Tải bản đầy đủ

Giáo án môn My Thuat 7

 

Giáo án Mỹ Thuật 7

Ngày soạn:
Tiết: 01 Bài: 01 - TTMT
***************

SƠ LƯC VỀ MỸ THUẬT THỜI
TRẦN

I/. MỤC TIÊU:
1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được một số đặc điểm
chung của mỹ thuật thời Trần thông qua những công trình, tác
phẩm cụ thể về: Kiến trúc, điêu khắc, trang trí, đồ gốm.
2/. Kỹ năng: Học sinh phân biệt được những đặc điểm của
mỹ thuật Việt Nam thông qua từng giai đoạn lòch sử.
3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng
đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn
những giá trò văn hóa của dân tộc.
II/. CHUẨN BỊ:

1/. Giáo viên: Tranh ảnh về các tác phẩm mỹ thuật thời
Trần.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh mỹ thuật thời
Trần.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/. Ổn đònh tổ chức: (1/) Giáo viên kiểm tra só số và sự
chuẩn bò của học sinh.
2/. Kiểm tra bài cũ:
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Nghệ thuật là một phần tất yếu của cuộc
sống. Trải qua bao thăng trầm của lòch sử, các triều đại phong
kiến ở Việt Nam đã để lại không ít những di tích, công trình mỹ
thuật có giá trò. Để bảo tồn và phát huy những giá trò văn hóa
dân tộc đó chúng ta cần phải có trách nhiệm và biết được đặc
điểm, giá trò nghệ thuật để có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt
hơn. Do đó hôm nay thầy cùng các em nghiên cứu bài “Sơ lược về
mỹ thuật thời Trần”.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

T
7/

HOẠT ĐỘNG CỦA
GV

HOẠT ĐỘNG
CỦA HS

HOẠT ĐỘNG 1:

Hướng dẫn HS tìm
hiểu vài nét về
b/cảnh xã hội.
- GV cho HS nhắc lại
một số thành tựu
của MT thời Lý, qua
đó đánh giá MT
thời Trần là sự nối
tiếp của MT thời Lý.
- GV trình bày một


số điểm nổi bật
về bối cảnh lòch sử

- HS nhắc lại đặc
điểm của MT thời
Lý.
- HS thảo luận
nhóm về cuộc
đấu tranh chống
quân xâm lược
Nguyên Mông của
quân và dân nhà
Trần.

Trương Thò Ngọc Phượng

1

NỘI DUNG
I/. Vài nét về
bối
cảnh

hội:
- Sau khi thay thế
quyền lãnh đạo
đất nước từ nhà
Lý, nhà Trần đã

nhiều
chính
sách tiến bộ để
củng cố và xây
dựng đất nước.
Với 3 lần chiến
thắng quân Mông


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

thời Trần.

1
3/

- HS trình bày kết
quả thảo luận.
Các nhóm khác
góp ý, bổ sung
thêm.

II/. Vài nét về
mỹ thuật thời
Trần:
1. Kiến trúc:
a) Kiến trúc cung
đình: Ngoài việc tu
bổ lại kinh thành
Thăng Long, nhà
Trần còn cho xây
dựng
nhiều
khu
cung điện (Thiên
Trường – Nam Đònh)
và lăng mộ (An
Sinh – Quảng Ninh).

HOẠT ĐỘNG 2:

Hướng dẫn HS tìm
hiểu vài nét về
MT thời Trần.
+ GV giới thiệu
về nghệ thuật
kiến trúc.
- Cho HS quan sát
tranh ảnh và kể
tên các loại hình
nghệ
thuật
thời
Trần.
- GV cho HS quan sát
và nêu nhận xét
một số công trình
kiến trúc tiêu biểu.
- GV cho HS thảo luận
nhóm về đặc điểm
của hai loại hình
nghệ
thuật
kiến
trúc: Cung đình và
Phật giáo.
- GV giới thiệu sơ bộ
về lòch sử ra đời
của
nghệ
thuật
kiến
trúc
chùa
làng.

Nguyên đã thúc
đẩy tinh thần dân
tộc,
đất
nước
giàu
mạnh,
tạo
điều
kiện
cho
nghệ thuật phát
triển.

- HS quan sát tranh
ảnh.
- HS kể tên một
số loại hình nghệ
thuật thời Trần.
- HS quan sát và
nhận
xét
các
công
trình
kiến
trúc tiêu biểu.
- HS thảo luận
nhóm nhận xét
về đặc điểm của
2 loại hình kiến
trúc: Cung đình và
Phật giáo.
- HS quan sát và
Kiến
trúc
nhận xét về kiến b)
Phật giáo: Giai
trúc chùa làng.
đoạn này nhiều
ngôi chùa với quy
mô lớn được xây
dựng ở nhiều nơi.
Ngoài ra kiến trúc
chùa làng cũng
rất phát triển.

1
0/

Trương Thò Ngọc Phượng

2


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

5/

* GV giới thiệu về
nghệ thuật điêu
khắc

chạm
khắc trang trí.
- GV giới thiệu về
nghệ
thuật
tạc
tượng tròn.
- GV giới thiệu về
nghệ thuật chạm
khắc trang trí. Cho HS
xem tranh một số
tác phẩm tiêu biểu.
- GV giới thiệu về
hình tượng con Rồng
thời Trần. Cho HS so
sánh
Rồng
thời
Trần và thời Lý.

* GV giới thiệu về
nghệ thuật gốm.
- Cho HS quan sát
tranh ảnh về đồ
gốm thời Trần.
- Cho HS nhận xét
đặc điểm và nêu
sự giống và khác
nhau giữa gốm thời
Trần và thời Lý.

- HS quan sát giáo
viên giới thiệu về
tượng tròn.
- HS quan sát giáo
viên giới thiệu về
chạm khắc trang trí.
- HS quan sát tranh
ảnh và phát biểu
cảm nhận.
- Quan sát hình
Rồng và so sánh
giữa Rồng thời
Trần

Rồng
thời Lý

2. Điêu khắc và
chạm khắc trang
trí:
- Tượng Phật và
tượng
thú
vật
được
tạc
nhiều
dùng
để
thờ
phụng. Chạm khắc
trang trí cho những
công
trình
kiến
trúc, chạm khắc
gỗ, đá đạt đến sự
tinh xảo và hoàn
mỹ.
Rồng
thời
- HS xem tranh về Trần có cách tạo
đồ
gốm
thời hình mập mạp hơn
Trần.
so với Rồng thời
- Học sinh nêu Lý.
nhận
xét
của
mình về đặc điểm
của đồ gốm. So
sánh giữa gốm
thời Lý và gốm
thời Trần.

Trương Thò Ngọc Phượng

3. Đồ gốm:
- Gốm thời Trần so
với gốm thời Lý
có đáng thô, dày
và nặng hơn. Nét
vẽ phóng khoáng,
họa tiết trang trí
thường là hoa sen,
hoa cúc…

3


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

5/

HOẠT ĐỘNG 3:

GV giới thiệu đặc
điểm của MT thời
Trần.
- Cho HS thảo luận
tóm tắt lại đặc
điểm chính của các
loại hình nghệ thuật.
Qua đó rút ra đặc
điểm chính của MT
thời Trần.

- Học sinh thảo
luận nhóm tóm
tắt lại đặc điểm
chính
của
các
công
trình
mỹ
thuật và rút ra
đặc điểm của mỹ
thuật thời Trần.

Trương Thò Ngọc Phượng

4

III/.
Đặc
điểm
của mỹ thuật
thời Trần:
- Mỹ thuật thời
Trần mang dáng
dấp chắc khỏe,
phóng
khoáng,
cách tạo hình mập
mạp và giàu tính
dân tộc.


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

3/

HOẠT ĐỘNG 4:

Đánh
giá
kết
quả học tập.
- GV cho HS nhắc lại
kiến thức đã học.
- Cho HS quan sát tác
phẩm và phát biểu
cảm nhận.

- Học sinh nhắc lại
những kiến thức
đã học.
- Học sinh quan sát
các tác phẩm MT
thời Trần và phát
biểu cảm nghó và
trách nhiệm của
mình đối với các
tác phẩm ấy.

4/. Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1/)
+ Bài tập về nhà: Học sinh về nhà học bài theo câu hỏi
trong SGK sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Trần.
+ Chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài mới ”VTM: Cái cốc và
quả”, chuẩn bò vật mẫu, chì, tẩy, vở bài tập.
RÚT KINH NGHIỆM
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Trương Thò Ngọc Phượng

5


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

Ngày soạn:
Tiết: 02 Bài: 02 – Vẽ theo mẫu.

CÁI CỐC VÀ QUẢ

***************

I/. MỤC TIÊU:
1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của mẫu
và nắm bắt phương pháp vẽ hai vật mẫu kết hợp.
2/. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc
điểm của mẫu, thể hiện bài vẽ chính xác, mềm mại.
3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, rèn luyện thói quen
làm việc khoa học, lôgích.
II/. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: Mẫu vẽ có kích thước chuẩn và chưa chuẩn.
Bài vẽ của HS. Tranh tónh vật của họa só.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh. Chì, tẩy, vở
bài tập.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/. Ổn đònh tổ chức: (1/) Giáo viên kiểm tra só số và sự
chuẩn bò của học sinh.
2/. Kiểm tra bài cũ: (3/)
a. Em hãy nêu vài nét về nghệ thuật kiến trúc thời Trần?
b. Em hãy nêu một số tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật điêu
khắc và chạm khắc trang trí?
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Ở lớp 6 các em đã vẽ theo mẫu rất nhiều.
Để củng cố kiến thức và giúp các em nắm chắc hơn về cấu tạo
của các hình khối cơ bản, hôm nay thầy và các em cùng nhau
nghiên cứu bài “VTM: Cái cốc và quả”.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

T
5/

HOẠT ĐỘNG CỦA
GV

HOẠT ĐỘNG
CỦA HS

NỘI DUNG

I/. Quan sát và
Hướng
dẫn
HS
nhận xét:
quan sát và nhận
+ Hình dáng.
xét.
- HS quan sát giáo + Vò trí.
- GV sắp xếp vật viên sắp xếp vật + Tỷ lệ.
HOẠT ĐỘNG 1:

Trương Thò Ngọc Phượng

6


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

mẫu ở nhiều vò trí
khác nhau và cho
học sinh nhận xét
về cách sắp xếp
đẹp và chưa đẹp.
- GV cho học sinh thảo
luận và nêu nhận
xét về: Hình dáng,
vò trí, đậm nhạt ở
vật mẫu.
- GV nhắc nhở HS khi
vẽ cần quan sát kỹ
để vẽ hình cho chính
xác.
8/

mẫu

nêu + Đậm nhạt.
nhận xét về các
cách sắp xếp đó.
- HS thảo luận
nhóm

nêu
nhận xét chi tiết
vật mẫu về: +
Hình dáng.
+ Vò trí.
+ Tỷ lệ.
+ Đậm nhạt.

II/. Cách vẽ:

HOẠT ĐỘNG 2:

Hướng
dẫn
HS
cách vẽ.
- GV cho học sinh
nhắc
lại
phương
pháp vẽ theo mẫu.
* GV hướng dẫn HS
vẽ khung hình.
- GV hướng dẫn HS so
sánh tỷ lệ giữa
chiều cao và chiều
ngang để xác đònh
tỷ lệ của khung
hình.
- GV vẽ một số
khung hình đúng và
sai để học sinh nhận
xét.

* GV hướng dẫn HS
xác đònh tỷ lệ
và vẽ nét cơ bản
- Hướng dẫn HS so
sánh tỷ lệ các bộ
phận của vật mẫu.
- Cho học sinh nêu tỷ
lệ các bộ phận
vật mẫu của mẫu
vẽ ở nhóm mình.
- GV cho HS nhận xét
về đường nét tạo

HS
nhắc
phương pháp
theo mẫu.

lại
vẽ
1. Vẽ khung hình.

- Học sinh quan sát
kỹ vật mẫu và
xác đònh tỷ lệ
khung hình chung
của vật mẫu.
- HS nhận xét hình
vẽ của giáo viên.
- HS thảo luận
trong nhóm về tỷ
lệ khung hình ở
mẫu
vẽ
của 2. Xác đònh tỷ
nhóm mình.
lệ và vẽ nét cơ
bản.
- HS quan sát kỹ
mẫu và so sánh
tỷ lệ các bộ
phận
của
vật
mẫu.
- HS nêu tỷ lệ
các bộ phận vật
mẫu của mẫu vẽ
ở nhóm mình
- HS nhận xét về
đường
nét
tạo

Trương Thò Ngọc Phượng

7


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

dáng của mẫu và
hướng
dẫn
trên
bảng về cách vẽ
nét cơ bản tạo nên
hình dáng của vật
mẫu.

dáng
của
vật 3. Vẽ chi tiết.
mẫu và quan sát
giáo viên vẽ minh
họa.

* GV hướng dẫn HS
vẽ chi tiết.
- GV cho HS quan sát
bài vẽ của HS năm
trước và quan sát
vật mẫu rồi nhận
xét cụ thể
về
đường nét tạo hình
của vật mẫu.
- GV vẽ minh họa
trên bảng.

- HS quan sát bài
vẽ của HS năm
trước, quan sát
vật mẫu thật và
nhận xét về cách
4. Vẽ đậm nhạt.
vẽ hình.
- Quan sát GV vẽ
minh họa.

- HS quan sát và
nhận xét độ đậm
* GV hướng dẫn HS nhạt của mẫu vẽ.
vẽ đậm nhạt.
- GV cho HS quan sát - HS quan sát bài
và nhận xét độ vẽ của HS năm

nhận
đậm nhạt của mẫu trước
xét về cách vẽ
vẽ.
- Cho HS nhận xét đậm nhạt.
cách vẽ đậm nhạt
- Quan sát GV vẽ
ở bài vẽ mẫu.
- GV hướng dẫn trên minh họa.
bảng cách vẽ nét
đậm nhạt phù hợp
với hình khối và
chất liệu của mẫu.
2
4/

HOẠT ĐỘNG 3:

Hướng
dẫn
HS
làm bài tập.
- GV cho HS xếp mẫu
và vẽ theo nhóm.
- Nhắc nhở HS làm
bài tập theo đúng
phương pháp.
- GV quan sát và
hướng dẫn thêm

III/. Bài tập.
Vẽ theo mẫu: Cái
- HS làm bài tập cốc và quả.
theo nhóm.
- HS sắp xếp mẫu
ở nhóm mình.
- Thảo luận nhóm
về cách vẽ chung
ở mẫu vật nhóm

Trương Thò Ngọc Phượng

8


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

về cách bố cục và mình.
cách diễn tả nét
vẽ cho có độ đậm
nhạt.
3/

HOẠT ĐỘNG 4:

Đánh
giá
kết
quả học tập.
- GV chọn một số
bài vẽ của học sinh
ở nhiều mức độ
khác nhau và cho HS
nêu nhận xét và
xếp loại theo cảm
nhận của mình.
GV
biểu
dương
những bài vẽ đẹp,
nhắc nhở, góp ý
cho những bài vẽ
chưa hoàn chỉnh.

- HS nhận xét và
xếp loại bài tập
theo
cảm
nhận
của mình.

4/. Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1/)
+ Bài tập về nhà: Học sinh về nhà vẽ 2 vật mẫu theo ý
thích.
+ Chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài mới”Tạo họa tiết trang
trí”, sưu tầm hoa, lá thật, họa tiết trang trí. Chuẩn bò màu sắc, chì,
tẩy, vở bài tập.
RÚT KINH NGHIỆM
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn:
Tiết: 03 Bài: 03 – Vẽ trang trí.

TẠO HỌA TIẾT TRANG TRÍ

***************

I/. MỤC TIÊU:
1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm và tầm
quan trọng của họa tiết trong trang trí. Nắm bắt được phương pháp
tạo họa tiết trang trí.
2/. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc lựa chọn họa tiết,
thể hiện họa tiết mềm mại có phong cách sáng tạo riêng, biết
cách sáng tạo họa tiết phù hợp với các mảng hình .
3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, yêu thích vẻ đẹp tự
nhiên, yêu thích nghệ thuật trang trí, phát huy tư duy sáng tạo.
II/. CHUẨN BỊ:
Trương Thò Ngọc Phượng

9


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

1/. Giáo viên: Tranh ảnh về hoa lá, mây sóng, côn trùng.
Bài vẽ của HS năm trước.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh về hoa lá, con vật.
Chì tẩy, màu, vở bài tập.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/. Ổn đònh tổ chức: (1/) Giáo viên kiểm tra só số và sự
chuẩn bò của học sinh.
`
2/. Kiểm tra bài cũ: (2/) Giáo viên kiểm tra bài tập: VTM
Cái cốc và quả.
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Nói đến trang trí là nói đến họa tiết. Để có
được một bài trang trí đẹp trước hết các em phải biết cách tạo
họa tiết đẹp. Để giúp các em nắm bắt được đặc điểm và phương
pháp tạo họa tiết trang trí theo ý thích, hôm nay thầy trò chúng ta
cùng nhau nghiên cứu bài “Tạo họa tiết trang trí”.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

T
6/

HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

HOẠT ĐỘNG
CỦA HS

HOẠT ĐỘNG 1:

Hướng dẫn HS
quan
sát

nhận xét.
- Cho HS quan sát
tranh
ảnh
về
những hình ảnh
có trong tự nhiên.
- GV cho HS quan
sát bài vẽ mẫu
và yêu cầu HS
nêu nhận xét về
họa tiết.
- GV cho HS quan
sát một số bài
trang trí để học sinh
thấy được cách
sử dụng họa tiết
phù hợp với các
mảng hình.

- HS quan sát sát
tranh
ảnh
về
những hình ảnh
có trong tự nhiên.
- HS quan sát bài
vẽ mẫu và nhận
xét về họa tiết.
- HS quan sát một
số bài trang trí để
thấy được cách
sử dụng họa tiết
phù hợp với các
mảng hình.

Trương Thò Ngọc Phượng

10

NỘI DUNG
I/. Quan sát – nhận
xét.
- Họa tiết là những
hình ảnh có trong tự
nhiên như: Hoa, lá,
chim,
thú,
mây,
sóng…
- Họa tiết trong trang
trí thường được vẽ
đơn giản và cách
điệu sao cho hài hòa
và phù hợp với
mảng hình cần trang
trí.


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

1
0/

II/. Cách tạo họa
tiết trang trí.

HOẠT ĐỘNG 2:

Hướng dẫn HS
cách
tạo
họa
tiết trang trí.
+ Hướng dẫn HS
lựa
chọn
nội
dung họa tiết.
- GV cho HS quan
sát một số hình
ảnh về: Hoa, lá,
chim, thú, sóng
nước…
để
HS
đánh
giá
về
những hình ảnh
đẹp và không đẹp.
- GV nhắc nhở HS
khi chọn họa tiết
cần
lựa
chọn
những hình ảnh
có nét đặc trưng,
tiêu biểu và dễ
sáng tạo.
+ Hướng dẫn HS
quan sát mẫu
thật.
- GV hướng dẫn HS
khi quan sát mẫu
thật cần lựa chọn
nhiều hướng nhìn
khác nhau để tìm
ra hình dáng đẹp
nhất.
- Cho HS thực hành
quan sát.

- HS quan sát một
số hình ảnh về:
Hoa, lá, chim, thú,
sóng nước… và
đánh
giá
về
những hình ảnh
đẹp và không đẹp.

1. Lựa chọn nội
dung họa tiết.

- HS lựa chọn một
số hình ảnh đẹp
và chưa đẹp để
tiến hành quan 2. Quan sát mẫu
sát.
thật.

- HS quan sát GV
hướng dẫn bài.

- HS thực hành quan
sát và nêu nhận
3. Tạo họa tiết
xét.
trang trí.
a) Đơn giản:
- Là lược bỏ đi một
số chi tiết không
cần thiết nhằm tạo
- HS quan sát bài cho họa tiết gọn và
+ Hướng dẫn HS vẽ mẫu và nhận đẹp hơn.
tạo
họa
tiết xét về đơn giản
trang trí.
họa tiết.
- Đơn giản họa - Quan sát GV vẽ
tiết.
minh họa.
- Cho HS xem bài
vẽ mẫu và qua
đó yêu cầu HS
nhận xét đơn giản
họa tiết là như
thế nào.
Trương Thò Ngọc Phượng

11


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

- GV vẽ minh họa.

- HS quan sát bài
vẽ mẫu và nhận
xét về họa tiết
cách điệu.
- Quan sát GV vẽ
minh họa.

- Cách điệu họa
tiết.
- GV cho HS xem bài
vẽ mẫu và yêu
cầu HS nhận xét
về họa tiết cách
điệu.
- GV vẽ minh họa.

2
2/

HOẠT ĐỘNG 3:

3/

HOẠT ĐỘNG 4:

Hướng dẫn HS
làm bài tập.
- GV nhắc nhở HS - HS làm bài tập
lưu ý khi lựa chọn
họa tiết.
- GV quan sát và
giúp đỡ HS bố
cục bài vẽ, nhắc
HS khi cách điệu
tránh làm mất đi
bản chất của họa
tiết
Đánh giá kết
quả học tập.
- GV chọn một số
bài vẽ của học
sinh ở nhiều mức
độ khác nhau và
cho HS nêu nhận
xét và xếp loại
theo
cảm
nhận

- HS nhận xét và
xếp loại bài tập
theo
cảm
nhận
của mình.

Trương Thò Ngọc Phượng

12

b) Cách điệu:
- Là thay đổi về hình
dáng,
cấu
trúc
nhằm tạo cho họa
tiết đẹp hơn, mang
tính nghệ thuật và
phù hợp với mảng
hình cần trang trí.

III/. Bài tập.
- Tạo 3 họa tiết trang
trí theo ý thích.


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

của mình.
- GV biểu dương
những bài vẽ đẹp,
nhắc nhở, góp ý
cho những bài vẽ
chưa hoàn chỉnh.
4/. Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1/)
+ Bài tập về nhà: Học sinh về nhà hoàn thành bài tập.
Sưu tầm họa tiết trang trí.
+ Chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài mới ”Tranh phong cảnh”,
sưu tầm ảnh chụp phong cảnh các vùng, miền khác nhau, chuẩn
bò vật mẫu, chì, tẩy, vở bài tập.
RÚT KINH NGHIỆM
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Trương Thò Ngọc Phượng

13


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

Ngày soạn:
Tiết: 04 Bài: 04 – Vẽ tranh.
***************

ĐỀ TÀI: TRANH PHONG
CẢNH

I/. MỤC TIÊU:
1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của tranh
phong cảnh và phương pháp vẽ tranh phong cảnh.
2/. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẽn trong việc lựa chọn cảnh
có trọng tâm, thể hiện bài vẽ có bố cục chặt chẽ, hình tượng
phong phú, sinh động, màu sắc hài hòa có tình cảm.
3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, yêu mến cảnh vật
thiên nhiên, phát huy khả năng quan sát, phân tích, tìm tòi.
II/. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: Tranh vẽ của họa só, tranh ảnh về phong cảnh,
bài vẽ của HS năm trước.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh phong cảnh, chì, tẩy,
màu, vở bài tập.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/. Ổn đònh tổ chức: (1/) Giáo viên kiểm tra só số và sự
chuẩn bò của học sinh.
2/. Kiểm tra bài cũ: (2/) GV kiểm tra bài tập: Tạo họa tiết
trang trí.
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Phong cảnh mỗi vùng miền đều có những
đặc trưng riêng biệt. Để giúp các em nắm bắt được đặc trưng
riêng của phong cảnh các vùng, miền đó áp dụng vào việc vẽ
tranh phong cảnh, hôm nay thầy trò chúng ta cùng nhau nghiên
cứu bài “Tranh phong cảnh”.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

Trương Thò Ngọc Phượng

14


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

T
6/

8/

HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

HOẠT ĐỘNG
CỦA HS

HOẠT ĐỘNG 1:

Hướng dẫn HS
tìm và chọn nội
dung đề tài.
- GV cho HS quan
sát một số tranh
ảnh
về
phong
cảnh các vùng,
miền khác nhau
để HS nhận xét
về đặc điểm của
phong cảnh.
- Cho HS quan sát
một số bài vẽ
của HS năm trước
đề
thấy
được
cách
vẽ
phong
cảnh ở lứa tuổi
thiếu nhi.
- GV tóm tắt lại
những đặc điểm
chính
của
tranh
phong cảnh.

- HS quan sát tranh
phong
cảnh

nhận
xét
đặc
điểm của phong
cảnh.
- HS quan sát bài
vẽ của HS năm
trước

nêu
cảm nhận.

I/. Tìm và chọn nội
dung đề tài.
- Tranh phong cảnh là
tranh vẽ về cảnh
vật thiên nhiên như:
Nhà cửa, núi, sông,
biển cả, cây cối,
ruộng đồng… trong
tranh
phong
cảnh
cảnh vật là chính,
ngoài ra ta còn có
thể vẽ thêm người
cho tranh thêm sinh
động.

- HS thảo luận
nhóm

nêu
nhận xét về cách
vẽ
phong
cảnh
giữa họa só và
lứa tuổi thiếu nhi.

II/. Cách vẽ

HOẠT ĐỘNG 2:

Hướng dẫn HS
cách vẽ.
+ Hướng dẫn HS
chọn

cắt
cảnh.
- GV giới thiệu
dụng cụ và hướng
dẫn HS chọn và
cắt cảnh thông
qua dụng cụ.
- GV cho HS quan
sát những tranh

phong
cảnh
rộng lớn để học
sinh hình dung ra
việc
chọn
một
góc cảnh nào đó
có hình tượng tập
trung

mang

NỘI DUNG

1. Chọn cảnh và
cắt cảnh.
- HS quan sát GV
hướng
dẫn
sử
dụng dụng cụ cắt
cảnh
- HS quan sát tranh
ảnh và chọn ra
cảnh vật có trọng
tâm, mang đặc
điểm riêng, tiểu
biểu.

Trương Thò Ngọc Phượng

2. Vẽ phác
toàn cảnh.

15

hình


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

đậm nét riêng
của vùng, miền.
+ GV hướng dẫn
HS
phác
hình
toàn cảnh.
- GV dựa trên tranh
ảnh
minh
họa
hướng
dẫn
HS
phác hình toàn bộ
cảnh vật đã chọn.
- Nhắc nhở HS khi
vẽ cần vẽ theo
cảm xúc, tránh
lệ thuộc quá vào
tự nhiên.
- GV
vẽ minh họa.
+ GV hướng dẫn
HS lược bỏ các
chi tiết không
cần thiết.
- GV cho HS xem
tranh của họa só
và các bài vẽ
của thiếu nhi để
các em thấy được
sự sắp xếp các
hình ảnh trong tranh
cần phải có to,
nhỏ, chính, phụ để
tranh

trọng
tâm,
không

dàn trải
- GV vẽ minh họa.
+ GV hướng dẫn
HS vẽ màu.
- Cho HS nhắc lại
kiến thức về vẽ
màu trong tranh đề
tài.
- Cho HS quan sát
bài vẽ mẫu và
yêu cầu HS phân
tích đặc điểm của
màu
sắc
trong
tranh phong cảnh.
- GV nhắc nhở HS
khi vẽ màu cần

Quan
sát
GV
hướng dẫn bài.

- Quan sát GV vẽ 3. Lược bỏ các chi
minh họa.
tiết không cần
thiết.
- HS xem tranh và
nhận xét về cách
sắp
xếp
hình
tượng.

- Quan sát GV vẽ
minh họa.
4. Vẽ màu.
- HS nhắc lại kiến
thức vẽ màu trong
tranh đề tài.
- HS quan sát tranh
và nhận xét về
màu sắc.

Trương Thò Ngọc Phượng

16


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

vẽ theo cảm xúc,
không
nên
lệ
thuộc vào màu
sắc của tự nhiên.
2
3/

HOẠT ĐỘNG 3:

4/

HOẠT ĐỘNG 4:

Hướng dẫn HS
làm
bài
tập.
- HS làm bài tập.
- Nhắc nhở HS
làm bài tập theo
đúng phương pháp.
- GV quan sát và
hướng dẫn thêm
về cách bố cục
và cách diễn tả
hình tượng.
Đánh giá kết
quả học tập.
- GV chọn một số
bài vẽ của học
sinh ở nhiều mức
độ khác nhau và
cho HS nêu nhận
xét và xếp loại
theo
cảm
nhận
của mình.
- GV biểu dương
những bài vẽ đẹp,
nhắc nhở, góp ý
cho những bài vẽ
chưa hoàn chỉnh.

III/. Bài tập.
Vẽ tranh – Đề tài:
Phong cảnh.

- HS nhận xét và
xếp loại bài tập
theo
cảm
nhận
của mình.

4/. Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1/)
+ Bài tập về nhà: Học sinh về nhà hoàn thành bài tập.
+ Chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài mới ”Tạo dáng và trang
trí lọ cắm hoa”, chuẩn bò một số lọ hoa, chì, tẩy, màu, vở bài tập.
RÚT KINH NGHIỆM
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Trương Thò Ngọc Phượng

17
Giaựo aựn Myừ Thuaọt 7

..Trửụng Thũ Ngoùc Phửụùng

18


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

Ngày soạn:
Tiết: 05 Bài: 05 – Vẽ trang trí.

TẠO DÁNG
VÀ TRANG TRÍ LỌ CẮM HOA

***************

I/. MỤC TIÊU:
1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm và phương
pháp tạo dáng và trang trí lọ hoa theo ý thích.
2/. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc
điểm của lọ hoa, thể hiện hình dáng nhẹ nhàng, trang nhã, sắp
xếp màu sắc và họa tiết hài hòa.
3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, hiểu rõ những tác
dụng thiết thực của nghệ thuật trang trí trong cuộc sống. Có ý
thức làm đẹp cho cuộc sống của mình.
II/. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: nh chụp lọ hoa, một số mẫu lọ hoa thật, bài
vẽ của HS năm trước.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh về lọ hoa, họa
tiết trang trí. Giấy màu, chì, tẩy, màu sắc, vở bài tập.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/. Ổn đònh tổ chức: (1/) Giáo viên kiểm tra só số và sự
chuẩn bò của học sinh.
2/. Kiểm tra bài cũ: (3/) Giáo viên kiểm tra bài tập: Vẽ
tranh – đề tài: Phong cảnh.
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Trong cuộc sống chúng ta bắt gặp rất nhiều lọ
hoa được tạo dáng và trang trí rất đẹp mắt. Để giúp các em nắm
bắt được đặc điểm và phương pháp trang trí một lọ hoa cơ bản,
hôm nay thầy, trò chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài “Tạo dáng
và trang trí lọ cắm hoa”.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

T
5/

HOẠT ĐỘNG
CỦA HS

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG 1:

Hướng dẫn HS quan
sát và nhận xét.
- GV cho HS quan sát
một số mẫu lọ hoa
và giới thiệu về vai
trò của mỹ thuật
trong cuộc sống.
- Cho HS nêu nhận xét
cụ thể về: Hình dáng,
họa tiết, cách trang trí
và màu sắc của lọ
hoa.
- GV chốt lại những
đặc điểm chính của lọ

- HS quan sát lọ
hoa và quan
sát GV hướng
dẫn bài.
- HS nêu nhận
xét
cụ
thể
về: Hình dáng,
họa tiết, cách
trang
trí

màu sắc của
lọ hoa.

Trương Thò Ngọc Phượng

19

NỘI DUNG
I/. Quan sát – nhận
xét
- Lọ hoa có nhiều
kiểu dáng và hình
thức trang trí khác
nhau. Họa tiết trang
trí thường là: Hoa,
lá, chim, thú, phong
cảnh… được trang trí
một
phần
hoặc
khắp lượt. Màu sắc
thường trang nhã và
nhẹ nhàng.


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

hoa.

1
0/

II/. Cách tạo dáng
và trang trí lọ hoa.
1. Tạo dáng.

HOẠT ĐỘNG 2:

Hướng dẫn HS cách
trang trí.
+ Tạo dáng.
- GV hướng dẫn HS
chọn kích thước.
- GV cho HS quan sát
một số mẫu lọ hoa
có kích thước khác
nhau. Yêu cầu HS chọn
kích thước các lọ hoa
theo ý thích.
- GV vẽ minh họa bước
chọn kích thước cho lọ
hoa.
- GV hướng dẫn HS
xác đònh tỷ lệ.
- Cho HS quan sát mẫu
và yêu cầu HS nêu
nhận xét về tỷ lệ
các bộ phận trên lọ
hoa.
- GV phân tích trên
tranh mẫu và vẽ minh
họa để HS thấy được
việc chọn tỷ lệ cho lọ
hoa phụ thuộc vào sở
thích của người sáng
tạo nhưng cần đảm
bảo
yếu
tố
nhẹ
nhàng.
- GV hướng dẫn HS
hoàn thành đường
nét tạo dáng.
- GV cho HS nhận xét
về đường nét tạo
dáng của lọ hoa mẫu.
- GV vẽ minh họa bước

a).
Chọn
kích
- HS quan sát thước
một số mẫu
lọ hoa khác
nhau và chọn
kích thước lọ
hoa
theo
ý
thích.
- Quan sát GV
b) Xác đònh tỷ
vẽ minh họa.
lệ.
- HS quan sát
mẫu và nêu
nhận xét về
tỷ lệ các bộ
phận trên lọ
hoa.
- Quan sát GV
vẽ minh họa
và phân tích
bài.

- HS nhận xét
về đường nét
tạo dáng của
lọ hoa mẫu.
- Quan sát GV
vẽ minh họa
và phân tích
bài.

Trương Thò Ngọc Phượng

20

c) Hoàn chỉnh
hình.


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

hoàn thiện hình dáng
dựa trên các tỷ lệ
đã chọn.

+ Trang trí.
- GV hướng dẫn HS
chọn họa tiết.
- Cho HS quan sát mẫu
lọ hoa và một số bài
vẽ mẫu để HS thấy
được những loại họa
tiết thường được trang
trí trên lọ hoa. Từ đó
hướng dẫn HS chọn
họa tiết theo ý thích.
- GV hướng dẫn HS
sắp xếp họa tiết.
- Cho HS nhận xét về
cách sắp xếp họa
tiết trên lọ hoa mẫu.
- GV phân tích những
cách sắp xếp cơ bản
và vẽ minh họa một
vài cách sắp xếp họa
tiết.

- GV hướng dẫn HS
vẽ màu.
- Cho HS quan sát về
màu sắc trên lọ hoa
thật và trên bài vẽ
mẫu, yêu cầu HS
nhận xét về màu
sắc.
- GV phân tích thêm
về đặc điểm màu
sắc ở các lọ hoa có
chất liệu khác nhau
như: Gốm, Sứ, Thủy
tinh…

2. Trang trí
a) Chọn họa tiết
trang trí.

- HS quan sát
mẫu lọ hoa và
bài vẽ mẫu
để thấy được
b) Sắp xếp họa
những họa tiết
thường
được tiết.
trang trí trên lọ
hoa.
Từ
đó
chọn họa tiết
theo ý thích.
- HS nhận xét
về cách sắp
xếp họa tiết
trên
lọ
hoa
mẫu.
- Quan sát GV
hướng
dẫn
bài.

- HS quan sát
về màu sắc
trên
lọ
hoa
thật và trên
bài vẽ mẫu
rồi nhận xét
về màu sắc.
- Quan sát GV
phân tích bài.

Trương Thò Ngọc Phượng

21

c) Vẽ màu.


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

2
2/

HOẠT ĐỘNG 3:

3/

HOẠT ĐỘNG 4:

Hướng dẫn HS làm
bài tập.
- GV cho HS làm bài
tập theo nhóm. Hướng
dẫn các nhóm xé
gián giấy để trang trí
lọ hoa.
- Nhắc nhở HS làm
bài tập theo đúng
phương pháp.
- GV quan sát và
hướng dẫn thêm về
cách bố cục và cách
sắp xếp họa tiết.
Đánh giá kết quả
học tập.
- GV chọn một số bài
vẽ của học sinh ở
nhiều mức độ khác
nhau và cho HS nêu
nhận xét và xếp loại
theo cảm nhận của
mình.
- GV biểu dương những
bài vẽ đẹp, nhắc
nhở,
góp
ý
cho
những bài vẽ chưa
hoàn chỉnh.

III/. Bài tập.
Tạo dáng và trang trí
- HS làm bài lọ hoa theo ý thích.
tập theo nhóm.
Các nhóm xé
dán giấy để
trang trí lọ hoa.

- HS nêu nhận
xét và xếp
loại bài vẽ
theo cảm nhận
của mình.

4/. Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1/)
+ Bài tập về nhà: Học sinh về nhà hoàn thành bài tập.
+ Chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài mới “Lọ hoa và quả –
vẽ hình”, chuẩn bò vật mẫu: Lọ hoa và quả để vẽ theo nhóm.
Chuẩn bò chì, tẩy, vở bài tập.
RÚT KINH NGHIỆM
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Trương Thò Ngọc Phượng

22


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn:
LỌ HOA VÀ QUẢ (Vẽ hình)
Tiết: 06 Bài: 06 – Vẽ theo mẫu.
***************

I/. MỤC TIÊU:
1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của mẫu
và nắm bắt phương pháp vẽ hai vật mẫu kết hợp.
2/. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc
điểm của vật mẫu, thể hiện bài vẽ đúng tỷ lệ, đường nét
mềm mại.
3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, cảm nhận được vẻ
đẹp của bài vẽ thông qua cách bố cục và thể hiện hình vẽ. Rèn
luyện thói quen làm việc khoa học, lôgích.
II/. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: Tranh ảnh tónh vật, mẫu vẽ, bài vẽ của HS
năm trước.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh tónh vật, chì,
tẩy, vở bài tập.
Trương Thò Ngọc Phượng

23


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/. Ổn đònh tổ chức: (1/) Giáo viên kiểm tra só số và sự
chuẩn bò của học sinh.
2/. Kiểm tra bài cũ: (3/) Giáo viên kiểm tra bài tập: Tạo
dáng và trang trí lọ hoa.
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Ở lớp 6 các em đã được vẽ theo mẫu rất
nhiều, từ những vật có hình khối đơn giản đến phức tạp. Để
phát huy khả năng nhìn nhận, phân tích, đánh giá chính xác đặc
điểm của mẫu và rèn luyện khả năng diễn tả vật mẫu, hôm
nay thầy, trò chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài “VTM: Lọ hoa và
quả – vẽ hình”.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

T
6/

5/

HOẠT ĐỘNG
CỦA GV
HOẠT ĐỘNG 1:

Hướng dẫn HS
quan
sát

nhận xét.
- GV sắp xếp vật
mẫu ở nhiều vò trí
khác nhau và cho
học sinh nhận xét
về cách sắp xếp
đẹp và chưa đẹp.
- GV cho học sinh
thảo luận và nêu
nhận xét về: Hình
dáng, vò trí, đậm
nhạt ở vật mẫu.
- GV nhắc nhở HS
khi vẽ cần quan
sát kỹ để vẽ hình
cho chính xác.

HOẠT ĐỘNG CỦA
HS

NỘI DUNG

I/. Quan sát
nhận xét.
+ Hình dáng.
- HS quan sát giáo + Vò trí.
viên sắp xếp vật + Tỷ lệ.
mẫu và nêu nhận + Đậm nhạt.
xét về các cách
sắp xếp đó.- HS thảo luận nhóm
và nêu nhận xét
chi tiết vật mẫu về:
+ Hình dáng.
+ Vò trí.
+ Tỷ lệ.
+ Đậm nhạt.

HOẠT ĐỘNG 2:

Hướng dẫn HS
cách vẽ.
- GV cho học sinh
nhắc lại phương
pháp
vẽ
theo
mẫu.
* GV hướng dẫn
HS vẽ khung hình.
- GV hướng dẫn HS
so sánh tỷ lệ

II/. Cách vẽ:
- HS nhắc lại phương Thực
hiện
như
pháp vẽ theo mẫu.
hướng dẫn ở bài
trước.
- Học sinh quan sát
kỹ vật mẫu và
xác đònh tỷ lệ
khung hình chung của
vật mẫu.

Trương Thò Ngọc Phượng

24


 

Giáo án Mỹ Thuật 7

giữa chiều cao và
chiều ngang để
xác đònh tỷ lệ
của khung hình.
- GV vẽ một số
khung hình đúng
và sai để học sinh
nhận xét.
* GV hướng dẫn
HS xác đònh tỷ
lệ và vẽ nét cơ
bản
- Hướng dẫn HS so
sánh tỷ lệ các
bộ phận của vật
mẫu.
- Cho học sinh nêu
tỷ lệ các bộ
phận vật mẫu
của mẫu vẽ ở
nhóm mình.
- GV cho HS nhận
xét về đường nét
tạo
dáng
của
mẫu và hướng
dẫn trên bảng về
cách vẽ nét cơ
bản tạo nên hình
dáng
của
vật
mẫu.

- HS nhận xét hình
vẽ của giáo viên.
- HS thảo luận trong
nhóm về tỷ lệ
khung hình ở mẫu
vẽ của nhóm mình.

- HS quan sát kỹ
mẫu và so sánh tỷ
lệ các bộ phận
của vật mẫu.
- HS nêu tỷ lệ các
bộ phận vật mẫu
của mẫu vẽ ở
nhóm mình
- HS nhận xét về
đường nét tạo dáng
của vật mẫu và
quan sát giáo viên
vẽ minh họa.

- HS quan sát bài vẽ
của HS năm trước,
quan sát vật mẫu
thật và nhận xét
về cách vẽ hình.

* GV hướng dẫn - Quan sát GV vẽ
minh họa.
HS vẽ chi tiết.
- GV cho HS quan
sát bài vẽ của
HS năm trước và
quan sát vật mẫu
rồi nhận xét cụ
thể về đường nét
tạo hình của vật
mẫu.
- GV vẽ minh họa
trên bảng.

Trương Thò Ngọc Phượng

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×