiện của học nửa giám sát
Ban đầu, học nửa giám sát giả sử có hai lớp và mỗi lớp có một phân phối
Gaussian. Điều này giả sử rằng dữ liệu hoàn chỉnh xuất phát từ một mô hình hỗn
hợp. Với số lượng lớn các dữ liệu chưa gán nhãn, các thành phần hỗn hợp có thể
được xác định với thuật toán EM (Expectation-Maximization). Thuật toán này
chỉ cần một mẫu dữ liệu đã gán nhãn trong số các thành phần để xác định đầy đủ
mô hình hỗn hợp. Mô hình này đã được áp dụng thành công để phân loại văn bản.
Một biến thể khác là phương pháp tự huấn luyện (Self-traning): Một bộ
phân lớp ban đầu huấn luyện với các dữ liệu đã gán nhãn. Sau đó nó được sử
dụng để phân lớp các dữ liệu chưa gán nhãn. Các điểm chưa được gán nhãn
cùng với các nhãn đã được dự đoán sẽ được thêm vào tập huấn luyện. Bộ phân
lớp sẽ huấn luyện lại và quá trình này được lặp đi lặp lại. Lưu ý rằng, bộ phân
lớp sử dụng các dự đoán của nó để dạy chính bản thân nó. Có một phiên bản khó
của mô hình hỗn hợp và thuật toán EM. Phương thức đó cũng được gọi là “Tự
dạy” hay bootstrapping. Nó cho rằng lỗi phân lớp có thể tăng cường cho nó.
Cả hai phương pháp đã được sử dụng từ lâu nhưng vẫn phổ biến vì khái
niệm và thuật toán của chúng đơn giản.
Phương pháp Co-training làm giảm các lỗi của phương pháp Self-training.
Phương pháp này giả sử rằng các đặc tính của một mẫu dữ liệu có thể được chia
thành hai tập con. Mỗi tập con đặc tính đủ để huấn luyện một bộ phân lớp tốt, và


tập con thứ hai là điều kiện độc lập để đưa ra phân lớp. Ban đầu, hai bộ phân lớp
huấn luyện với dữ liệu đã gán nhãn, mỗi bộ huấn luyện trên một tập con. Mỗi bộ
phân lớp sau đó lặp lại việc phân lớp với dữ liệu chưa gán nhãn và dạy bộ phân
lớp khác với các dự đoán của nó.
Phương pháp TSVM (Transductive Support Vector Machine) được biết
đến như việc mở rộng để chuẩn hóa SVM cho lĩnh vực học nửa giám sát. TSVM
tìm một cách gán nhãn cho tất cả các dữ liệu chưa gán nhãn và sự phân chia
đồng đều, ví dụ như lề cực đại đạt được trên cả dữ liệu đã gán nhãn và dữ liệu
chưa gán nhãn.
Phương pháp học nửa giám sát dựa trên đồ thị (Graph-based) hiện nay đã
thu hút số lượng lớn các nhà nghiên cứu. Các phương pháp học nửa giám sát
dựa trên đồ thị bắt đầu với một đồ thị mà tại đó các đỉnh là các điểm dữ liệu đã
được gán nhãn và chưa được gán nhãn, và các cạnh (có trọng số) phản ánh sự
tương tự của các đỉnh. Giả sử, các đỉnh được kết nối với nhau bởi một cạnh có
trọng số lớn thì có khuynh hướng có cùng nhãn, các nhãn có thể lan truyền
thông qua đồ thị. Các giải thuật dựa trên đồ thị được thừa hưởng từ lý thuyết
quang phổ đồ thị.
Mô hình toán học
Cho X = (x1, x2, …, xn) là tập hợp gồm n mẫu.
Ta giả thiết rằng đa số mẫu được tạo ra một cách độc lập và giống nhau từ
một phân phối chung trên X và một số lượng nhỏ mẫu đã được gán nhãn.
Mục tiêu là tìm ra một cấu trúc thông minh trên tập dữ liệu X.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×