Tải bản đầy đủ

giao an Tieng Viet Lop 1 (19-HET)

TUẦN 19
Bài : ăc -âc
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :ăc ,âc ,mắc áo ,quả gấc
-Đọc được từ ngữ : màu sắc ,ăn mặc ,giấc ngủ , nhấc
chân và câu ứng dụng :
Những đàn chim ngói
Mặc áo màu nâu
Đeo cườm ở cổ
Chân đất hồng hồng
Như nung qua lửa ”
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ruộng bậc
thang ”.
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học :TIẾT 1
1/ n đònh :
2/ Kiểm tra:
Đọc :hạt thóc ,con cóc ,bản
3 HS đọc

nhạc ,con vạc
Viết :oc ,con sóc ,ac ,bác só
2 HS viết bảng lớp và cả
Đọc câu ứng dụng
lớp viết bảng con
“ Da cóc mà bọc bột lọc
Bột lọc mà bọc hòn 2 HS đọc các dòng thơ
than”
ứng dụng
Nhận xét chấm điểm
3/ Bài mới :
* Dạy vần ăc
-GV ghi và đọc vần ăc
-HS phân tích và cài vần
ăc
-Có vần ăc muốn được tiếng -HS đánh vần vần ăc
mắc thêm âm và dấu gì ?
-Thêm âm m và dấu
-Hãy phân tích tiếng mắc
sắt ,HS cài tiếng mắc
-GV ghi tiếng mắc
-m m ,vần ăc và dấu
-Tranh vẽ cái gì ?
sắt
-GV ghi từ mắc áo
-HS đánh vần tiếng mắc
-Tranh vẽ cái mắc áo
* Dạy vần ăc ( quy trình tương
-Hs đọc từ mắc áo
tự như dạy vần âc )
-HS đọc ăc - mắc - mắc áo
ăc
mắc

âc
gấc

mắc áo

-HS đọc cả hai phần ( đọc


1


quả gấc
* So sánh 2 vần ăc ,âc

cá nhân , nhóm ,cả lớp )
-Giống nhau âm c đứng sau
,khác nhau âm ă,â đứng
trước

*Đọc từ ngữ ứng dụng
màu sắc
giấc
ngủ
ăn mặc
nhấc chân
-GV đọc mẫu và giải thích từ
“nhấc chân ” .
GV gạch chân tiếng HS tìm

2 HS đọc các từ ngữ

HS tìm tiếng có chứa vần
ăc ,âc
phân tích và đánh vần
tiếng đó
* Luyện viết
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
-GV viết mẫu và nêu quy trình nhân , nhóm ,cả lớp )
viết
ăc ,mắc áo ,âc ,quả gấc
TIẾT 2 : LUYỆN TẬP
HS viết vào bảng con
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và chỉnh
sửa khi HS phát âm sai
-Hs lần lượt đọc toàn bộ
-Các câu ứng dụng
tiết 1
“Những đàn chim ngói
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
Mặc áo màu nâu
lớp
Đeo cườm ở cổ
Chân đất hồng hồng
Như nung qua lửa ”
2 Hs đọc toàn bài
-GV đọc mẫu
HS đọc từng dòng thơ mỗi
HĐ 2: Luyện viết
em đọc một dòng thơ ( đọc
-GV theo dõi nhắc nhở HS khi
nối tiếp )
viết bài
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
HĐ 3: Luyện nói
nhân ,nhóm ,cả lớp
-Đây là ruộng bậc thang ở
trên miền núi
-Xung quanh ruộng bậc thang
còn có gì ?
4/ Củng cố :
Trò chơi:Tiếp sức
GV phát mỗi nhóm một tờ
giấy để
tìm tiếng có vần đang học
Nhận xét tiết học : tuyên
dương những HS học tốt
Dặn dò : về đọc bài nhiều

HS viết bài vào vở tập
viết
ăc ,âc ,mắc áo ,quả gấc
-HS đọc tên bài luyện nói
“Ruộng bậc thang ”
Có người và trâu đang
cày
Hs đọc toàn bài trong SGK
HS tham gia trò chơi
HS sẽ chuyền tay nhau mỗi
HS viết một tiếng có chứa
2


lan vaứ xem trửụực baứi sau .

van aờc vaứ van aõc

3


Bài : uc-ưc
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :uc,ưc ,cần trục ,lực só
-Đọc được từ ngữ :máy xúc ,cúc vạn thọ ,lọ mực ,nóng
nực và câu ứng dụng :Con gì mào đỏ
Lông mượt như tơ
Sáng sớm tinh mơ
Gọi người thức dậy ?
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ai thức dậy
sớm nhất ”.
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học : TIẾT 1
1/ n đònh :
2/ Kiểm tra:
Đọc :màu sắc ,ăn mặc
3 HS đọc
,giấc ngủ ,nhấc chân
Viết : ắc ,mắc áo ,âc
2 HS viết bảng lớp và cả
,quả gấc
lớp viết bảng con
Đọc câu ứng dụng
“ Những đàn chim ngói 2 HS đọc các dòng thơ
Mặc áo màu
ứng dụng
nâu
Đeo cườm ở cổ
Chân đất hồng
hồng ”
Nhận xét chấm điểm
HS phân tích và cài vần uc
3/ Bài mới :
-HS đánh vần vần uc
* Dạy vần uc
-Thêm âm tr và dấu
-GV ghi và đọc vần uc
nặng ,HS cài tiếng trục
-Có vần uc muốn được
tiếng trục thêm âm và
dấu gì ?
-Hãy phân tích tiếng trục
-GV ghi tiếng trục
-Tranh vẽ cái gì ?
-GV ghi từ cần trục

-m tr ,vần uc và dấu
nặng
-HS đánh vần tiếng trục
-Tranh vẽ cái cần trục
-Hs đọc từ cần trục
-HS đọc uc -trục - cần trục

* Dạy vần uc ( quy trình tương -HS đọc cả hai phần ( đọc
tự như dạy vần ưc)
cá nhân , nhóm ,cả lớp )
uc
ưc
trục
lực
-Giống nhau âm c đứng sau
4


cần trục

lực


* So sánh 2 vần uc ,ưc

,khác nhau âm u,ư đứng
trước
2 HS đọc các từ ngữ

*Đọc từ ngữ ứng dụng
máy xúc
lọ mực
cúc vạn thọ
nóng nực
-GV đọc mẫu và giải thích
từ “nóng nực ” .
GV gạch chân tiếng HS tìm

HS tìm tiếng có chứa vần
uc,ưc
phân tích và đánh vần
tiếng đó
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
nhân , nhóm ,cả lớp )
HS viết vào bảng con

* Luyện viết
-GV viết mẫu và nêu quy
trình viết
uc ,cần trục ,ưc lực só
TIẾT 2 : LUYỆNTẬP
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và
chỉnh sửa khi HS phát âm
sai
-Các câu ứng dụng
Con gì mào đỏ
Lông mượt như tơ
Sáng sớm tinh mơ
Gọi người thức dậy ?
-GV đọc mẫu
HĐ 2: Luyện viết
-GV theo dõi nhắc nhở HS
khi viết bài
HĐ 3: Luyện nói

-Hs lần lượt đọc toàn bộ
tiết 1
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
lớp
2 Hs đọc toàn bài
HS đọc từng dòng thơ mỗi
em đọc một dòng thơ ( đọc
nối tiếp )
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
nhân ,nhóm ,cả lớp )

HS viết bài vào vở tập
viết
uc ,ưc ,cần trục ,lực só
-HS đọc tên bài luyện nói
“Ai thức dậy sớm nhất ”
-Trong tranhvẽ gì ?
-Người ,gà ,trâu ,chim
-Mọi người đang làm gì ?
-Bác nông dân dắt trâu ra
đồng ,chim hót ,gà gáy .
-Con gì đã báo hiệu cho mọi -Con gà
người thức dậy ?
-Bức tranh vẽ cảnh nông
-Vẽ cảnh nông thôn
thôn hay thành phố ?
4/ Củng cố :
Hs đọc toàn bài trong SGK
Trò chơi:Tìm tiếng có vần
HS tham gia trò chơi
uc ,ưc
HS tìm tiếng có chứa vần
Nhận xét tiết học : tuyên
uc và vần ưc vào bảng con
5


dương những HS học tốt
Dặn dò : về đọc bài nhiều
lần và xem trước bài sau .

Bài : ôc- uôc
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :ôc ,.uôc ,thợ mộc ,ngọn đuốc
-Đọc được từ ngữ : con ốc ,gốc cây ,đôi guốc ,thuộc
bài và câu ứng dụng
“Mái nhà của ốc
Tròn vo bên mình
Mái nhà của em
Nghiêng giàn gấc đỏ ”
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Tiêm
chủng ,uống thuốc ”.
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học : TIẾT 1
1/ n đònh :
2/ Kiểm tra:
Đọc :máy xúc ,cúc vạn thọ 3 HS đọc
,lọ mực ,nóng nực
Viết :cần trục ,lực só
2 HS viết bảng lớp và cả
Đọc câu ứng dụng
lớp viết bảng con
“ Con gì mào đỏ
Lông mượt như tơ
2 HS đọc các dòng thơ
Sáng sớm tinh mơ
ứng dụng
Gọi người thức dậy ?”
Nhận xét chấm điểm
3/ Bài mới :
* Dạy vần oc
-GV ghi và đọc vần ôc
-HS phân tích và cài vần
-Có vần oc muốn được
ôc
tiếng mộc thêm âm và
-HS đánh vần vần ôc
dấu gì ?
-Thêm âm m và dấu nặng
-Hãy phân tích tiếng mộc
,HS cài tiếng mộc
-GV ghi tiếng mộc
-m m,vần ôc và dấu
-Người trong tranh đang làm nặng
nghề gì ?
-HS đánh vần tiếng mộc
-GV ghi từ thợ mộc
-Làm nghề thợ mộc
6


-Hs đọc từ thợ mộc
* Dạy vần uôc ( quy trình
-HS đọc ôc- mộc -thợ mộc
tương tự như dạy vần ôc )
-HS đọc cả hai phần ( đọc
vần uôc có uô là nguyên cá nhân , nhóm ,cả lớp )
âm đôi
ôc
uôc -Giống nhau âm c đứng sau
mộc
đuốc ,khác nhau âm ô,uô
thợ mộc
ngọn
đứng trước
đuốc
* So sánh 2 vần ôc ,uôc 2 HS đọc các từ ngữ
*Đọc từ ngữ ứng dụng
con ốc
đôi guốc
gốc cây
thuộc bài
-GV đọc mẫu .
GV gạch chân tiếng HS tìm
* Luyện viết
-GV viết mẫu và nêu quy
trình viết
ôc ,thợ mộc ,uôc ,ngọn
đuốc
TIẾT 2: LUYỆNTẬP
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và
chỉnh sửa khi HS phát âm
sai
-Các câu ứng dụng
“Mái nhà của ốc
Tròn vo bên mình
Mái nhà của em
Nghiêng giàn gấc đỏ ”
-GV đọc mẫu
HĐ 2: Luyện viết
-GV theo dõi nhắc nhở HS
khi viết bài
HĐ 3: Luyện nói
-Bạn trái trong tranh đang
làm gì ?-Em thấy thế độ của bạn
như thế ?ù
-Khi nào chúng ta phải

HS tìm tiếng có chứa vần
ôc ,uôc
phân tích và đánh vần
tiếng đó
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
nhân , nhóm ,cả lớp )

HS viết vào bảng con
-Hs lần lượt đọc toàn bộ
tiết 1
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
lớp
2 Hs đọc toàn bài
HS đọc từng dòng thơ mỗi
em đọc một dòng thơ ( đọc
nối tiếp )
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
nhân ,nhóm ,cả lớp )

HS viết bài vào vở tập
viết
ốc ,uôc ,thợ mộc ,ngọn
đuốc
-HS đọc tên bài luyện nói
“Tiêm chủng ,uống thuốc ”
-Bạn đang được tiêm ngừa .
7


uống thuốc ?
4/ Củng cố :
Trò chơi:Tiếp sức
GV phát mỗi nhóm một tờ
giấy để
tìm tiếng có vần đang học
Nhận xét tiết học : tuyên
dương những HS học tốt
Dặn dò : về đọc bài nhiều
lần và xem trước bài sau .

-Bạn rấy vui
-Khi chúng ta bò bệnh .
Hs đọc toàn bài trong SGK
HS tham gia trò chơi
HS sẽ chuyền tay nhau mỗi
HS viết một tiếng có chứa
vần ôc và vần uôc

Bài : iêc-ươc
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :iêc ,ươc
-Đọc được từ ngữ :cá diếc ,công việc ,cái lược ,thước
kẻ và câu ứng dụng
Quê hương là con diều biếc
Chiều chiều con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
m đềm khua nước ven sông
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Xiếc ,múa
rối ,ca nhạc ”.
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học : TIẾT 1
1/ n đònh :
2/ Kiểm tra:
Đọc :con ốc ,gốc cây ,đôi 3 HS đọc
guốc ,thuộc bài
Viết : thợ mộc ,ngọn đuốc 2 HS viết bảng lớp và cả
Đọc câu ứng dụng
lớp viết bảng con
“ Mái nhà của ốc
Tròn vo bên mình
2 HS đọc các dòng thơ
Mái nhà của em
ứng dụng
Nghiêng giàn gấc đỏ ”
Nhận xét chấm điểm
3/ Bài mới :
* Dạy vần iêc
-GV ghi và đọc vần iêc
-HS phân tích và cài vần
-Có vần iêc muốn được
iêc
tiếng xiếc thêm âm và
-HS đánh vần vần iêc
dấu gì ?
-Thêm âm x và dấu
-Hãy phân tích tiếng xiếc
sắc ,HS cài tiếng xiếc
8


-GV ghi tiếng xiếc
-Tranh vẽ gì ?
-GV ghi từ xem xiếc
* Dạy vần ươc ( quy trình
tương tự như dạy vần iêc )
iêc
ươc
xiếc
rước
xem xiếc
rước
đèn
* So sánh 2 vần iêc ,ươc
*Đọc từ ngữ ứng dụng
cá diếc
cái lược
công việc
thước kẻ
-GV đọc mẫu và giải thích
từ “công việc ” .
GV gạch chân tiếng HS tìm

-m x ,vần iêc và dấu
sắc
-HS đánh vần tiếng xiếc
-Tranh vẽ mọi người đang
xem xiếc
-Hs đọc từ xem xiếc
-HS đọc iêc -xiếc -xem xiếc
-HS đọc cả hai phần ( đọc
cá nhân , nhóm ,cả lớp )
-Giống nhau âm c đứng sau
,khác nhau âm iê,ươ đứng
trước
2 HS đọc các từ ngữ

HS tìm tiếng có chứa vần
iêc,ươc
* Luyện viết
phân tích và đánh vần
-GV viết mẫu và nêu quy
tiếng đó
trình viết
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
iêc ,xem xiếc ,uôc ,rước nhân , nhóm ,cả lớp )
đèn
TIẾT 2 : LUYỆNTẬP
HS viết vào bảng con
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và
chỉnh sửa khi HS phát âm
sai
-Hs lần lượt đọc toàn bộ
-Các câu ứng dụng
tiết 1
“Quê hương là con diều -Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
biếc
lớp
Chiều chiều con thả
trên đồng
Quê hương là con đò
2 Hs đọc toàn bài
nhỏ
HS đọc từng dòng thơ mỗi
m đềm khua nước ven
em đọc một dòng thơ ( đọc
sông
nối tiếp )
-GV đọc mẫu
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
nhân ,nhóm ,cả lớp )
HĐ 2: Luyện viết
-GV theo dõi nhắc nhở HS
HS viết bài vào vở tập
khi viết bài
viết
HĐ 3: Luyện nói
iêc ,ươc ,xem xiếc ,rước
9


đèn
-Trong tranh vẽ gì ?
-Ngoài các loại hình trên
các em cón thấy loại biểu
diễn nào nữa ?
4/ Củng cố :
Trò chơi:Tìm tiếng có vần
iêc ,ươc
Nhận xét tiết học : tuyên
dương những HS học tốt
Dặn dò : về đọc bài nhiều
lần và xem trước bài sau .

-HS đọc tên bài luyện nói
“Xiếc ,múa rối ,ca nhạc”
-Xiếc ,múa rối dưới nước ,
ca nhạc
-Hát cải lương ,múa hát ...
Hs đọc toàn bài trong SGK
HS tham gia trò chơi
HS tìm tiếng có chứa vần
iêcvà vần ươc vào bảng
con

10


Tập viết

tuốt lúa, hạt thóc
con ốc, đôi guốc, cá diếc
I.Mục tiêu :
-Giúp HS nắm được nội dung bài viết, đọc được các từ
trong bài viết.
-Viết đúng độ cao các con chữ.
-Biết cầm bút, tư thế ngồi viết.
II.Đồ dùng dạy học:
-Mẫu bài viết, vở viết, bảng … .
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV

Hoạt động HS

1.KTBC:
Nhận xét bài viết học kỳ I.
Đánh giá chung việc học môn
tập viết ở học kỳ I. Kiểm tra
sự chuẩn bò học môn tập viết
ở học kỳ II.
2.Bài mới :
Qua mẫu viết GV giới thiệu và
ghi tựa bài.
GV hướng dẫn học sinh quan sát
bài viết.
GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu
cách viết.
Gọi học sinh đọc nội dung bài
viết.
Phân tích độ cao, khoảng cách
các chữ ở bài viết.
HS viết bảng con.
GV nhận xét và sửa sai cho học
sinh trước khi tiến hành viết
vào vở tập viết.
GV theo dõi giúp các em yếu
hoàn thành bài viết của mình
tại lớp.
3.Thực hành :
Cho HS viết bài vào vở tập
viết.
GV theo dõi nhắc nhở động
viên một số em viết chậm,
giúp các em hoàn thành bài

Học sinh lắng nghe, rút kinh
nghiệm cho học kỳ II.
HS nêu tựa bài.
HS theo dõi ở bảng lớp.
Tuốt lúa , hạt thóc .Con ốc, đôi
guốc…
HS tự phân tích.
Học sinh viết 1 số từ khó.

HS thực hành bài viết

11


viết
4.Củng cố :
Thu vở chấm một số em.
Nhận xét tuyên dương.

TUẦN 20
Bài ach
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :ach ,cuốn sách .
-Đọc được từ ngữ :viên gạch ,sạch sẽ , kênh rạch ,cât
bạch đàn và câu ứng dụng :
Mẹ ,mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà dây bẩn
Sách áo cũng bẩn ngay
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Giữ gìn sách
vở ”.
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học :

12


TIẾT 1
1/ n đònh :
2/ Kiểm tra:
Đọc : cá diết ,cái lược
,công việc ,thước kẻ .
Viết :xem xiếc ,rước đèn
Đọc câu ứng dụng
“ Quê hương là con diều
biếc
Chiều chiều con thả
trên đồng
Quê hương là con đò
nhỏ
m đềm khua nước ven
sông

3 HS đọc
2 HS viết bảng lớp và cả
lớp viết bảng con
2 HS đọc các dòng thơ
ứng dụng

-HS phân tích và cài vần
Nhận xét chấm điểm
ach
3/ Bài mới :
-HS đánh vần vần ach
* Dạy vần ach
-Thêm âm s và dấu sắt
-GV ghi và đọc vần ach
,HS cài tiếng sách
-m s ,vần ach và dấu sắt
-Có vần it muốn được tiếng -HS đánh vần tiếng sách
sách thêm âm và dấu gì ? -cuốn sách
-Hãy phân tích tiếng sách
-Hs đọc từ cuốn sạch
-GV ghi tiếng sách .
-HS đọc ach -sách -cuốn
-Đây gọi là ?(GV giơ quyển sách
sách )
-GV ghi từ cuốn sách
2 HS đọc các từ ngữ
*Đọc từ ngữ ứng dụng
viên gạch
kênh
rạch
sạch sẽ
cây
bạch đàn
-GV đọc mẫu và giải thích
từ “kenh rạch ” .GV gạch
chân tiếng HS tìm

HS tìm tiếng có chứa vần
ach phân tích và đánh vần
tiếng đó
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
nhân , nhóm ,cả lớp )

* Luyện viết
-GV viết mẫu và nêu quy
trình viết
ach ,cuốn sách

-Hs lần lượt đọc toàn bộ
tiết 1
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
lớp

HS viết vào bảng con

13


TIẾT 2 : LUYỆNTẬP
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và
chỉnh sửa khi HS phát âm
sai
-Các câu ứng dụng
Mẹ ,mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà dây
bẩn
Sách áo cũng bẩn
ngay
-GV đọc mẫu
HĐ 2: Luyện viết
-GV theo dõi nhắc nhở HS
khi viết bài
HĐ 3: Luyện nói

2 Hs đọc toàn bài
HS đọc từng dòng thơ mỗi
em đọc một dòng thơ ( đọc
nối tiếp )
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
nhân ,nhóm ,cả lớp )
HS viết bài vào vở tập
viết
ach ,cuốn sách
-HS đọc tên bài luyện nói
“Giữ gìn sách vở “
-Xếp sách vở ngày ngắn

-Các em cho biết bạn gái
trong tranh đang làm gì ?
-Tại sao bạn gái lại làm như
vậy?
-Em đã làm gì để giữ gìn
sách vở ?
4/ Củng cố :
Trò chơi:Tiếp sức
GV phát mỗi nhóm một tờ
giấy để
tìm tiếng có vần đang học
Nhận xét tiết học : tuyên
dương những HS học tốt
Dặn dò : về đọc bài nhiều
lần và xem trước bài sau .

-Tại bạn gái muốn cho sách
vở ngay ngắn không bò
hỏng
- Hs tự nêu theo sự giữ gìn
của mình
Hs đọc toàn bài trong SGK
HS tham gia trò chơi
HS sẽ chuyền tay nhau mỗi
HS viết một tiếng có chứa
vần ach..

14


Bài ich -êch
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :ich ,êch ,tờ lòch ,con ếch
-Đọc được từ ngữ :vở kòch ,vui thích ,mũi hếch ,chênh
chếch và câu ứng dụng
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích ,ri rích
Có ích ,có ích.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chúng em đi
du lòch ”.
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học :
TIẾT 1
1/ n đònh :
2/ Kiểm tra:
3 HS đọc
Đọc :viên gạch ,sạch sẽ
,kêng rạch ,cây bạch đàn .
2 HS viết bảng lớp và cả
Viết :ach ,cuốn sách ,viên
lớp viết bảng con
gạch
Đọc câu ứng dụng
2 HS đọc các dòng thơ ứng
Mẹ ,mẹ ơi cô dạy
dụng
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà dây
bẩn
Sách áo cũng bẩn
ngay
-HS phân tích và cài vần ich
Nhận xét chấm điểm
-HS đánh vần vần ich
3/ Bài mới :
-Thêm âm l và dấu nặng
* Dạy vần ich
,HS cài tiếng lòch
-GV ghi và đọc vần ich
-m l ,vần ich và dấu nặng
-Có vần ich muốn được
-HS đánh vần tiếng lòch
tiếng lòch thêm âm và dấu -tờ lòch
gì ?
-Hs đọc từ tờ lòch
-Hãy phân tích tiếng lòch
-HS đọc ich - lòch - tờ lòch
-GV ghi tiếng lòch
-GV (giơ tờ lòch) Hỏi đây là
gì ?
-GV ghi từ tờ lòch
* Dạy vần êch ( quy trình
-HS đọc cả hai phần ( đọc cá
15


tương tự như dạy vần ich )
ich
êch
lòch
ếch
tờ lòch
con ếch
* So sánh 2 vần ich ,êch

nhân , nhóm ,cả lớp )

*Đọc từ ngữ ứng dụng
vở kòch
mũi
hếch
vui thích chênh chếch
-GV đọc mẫu và giải thích
từ “mũi hếch , chênh chếch
”.
GV gạch chân tiếng HS tìm

2 HS đọc các từ ngữ

* Luyện viết
-GV viết mẫu và nêu quy
trình viết
ich ,tờ lòch ,êch ,con ếch
TIẾT 2 : LUYỆNTẬP
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và chỉnh
sửa khi HS phát âm sai
-Các câu ứng dụng
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích ,ri rích
Có ích ,có ích.
-GV đọc mẫu
HĐ 2: Luyện viết
-GV theo dõi nhắc nhở HS khi
viết bài
HĐ 3: Luyện nói
-Trong tranhvẽ gì ?
-Ai đã được đi du lòch với gia
đình ?
-Khi đi du lòch các bạn thường
mang gì ?
-Kể tên ngững chuyến du
lòch mà em đã được đi
4/ Củng cố :
Trò chơi:Tìm tiếng có vần ich

HS viết vào bảng con

16

-Giống nhau âm ch đứng
sau ,khác nhau âm i,ê đứng
trước

HS tìm tiếng có chứa vần
ich ,êch
phân tích và đánh vần tiếng
đó
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
nhân , nhóm ,cả lớp )

-Hs lần lượt đọc toàn bộ tiết
1
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả lớp
2 Hs đọc toàn bài
HS đọc từng dòng thơ mỗi
em đọc một dòng thơ ( đọc
nối tiếp )
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
nhân ,nhóm ,cả lớp )
HS viết bài vào vở tập viết
iâch ,êch ,tờ lòch ,con ếch
-HS đọc tên bài luyện nói
“Chúng em đi du lòch ”
-HS tự nêu
Hs đọc toàn bài trong SGK
HS tham gia trò chơi
HS tìm tiếng có chứa vần ich
và vần êch vào bảng con


,êch
Nhận xét tiết học : tuyên
dương những HS học tốt
Dặn dò : về đọc bài nhiều
lần và xem trước bài sau .
Bài : n tập
I) Mục tiêu :
-HS đọc ,viết được 13 chữ ghi vần vừa học từ bài 76
đến bài 82 .
-Đọc đúng các từ ngữ :thác nước ,chúc mừng ,ích lợi
và các câu ưng dụng
Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợi lạc nhà
Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa
-Nghe ,hiểu và kể lại theo tranh truyện “Anh chàng ngốc
và con ngỗng vàng ”.
II) Đồ dùng dạy học
Bảng ôn trang 168
Tranh truyện
III) Hoạt động dạy học .
TIẾT 1
1/ n đònh
2/Kiểm tra
Đọc :vở kòch ,mũi hếch ,vui
thích ,chênh chếch
-3 HS đọc
Viết :tờ lòch ,con ếch
3 HS viết bảng lớp và cả
Đọc các câu ứng dụng
lớp viết bảng con
“tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
2 Hs đọc
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích ,ri rích
Có ích ,có ích.”
Nhận xét chấm điểm
3/ Bài mới :
n tập
Hãy nếu các vần đã học
có â c,ch ở cuối vần
-Hs nêu
GV ghi bảng
Gv đính bảng ôn tập
17


Trong 13 vần vần nào có
nguyên âm đôi .
-Luyện đọc 13 vần
-Luyện đọc từ ngữ ứng
dụng
thác nước ,chúc mừng
,ích lợi
GV đọc mẫu và giải thích
từ ngữ ứng dụng
TIẾT 2:LUYỆN TẬP
HĐ 1:Luyện đọc
-Luyện đọc các câu thơ
ứng dụng
Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợi lạc nhà
Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa
GV đọc mẫu
GV gạch chân tiếng bước
,trước
HĐ 1:Luyện viết
GV hướng dẫn HS viết từ
thác nước ,ích lợi
HĐ3:Kể chuyện
Giới thiệu truyện
Có một anh chàng ngốc
nghếch nhưng đã lấy được
công chúa xinh đẹp .Vì sao
lại như vậy ,hãy lắng nghe
câu chuyện “Anh chàng
ngốc và con ngỗng vàng”
GV kể 2 lần
Lần 2 kết hợp tranh minh
họa
Ý nghóa câu chuyện
:Nhờ sống tốt bụng Ngốc
đã gặp được điều tốt
đẹp ,được lấy công chúa
làm vợ.
4/ Củng cố : HS đọc toàn
bài theo hướng dẫn của GV
Dặn dò :Về đọc lại bài

-Hs nêu iêc ,uôc ,ươc
-Hs đọc cá nhân ,nhóm ,cả
lớp

-HS đọc toàn bài ở tiết 1
Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
lớp .
1HS giỏi đọc cả bài
Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ,đọc
nối tiếp cho đế hết bài
thơ
HS tìm tiếng có chứa vần
ôn
-HS đọc cả bài cá nhân (3
HS), nhóm ,cả lớp
HS viết vào bảng con viết
vào vở tập viết
HS đọc tên truyện “Anh
chàng ngốc và con ngỗng
vàng ”

-HS lắng nghe

18


nhieàu laàn .

19


Bài op-ap
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :op,ap ,họp nhóm ,múa sạp
-Đọc được từ ngữ : con cọp ,đóng góp ,giấy nháp ,xe
đạp và câu ứng dụng
“Lá thu kêu xào xạc
Con nai vang ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ”
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ chóp núi
,ngọn cây ,tháp chuông
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học :
TIẾT 1
1/ n đònh :
2/ Kiểm tra:
3 HS đọc
Đọc :ach ,cuốn sách ,kênh
rạch ,ich vui thích ,êch
2 HS viết bảng lớp và cả
,chênh chếch
lớp viết bảng con
Viết :thác nùc ,ích lợi
2 HS đọc các dòng thơ
Đọc câu ứng dụng
ứng dụng
Nhận xét chấm điểm
3/ Bài mới :
* Dạy vần op
-GV ghi và đọc vần op
-HS phân tích và cài vần
-Có vần op muốn được
op
tiếng họp thêm âm và
-HS đánh vần vần op
dấu gì ?
-Thêm âm h và dấu
-Hãy phân tích tiếng họp
nặng ,HS cài tiếng họp
-GV ghi tiếng họp
-m h ,vần op và dấu
-Các bạn đang làm gì ?
nặng
-GV ghi từ họp nhóm
-HS đánh vần tiếng họp
* Dạy vần ap ( quy trình tương -các bạn đang họp nhóm
tự như dạy vần op )
-Hs đọc từ họp nhóm
op
ap HS đọc op - họp - hôp nhóm
họp
sạp -HS đọc cả hai phần ( đọc
họp nhóm
múa
cá nhân , nhóm ,cả lớp )
sạp
So sánh 2 vần op ,ap
-Giống nhau âm p đứng sau
,khác nhau âm o ,a đứng
*Đọc từ ngữ ứng dụng
trước
con cọp
giấy
nháp
2 HS đọc các từ ngữ
20


đóng góp
xe đạp
-GV đọc mẫu .
GV gạch chân tiếng HS tìm
* Luyện viết
-GV viết mẫu và nêu quy
trình viết
op ,họp nhóm ,ap ,múa
sạp
TIẾT 2 :Luyện tập
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và
chỉnh sửa khi HS phát âm
sai
-Các câu ứng dụng
-Trong tranh vẽ con gì ?
-Con nai vàng như thế nào ?
“Lá thu kêu xào xạc
Con nai vang ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ”
GV đọc mẫu
HĐ 2: Luyện viết
-GV theo dõi nhắc nhở HS
khi viết bài
HĐ 3: Luyện nói

HS tìm tiếng có chứa vần
op ,ap
phân tích và đánh vần
tiếng đó
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
nhân , nhóm ,cả lớp )
HS viết vào bảng con
-Hs lần lượt đọc toàn bộ
tiết 1
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
lớp
-Vẽ con nai vàng
-Con nai vàng ngơ ngác
2 Hs đọc toàn bài
HS đọc từng dòng thơ mỗi
em đọc một dòng thơ ( đọc
nối tiếp )
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
nhân ,nhóm ,cả lớp )

HS viết bài vào vở tập
GV giới thiệu :chóp núi là viết
cao nhất của ngọn núi
op ,ap ,họp nhóm ,múa sạp
,ngọn cây ,tháp chuông
-HS đọc tên bài luyện nói
4/ Củng cố :
“Chóp núi ,ngọn cây ,tháp
Trò chơi:Tiếp sức
chuông”
GV phát mỗi nhóm một tờ -HS chỉ các hình và nêu
giấy để
tên từng hình
tìm tiếng có vần đang học Hs đọc toàn bài trong SGK
Nhận xét tiết học : tuyên HS tham gia trò chơi
dương những HS học tốt
HS sẽ chuyền tay nhau mỗi
Dặn dò : về đọc bài nhiều HS viết một tiếng có chứa
lần và xem trước bài sau . vần op và vần ap

21


Bài ăp-âp
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :ăp ,âp ,cải bắp ,cá mập
-Đọc được từ ngữ : gặp gỡ ,ngăn nắp ,tập múa ,bập
bênh và câu ứng dụng
“Chuồn chuồn bay thấp
Mưa ngập bờ ao
Chuồn chuồn bay cao
Mưa rào lại tạnh ”
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Trong cặp
sách của em”
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học :
TIẾT 1
1/ Ổn định
3 HS đọc
2/ Kiểm tra:
Đọc :op ,con cọp ,đóng
góp ,ap giấy nháp ,xe đạp 2 HS viết bảng lớp và cả
lớp viết bảng con
Viết :họp nhóm ,múa sạp
2 HS đọc các dòng thơ
Đọc câu ứng dụng
ứng dụng
Nhận xét chấm điểm
3/ Bài mới :
* Dạy vần ăp
-GV ghi và đọc vần ăp
-HS phân tích và cài vần
-Có vần ăp muốn được
ăp
tiếng bắp thêm âm và
-HS đánh vần vần ăp
dấu gì ?
-Thêm âm b và dấu
-Hãy phân tích tiếng bắp
sắc ,HS cài tiếng bắp
-GV ghi tiếng bắp
-m b ,vần ăp và dấu
-Đây là cái gì ?
sắc
-GV ghi từ cải bắp
-HS đánh vần tiếng bắp
* Dạy vần ăp ( quy trình
-cải bắp
tương tự như dạy vần âp )
ăp
âp -Hs đọc từ cải bắp
bắp
mập HS đọc ăp -bắp -cải bắp
-HS đọc cả hai phần ( đọc
cải bắp

cá nhân , nhóm ,cả lớp )
mập
So sánh 2 vần ăp ,âp
-Giống nhau âm p đứng sau
*Đọc từ ngữ ứng dụng
,khác nhau âm ă ,â
gặp gỡ
tập
đứng trước
múa
ngăn nắp bập bênh 2 HS đọc các từ ngữ
22


-GV đọc mẫu .
GV gạch chân tiếng HS tìm
* Luyện viết
-GV viết mẫu và nêu quy
trình viết
ăp ,cải bắp ,âp ,cá
mập
TIẾT 2 :Luyện tập
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và
chỉnh sửa khi HS phát âm
sai
-Các câu ứng dụng
-Trong tranh vẽ con gì?
-Chuồn chuồn bay như thế
nào ?
“Chuồn chuồn bay thấp
Mưa ngập bờ ao
Chuồn chuồn bay cao
Mưa rào lại tạnh ”
GV đọc mẫu
HĐ 2: Luyện viết
-GV theo dõi nhắc nhở HS
khi viết bài

HS tìm tiếng có chứa vần
ăp ,âp
phân tích và đánh vần
tiếng đó
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
nhân , nhóm ,cả lớp )
HS viết vào bảng con

-Hs lần lượt đọc toàn bộ
tiết 1
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
lớp
-Vẽ con chuồn chuồn
-Chuồn chuồn bay cao và
bay thấp
2 Hs đọc toàn bài
HS đọc từng dòng thơ mỗi
em đọc một dòng thơ ( đọc
nối tiếp )
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
nhân ,nhóm ,cả lớp )

HĐ 3: Luyện nói
HS viết bài vào vở tập
-Trong cặp sách của bạn
viết
có những đồ dùng gì ?
ăp ,âp cải bắp ,cá mập
-Hãy giới thiệu đồ dùng
-HS đọc tên bài luyện nói
học tập của em .
“Trong cặp sách của em “
4/ Củng cố :
-HS nhìn tranh kể những đồ
Trò chơi:Tiếp sức
dùng có trong tranh
GV phát mỗi nhóm một tờ -HS giới thiệu đồ dùng
giấy để
cùa mình
tìm tiếng có vần đang học Hs đọc toàn bài trong SGK
Nhận xét tiết học : tuyên HS tham gia trò chơi
dương những HS học tốt
HS sẽ chuyền tay nhau mỗi
Dặn dò : về đọc bài nhiều HS viết một tiếng có chứa
lần và xem trước bài sau . vần ăp và vần âp

23


TUẦN 21
Bài : ôp - ơp
I) Mục tiêu :
-HS đọc và viết được :ôp,ơp ,hộp sữa ,lớp học
-Đọc được từ ngữ :tốp ca ,bánh xốp , hợp tác ,lợp nhà
và câu ứng dụng
“ Đám mây xốp trắng như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào
Nghe con cá đớp ngôi sao
Giật mình mây thức bay vào rừng xa ”
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Các bạn lớp
em”
II) Đồ dùng dạy và học :
Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần
luyện nói .
III) Hoạt động dạy và học :
TIẾT 1
1/ n đònh :
2/ Kiểm tra:
Đọc :ăp , gặp gỡ , ngăn
3 HS đọc
nắp
âp ,tập múa ,bập
2 HS viết bảng lớp và cả
bênh
lớp viết bảng con
Viết :cải bắp ,cá mập
Đọc câu ứng dụng
2 HS đọc các dòng thơ
“Chuồn chuồn bay thấp ứng dụng
Mưa ngập bờ ao
Chuồn chuồn bay cao
Mưa rào lại tạnh ”
Nhận xét chấm điểm
3/ Bài mới :
* Dạy vần ôp
-HS phân tích và cài vần
-GV ghi và đọc vần ôp
ôp
-HS đánh vần vần ôp
-Có vần ôp muốn được
-Thêm âm h và dấu
tiếng hộp thêm âm và
nặng ,HS cài tiếng hộp
dấu gì ?
-m h ,vần ôp và dấu
-Hãy phân tích tiếng hộp
nặng
-GV ghi tiếng hộp
-HS đánh vần tiếng hộp
-Đây là cái gì ?
-hộp sữa
-GV ghi từ hộp sữa
-Hs đọc từ hộp sữa
* Dạy vần ơp( quy trình tương HS đọc ôp-hộp -hộp sữa
24


tự như dạy vần ôp )
ôp
hộp
hộp sữa

ơp
lớp
lớp

-HS đọc cả hai phần ( đọc
cá nhân , nhóm ,cả lớp )

học
So sánh 2 vần ôp, ơp
*Đọc từ ngữ ứng dụng
tốp ca
hợp
tác
bánh xốp
lợp
nhà
-GV đọc mẫu .
GV gạch chân tiếng HS tìm
* Luyện viết
-GV viết mẫu và nêu quy
trình viết
ôp ,hộp sữa ,ơp , lớp
học
TIẾT 2 :Luyện tập
HĐ 1:Luyện đọc
-GV theo dõi HS đọc và
chỉnh sửa khi HS phát âm
sai
-Các câu ứng dụng
“ Đám mây xốp trắng
như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ
trong lúc nào
Nghe con cá đớp
ngôi sao
Giật mình mây thức bay
vào rừng xa ”
GV đọc mẫu
HĐ 2: Luyện viết
-GV theo dõi nhắc nhở HS
khi viết bài và giúp đỡ HS
yếu
HĐ 3: Luyện nói
-Trong tranh vẽ gì ?
-Hãy kể tên các bạn trong
lớp em .
-Bạn thân nhất của em là
bạn nào ? Bạn học giỏi

-Giống nhau âm p đứng sau
,khác nhau âm ô,ơ đứng
trước
2 HS đọc các từ ngữ
HS tìm tiếng có chứa vần
ôp ,ơp
phân tích và đánh vần
tiếng đó
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá
nhân , nhóm ,cả lớp )
HS viết vào bảng con
-Hs lần lượt đọc toàn bộ
tiết 1
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả
lớp
2 Hs đọc toàn bài
HS đọc từng dòng thơ mỗi
em đọc một dòng thơ ( đọc
nối tiếp )
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá
nhân ,nhóm ,cả lớp )
HS viết bài vào vở tập
viết
ôp ,ớp hộp sữa ,lớp học
-HS đọc tên bài luyện nói
-HS trả lời
Hs đọc toàn bài trong SGK
HS tham gia trò chơi
HS sẽ chuyền tay nhau mỗi
HS viết một tiếng có chứa
vần ôp và vần ơp

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×