Tải bản đầy đủ

BÀI tập môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược CÔNG TY GIORDANO

Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

DANH SÁCH NHÓM GIORDANO
1. Trần Thị Tuyết Hạnh

Lớp 35K16.1

2. Nguyễn Thị Kim Hiền

Lớp 35K16.1

3. Nguyễn Thị Danh Lam

Lớp 35K16.1

4. Nguyễn Thị Phương Thảo

Lớp 35K16.1


Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 1


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

LỜI NÓI ĐẦU
Như chúng ta đã biết, môi trường kinh doanh đang ngày càng trở nên phức tạp
hơn, các biến động về kinh tế, xã hội đã và đang gây những ảnh hưởng đáng kể lên
hoạt động và sự phát triển của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Thêm vào đó, toàn
cầu hóa đang là xu hướng mà các công ty theo đuổi, với tham vọng mở rộng thị
trường, trở thành những thương hiệu được biết và được dùng ở khắp các quốc gia.
Đứng trước những cơ hội, và cũng là thách thức đó, “các công ty cần có một dự
định chiến lược – có khát vọng được chia sẻ rộng rãi, có một mục tiêu rõ ràng và có
một nỗi ám ảnh về chiến thắng – đó là nhiên liệu để chạy cỗ máy”, và quản trị chiến
lược đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn đối với sự sống còn của các doanh
nghiệp.
Nhận ra được tầm quan trọng của quản trị chiến lược, với mục tiêu tìm hiểu
chuyên sâu về cách áp dụng các lý thuyết quản trị chiến lược vào thực tế để tạo nên
thành công, nhóm chúng em chọn Công ty Thời trang GIORDANO làm đối tượng
phân tích của mình.
Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy giáo để bài phân tích được
hoàn chỉnh hơn. Chúng em cảm ơn Thầy.
Nhóm GIORDANO

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 2


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh LiêmMỤC LỤC
PHẦN A: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỜI TRANG GIORDANO
I.

7

THÔNG TIN CƠ BẢN

7

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

8

III. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

8

1.

Những năm 1980

8

2.

Những năm 1990

9

3.

Những năm 2000 đến nay

10

IV. CÁC NHÃN HÀNG

10

1.

Giordano

10

2.

Giordano Ladies

11

3.

Giordano Junior

12

4.

Giordano Bluestar Exchange

12

5.

Giordano Concepts One

13

V. SỰ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

14

1.

Khu vực Châu Á

15

2.

Khu vực Trung Đông

15

3.

Úc

16

4.

Khu vực Bắc Mỹ

16

5.

Khu vực Tây Âu

17

VI. CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT

17

PHẦN B: PHÂN TÍCH VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ
I.

VIỄN CẢNH
1.
1.1.

19
20

Tư tưởng cốt lõi

20

Giá trị cốt lõi

20

Mục đích cốt lõi

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

22

Năm học 2012 - 2013

Trang 3


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

1.

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Hình dung tương lai

23

II. SỨ MỆNH
1.

23

Giordano là công ty gì?

25

1.1.

Ai sẽ được thỏa mãn

25

1.2.

Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì

26

1.3.

Cách thức thỏa mãn nhu cầu khách hàng

26

2.

Giordano muốn gì?

26

3.

Giá trị cam kết

26

3.1.

Đối với khách hàng

26

3.2.

Đối với nhân viên

27

3.3.

Đối với cổ đông

27

3.4.

Đối với cộng đồng

27

4.

Hệ thống các giá trị

27

4.1.

Chất lượng: làm những điều đúng

28

4.2.

Kiến thức: cập nhật, chia sẻ liên tục các kiến thức chuyên sâu về thời trang

28

4.3.

Cải tiến: suy nghĩ vượt giới hạn

28

4.4.

Đơn giản hóa: càng đơn giản càng giá trị

28

4.5.

Dịch vụ: đem đến nhiều hơn những gì khách hàng mong đợi

28

III. Ý NGHĨA CỦA TUYÊN BỐ VIỄN CẢNH VÀ SỨ MỆNH TRONG QUẢN
TRỊ CHIẾN LƯỢC
28
PHẦN C: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
6.

Mức độ toàn cầu hóa của ngành

29
29
30

6.1.

Chuỗi giá trị ngành may mặc toàn cầu

30

6.2.

Sự du nhập văn hoá giữa các quốc gia

34

6.3.

Xu hướng thời trang

36

2.

Môi trường kinh tế

37

2.1.

Tóm lược nền kinh tế giai đoạn 1995 - 2010

37

2.2.

Môi trường kinh doanh tại Hồng Kông

40

3.

Cấu trúc tuổi của dân số

45

V. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH

48

1.

Khái niệm và mô tả ngành

48

2.

Mô tả ngành

48

3.

Tính hấp dẫn của ngành

48

3.1.

Mô hình năm lực lượng cạnh tranh

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

48

Trang 4


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

3.2.

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Các nhóm chiến lược

50

4.

Phân tích chu kỳ ngành

52

5.

Động thái cạnh tranh trong ngành

53

6.

Nhân tố then chốt tạo nên thành công trong ngành bán lẻ quần áo

55

6.4.

Khả năng bắt kịp xu hướng thời trang

55

6.2.

Sự khác biệt về dịch vụ khách hàng

55

6.3.

Sự trung thành nhãn hiệu

56

6.4.

Khả năng kiểm soát hàng tồn kho

56

7.

Lực lượng dẫn dắt sự thay đổi của ngành
7.1.

Xu hướng sở thích và thị hiếu của người mua

56

7.2.

Sự thay đổi về mức tăng trưởng dài hạn của ngành: Tốc độ tăng trưởng chậm dần

56

7.3.

Toàn cầu hóa

57

PHẦN D: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
I.

56

CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
1.

57
57

Chiến lược tái tổ chức bộ phận sản xuất

59

1.1.

Lý do thực hiện

59

1.2.

Hành động chiến lược

59

2.

Chiến lược tập trung trở lại vào lĩnh vực kinh doanh bán lẻ

60

2.1.

Lý do thực hiện

60

2.2.

Hành động chiến lược

60

II. CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

61

1.

Những điều dịch chuyển ra thị trường nước ngoài

63

2.

Thách thức sự hiện diện toàn cầu

63

3.

Lựa chọn hình thức thâm nhập:

64

III. CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG

65

1.

Bộ phận chức năng marketing

65

2.

Bộ phận chức năng nguồn nhân lực

66

3.

Bộ phận chức năng quản trị vật liệu

67

IV. CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH

68

1.

Giới thiệu các đơn vị kinh doanh

68

2.

Cách thức gây khác biệt: vượt trội đối thủ về đáp ứng khách hàng

69

2.1.

Định vị sản phẩm

69

2.2.

Dịch vụ khách hàng

72

3.

Đầu tư cho các SBU
3.1.

74

Đầu tư vào cơ sở vật chất

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

74

Năm học 2012 - 2013

Trang 5


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

3.2.
4.

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Đầu tư vào nguồn nhân lực

75

Những thuận lợi và bất lợi khi thực hiện chiến lược SBU

76

4.1.

Thuận lợi

76

4.2.

Bất lợi

76

V. CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA GIORDANO

76

1.

Sơ đồ cấu trúc tổ chức

76

2.

Hệ thống kiểm soát

77

VI. CÁC THÀNH TỰU CHIẾN LƯỢC

78

1.

Doanh thu

78

2.

Hiệu suất

79

3.

Tài sản

80

4.

Khả năng sinh lợi

81

5.

Đánh giá về công ty

82

5.1.

Đánh giá của thị trường về công ty

82

5.2.

Giải thưởng

82

VII.

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CHIẾN LƯỢC

PHẦN E: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH
I.

CÁC KHỐI CƠ BẢN CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH

83
85
85

1.

Hiệu quả

85

2.

Chất lượng

86

3.

Cải tiến

87

4.

Đáp ứng khách hàng

87

II. PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC CẠNH TRANH
1.

Nguồn lực hữu hình

88

1.1.

Các nguồn tài chính

88

1.2.

Các nguồn tổ chức

90

1.3.

Các nguồn vật chất

91

2.

3.

88

Nguồn lực vô hình

91

2.1.

Nguồn nhân sự

91

2.2.

Nguồn danh tiếng

92

Kết luận

92

III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TIỀM TÀNG

93

1.

Khả năng đào tạo và phát triển một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

93

2.

Khả năng tạo môi trường làm việc hiệu quả

93

3.

Khả năng cung cấp dịch vụ ưu việt

94

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 6


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

4.

Khả năng thích nghi với thị trường mới

94

5.

Khả năng kiểm soát hàng tồn kho

95

6.

Khả năng mở rộng phạm vi hoạt động

95

IV. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CỐT LÕI

95

1.

Khả năng đào tạo và phát triển một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

96

2.

Khả năng cung cấp dịch vụ ưu việt

96

3.

Khả năng tạo môi trường làm việc hiệu quả.

97

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 7


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

PHẦN A: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỜI TRANG GIORDANO
I.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Giordano International Limited
Giordano là một hãng bán lẻ thời trang chất lượng cao dành cho nam giới, phụ
nữ và cả trẻ em, được Jimmy Lai sáng lập năm 1981, có trụ sở tại Hồng Kông. Hiện
nay, Giordano đang điều hành khoảng 11.000 nhân viên và 1.800 cửa hàng ở trên 40
quốc gia và hệ thống bán hàng trực tuyến.
Vào năm 1996, Jimmy Lai đã không còn là chủ sở hữu của Giordano, và Chủ
tịch kiêm CEO hiện tại của công ty là Peter Lau. Mặc dù đóng đô ở Hồng Kông, các
hoạt động của công ty đã vượt xa khỏi biên giới nước này. Giordano là hãng bán lẻ
thời trang thành công nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với các nhãn hàng
Giordano Concepts, Giordano Junior và Giordano Ladies. Giordano niêm yết cổ phiếu
của mình trên sàn chứng khoán Hồng Kông từ năm 1991 dưới mã 709.HK.
Giordano có bộ phận sản xuất riêng của mình, chuyên sản xuất các mặt hàng
thời trang ứng dụng dành cho nam giới, phụ nữ và trẻ em, chủ yếu là áo thun và quần
âu, đặc biệt là chất liệu denim. Các mặt hàng thời trang ứng dụng của Giordano được
so sánh tương tự như hãng thời trang The Gap nổi tiếng của Mỹ.
II.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Jimmy Lai sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Quảng Đông,
Trung Quốc. Năm 12 tuổi, Lai bị chính gia đình của mình bán sang Hồng Kông, lúc
đó vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của Trung Quốc. Thông qua các mối quan hệ của
mình, Lai đã có việc làm ở một xưởng dệt địa phương. Trước năm 20 tuổi, ông đã trở
thành giám đốc điều hành của công ty dệt đó.
Với khoản tiền thưởng cuối năm đầu tiên là 1.000 đô la, cùng với những tích
góp trong suốt quãng đời của mình, Lai đã quyết định đầu tư vào thị trường chứng
khoán Hồng Kông. Từ đó, ông đã biến số tiền đầu tư ít ỏi của mình là 3.000 đô la
thành một khoản tiền rất lớn – 40.000 đô la. Với số tiền này, vào năm 1975 Lai đã
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 8


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

mua quyền sở hữu Cotimex – một doanh nghiệp dệt may vừa mới phá sản và bắt đầu
công việc sản xuất áo lạnh.
Công việc kinh doanh tiến triển tốt đẹp, công ty đã bắt đầu xuất khẩu sản phẩm
của mình đến thị trường Mỹ với đối tác chính là công ty J.C. Penney, Montgomery
Ward…Trong suốt thời gian này, Lai thường xuyên đến Mỹ và ông bị thu hút bởi
những mô thức bán lẻ thời trang ở phương Tây, từ đó, Lai đã có trong mình cảm hứng
để bước vào thị trường bán lẻ thời trang. Vào năm 1981, Lai thành lập Giordano (được
đặt theo tên một nhà hàng yêu thích của ông ở New York) và đã mở các cửa hàng ở
khắp Hồng Kông. Năm 1985, công ty mở cửa hàng đầu tiên ở Singapore.
III.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

1. Những năm 1980
Mặc dù hiện nay, Giordano là một doanh nghiệp toàn cầu rất thành công,
nhưng vào những ngày đầu tiên, tình hình công ty khá khó khăn. Ban đầu Jimmy Lai
dự định nhắm vào thị trường thời trang cao cấp ở Hồng Kông, tuy nhiên kế hoạch này
đã thất bại và công ty sớm phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Thay vì chấp nhận phá
sản, Lai đã đi tìm những ý tưởng mới từ các thương hiệu bán lẻ thành công thời bấy
giờ, và đã quyết tâm thay đổi tình hình hiện tại của công ty.
Vào năm 1987, doanh số bán hàng sụt giảm và các doanh nghiệp bị thua lỗ.
Jimmy Lai nhận ra rằng khái niệm chuỗi giá bán lẻ không mang lại lợi nhuận. Cùng
với một đội ngũ quản lý mới, Giordano đã thay đổi chiến lược của mình. Vào thời
điểm đó, Giordano chỉ bán các sản phẩm thời trang nam. Khi nhận ra rằng số lượng
khách hàng nữ bị thu hút đến các cửa hàng của mình ngày càng tăng, Giordano đã
thay đổi định vị của mình và bắt đầu bán trang phục thông thường dành cho cả nam và
nữ. Nó đã tái định vị từ một nhà bán lẻ giá rẻ trang phục ứng dụng của cả nam và nữ
với mục tiêu tối đa hóa doanh số bán hàng thay vì lợi nhuận biên, thành một doanh
nghiệp chỉ bán những hàng hóa có giá trị phù hợp với đồng tiền. Sự thay đổi trong
chiến lược của Giordano đã thành công. Doanh số bán hàng của công ty gần như tăng
gấp đôi từ 712 nghìn đô la trong năm 1989 lên hơn 3 triệu đô la trong năm 1999.
Lai đã sớm phát triển cách thức hoạt động mới cho công ty của mình. Từ việc
quan sát và rút kinh nghiệm từ các thương hiệu toàn cầu như Mc Donald’s, United
Colours of Benetton và Marks and Spencer, Lai đã kiến tạo một Giordano mới, tập
trung vào phong cách đơn giản, cơ bản và chất lượng cao, với nhiều màu sắc khác
nhau và được bán ở mức giá vừa mua nhất.
Cuộc cải cách toàn bộ này bao gồm cả sự tiếp cận của Giordano với các dịch
vụ khách hàng và Lai đã tổ chức đào tạo để toàn bộ nhân viên của mình biết được tầm
quan trọng của khách hàng đối với sự phát triển của công ty.

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 9


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Cách thức hoạt động mới đã mang lại thành công và trước những năm 1990,
Giordano đã có trên 200 cửa hàng ở cả Trung Quốc và Hồng Kông. Các cửa hàng ở
các khu vực Trung Đông, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia,
Indonesia và Việt Nam cũng dần được mở cửa.
 Vượt qua khó khăn của những ngày đầu thành lập, Jimmy Lai đã sớm đề ra một
định hướng phát triển chiến lược cho công ty, và Giordano vẫn duy trì những
truyền thống này cho đến ngày nay, đó là một phong cách đơn giản thống nhất
cho mọi sản phẩm Giordano, dịch vụ khách hàng và con người chính là chìa
khóa cho thành công. Trong giai đoạn này, Giordano với cái nhìn lớn của
Jimmy Lai đã vươn ra xa hơn thị trường Hồng Kông, tập trung mở rộng ở khu
vực Châu Á – Thái Bình Dương.
2. Những năm 1990
Jimmy Lai đã gặp rắc rối với công việc kinh doanh của mình khi ông chỉ trích
Lý Bằng – Cựu Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trên tạp chí Next vào năm
1994. Ông bắt đầu nếm trải lần lượt các thất bại về tài chính và pháp lý ở Trung Quốc.
Ông đã không được phép mở cửa hàng Giordano ở Đại lục.
Ông cũng cố gắng để đưa Giordano niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng bị
cản trở kịch liệt bởi các đối thủ ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, Lai đã thành công trong việc
niêm yết công ty trên sàn bằng con đường cửa sau. Điều này đã dẫn đến việc ông phải
bán Giordano vào năm 1996.
 Đây là giai đoạn khá khó khăn của Giordano. Công ty không gặp nhiều cơ hội
để phát triển. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, Giordano đã có một bước tiến dài ra
xa khỏi khu vực Châu Á, đó là mở những cửa hàng đầu tiên ở Úc và Trung
Đông, trong đó Trung Đông là một trong những thị trường phát triển mạnh mẽ
nhất về sau này.
3. Những năm 2000 đến nay
Sau những khó khăn của thời kỳ trước, có thể nói từ những năm 2000 đến nay,
Giordano đã có những bước phát triển vượt bậc. Hàng loạt các cửa hàng được mở
thêm ở Châu Á, Úc và Trung Đông. Đặc biệt, vào năm 2007, Giordano đã đặt chân
đến thị trường Bắc Mỹ, một thị trường vốn được biết đến với quá nhiều các thương
hiệu thời trang mạnh, cạnh tranh nhau khốc liệt. Hơn nữa, Giordano cũng đã mở rộng
quy mô sang thị trường Tây Âu.
Đặc biệt trong giai đoạn này, Giordano đã được công nhận trên toàn cầu khi
liên tục nhận được các giải thưởng lớn bởi các tổ chức quốc tế, các cơ quan địa
phương ở mỗi nơi mà Giordano có mặt, đáng chú ý nhất là các giải thưởng liên tục về
dịch vụ ở khu vực Trung Đông: “Thương hiệu có dịch vụ xuất sắc nhất”. Điều này là
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 10


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Giordano trên toàn thế giới, khẳng
định vững chắc hơn vị thế toàn cầu của công ty.
 Đây là giai đoạn Giordano mở rộng thị trường mạnh mẽ nhất, cùng với các giải
thưởng xứng đáng được trao liên tục, Giordano đã ngày càng để lại ấn tượng
sâu sắc nơi người tiêu dùng.
IV.

CÁC NHÃN HÀNG

Giordano chỉ kinh doanh mặt hàng thời trang và điều làm Giordano trở nên đặc
biệt là một phong cách thống nhất ở tất cả các nhãn hàng của mình, được sáng tạo để
mỗi khách hàng cảm thấy mình được phục vụ đặc biệt. Khách hàng của Giordano,
không phân biệt giới tính, độ tuổi và mức sống, khi đến Giordano, họ đều có thể tìm
cho mình những sản phẩm phù hợp nhất.
Giordano có những nhãn hàng như sau:
4. Giordano

Nhãn hàng Giordano
Nhãn hàng chính Giordano tập trung vào các sản phẩm thời trang chất lượng
cao dành cho cả nam lẫn nữ. Sau này, trong nỗ lực mở rộng thị trường, Giordano đã
bắt đầu bố trí lại các nhãn hiệu (Giordano Ladies, Giordano Concepts, Giordano
Junior và Giordano Bluestar Exchange) để phân chia sự chuyên môn hóa thị trường
giữa những nhãn hiệu hiện tại một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, Giordano vẫn là thương hiệu đầu tiên và là trụ cột chính của phân
khúc thời trang đơn giản, duy trì một viễn cảnh đáp ứng nhu cầu thị trường của tầng
lớp khách hàng trưởng thành, cung cấp những trang phục ứng dụng đơn giản phù hợp
với nhiều phong cách sống khác nhau.
Tinh thần của nhãn hàng Giordano: đơn giản, khỏe mạnh, thân thiện và bền
vững với thời gian.
5. Giordano Ladies
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 11


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Nhãn hàng Giordano Ladies dành riêng cho phái nữ
Năm 1996, nhãn hàng Giordano Ladies được ra đời dành riêng cho thị trường
thời trang cao cấp nữ, với cửa hàng đầu tiên được khai trương vào năm 1997. Nhãn
hàng này hoạt động chủ yếu ở thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, nổi bật nhất ở
Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore và Đài Loan.
Giordano Ladies mang phong cách đơn giản và hiện đại, với đội ngũ nhân viên
được đào tạo chuyên nghiệp, tạo cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời,
khiến họ cảm giác rằng những sản phẩm đó được tạo ra chỉ dành cho riêng họ.
Tinh thần của Giordano Ladies: đẹp, đơn giản, bền vững với thời gian, cá tính
và mang phong cách hiện đại nhưng vẫn có nét cổ điển thu hút.
6. Giordano Junior
Giordano Junior là dòng sản phẩm thời trang dành cho trẻ em, được giới thiệu
năm 1998. Hiện nay, nhãn hàng này đã có những cửa hàng độc lập trên toàn thế giới
gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia,
Thái Lan, Philipin, Indonesia, Myanmar, Dubai và Aruba.
Giordano Junior được thiết kế dành riêng cho trẻ em từ 3 – 15 tuổi. Giordano
Junior cung cấp thời trang cho trẻ em cho mọi dịp. Dù là để tạo ấn tượng trong buổi
họp mặt gia đình hay cho hoạt động vui chơi ngoài trời , Giordano Junior đều cung
cấp sự lựa chọn tốt nhất cho trẻ em trên toàn thế giới.
Chất liệu sử dụng được trải qua tiến trình lựa chọn nghiêm ngặt đảm bảo an
toàn để đảm bảo sự thoải mái, an toàn và phù hợp cho mọi trẻ em ở mọi lứa tuổi.
Tinh thần của nhãn hàng Giordano Junior: vui vẻ, màu sắc, đơn giản, không
phân biệt giới tính.

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 12


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Thiết kế cửa hàng Giordano Junior dành riêng cho trẻ em
7. Giordano Bluestar Exchange

Thiết kế cửa hàng Giordano Bluestar Exchange
Nhãn hiệu này nhằm vào phân khúc thời trang ứng dụng bình dân, khá nổi bật
ở các quốc gia mà Giordano có mặt. Mục tiêu ban đầu của Giordano Bluestar
Exchange là để khiến cho Giordano trở nên hấp dẫn hơn đối với những người tiêu
dùng luôn có ý thức cao về khoản chi tiêu của mình.
Năm 1999, sau sáu tháng lên kế hoạch, Giordano mở cửa hàng đầu tiên dành
cho nhãn hàng Bluestar Exchange – BSX tại trung tâm thương mại Lung Cheung ở
Hồng Kông. Mục đích của sự thay đổi này là nhằm mang lại một sức hấp dẫn dành
cho BSX đối với giới trẻ và những người có tinh thần trẻ. Hướng đi mới của nhãn
hàng này là đơn giản hóa mọi chi tiết và mang lại những phong cách thiết kế mới cho
một cái nhìn đầy góc cạnh và hiện đại.
Tinh thần của Giordano Bluestar Exchange: đơn giản, hiện đại và phù hợp với
túi tiền của khách hàng.
8. Giordano Concepts One
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 13


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Được ra mắt năm 2006, đây là một nhãn hàng tập trung vào thị trường cấp trên,
với sản phẩm thời trang ứng dụng nhấn mạnh vào cách tiếp cận bán lẻ của riêng
Giordano: càng đơn giản càng giá trị, với ý tưởng rằng thời trang càng đơn giản càng
mang lại giá trị cao. Với phương châm “càng đơn giản càng giá trị”, Giordano mang
đến các sản phẩm mang tính tiên phong, hiện đại với đơn màu đen, trắng, xám ở nhiều
phong cách khác nhau. Các cách tiếp cận này đã đem lại cho Giordano một cái nhìn có
giá trị từ khách hàng, sánh ngang hàng với các thương hiệu toàn cầu như Polo Ralph
Lauren và Lacoste.
Nhãn hiệu Giordano Concepts khá thu hẹp một cách có chủ đích hơn, so với
nhãn hàng chính là Giordano, nó chỉ phục vụ cho thị trường Châu Á – Thái Bình
Dương, đặc biệt ở Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và chỉ một cửa hàng ở mỗi
nước Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Ả rập Saudi và Canada.
Tinh thần của Giordano Concepts: đơn giản, sang trọng và hiện đại.

Nhãn hàng Giordano Concepts One

V.

SỰ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 14


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Giordano hiện đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới
Với phương châm “World Without Strangers” – “Thế giới không có người lạ”,
Giordano luôn nỗ lực để vươn ra toàn cầu. Trong hơn 30 năm qua, Giordano đã xuất
hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới, kể cả những thị trường khó tính nhất.
9. Khu vực Châu Á

Một cửa hàng Giordano ở Singapore
Năm 1981, Giordano được thành lập tại Hồng Kông, năm 1983, Giordano mở
rộng hoạt động của mình với cửa hàng bán lẻ đầu tiên ở Đài Loan; và hai năm sau đó,
hoạt động bán lẻ mở rộng để bao trùm hầu hết các thị trường Đông Nam Á.
Tận dụng lợi thế của một thị trường dễ tiếp thu và hình ảnh thương hiệu,
Giordano đã lần lượt khai trương các cửa hàng đầu tiên tại các quốc gia châu Á khác,
đi đầu là Trung Quốc (năm 1992), Hàn Quốc (năm 1994) và Nhật Bản (năm 2001).

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 15


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Hiện nay, Giordano đã có mặt ở hầu hết các thành phố lớn nhỏ ở các quốc gia khu vực
Châu Á.
10. Khu vực Trung Đông

Một cửa hàng Giordano ở vùng Trung Đông
Giordano đã di chuyển đến vùng Trung Đông vào năm 1993 với cửa hàng đầu
tiên ở Dubai. Bước chuyển này là sự hợp tác giữa Giordano và Hãng Thương mại
Emirates – Dubai (The Emirates Trading Agency – ETA). Ngày nay, Giordano sở hữu
150 cửa hàng ở trên 25 quốc gia vùng Trung Đông và Tây Âu. Giordano International
Limited là cổ đông lớn nhất của liên doanh Giordano Middle – East (giữa Giordano và
Hãng Thương mại Emirates), với 20% cổ phần.
11. Úc
Giordano Australia mở cửa hàng đầu tiên của mình ở khu thương mại Westfield
Doncaster – Melbourne vào năm 1999. Công ty đã nhanh chóng mở rộng phạm vi
hoạt động trên toàn nước Úc và hiện tại đã mở gần 50 cửa hàng ở năm bang và vùng
lãnh thổ của nước này.
Vào tháng 8 năm 2009, Giordano Australia đã cho ra đời website mới hoàn
toàn, cho phép người tiêu dùng có thể xem và mua sắm trực tuyến tất cả các sản phẩm
có ở cửa hàng.
12. Khu vực Bắc Mỹ
Vào ngày 14 tháng 2 năm 2007, Giordano cuối cùng cũng đã thành công trong
bước nhảy vọt của mình đến thị trường bán lẻ Bắc Mỹ với cửa hàng đầu tiên ở Trung
tâm Aberdeen, quận Richmond – khu tàu điện ngầm Vancouver, British Columbia,
Canada. Cửa hàng này bán tất cả các sản phẩm thời trang nam, nữ và trẻ em.
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 16


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Giordano chọn địa điểm này bởi vì ở đây tập trung một lượng lớn người Trung
Quốc – Canada, phần lớn trong số họ đến từ Hồng Kông, nơi có tỉ lệ nhập cư đến
Canada lên tới 60%, đây cũng là thành phố Bắc Mỹ tập trung đông người châu Á nhất.
13. Khu vực Tây Âu
Mặc dù vùng Tây Âu thuộc về một châu lục khác nhưng mọi cửa hàng
Giordano ở khu vực này đều được vận hành nhượng quyền thông qua liên doanh
Giordano Middle – East. Cửa hàng đầu tiên được mở ở đại lộ Chavchavadze, thủ đô
Tblisi – Georgian, sau đó rất nhiều cửa hàng được mở ở khu vực này.
Vào tháng 4 năm 2007, Giordano đưa Ukraine vào danh sách các thị trường
của mình và mở cửa hàng đầu tiên ở thủ đô của nước này, sau đó đến Poland, Nga,
Azerbaijan, Bulgaria và Belarus đều có sự xuất hiện của Giordano.
VI.

CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT

Liên doanh Giordano đã đạt được rất nhiều thành tựu qua nhiều năm, đáng chú
ý nhất là những giải thưởng đáng giá cho dịch vụ xuất sắc nhất từ các tổ chức quốc tế
và địa phương. Công tác quản trị của công ty còn được ghi nhận trên cấp độ toàn cầu
và câu chuyện thành công của Giordano đã được Trường Kinh doanh Harvard đưa vào
chương trình giảng dạy.
 Các thành tựu ở vùng Trung Đông

Giordano nhận giải thưởng ở Dubai
Liên doanh Giordano vùng Trung Đông đã đạt được rất nhiều thành công từ
ngày bước chân đến vùng này, đáng chú ý nhất là giải thưởng dịch vụ xuất sắc được
trao bởi các trung tâm thương mại trên toàn khu vực. Giordano cũng là thương hiệu
bán lẻ thời trang đầu tiên được nhận Giải thưởng của Chương trình tôn vinh chất
lượng Dubai. Năm 2003, liên doanh Giordano nhận giải thưởng “Thị trường của năm”
từ Tổng công ty Giordano toàn cầu.
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 17


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Năm 2004, với những cống hiến của mình từ các cửa hàng khắp Dubai,
Giordano trở thành một trong những nhà bán lẻ được đề cử cho giải Dịch vụ xuất sắc
Dubai, một chương trình được tổ chức bởi Cơ quan phát triển kinh tế nhằm nâng cao
tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng ở Dubai.
Năm 2006, cửa hàng Giordano ở Burjuman được nhận giải “Cửa hàng có dịch
vụ tốt nhất” từ khuôn khổ giải thưởng “Dịch vụ xuất sắc nhất Dubai”.
Năm 2007, Giordano nhận cùng lúc hai giải thưởng lớn, đó là giải thưởng
“Thương hiệu có dịch vụ xuất sắc nhất” và cửa hàng ở thành phố Wafi được trao giải
“Cửa hàng có dịch vụ tốt nhất” trong khuôn khổ giải thưởng “Dịch vụ xuất sắc nhất
Dubai”.
Năm 2009, công ty được trao giải “Thương hiệu có dịch vụ xuất sắc nhất năm
2008 – 2009” trong khuôn khổ giải thưởng “Dịch vụ xuất sắc nhất Dubai”.
 Vùng Châu Á – Thái Bình Dương
Năm 2008, Giordano chiến thắng giải thưởng “Thương hiệu Hồng Kông”
(Hong Kong Brand Awards) ở hạng mục Thời trang – hàng may mặc. Đây là giải
thưởng được tổ chức lần đầu tiên bởi Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hồng Kông, lựa
chọn dựa trên hai tiêu chí: ấn tượng thương hiệu và niềm tự hào của Hồng Kông.
Cùng năm này, Giordano được nhận giải thưởng “Thương hiệu tự hào của Hồng
Kông” ở lĩnh vực phân phối thời trang và sản phẩm thể thao – được trao bởi trường
Đại học Hồng Kông, chương trình Thạc sỹ Marketing, đây cũng là năm thứ hai liên
tiếp công ty được nhận giải thưởng này.
Năm 2007, cuộc khảo sát 200 công ty ở Châu Á lần thứ 13 của tờ Wall Street
Journal (The Wall Street Journal Asia 200 Survey) đã đưa Giordano vào vị trí đầu
bảng ở Hồng Kông về tiêu chí sáng tạo và cải tiến đáp ứng nhu cầu của người tiêu
dùng.
Năm 2006, Giordano đứng trong top những những thương hiệu có dịch vụ xuất
sắc ở Hồng Kông. Ở Singapore, Giordano đã đánh bại các đối thủ địa phương và quốc
tế khác để dành một trong hai giải thưởng “Địa điểm mua sắm” của “Giải thưởng
Người mua sắm bí ẩn” – tổ chức bởi Hiệp hội bán lẻ Singapore (Singapore Retailers
Association) và hai nhân viên của Giordano cũng nhận được giải thưởng Nhà quản lý
bản lẻ của năm và Chuyên viên trẻ lĩnh vực bán lẻ của năm trong khuôn khổ giải
thưởng này. “Đây là lần đầu tiên một nhà bản lẻ đạt được toàn bộ những giải thưởng
cao của Hiệp hội, và vinh dự này thuộc về tất cả mọi người ở chi nhánh Giordano
Singapore.” – ông Ann Leong, Giám đốc điều này Giordano Singapore nhận xét.
Cùng năm này, Giordano cũng được trao giải thưởng Dịch vụ xuất sắc (Top
Service Award) trong lĩnh vực chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang và phụ kiện bởi tờ
Next Magazine, Đài Loan.
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 18


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

 Các thành tựu khác
Ngoài ra, Giordano đã được trao các giải thưởng nổi bật khác như: Giải thưởng
nhà bán lẻ toàn cầu (World Retailers Award), Giải thưởng dịch vụ xuất sắc của Mỹ
(The American Service Excellence Award), Giải thưởng phát triển con người (People
Developer Award),… Những giải thưởng này đã giúp cho Giordano trở thành một
thương hiệu quen thuộc ở các quốc gia mình có mặt.

PHẦN B: PHÂN TÍCH VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ
Giordano quan niệm về thế giới rằng: “Thế giới không có người lạ”. Điều đó
có nghĩa Giordano là để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới. Các thương hiệu
Giordano tại địa phương là không xa lạ để từ đó phục vụ tốt nhất cho khách hàng địa
phương cũng như trên toàn thế giới.

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 19


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Giordano: “World without strangers” – “Thế giới không có người lạ”
I.

VIỄN CẢNH

Nguyên văn:
“Giordano’s vision is to make people feel good and look great. We are not just
a shirt retailer, we are not just an apparel retailer. We are also a service retailer because
we sell feeling.”
Dịch thuật:
“Viễn cảnh của Giordano là đem đến cho mọi người một cảm giác thoải mái và
một cái nhìn ấn tượng. Chúng tôi không chỉ là một nhà bán lẻ áo sơ mi, chúng tôi
không chỉ là một nhà bán lẻ y phục. Chúng tôi còn là một nhà bán lẻ dịch vụ vì chúng
tôi cung cấp cảm giác cho khách hàng.”
1. Tư tưởng cốt lõi
14. Giá trị cốt lõi
 Chất lượng cao:
Giordano cung cấp sản phẩm phản ánh thời đại và phong cách sống đơn giản
bằng cách kết hợp sự giản dị trong thiết kế và chất lượng trong đường kim mũi chỉ của
sản phẩm. Giordano đã tối đa hoá dòng lợi nhuận bằng cách cung cấp các mẫu thiết kế
hấp dẫn với màu sắc thích hợp cho từng phân khúc trong danh mục thương hiệu của
hãng. Hơn nữa, với việc quản lý hàng tồn kho của hãng và các mức tồn kho thông qua
hệ thống quản lý hàng tồn kho Just – in – time (JIT), Giordano có thể phản hồi nhanh
chóng để thay đổi theo các xu hướng − vốn là yếu tố đặc biệt quan trọng trong ngành
công nghiệp bán lẻ. Với cách truyền thông về khía cạnh chất lượng của thương hiệu,
Giordano đã gây dựng được sự tin cậy đối với khách hàng khi liên tục đáp ứng những
kỳ vọng của họ.
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 20


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

 Dịch vụ khách hàng ưu việt:
Ngay từ khi thành lập Giordano đã sử dụng dịch vụ là một trong những yếu tố
khác biệt chính của mình. Giordano cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng của
mình trên toàn thế giới. Có thể kể đến các dịch vụ vượt trội của Giordano đó là chính
sách đổi hàng ở mọi cửa hàng trên thế giới cho dù sản phẩm đó được mua ở một cửa
hàng khác của Giordano; chương trình phiếu quà tặng được thực hiện quanh năm. Đặc
biệt, Giordano đã triển khai chương trình Khách hàng trung thành với tên gọi “Thế
giới không có người lạ” (World Without Strangers – WWS Membership). Chương
trình này đem đến cho khách hàng của công ty những ưu đãi vượt trội: giảm 10% mỗi
lần mua hàng, giảm 20% khi mua hàng trong ngày sinh nhật, mỗi đô la tiêu dùng sẽ
được cộng thêm một điểm thưởng và cứ 20 điểm thưởng được tặng lại một đô la để
mua hàng.
Dịch vụ khách hàng ưu việt không chỉ nằm trong các chương trình ưu đãi
Giordano mang lại cho khách hàng, mà còn ở phong cách phục vụ khách hàng của
Giordano. Đa số các khách hàng khi bước vào cửa hàng Giordano đều nhận xét ở đây
có một bầu không khí rất khác, đó là những cửa hàng được thiết kế trang nhã và bắt
mắt, nhân viên có phong cách rất chuyên nghiệp và thân thiện. Bên cạnh đó, Giordano
còn mang đến cho khách hàng sự thuận lợi về địa điểm mua hàng. Điều này đã tạo nên
sự khác biệt cho Giordano, giúp công ty để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng
và trở thành sự lựa chọn đầu tiên khi họ cần tìm kiếm cho mình một bộ trang phục phù
hợp nhất.

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 21


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng
15. Mục đích cốt lõi

Mục đích cốt lõi luôn có trong tâm trí của tất cả các thành viên của Giordano
đó là: làm cho con người ở mọi lứa tuổi, mọi dân tộc đều hạnh phúc hơn với những
sản phẩm thời trang giá trị.
Chính động cơ này đã không ngừng thúc đẩy Giordano cung cấp những sản
phẩm thời trang ứng dụng thoải mái, dễ mặc, dễ phối hợp và phù hợp với mọi lứa tuổi,
dân tộc, mọi sự kiện, địa điểm và tâm trạng thông qua trọng tâm của sự đơn giản, chất
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 22


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

lượng, dịch vụ và giá trị. Điều này đã giúp công ty tạo ra một cái nhìn Giordano rất
riêng, một sức sống Giordano rất riêng.
16. Hình dung tương lai
Với quan niệm về thế giới rằng “thế giới không có người lạ” và bằng các hành
động gắn liền các giá trị của công ty, Giordano hình dung một tương lai như sau:
Giordano không những sẽ là một công ty lớn mạnh nhất mà còn là một đối tác tin cậy
nhất trên toàn thế giới. Trên thị trường càng ngày càng có nhiều thương hiệu xâm
nhập và nhiều sự lựa chọn có sẵn, khách hàng của Giordano vẫn sẽ tin tưởng và đánh
giá cao sản phẩm của công ty bởi những điều đơn giản và sự phù hợp dành cho họ.
II.

SỨ MỆNH

Nguyên văn:
MISSION
“Giordano International Limited will be the biggest and the best world brand in
apparel retailing. A World Brand is a brand that has no centre, knows no national
borders. It is cross-cultural and is owned by local consumers. Each market adapts to
their customers needs, wants and culture, but all maintain a cosmopolitan,
international and contemporary touch by providing attractive everyday fashion in a
comfortable environment through a family of brands synonymous with quality, value
and customer service.”
COMMITMENT
We are committed to being a successful and responsible corporate citizen.
Customer
We are committed to provide our customers with value-for-money
merchandise, professional customer service and comfortable shopping experience at
convenient locations.
Employees
We are committed to treat our employees with fairness and respect. We believe
in co-operation, teamwork, and trust. We hire on the basis of ability and merit, and
reward and promote on the basis of performance.
Shareholders
We are committed to deliver a strong and sustained financial performance to
our shareholders.
Community Involvement

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 23


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

We aim at having a positive impact in the communities where we conduct
business. We support and volunteer with selected local charities and organizations,
particularly those associated with education, children and the underprivileged. We also
work to ensure that our business operations are environmentally friendly.
VALUES
Our achievement of our strategic objectives depends directly on our
commitment to The Corporate Values that we have cultivated for over a century:
Quality
We provide quality by doing things right such as using superior quality of
fabrics and design.
Knowledge
We understand that the success of the company is built from the quality of our
personnel assets. So we continuously update expertise and share knowledge between
the experts and staff to increase our competitive advantage.
Innovation
We also understand that innovation is vital in the fierce competition of apparel
retail business. The company always encourages our design teams to be innovative
and think out of box.
Simplicity
We persist that simplicity can make people look great and comfortable for the
philosophy of ‘less is more’. The product life cycle of apparel business is rather short
and Giordano is able to speed up the process through our just-in-time process. This
helps to keep our design always up-to-date.
Service
We delivery good service to our customers, which always exceeds the
expectation of the customers.

Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 24


Phân tích chiến lược Công ty Thời trang GIORDANO

GVHD: TS. Nguy ễn Thanh Liêm

Dịch thuật:
“Giordano sẽ trở thành thương hiệu bán lẻ quần áo thời trang tốt nhất và lớn
nhất thế giới. Một thương hiệu toàn cầu là một thương hiệu không có khái niệm biên
giới, không lấy quốc gia nào làm trung tâm. Đó là thương hiệu có thể hoạt động tốt
với mọi nền văn hóa ở các quốc gia mà mình có mặt và được sở hữu bởi người tiêu
dùng địa phương. Giordano ở mỗi thị trường đều thích nghi với những nhu cầu, mong
muốn và phong tục của khách hàng, đồng thời vẫn duy trì một cái nhìn đương đại toàn
cầu bằng cách cung cấp các sản phẩm thời trang ứng dụng thu hút và dễ mặc thông
qua một gia đình thương hiệu thống nhất về chất lượng, giá trị và dịch vụ khách
hàng.”
 Khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái vì họ đã thực hiện một lựa chọn mua quần
áo đúng đắn và khách hàng trông tuyệt vời hơn vì chúng phù hợp với nhu cầu
và mong muốn của họ. Sứ mệnh này đã định hướng công ty luôn tập trung vào
các nguồn lực của mình nhằm tạo sự hài lòng cho khách hàng trong hiện tại và
cả trong tương lai.
17. Giordano là công ty gì?
Định nghĩa hoạt động kinh doanh trong tuyên bố sứ mệnh của Giordano là một
định nghĩa kinh doanh định hướng vào khách hàng. Nó trả lời cho ba câu hỏi:
18. Ai sẽ được thỏa mãn
Giordano ngay từ ban đầu chỉ sản xuất những sản phẩm thời trang nam, nhưng
khi nhận thấy nữ giới cũng có nhu cầu được mặc đẹp và nhu cầu đó còn lớn hơn cả
Nhóm GIORDANO – Lớp QTCL3_6

Năm học 2012 - 2013

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×