Tải bản đầy đủ

Thiết kế chung cư tân tạo

TR

NG

I H C M THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA XÂY D NG VÀ I N

ÁN T T NGHI P
K S NGÀNH XÂY D NG

THI T K CHUNG C
TÂN T O
(THUY T MINH/PH L C)

SVTH :
NG MINH TÂM
MSSV : 20761249
GVHD : TS. LÊ V N PH
C NHÂN

TP. H Chí Minh, tháng 2 n m 2012TR

NG

I H C M TP.HCM

C NG HỊA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

c l p – T do – H nh phúc

KHOA K THU T VÀ CƠNG NGH

BẢN GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Phước Nhân
Đơn vò công tác: i h c Bách Khoa TP.HCM
Họ và Tên SV nhận đồ án tốt nghiệp: Đặng Minh Tâm
Ngành học: Xây Dựng
I. Tên đồ án tốt nghiệp:

Lớp: X7B1

.

MSSV: 20761249

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

II. Nội dung và yêu cầu sinh viên phải hòan thành:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

III. Các tư liệu cơ bản cung cấp ban đầu cho sinh viên:
........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

IV. Thời gian thực hiện:
-

Ngày giao ĐÁTN: ___________

-

Ngày hoàn thành ĐÁTN: _________

V. K t lu n: - Sinh viên được bảo vệ

฀; - Sinh viên không được bảo vệ ฀ (Quý Thầy/Cô vui

lòng ký tên vào bản thuyết minh và bản vẽ trước khi sinh viên nộp về VP.Khoa)
Tp.Hồ Chí Minh, ngày ……tháng ……năm 201__
Thầy (Cô) hướng dẫn


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

L I NÓI

c Nhân

U

Ngành xây d ng là m t trong nh ng ngành x a nh t c a l ch s loài ng

i. Có th

nói b t c đâu trên trái đ t này c ng có bóng dáng c a ngành xây d ng.

đánh giá s

phát tri n c a m t th i k l ch s hay m t qu c gia nào đó chúng ta c ng th

ng d a vào

các công trình xây d ng c a qu c gia đó. Nó luôn luôn đi cùng v i s phát tri n c a l ch
s .
tn

c ta đang trong th i k công nghi p hóa hi n đ i hóa hi n nay, vi c phát

tri n c s h t ng, nhà máy, xí nghi p, đi n, đ
nh m m c đích xây đ t n
s phát tri n c a đ t n

ng, tr

ng tr m...là m t ph n t t y u

c ta tr nên phát tri n, có c s h t ng v ng ch c, t o đi u cho

c.

T lâu ngành xây d ng đã góp ph n quan tr ng trong đ i s ng con ng
t vi c mang l i mái m cho t ng gia đình đ n vi c xây d ng b m t c a đ t n
xây d ng đã ch ng t đ

c. Ngành

c s c n thi t c a mình. Trong xu th hi n nay ho t đ ng xây

d ng đang di n ra v i t c đ kh n tr

ng, ngày càng r ng kh p v i quy mô xây d ng ngày

càng l n đã cho s l n m nh c a ngành xây d ng n
Có c h i đ

i chúng ta,

c ng i trên gh gi ng đ

c ta.

ng đ i h c, em đã đ

c th y cô truy n đ t

nh ng ki n th c chuyên ngành tuy khó nh ng l i r t thú v và h t s c b ích giúp b n thân
hi u và thêm yêu ngành xây d ng mà mình theo h c.

Án T t Nghi p nh m t bài t ng

k t quá trình h c t p c a sinh viên trong su t quá trình h c trên gh gi ng đ

ng đ i h c,

nh m giúp cho sinh viên t ng h p ki n th c đã h c vào th c t , và khi ra tr

ng là m t

ng

i k s có trách nhi m, có đ n ng l c đ có th đ m trách t t công vi c c a mình,

góp ph n tích c c vào s phát tri n c a đ t n

SVTH:

ng Minh Tâm

c.

MSSV: 20761249


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

L I CÁM N

Qua h n b n n m ng i trên gh gi ng đ
s c t n tình c a nhà tr

ng đ i h c em đã đ

ng, c a khoa và nh ng ki n th c quý báu c a quý th y cô. Em

xin t lòng kính tr ng và bi t n sâu s c đ n quý th y cô là ng
nh ng ki n th c và tri th c, giúp em v ng b
đ

c s giúp đ h t

i đã mang đ n cho em

c trong cu c s ng c ng nh trên còn

ng l p nghi p sau này.
Em xin t lòng thành kính và lòng bi t n sâu s c đ n Th y h

nghi p c a em - TS. LÊ V N PH
li u và đ nh h
hoàn thành

ng d n đ án t t

C NHÂN – là gi ng viên đã ch d n, cung c p tài

ng, t n tình giúp đ cho em trong su t quá trình th c hi n đ án, đ em
án t t nghi p này.

có th hoàn thành đ

c lu n án t t nghi p, ngoài s c g ng làm vi c c a b n

thân còn có ph n l n công s c là c a th y cô. V i lòng bi t n và kính tr ng nh t, em
xin g i l i chúc s c kh e đ n t t c các th y cô, nh ng ng
s cho đ t n

i đã t o ra nh ng th h k

c. Và em c ng xin g i l i cám n t i t t c các cô chú, anh ch và b n bè

đã luôn quan tâm, đ ng viên giúp đ em trong su t quá trình h c t p đ đ án t t
nghi p này đ

c hoàn thành.

Con c ng xin c m n ba m và nh ng ng

i trong gia đình đã t o đi u ki n t t nh t

và là ch d a v ng ch c đ con hoàn thành quá trình h c t p.
Vì th i gian có h n và nh ng ki n th c còn h n ch nên trong quá trình làm ch c
ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót. Kính mong đ

c s nh n xét đánh giá c a

quý th y cô đ b n thân em d n hoàn ch nh thêm ki n th c c a mình.
Xin chân thành cám n
Tp.H Chí Minh, tháng 02 n m 2012
Sinh viên th c hi n
ng Minh Tâm

SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n PH

c Nhân

M CL C
CH NG 1
T NG QUAN KI N TRÚC VÀ GI I PHÁP THI T K
1.1. S L

C V CÔNG TRÌNH ........................................................................................ 1

1.1.1. M c đích xây d ng công trình ................................................................................ 1
1.1.2.

a đi m xây d ng công trình ................................................................................ 1

1.1.3.

c đi m khí h u khu v c Tp. H Chí Minh ......................................................... 2

1.1.3.1 Mùa n ng ........................................................................................................... 2
1.1.3.2 Mùa m a ............................................................................................................ 2
1.1.3.3 Gió ..................................................................................................................... 2
1.2.

C I M KI N TRÚC CÔNG TRÌNH ...................................................................... 2

1.2.1. Gi i pháp m t b ng và phân khu ch c n ng ........................................................... 2
1.2.2. Gi i pháp hình kh i ................................................................................................ 3
1.2.3. M t đ ng................................................................................................................. 3
1.2.4. H th ng giao thông ............................................................................................... 3
1.3. CÁC GI I PHÁP K THU T CÔNG TRÌNH ............................................................. 4
1.3.1. H th ng đi n ......................................................................................................... 4
1.3.2. H th ng n

c ........................................................................................................ 4

1.3.2.1. H th ng c p n
1.3.2.2. H th ng thoát n

c ............................................................................................ 4
c ......................................................................................... 4

1.3.3. Gi i pháp thông gió và chi u sáng ......................................................................... 4
1.3.4. H th ng phòng cháy ch a cháy............................................................................. 5
1.3.5. H th ng ch ng sét ................................................................................................. 5
1.3.6. H th ng x lý rác .................................................................................................. 6
1.4. S L

C CÁC GI I PHÁP K T C U

1.4.1. Ph n thân nhà ......................................................................................................... 6
1.4.2. Ph n móng .............................................................................................................. 6
1.5.

C I M

A CH T CÔNG TRÌNH VÀ TH Y V N KHU V C ........................ 6
CH NG 2
TÍNH TOÁN SÀN BÊ TÔNG C T THÉP TOÀN KH I
T NG I N HÌNH

2.1. M T B NG SÀN T NG I N HÌNH ......................................................................... 7
2.2. XÁC

NH S B CHI U DÀY B N SÀN, KÍCH TH

C D M........................... 8

2.2.1. Chi u dày b n sàn ................................................................................................... 8
SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249


Án T t Nghi p k S Xây D ng

2.2.2. Kích th
2.3. XÁC

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

c d m ...................................................................................................... 8

NH T I TR NG ............................................................................................... 8

2.3.1. T nh t i.................................................................................................................... 9
2.3.2. Ho t t i ................................................................................................................. 11
2.3.3. T ng t i tr ng tác d ng lên các ô b n................................................................... 11
2.3.4. S đ tính.............................................................................................................. 12
2.4. CÁC B

C TÍNH TOÁN CHO T NG Ô B N SÀN ................................................ 12

2.4.1. Sàn b n kê b n canh ngàm ................................................................................... 12
2.4.2. Sàn b n d m ......................................................................................................... 13
2.5. TÍNH TOÁN C T THÉP ............................................................................................. 14
2.6. K T QU TÍNH TOÁN THÉP SÀN ........................................................................... 15
2.7. KI M TRA

VÕNG C A SÀN .............................................................................. 17
CH NG 3
THI T K THANG B

3.1. C S TÍNH TOÁN ..................................................................................................... 19
3.1.1. V t li u ................................................................................................................. 19
3.1.2. Ph

ng pháp tính toán .......................................................................................... 19

3.2. M T B NG VÀ M T C T C U THANG ................................................................ 19
3.3. CH N S B KÍCH TH

C ..................................................................................... 20

3.4. T I TR NG TÁC D NG ............................................................................................ 20
3.4.1. Chi u ngh ............................................................................................................ 20
3.4.2. B n thang .............................................................................................................. 21
3.4.3. D m thang ............................................................................................................ 22
3.5. XÁC

NH N I L C VÀ TÍNH C T THÉP ............................................................. 22

3.5.1. Tính b n thang ...................................................................................................... 22
3.5.2. Tính d m thang ..................................................................................................... 23
3.6. KI M TRA

VÕNG C A C U THANG .............................................................. 24

CH
H N
4.1. DUNG TÍCH B N

NG 4
C MÁI

C............................................................................................... 25

4.2. TÍNH TOÁN N P B .................................................................................................. 25
4.2.1. Kích th

c s b ................................................................................................... 25

4.2.2. T i tr ng tác d ng n i l c và tính c t thép ........................................................... 26
4.3. TÍNH TOÁN THÀNH H ............................................................................................ 27

SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249


Án T t Nghi p k S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

4.3.1. T i tr ng ............................................................................................................... 27
4.3.2. Xác đ nh n i l c và tính c t thép .......................................................................... 27
4.4. TÍNH TOÁN ÁY H ................................................................................................. 28
4.4.1. T i tr ng tác d ng lên b n đáy ............................................................................. 29
4.4.2. Xác đ nh n i l c và tính c t thép .......................................................................... 29
4.5. TÍNH TOÁN D M N P VÀ D M ÁY H ............................................................. 30
4.5.1. Kích th

c d m .................................................................................................... 30

4.5.2. T i tr ng tác d ng ................................................................................................. 30
4.5.3. Xác đ nh n i l c ......................................................................................................... 31
4.5.4. Tính c t thép ch u l c cho d m ............................................................................ 33
4.5.5. Tính c t treo.......................................................................................................... 34
4.5.6. Tính đ võng c a d m .......................................................................................... 34
4.6. KI M TRA B R NG KHE N T THÀNH VÀ ÁY H ......................................... 35
4.7. TÍNH TOÁN C T H N
4.8. M T S

C MÁI ............................................................................ 36

I U C N L U Ý KHI QUAN NI M VÀ TÍNH TOÁN ......................... 36

4.8.1. L p lu n liên k t kh p cho h ch u l c h n
4.8.2. Vi c m r ng nút c ng d

c v i h ch u l c bên d

i .......... 36

i c t ........................................................................... 36

4.8.3. Ki m tra ch c th ng và nén c c b cho sàn ......................................................... 37

CH
NG 5
THI T K KHUNG KHÔNG GIAN
5.1. C S TÍNH TOÁN ..................................................................................................... 38
5.1.1.

c tr ng v t li u ................................................................................................. 38

2.1.2. Ph

ng pháp tính toán .......................................................................................... 38

5.1.3. L a ch n s đ k t c u ......................................................................................... 38
5.2. S

L

I C T........................................................................................................ 38

5.3. S B CH N KÍCH TH
5.4. XÁC

C .................................................................................... 40

NH T I TR NG ............................................................................................. 40

5.5. CÁC TR

NG H P T I TR NG VÀ T H P T I TR NG ................................. 43

5.5.1. Các tr

ng h p t i tr ng ....................................................................................... 43

5.5.2. Các tr

ng h p t h p t i tr ng ........................................................................... 43

5.6. PH

NG PHÁP XÁC

NH N I L C VÀ TÍNH TOÁN C T THÉP .................... 44

5.6.1. Ph

ng pháp xác đ nh n i l c .............................................................................. 44

5.6.2. Ph

ng pháp tính toán c t thép ............................................................................ 44

5.6.2.1. Ph
SVTH:

ng pháp tính toán c t thép cho d m .......................................................... 44

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249


Án T t Nghi p k S Xây D ng

5.6.2.2. Ph

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

ng pháp tính toán c t thép cho c t ............................................................ 52

5.7. KI M TRA CHUY N V ........................................................................................... 103

CH
NG 6
N N MÓNG
TÓM T T

A CH T ...................................................................................................... 104

PH

NG ÁN 1: MÓNG C C ÉP

6.1.1. CH N S B KÍCH TH

C C C ....................................................................... 107

6.1.2. KI M TRA KH N NG V N CHUY N C A C C KHI V N CHUY N ....... 108
6.1.2.1. Khi v n chuy n c c b ng hai m c c u ............................................................ 108
6.1.2.2. Khi d ng c c đ đóng dung m t móc c u ....................................................... 109
6.1.3. KI M TRA MÓNG LÀM VI C ÀI TH P .......................................................... 109
6.1.4. TÍNH S C CH U T I C A C C .......................................................................... 110
6.1.5. TÍNH S C CH U T I C A C C THEO CH TIÊU

T N N .......................... 110

6.1.5.1. Tính s c ch u t i c a c c theo ch tiêu v t lý .................................................. 110
6.1.5.2. Tính s c ch u t i c a c c theo ch tiêu c

ng đ đ t n n ................................ 112

6.1.6. TÍNH TOÁN MÓNG M1 ......................................................................................... 113
6.1.6.1. N i l c truy n xu ng móng ............................................................................. 113
6.1.6.2. Xác đ nh s l

ng c c trong đài ...................................................................... 114

6.1.6.3. B trí c c trong đài .......................................................................................... 114
6.1.6.4. Ki m tra ph n l c đ u c c ............................................................................... 115
6.1.6.5. Ki m tra c c làm vi c theo nhóm .................................................................... 117
6.1.6.6. Ki m tra n đ nh n n d

i đáy kh i móng quy

c ........................................ 117

6.1.6.7. Ki m tra đi u ki n xuyên th ng c a đài c c ................................................... 120
6.1.6.8. Tính toán c t thép cho đài c c ......................................................................... 121
6.1.7. TÍNH TOÁN MÓNG M2 ......................................................................................... 121
6.1.7.1. N i l c truy n xu ng móng ............................................................................. 121
6.1.7.2. Xác đ nh s l

ng c c trong đài ...................................................................... 122

6.1.7.3. B trí c c trong đài .......................................................................................... 122
6.1.7.4. Ki m tra ph n l c đ u c c ............................................................................... 123
6.1.7.5. Ki m tra c c làm vi c theo nhóm .................................................................... 125
6.1.7.6. Ki m tra n đ nh n n d

i đáy kh i móng quy

c ........................................ 125

6.1.7.7. Ki m tra đi u ki n xuyên th ng c a đài c c ................................................... 128
6.1.7.8. Tính toán c t thép cho đài c c ......................................................................... 128
6.1.8. TÍNH TOÁN MÓNG M3 ......................................................................................... 129

SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249


Án T t Nghi p k S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

6.1.8.1. N i l c truy n xu ng móng ............................................................................. 129
6.1.8.2. Xác đ nh s l

ng c c trong đài ...................................................................... 130

6.1.8.3. B trí c c trong đài .......................................................................................... 130
6.1.8.4. Ki m tra ph n l c đ u c c ............................................................................... 131
6.1.8.5. Ki m tra c c làm vi c theo nhóm .................................................................... 133
6.1.8.6. Ki m tra n đ nh n n d

i đáy kh i móng quy

c ........................................ 135

6.1.8.7. Ki m tra đi u ki n xuyên th ng c a đài c c ................................................... 137
6.1.8.8. Tính toán c t thép cho đài c c ......................................................................... 137

PH

NG ÁN 2: MÓNG C C KHOAN NH I

6.2.1. KHÁI QUÁT V C C KHOAN NH I .................................................................. 139
6.2.1.1. C u t o ............................................................................................................. 139
6.2.1.2. Công ngh thi công .......................................................................................... 139
6.2.1.3. Yêu c u v bê tông và c t thép c c ................................................................. 140
6.2.1.4.

u đi m và nh

c đi m c a c c khoan nh i .................................................. 141

6.2.2. CH N V T LI U LÀM C C ................................................................................ 141
6.2.3. XÁC

NH S C CH U T I C A C C THEO V T LI U LÀM C C ............... 142

6.2.3.1. Ch n chi u sâu chon đáy đài ........................................................................... 142
6.2.3.2. Xác đ nh s c ch u t i c a c c .......................................................................... 142
6.2.4. TÍNH S C CH U T I C A C C THEO CH TIÊU C LÝ

T N N.............. 143

7.1.5. TÍNH TOÁN MÓNG M1 ......................................................................................... 146
6.2.5.1. Xác đ nh s l

ng c c trong đài ...................................................................... 146

6.2.5.5. B trí c c trong đài .......................................................................................... 146
6.2.5.3. Ki m tra ph n l c đ u c c ............................................................................... 147
6.2.5.4. Ki m tra c c làm vi c theo nhóm .................................................................... 148
6.2.5.5. Ki m tra n đ nh n n d

i đáy kh i móng quy

c ........................................ 148

6.2.5.6. Ki m tra đi u ki n xuyên th ng c a đài c c ................................................... 152
6.2.5.7. Tính toán c t thép cho đài c c ......................................................................... 153
7.1.6. TÍNH TOÁN MÓNG M2 ......................................................................................... 155
6.2.6.1. Xác đ nh s l

ng c c trong đài ...................................................................... 155

6.2.6.5. B trí c c trong đài .......................................................................................... 155
6.2.6.3. Ki m tra ph n l c đ u c c ............................................................................... 156
6.2.6.4. Ki m tra c c làm vi c theo nhóm .................................................................... 157
6.2.6.5. Ki m tra n đ nh n n d

SVTH:

ng Minh Tâm

i đáy kh i móng quy

MSSV: 20761249

c ........................................ 157


Án T t Nghi p k S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

6.2.6.6. Ki m tra đi u ki n xuyên th ng c a đài c c ................................................... 161
6.2.6.7. Tính toán c t thép cho đài c c ......................................................................... 162
PH L C ........................................................................................................................... 163
TÀI LI U THAM KH O .................................................................................................. 236
CÁC PH N M M S

SVTH:

ng Minh Tâm

D NG........................................................................................... 237

MSSV: 20761249


Án T t Nghi p K S Xây D ng

CH

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

NG 1: T NG QUAN V KI N TRÚC VÀ GI I PHÁP
THI T K

Hi n nay, TP.HCM là trung tâm th
dân s cao nh t c n

ng m i l n nh t và đây c ng là khu v c m t đ

c, n n kinh t không ng ng phát tri n làm cho s l

ng ng

i lao

đ ng công nghi p và m c đ đô th hoá ngày càng t ng, đòi h i nhu c u v nhà

c ng

t ng theo. Do đó vi c xây d ng nhà cao t ng theo ki u chung c là gi i pháp t t nh t đ
đáp ng nhu c u nhà

cho ng

này thích h p cho nhu c u

i dân, cán b công tác, lao đ ng n
c a ng

i có thu nh p cao, ng

in

c ngoài…. Chung c
c ngoài lao đ ng t i

Vi t Nam, chung c còn có th cho thuê, mua bán….
1.1

S

L

C V CÔNG TRÌNH

1.1.1 M c đích xây d ng công trình.
Trong nh ng n m g n đây, m c đ đô th hóa ngày càng nhanh, m c s ng c a
ng

i dân ngày m t nâng cao kéo theo đó là nhu c u v sinh ho t n, , ngh ng i, gi i trí

c ng t ng lên không ng ng, đòi h i m t không gian s ng t t h n, ti n nghi h n.
M t khác, v i xu h

ng h i nh p, công nghi p hóa, hi n đ i hoá đ t n

c hoà nh p

cùng xu th phát tri n c a th i đ i. Nên s đ u t xây d ng các công trình nhà

cao t ng,

thay th các công trình th p t ng, các khu dân c đã xu ng c p là r t c n thi t.
Bên c nh đó, vi c hình thành các cao c v n phòng, chung c cao t ng không
nh ng đáp ng đ

c nhu c u v c s h t ng, mà còn góp ph n tích c c vào vi c t o nên

m t b m t c nh quan đô th m i c a thành ph , t

ng x ng v i t m vóc c a m t đ t n

c

đang trên đà phát tri n, và góp ph n tích c c vào vi c phát tri n ngành xây d ng c a thành
ph thông qua vi c áp d ng các k thu t, công ngh m i trong tính toán, thi công và x lý
th c t . Chính vì th Chung c TÂN T O đ

c ra đ i là khu tái đ nh c và hoán đ i đ t

17,7 ha thu c khu công nghi p TÂN T O m r ng, qu n BÌNH TÂN và đó là m t d án
th t s thi t th c và kh thi.
a đi m xây d ng công trình.

1.1.2
-

T a l c t i khu v c thành ph H Chí Minh. Công trình n m

v trí thoáng và đ p

s t o đi m nh n, đ ng th i t o nên s hài hoà, h p lý và hi n đ i cho t ng th qui ho ch
khu dân c .
-

Công trình n m trên tr c đ

ng giao thông chính, nên r t thu n l i cho vi c cung

c p v t t và giao thông ngoài công trình.

ng th i, h th ng c p đi n, c p n

c trong

khu v c đã hoàn thi n đáp ng t t các yêu c u cho công tác xây d ng.

SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang :1


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

Khu đ t xây d ng công trình b ng ph ng, hi n tr ng không có công trình c , không

-

có công trình ng m bên d

i đ t nên r t thu n l i cho công vi c thi công và b trí t ng

bình đ .
c đi m khí h u khu v c Tp. H Chí Minh.

1.1.3

c đi m khí h u khu v c Tp. H Chí Minh đ

c chia làm hai mùa rõ r t đó là

mùa n ng và mùa m a.
1.1.3.1 Mùa n ng: Kéo dài t tháng 12 t i tháng 4 có:
Nhi t đ cao nh t vào kho ng 41.3 0C.
Nhi t đô th p nh t vào kho ng 18 0C.
Nhi t đ trung bình t 28-30 0C.
L

ng m a trung bình kho ng 0.11-0.12 mm.
m trung bình kho ng 83.2%.

1.1.3.2 Mùa m a: Kéo dài t tháng 5 t i tháng 11 có:
Nhi t đ cao nh t vào kho ng 37 0C.
Nhi t đ th p nh t vào kho ng 21 0C.
Nhi t đ trung bình t 25-27 0C.
L

ng m a cao nh t vào kho ng 640 mm.

L

ng m a th p nh t vào kho ng 32 mm.

L

ng m a trung bình kho ng 274-275 mm.
m cao nh t vào kho ng 98%.
m th p nh t vào kho ng 80%.

1.1.3.3 Gió:
- Trong mùa m a: ch y u là gió Tây Nam kho ng 66%.
- Trong mùa khô: gió ông Nam kho ng t 30-40%, gió ông kho ng 20-30%.
-H

ng gió Tây Nam và ông Nam có v n t c trung bình kho ng 2.2 m/s.

- Gió th i m nh vào mùa m a t thái tháng 11, ngoài ra còn có gió ông B c th i nh .
- Nhìn chung khu v c TP. H Chí Minh ít ch u nh h

ng c a gió bão, nh ng

trong vài n m tr l i đây do khí h u có nhi u bi n đ ng, nên c ng có m t vài c n bão đ
b vào gây ra gió gi t lên t i c p 8 t i c p 9.
1.2

C I M KI N TRÚC CÔNG TRÌNH

1.2.1 Gi i pháp m t b ng và phân khu ch c n ng
M t b ng công trình hình ch nh t, b trí đ i x ng theo c hai ph

ng r t thích h p v i

k t c u nhà cao t ng, thu n ti n trong vi c x lý k t c u. Chi u dài 34.6m, chi u r ng 32.8

SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang :2


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

m chi m di n tích đ t xây d ng là 1135m2. Xung quanh công trình có v

c Nhân

n hoa, công viên

t o c nh quan.
Công trình g m 9 t ng + sân th
tr t. T ng h m cao c

ng + mái, c t ±0.00m đ

c ch n đ t t i m t sàn t ng

c t -4.500m. M i t ng đi n hình cao 3.400m. Chi u cao công trình

là 39.800m tính t c t ±0.00m và 44.300m k c t ng h m.
Ch c n ng c a các t ng nh sau:
T ng H m: Thang máy b trí
thu t nh b ch a n

gi a, ch đ u xe ôtô xung quanh. Các h th ng k

c sinh ho t, tr m b m, tr m x lý n

c th i đ

c b trí h p

lý gi m t i thi u chi u dài ng d n. Ngoài ra, t ng ng m còn có b trí thêm các b
ph n k thu t v đi n nh tr m cao th , h th , phòng qu t gió.
T ng tr t: G m các khung v c sinh ho t công c ng, s nh khu cà phê, siêu th , ...
T ng 1: G m các khung v c sinh ho t công c ng, s nh khu cà phê, các v n phòng
ban qu n tr cao c, phòng k thu t ph c v cho công tác qu n lý...
T ng 2: B trí các c n h ph c v nhu c u cho thuê ng n h n, dài h n và nhu c u .
T ng 3 – 9: B trí các c n h ph c v nhu c u cho thuê ng n h n, dài h n và nhu
c u .
Trên sân th

ng có h n

c mái cung c p n

c cho toàn cao c và h th ng thu lôi

ch ng sét cho nhà cao t ng.
Nhìn chung gi i pháp m t b ng đ n gi n, t o không gian r ng đ b trí các c n h
bên trong, có th thay th b ng cách s d ng lo i v t li u nh làm vách ng n giúp
t ch c không gian linh ho t r t phù h p v i xu h
d dàng thay đ i trong t

ng và s thích hi n t i, có th

ng lai.

1.2.2 Gi i pháp hình kh i
Hình dáng cao, v

n th ng lên kh i t ng ki n trúc c

d

i th p v i ki u dáng hi n đ i,

m nh m , nh ng c ng không kém ph n m n m i th hi n qui mô và t m vóc c a công
trình t

ng x ng v i chi n l

c phát tri n c a đ t n

c.

1.2.3 M t đ ng
S d ng, khai thác tri t đ nét hi n đ i v i c a kính l n, t
b i các l p đá Granit đen

ng ngoài đ

c hoàn thi n

các m t bên, m t đ ng hình thành v i s xen k các lam và đá

Granit đen t o nên s hoành tráng cho cao c.
1.2.4 H th ng giao thông
Giao thông ngang thông thoáng, r ng rãi g m các s nh ngang và d c, l y h th ng thang
máy và thang b

chính gi a nhà làm tâm đi m. Các c n h b trí h p lý nên kho ng đi

l i là ng n nh t, r t ti n l i, và b o đ m thông thoáng.
SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang :3


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

H th ng giao thông đ ng g m thang b và thang máy. Thang b g m 2 thang, m t
thang đi l i chính và m t thang thoát hi m. Thang máy có 2 thang máy chính. H th ng
giao thông đ ng đ

c b trí đ i x ng theo c hai ph

ng, tho mãn đ

c c nhu c u k t

c u và m quan c a công trình.
1.3 CÁC GI I PHÁP K THU T CÔNG TRÌNH
1.3.1 H th ng đi n
H th ng đi n s d ng tr c ti p h th ng đi n thành ph , có b sung h th ng đi n d
phòng, nh m đ o b o cho t t c các trang thi t b trong tòa nhà có th ho t đ ng đ
trong tình hu ng m ng l

c

i đi n thành ph b c t đ t xu t. i n n ng ph i b o đ m cho h

th ng thang máy, h th ng l nh có th ho t đ ng liên t c.
Máy đi n d phòng 250KVA đ
không nh h

cđ t

t ng ng m, đ gi m b t ti ng n và rung đ ng

ng đ n sinh ho t.

H th ng c p đi n chính đi trong các h p k thu t đ t ng m trong t
đ m an toàn không đi qua các khu v c m

ng và ph i b o

t, t o đi u ki n d dàng khi c n s a ch a.

m i t ng đ u có l p đ t h th ng an toàn đi n: h th ng ng t đi n t đ ng t 1A đ n 80A
đ

c b trí theo t ng và theo khu v c (đ m b o an toàn phòng ch ng cháy n ).
1.3.2 H th ng n
1.3.2.1 C p n

c:

Cao c s d ng n
n

c ng m đ t

c

c t 2 ngu n: n

c ng m và n

t ng h m. Sau đó máy b m s đ a n

c máy. T t c đ
c lên b ch a n

đó s phân ph i đi xu ng các t ng c a công trình theo các đ
Các đ

ng ng đ ng qua các t ng đ u đ

ng m trong các h p k thu t. Các đ
1.3.2.2 Thoát n
N

d ng s đ

ng ng d n n

mái và t

c chính.

c b c trong h p ghen. H th ng c p n

ng ng c u h a chính đ

c b trí

c thoát theo các l ch y (b m t mái đ

c m a (φ =140mm) đi xu ng d

c b trí đ

cđ t

c đi

m i t ng.

c:

c m a t mái s đ

các ng thoát n

c ch a trong b

c t o d c) và ch y vào

i. Riêng h th ng thoát n

ng ng riêng, t p trung v khu x lý, b t ho i đ t

c th i s

t ng h m; sau

đó đ a ra ng thoát chung c a khu v c.
1.3.3 Gi i pháp thông gió và chi u sáng
Khu v c xung quanh công trình ch y u là khu dân c th p t ng, vì v y ph i t n d ng
t i đa vi c chi u sáng t nhiên và thông thoáng t t. ây là tiêu chí hàng đ u khi thi t k
chi u sáng và thông gió công trình này.
* Chi u sáng:

SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang :4


Án T t Nghi p K S Xây D ng

Toàn b toà nhà đ

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

c chi u sáng b ng ánh sáng t nhiên thông qua các c a s , ban công

các m t c a công trình (có k t c u khoét lõm đ m b o h p thu ánh sáng t t) và b ng
đi n.

t i các l i đi lên xu ng c u thang, hành lang và nh t là t ng h m đ u có l p đ t

thêm đèn chi u sáng.
* Thông gió:
H th ng thông gió t nhiên bao g m các c a s , ban công. Ngoài ra còn s d ng h
th ng thông gió nhân t o b ng máy đi u hòa, qu t

các t ng theo các Gain l nh v khu x

lý trung tâm.
1.3.4 H th ng phòng cháy ch a cháy
* H th ng báo cháy:
Thi t b phát hi n báo cháy đ
M ng l

c b trí

m i t ng và m i phòng,

các n i công c ng.

i báo cháy có g n đ ng h và đèn báo cháy, khi phát hi n đ

c cháy, phòng qu n

lý, b o v nh n tín hi u thì ki m soát và kh ng ch ho ho n cho công trình.
* H th ng c u h a:
-

N

c:

cl yt b n

cl pđ t

c xu ng, s d ng máy b m x ng l u đ ng. Các đ u phun

ncác t ng theo kho ng cách 3m m t cái, h th ng đ

ng ng cung c p

n

c ch a cháy là các ng s t tráng k m, bên c nh đó c n b trí các ph

ng ti n c u cháy

khác nh bình c u cháy khô t i các t ng.
H th ng đèn báo các c a, c u thang thoát hi m, đèn báo kh n c p đ

-

cđ tt it t

c các t ng.
Thang b : G m hai thang đ đ m b o thoát ng

-

i khi có s c v cháy n . C a vào

l ng thang b thoát hi m dùng lo i t s p nh m ng n ng a khói xâm nh p. L ng c u thang
v i k t c u BTCT dày 300mm có th i gian ch u l a tho mãn yêu c u v ch ng cháy cho
c u thang thoát n n trong công trình (yêu c u 150 phút) (theo TCVN 2622-1995: Phòng
cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình - Yêu c u thi t k ). Trong l ng thang b trí đi n
chi u sáng t đ ng, h th ng thông gió đ ng l c c ng đ

c thi t k đ hút gió ra kh i

bu ng thang máy ch ng ng t.
1.3.5 H th ng ch ng sét
Ch n s d ng h th ng thu sét ch đ ng qu c u Dynasphire đ
và h th ng dây n i đ t b ng đ ng đ

SVTH:

ng Minh Tâm

c thi t l p

t ng mái

c thi t k đ t i thi u hóa nguy c b sét đánh.

MSSV: 20761249

Trang :5


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

1.3.6 H th ng x lý rác
m i t ng đ

Rác th i

c đ vào gain rác đ

và s có b ph n đ a rác ra ngoài. Gian rác đ
mùi gây ô nhi m môi tr
1.4. S

L

gian rác đ

c ch a

c b trí

t ng h m

c thi t k kín đáo, k càng đ tránh làm b c

ng.

C CÁC GI I PHÁP K T C U

1.4.1. Ph n thân nhà
-

H k t c u c a công trình này ch n các c u ki n ch u l c nh sau:

o

Công trình g m có các t

ng c ng b trí liên k t nhau t o thành lõi ch u l c

v c tâm công trình (khu thang máy). là t
o

Sàn đ

ng ch u l c đ

c b trí quanh lõi.

c xem là h c ng trong m t ph ng ngang đ

ngang cho các t

ng c ng và liên k t các t

khu

c liên k t v i d m truy n l c

ng c ng, c t l i v i nhau trên cùng cao đ

sàn.
-

Công trình đ

c thi t k theo k t c u khung bê tông c t thép đ toàn kh i, chi u

cao các t ng đi n hình 3.4 m v i nh p l n nh t là 8.2 m.
1.4.2. Ph n móng
-

Thông th

ng, ph n móng nhà cao t ng ph i ch u m t l c nén l n, bên c nh đó v i

t i tr ng đ c bi t là t i tr ng đ ng đ t, s k t h p t o l c xô ngang r t l n cho công trình,
vì th các gi i pháp đ xu t cho ph n móng g m:
o

Dùng gi i pháp móng sâu thông th

ng: móng c c khoan nh i, c c BTCT đúc

s n....
o

Dùng gi i pháp móng bè ho c móng b ng trên n n c c.

o

Dùng t

ng Barette k t h p v i c c BTCT đúc s n ho c c c khoan nh i

phía bên

trong.
-

Ph

ng án c c BTCT đúc s n hay c c khoan nh i đ

thu c vào t i tr ng c a công trình, ph

ng ti n thi công, ch t l

c cân nh c l a ch n tu
ng c a t ng ph

ng án và

đi u ki n đ a ch t thu v n c a khu v c.
-

Các gi i pháp móng k t h p (gi i pháp 2 và 3) xét v y u t ch u l c r t t t, tuy

nhiên, c n cân nh c đ n các y u t v kinh t , trang thi t b và đi u ki n thi công...
1.5.

C I M
(Ph n này đ

SVTH:

ng Minh Tâm

A CH T CÔNG TRÌNH VÀ THU V N KHU V C
c trình bày chi ti t trong ch

MSSV: 20761249

ng móng c a thuy t minh)

Trang :6


Án T t Nghi p K S Xây D ng

CH

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

NG 2: TÍNH TOÁN SÀN BÊ TÔNG C T THÉP
T NG I N HÌNH

2.1 M T B NG SÀN T NG I N HÌNH

Hình 1 : KÍCH TH

C CÁC Ô SÀN, D M PH C V CHO TÍNH TOÁN

T NG I N HÌNH (L Y ¼ C A T NG M T B NG)
Trong các công trình nhà cao t ng chi u dày c a b n sàn th

ng l n đ đ m b o

các yêu c u sau:
+ Trong tính toán không tính đ n vi c sàn b y u do khoan l đ treo các thi t
b k thu t nh : đ

ng ng đi n l nh, thông gió, c u h a và c ng nh các đ

ng ng

đ t ng m trong sàn.
+ T

ng ng n phòng n m bên trên b n sàn (không có d m đ t

ng), đ có

th thay đ i công n ng làm vi c gi a các phòng v i nhau, mà không làm t ng đ
võng c a sàn.
+ S d ng ô b n l n, không dùng d m ph chia ô b n thành các ô nh .

SVTH:

ng Minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang 7


Án T t Nghi p K S Xây D ng

2.2 XÁC

NH S

B

GVHD: TS. Lê V n Ph

CHI U DÀY B N SÀN - KÍCH TH

c Nhân

CD M

2.2.1 Chi u dày b n sàn :
Quan ni m tính sàn: Xem sàn là tuy t đ i c ng trong m t ph ng ngang. Chuy n v
t i m i đi m trên sàn là nh nhau khi ch u tác đ ng c a t i tr ng ngang tác d ng vào
sàn.
Ch n chi u dày c a sàn ph thu c vào nh p và t i tr ng tác d ng vào sàn. Chi u
dày b n sàn đ

c xác đ nh s b theo công th c:
1 ⎞
⎛ 1
hb = ⎜ ÷ ⎟ L1
⎝ 40 50 ⎠

L1= 6,80 m: là chi u dài c nh ng n c a ô b n đi n hình (ô b n S4)
1 ⎞
⎛ 1
hb= ⎜ ÷ ⎟ × 680 = 13, 6 ÷ 17 cm
⎝ 40 50 ⎠

V y l y chi u dày b n sàn toàn b cho các t ng là: h = 16 cm
2.2.2 Kích th

cd m:

+ D m chính: ( L= 8,2m) công th c xác đ nh s b kích th

c d m:

⎛1 1⎞
⎛1 1⎞
hd = ⎜ ÷ ⎟ L = ⎜ ÷ ⎟ × 820 = (51, 25 ÷ 68,3)cm
⎝ 12 16 ⎠
⎝ 12 16 ⎠

bd= (0,25 ÷ 0,5) hd
Ch n hd= 60cm, bd = 30 cm.
D m chính có nh p L = 8,20m, ch n d m có ti t di n 300x600
Các d m chính còn l i ch n d m có ti t di n 300x600, 300x500 tùy vào
chi u dài, liên k t, và t i tr ng tác d ng vào d m.
+ Các d m ph , d m công son, d m đà môi có kích th

c chi ti t đ

c th

hi n chi ti t trên hình v m t b ng d m, sàn (Hình 1)
2.3 XÁC

NH T I TR NG

Các s li u v t i tr ng l y theo TCVN 2737 – 1995 : T i tr ng và tác đ ng – tiêu
chu n thi t k .
H s v

t t i l y theo b ng 1– TCVN 2737 – 1995: T i tr ng và tác đ ng – tiêu

chu n thi t k . (h s đ tin c y đ i v i các t i tr ng do kh i l

ng k t c u xây

d ng và đ t “trang 10”)
Tr ng l

ng riêng c a các thành ph n c u t o sàn l y theo “ s tay th c hành k t

c u công trình” ( TS. V M nh Hùng ).

SVTH:

ng minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang 8


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

2.3.1 T nh t i
Theo yêu c u s d ng, sàn có ch c n ng khác nhau s có c u t o sàn khác nhau, t nh
t i sàn t

ng ng c ng có giá tr khác nhau.

Thành ph n c u t o sàn c a sàn khu

(phòng khách, phòng n, phòng b p, phòng

ng ), sàn ban công, sàn hành lang và sàn v sinh.
Các lo i sàn này có c u t o nh sau:
Sàn khu

– ban công – hành lang.

T NH T I SÀN KHU
Các l p c u t o

Sàn v sinh.

–HÀNH LANG – BAN CÔNG VÀ SÀN V SINH
gstt ( kN/m2

d ( cm )

(kN/ m3)

gtc (kN/m2 )

n

gstt ( kN/m2 )

L p g ch men

1

20

0,2

1,2

0,24

0,24

L p v a lót

3

18

0,54

1,3

0,702

0,702

L p ch ng th m

3

22

0,66

1,2

L p sàn BTCT

16

25

4

1,1

4,4

4,4

L p v a trát tr n

2

18

3,6

1,3

0,468

0,468

0,6

0,6

6,41

7,202

sàn

0,792

ng ng,thb
T ng t nh t i tính toán

Thông th

ng d

i các t

ng ng n các phòng đ u có k t c u d m đ , nh ng đ t ng

tính linh ho t trong vi c b trí t
các phòng. Vì v y m t s t

ng ng n, trong vi c thay đ i v trí và công n ng c a

ng này không có d m đ

bên d

i.

Do đó khi xác đ nh t i tr ng tác d ng lên ô sàn, ph i k thêm tr ng l
ng n, t i này đ
công th c :

SVTH:

ng minh Tâm

c quy v phân b đ u trên toàn b ô sàn, và đ

gttt =

)

bt × ht × lt × γ t
× n kN / m2
S

(

MSSV: 20761249

ng c a t

ng

c xác đ nh theo

)
Trang 9


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

γt(kN/m3)

bt(m)

ht(m)

lt(m)

b r ng

Chi u cao

chi u dài

t

ng

t

ng

t

tr ng l

ng

ng riêng c a

t

c Nhân

S(m2)

n

di n tích ô sàn

h s

ng xây

có t

ng

v

tt i

Vì các ô sàn v sinh n m trong m t s ô sàn, vì t nh t i sàn v sinh l n h n nên l y
t nh t i sàn v sinh đ tính, còn các ô sàn khác thì l y giá tr t nh t i c a chính nó đ tính.
T i các sàn:

gstt = 6,41 kN/m2
T NH T I DO T

gstt = 7,202 kN/m2

T i sàn có v sinh:
NG TRUY N VÀO SÀN
γ

2

t

gttt

Ô SÀN

bt(m)

ht(m)

lt(m)

S(m )

S2

0,2

2,8

1,5

8,4

18

1,3

2,34

S4

0,1

2,8

12,5

41,0

18

1,3

2,00

0,2

2,8

8,2

55,76

18

1,3

0,1

2,8

8,9

55,76

18

1,3

S6

0,1

2,8

9,7

32,8

18

1,3

1,94

S7

0,2

2,8

3,7

11,1

18

1,3

4,37

S8

0,2

2,8

1,8

10,2

18

1,3

2,31

S9

0,1

2,8

2,7

8,68

18

1,3

2,04

S11

0,2

2,8

3,6

16,8

18

1,3

2,81

0,2

2,8

4,0

12,6

18

1,3

0,1

2,8

2,8

12,6

18

1,3

không

#

#

#

#

#

S5

S12
S1, S3, S10, S13-16

T NG T NH T I TÁC D NG LÊN SÀN:

n

( kN/m3)

(kN/m2)

2,97

5,62
#

gtt = gstt + gttt = (kN / m2 )

Ô

gtts

gttt

gtt

Ô

gtts

gttt

gtt

sàn

(kN/m2)

(kN/m2)

(kN/m2)

sàn

(kN/m2)

(kN/m2)

(kN/m2)

S1

7,202

0

7,202

S7

6,41

4,37

10,78

S2

6,41

2,34

8,75

S8

7,202

2,31

9,512

S3

6,41

0

6,41

S9

6,41

2,04

8,45

S4

6,41

2,00

8,41

S10

6,41

0

6,41

S5

6,41

2,97

9,38

S11

6,41

2,81

9,22

S6

7,202

1,94

9,142

S12

6,41

5,62

12,03

S13, S14, S15, S16

6,41

0

6,41

SVTH:

ng minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang 10


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

2.3.2 Ho t t i
Giá tr c a ho t t i đ

c ch n d a theo ch c n ng s d ng t ng lo i phòng. H s

đ tin c y n, đ i v i t i tr ng phân b đ u trên sàn, c u thang đ

c xác đ nh theo đi u

4.3.3 trang 15 TCVN 2737 - 1995:
Khi ptc < 200 (daN) = 2 ( kN/m2 ) → n = 1.3
200 (daN) = 2 ( kN/m2 ) → n = 1.2
Ch c n ng

Ptc

Pttsàn

Ch c n ng

Ptc

phòng

(kN/m2)

(kN/m2)

phòng

(kN/m2)

Phòng ng

2

1,2

2,4

C u thang

3

1,2

3,6

Phòng n

2

1,2

2,4

Phòng khách

2

1,2

2,4

B p

3

1,2

3,6

V sinh

2

1,2

2,4

Ban công

2

1,2

2,4

Phòng k thu t

3

1,2

3,6

Hành lang

3

1,2

3,6

Phòng gi t, ph i

3

1,2

3,6

n

Pttsàn

n

(kN/m2)

HO T T I TRÊN T NG Ô SÀN
Ô sàn

Ô sàn

(kN/m2)

Pttsàn

Pttsàn

Ô sàn

(kN/m2)

(kN/m2)

Pttsàn

Ô sàn

(kN/m2)

S1

2,4

S5

2,4

S9

3,6

S13

3,6

S2

2,4

S6

2,4

S10

2,4

S14

3,6

S3

2,4

S7

3,6

S11

3,6

S15

3,6

S4

2,4

S8

2,4

S12

3,6

S16

3,6

2.3.3
a.

Pttsàn

T NG T I TÁC D NG LÊN CÁC Ô B N

i v i b n kê: P = ( g tt + pstt ).l1.l2 (kN )

b.

i v i b n d m: q b = ( p + q ) b( kN / m)

Ô B N KÊ
Ô sàn

S1

S4

S5

S7

S9

S10

S11

S12

7,202

8,41

9,38

10,78

8,45

6,41

9,22

12,03

2,4

2,4

2,4

3,6

3,6

2,4

3,6

3,6

l1(m)

2,20

5,0

6,8

3,0

2,8

4,2

4,0

3,0

l2(m)

2,90

8,2

8,2

3,7

3,1

6,8

4,2

4,2

Ptt(kN)

61,26

443,21

656,85

159,62

104,60

251,32

215,38

196,94

gttsàn
(kN/m2)
Pttsàn
(kN/m2)

SVTH:

ng minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang 11


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

Ô B N KÊ
Ô sàn

c Nhân

ÔB ND M

S13

S14

S15

S16

S2

S3

S6

S8

6,41

6,41

6,41

6,41

8,75

6,41

9,142

9,512

3,6

3,6

3,6

3,6

2,4

2,4

2,4

2,4

l1(m)

1,5

2,0

1,5

4,0

1,5

0,6

4,0

2,0

l2(m)

2,6

4,0

2,3

4,0

5,6

1,8

8,2

5,1

39,04

80,08

34,54

160,16
10,85

8,81

11,542

11,912

gttsàn
(kN/m2)
Pttsàn
(kN/m2)

tt

P (kN)

tt

q (KN/m)
2.3.4 S đ tính
Liên k t c a b n sàn v i d m, t
Liên k t đ

ng đ

c xem xét theo quy

c xem là t a đ n: Khi b n kê lên t

c sau:

ng, b n t a lên d m bê tông

c t thép (đ toàn kh i) có hd/hb < 3, b n l p ghép.
Liên k t đ

c xem là ngàm khi b n t a lên d m bê tông c t thép (đ toàn

kh i) mà có hd/hb ≥ 3.
Liên k t là t do khi b n hoàn toàn t do.
Tùy theo t l đ dài 2 c nh c a b n, ta phân b n thành 2 lo i:
B n lo i d m (L2/L1 > 2).
B n kê b n c nh (L2/L1 ≤ 2.
2.4. CÁC B

C TÍNH TOÁN CHO T NG Ô B N SÀN :

2.4.1 Sàn b n kê b n c nh ngàm :
-

Khi α =
ph

-

SVTH:

L2
≤ 2 thì b n đ
L1

c xem là b n kê, lúc này b n làm vi c theo hai

ng (L2 c nh dài và L1 c nh ng n).

Tính toán ô b n đ n theo s đ đàn h i, c t ô b n theo m i ph

ng minh Tâm

MSSV: 20761249

ng v i b = 1m.

Trang 12


Án T t Nghi p K S Xây D ng

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

Gi i v i t i phân b đ u tìm moment nh p và g i.

-

Moment d
Mômen

gi a b n. (áp d ng công th c đ tính Môment).

ng l n nh t
nh p theo ph

ng c nh ng n L1, theo ph

M1 = mi1 × P (kNm/m),
Moment âm l n nh t
Mômen

g i theo ph

1, 2

S đ ôb n
(1,..,11)

Ch ph

ng đang

xét là L1, hayL2

M2 = mi2 × P (kNm/m).

g i:
ng c nh ng n L1, theo ph

MI = ki1 × P(kNm/m),
i

ng c nh dài L2.

L 1 , L2

ng c nh dài L2.

MII = ki2 × P(kNm/m).
P =(ps+qs).L1. L2 ps(kN/m2) qs(kN/m2)

Nh p tính

t ng t i tr ng tác

ho t t i

t nh t i

toán ô b n

d ng lên ô b n

tính toán

tính toán

Tra b ng các h s : mi1, mi2, ki1, ki2 các h s ph thu c vào t l L2/l1 tra b ng ph
l c 15, trang 451 sách k t c u bê tông c t thép ph n c u ki n nhà c a (th y Võ Bá T m).
Trong tr

ng h p g i n m gi a hai ô b n khác nhau thì h s ki1 và ki2 đ

c l y theo

tr s trung bình gi a hai ô, ho c đ an toàn ta l y giá tr ki1 và ki2 t i g i c a ô nào l n h n
gi a hai ô b n.
Ta th y các ô sàn b n kê đ u có : hdmin = 500 (mm) > 3.hb = 3 . 160 = 480
(mm) nên liên k t gi a b n và d m là ngàm do đó i = 9 (s đ s 9)
2.4.2 Sàn b n d m
Khi α =
(ph

L2
>2b nđ
L1

c xem là b n d m, lúc này b n làm vi c m t ph

ng c nh ng n). Trong đ án này ô b n d m tính toán có các tr
a.

ng

ng h p sau :

i v i nh ng b n 3 đ u ngàm 1 đ u t a đ n
Cách tính: c t b n theo ph

ng c nh

ng n v i b r ng b = 1m đ tính nh d m 1
đ u ngàm và 1 đ u t a đ n.
Moment t i g i: M- =

q b × L12
,
8

Moment t i nh p: M+ =

9
× q b × L12
128

Trong đó: qb = (p +q) × b.

SVTH:

ng minh Tâm

MSSV: 20761249

Trang 13


Án T t Nghi p K S Xây D ng

b.

GVHD: TS. Lê V n Ph

c Nhân

i v i nh ng b n ngàm 4 c nh
Cách tính: c t b n theo c nh ng n v i b
r ng b = 1m đ tính nh d m có 2 đ u
ngàm.
Moment:

T i g i:M- =

q b × L12
12

Moment: T i nh p : M+ =

q b × L12
24

Trong đó: qb = (p +q) × b
Áp d ng đ i v i b n hành lang n i đi qua l i : S6,S7,S8,S9 có hdmin = 400mm < 3
x hs = 3 x 160 = 480 mm (hay đ c ng c a t c c các d m xung quanh các ô b n
lo i d m này đ u nh 3 l n đ c ng c a ô b n sàn do đó 3 c nh xung quanh ta
quan ni m chúng là các kh p.
2.5. TÍNH C T THÉP
ng còn l i đ

C t thép theo ph

c đ t theo c u t o (đ i v i ô b n d m)

Ch n thép ô sàn

nh p là thép φ 8 (Rs = 225 MPa)

Ch n thép ô sàn

g i là thép φ10 (Rs = 365 MPa)
ng đ tính toán c a c t thép thanh khi tính toán theo các

Tra theo b ng 21. C

tr ng thái gi i h n th nh t. TCXDVN 356:2005. Trang 49.
C t thép sàn đ

c tính theo công th c trong sách k t c u bê tông c t thép t p 2

“c u ki n nhà c a” th y (Võ Bá T m):

αm =

M
≤ α R = 0,421
γ bRbbh02

ξ = 1 − 1 − 2.α m

=>

Di n tích c t thép :

A

s

=

ξ .γ b .Rb .b.h0
Rs

Ki m tra hàm l

(Tra b ng ch n thép Achon và kho ng cách b trí thép).

ng c t thép:

μmin = 0,05% < μ =

As
γ .R
0,9.14,5
≤ μmax = ξR . b b = 0,604.
= 2,16 %
365
b.h 0
Rs

Ch n chi u dày l p b o v a= 2cm.
+ h0 nh p theo ph

ng c nh ng n: h0 nn = hs − ( a +

+ h0 nh p theo ph

ng c nh dài: h0 nd = hs − (a +

SVTH:

ng minh Tâm

φ8
2

φ8
2

) = 16 − (2 +

0,8
) = 13, 6(cm)
2

+ φ8 ) = 16 − (2 +

MSSV: 20761249

0,8
+ 0,8) = 12,8(cm)
2

Trang 14


Án T t Nghi p K S Xây D ng

h0 g = hs − ( a +

+ h0 g i:
hs(cm)
16

φ10
2

GVHD: TS. Lê V n Ph

) = 16 − (2 +

Rb

Rs

(MPa)

(MPa)

14,5

225

1, 0
) = 13,5(cm)
2

b(cm)

a(cm)

h0nn(cm)

h0nd(cm)

h0g(cm)

100

2

13,6

12,8

13,5

ng thép tính đ

Khi tính thép, l y l

c Nhân

c trên d i r ng 1m, rãi trên ô sàn theo

d i r ng 1m và xem d i đó nh m t d m có b = 100 cm và cao h0 = 14 cm.
Bê Tông Mac 350 có Rb = 14,5 Mpa.
Thép AI có Ra = 225 Mpa, Thép AIII có Ra = 365 Mpa.
B NG TRA H S

CÁC Ô B N KÊ D A VÀO T S

L2/L1 (N I SUY)

Ô sàn

l1(m)

l2(m)

l2/l1

m91

m92

k91

k92

S1

2,20

2,90

1,32

0,0209

0,0120

0,0475

0,0271

S4

5,00

8,20

1,64

0,0203

0,0075

0,0447

0,0167

S5

6,80

8,20

1,21

0,0204

0,0140

0,0469

0,0321

S7

3,00

3,70

1,23

0,0206

0,0137

0,0471

0,0312

S9

2,80

3,10

1,11

0,0195

0,0159

0,0452

0,0367

S10

4,20

6,80

1,62

0,0204

0,0078

0,0450

0,0175

S11

4,00

4,20

1,05

0,0187

0,0171

0,0437

0,0394

S12

3,00

4,20

1,40

0,0210

0,0107

0,0473

0,0240

S13

1,50

2,60

1,73

0,0198

0,0066

0,0433

0,0145

S14

2,00

4,00

2,00

0,0183

0,0046

0,0392

0,0098

S15

1,50

2,30

1,53

0,0206

0,0088

0,0461

0,0195

S16

4,00

4,00

1,00

0,0179

0,0179

0,0417

0,0417

μ%

2.6. K T QU TÍNH THÉP SÀN ( xem b ng bên d
Ô

Môment

αm ≤ αR

sàn

(kNm)

= 0,421

M1= 1.28033

0.0045

s

Ch n

Aschon

(cm 2 )

thép

(cm 2 )

0.0045

0.41

φ 8a200

2.51

0.18

0.0102

0.0103

0.57

φ 10a200

3.93

0.28

M2= 0.73512

0.0026

0.0026

0.23

φ 8a200

2.51

0.18

MII= -1.66015

0.0058

0.0059

0.33

φ 10a200

3.93

0.28

M1= 8.99716

0.0317

0.0322

2.90

φ 8a150

3.35

0.24

MI= -2.90985
S1

S4

SVTH:

i)

ng minh Tâm

ξ

A

MSSV: 20761249

Trang 15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×