Tải bản đầy đủ

LAW122 kỹ NĂNG SOẠN THẢO văn bản KT và QUẢN lý DN

Giá và phương thức thanh toán hợp đồng mua bán tài sản do bên nào quyết
định?
Dạng câu khuyết chủ (câu vắn tắt không có chủ ngữ) áp dụng trong trường hợp
nào sau đây?
Chức năng thông tin thể hiện trong văn bản là:
Chức năng xã hội thể hiện trong văn bản là:
Dự án sản xuất kinh doanh mới có đặc điểm như thế nào?
Đoạn văn trong văn bản là:
Hợp đồng có điều kiện là:
Hợp đồng cho vay là:
Kết cấu của đoạn văn thường bao gồm:
Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể sử dụng những cách thức thanh toán nào?
Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là hàng hóa đang trên đường
vận chuyển, sau khi giao kết hợp đồng mà hàng hóa bị mất mát hoặc hư hỏng thì
trách nhiệm thuộc về bên nào?
Hợp đồng lao động là:
Hợp đồng lao động được xác lập bằng hình thức nào?
Chủ thể ban hành văn bản tác nghiệp hành chính là:
Thể thức của biên bản có tuân thủ theo thể thức văn bản chung hay không?
Dự án sản xuất kinh doanh mới là:
Văn bản phải chuyển đổi là:

Hoạt động dịch vụ nào mà các doanh nghiệp thường thuê KHÔNG thuộc hợp
đồng dịch vụ?
Lập dàn ý bao gồm các nội dung nào?
Chủ đề chung là:
Trong hợp đồng mua bán tài sản, nếu các bên không có thỏa thuận về phương
thức giao nhận tài sản thì việc giao nhận tài sản được thực hiện như thế nào?
Câu mệnh lệnh thường sử dụng trong các văn bản nào?
Cơ sở lập luận cho văn bản bao gồm:
Biên bản được sử dụng trong trường hợp nào?
Nội dung nào sau đây phải có trong mọi hợp đồng kinh tế thương mại?
Yêu cầu đối với quyết định quản lí gồm có:
Biên bản hiện nay có những loại nào?
Trong quá trình triển khai công việc, nếu có sự việc bất ngờ xảy ra ảnh hưởng


trực tiếp tới việc thực hiện công việc thì cấp dưới phải dùng văn bản gì để thông
tin lên cấp trên?
Trường hợp cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị, để đảm bảo tính trang trọng lịch sự
trong việc mời các đại biểu của các cơ quan bên ngoài tham dự hội nghị, người
tổ chức phải dùng văn bản gì?
Quyết định quản lí có các loại nào?
Thể thức của quyết định quản lí có tuân thủ theo thể thức chung của văn bản hay
không?
Trong thể thức của biên bản sự vụ có tiêu thức sau:
Muốn đệ trình một đề án, dự án nào đó lên cấp trên xin phê chuẩn thì sử dụng
văn bản nào?
Biên bản bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại là:
Trong hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba, khi người thứ ba đồng ý hưởng lợi
ích thì các bên:
Hợp đồng kinh tế thương mại bị vô hiệu nếu:
Hợp đồng lao động có các loại là:
Khi cần trình một cấp trên một công việc cụ thể, người soạn thảo có thể dùng
công văn trình hoặc tờ trình. Vậy phân biệt trường hợp sử dụng của hai loại văn
bản này như thế nào?
Nội dung công văn giải thích khác công văn hướng dẫn ở điểm nào?
Chữ kí thừa lệnh (TL.) và chữ kí thừa ủy quyền (TUQ.) khác nhau như thế nào?
Quyết định quản lí là:
Công ty A và công ty B kí kết hợp đồng mua bán gạo tám thơm Hải Hậu với khối
lượng 50 tấn. Bên bán là công ty A sau khi kí kết hợp đồng và đến hạn nhưng
không giao hết số lượng hàng cho công ty B, đồng thời gạo giao một số lượng


lớn không phải là gạo tám thơm Hải Hậu như đã thỏa thuận. Vậy trong trường
hợp này, việc phạt hợp đồng đối với công ty A như thế nào?
Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp là:
Quyết định quản lí có các loại nào?
Chủ thể nào bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản là đối tượng của
hợp đồng mua bán tài sản?
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa có các đặc điểm là:
Cơ sở lập luận cho văn bản là:
Văn bản quản lí kinh tế được pháp lí hóa bằng các văn bản pháp luật là:
Căn cứ theo thời gian, kế hoạch có:
Báo cáo có đặc điểm là:


Khi phân loại theo tiêu chí thời hạn thực hiện, hợp đồng kinh tế thương mại bao
gồm những loại nào?
Lập dàn ý của văn bản là
Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng những hình thức nào?
Chữ kí kí thay (KT.) và chữ kí thừa lệnh (TL.) khác nhau ở điểm nào?
Nguyên tắc kí kết hợp đồng dân sự bao gồm:
Luận chứng là:
Văn bản do các cơ quan quản lý sau khi được thông qua và kí, bước tiếp theo sẽ
phải làm gì?
Nội dung tờ trình bắt buộc phải có:
Quy chế và nội quy quản lí doanh nghiệp là những quy định cụ thể hóa từ:
Cách suy luận đi từ những chứng cứ cụ thể suy ra những nhận định tổng quát và
khái quát thành lí luận hoặc quy luật là:
Khi cần đặt ra các yêu cầu thực hiện một công việc nào đó đối với các đơn vị
trong nội bộ cơ quan, tổ chức nên sử dụng loại câu nào?
Tháng 3/2016 Anh A kí kết hợp đồng lao động với công ty AZN. Tháng 7/2016, anh
A đi làm nghĩa vụ quân sự. Lúc này hợp đồng lao động của anh A được giải
quyết như thế nào?
Kế hoạch sản xuất kinh doanh có vai trò như thế nào?
Về bản chất, văn bản quản lí tổ chức doanh nghiệp là:
Quy trình soạn thảo văn bản bao gồm các giai đoạn:
Số và kí hiệu của công văn được trình bày như thế nào?
Công ty TNHH nước giải khát NABECO nhận thấy cơ hội phát triển sản phẩm
nước tăng lực bổ sung vi chất dinh dưỡng trên thị trường và quyết định sản xuất
kinh doanh sản phẩm mới này. Công ty NABECO phải soạn văn bản gì để chuẩn
bị tốt nhất cho quyết định này?
Luận cứ là:
Phân chia theo các mặt hoạt động quản lí, văn bản quản lí doanh nghiệp có các
loại nào?
Văn bản nào sau đây là văn bản tác nghiệp hành chính?
Hợp đồng khoán việc có các loại:
Chủ thể của hợp đồng dân sự hiện nay là:
Trường hợp nào sau đây phải soạn hợp đồng liên kết kinh doanh?
Nội quy quản lí doanh nghiệp là:
Trường hợp nào sau đây cần phải viết báo cáo?


Kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp là:
Điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế thương mại là:
Luận điểm là:
Thể thức của hợp đồng dân sự có tuân theo thể thức chung hay không?
Phong cách ngôn ngữ thường được sử dụng trong soạn thảo văn bản kinh tế và
quản lí doanh nghiệp là:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh có đặc điểm cơ bản gì?
Hợp đồng dân sự là:
Tổ chức kinh tế là:
Công ty TNHH L-Green chuyên cung cấp rau sạch muốn nghiên cứu triển khai và
thử nghiệm dây chuyền thu hoạch rau tự động và thuê Công ty G-IDEA thực hiện.
Trong trường hợp này phải sử dụng văn bản nào để thỏa thuận quyền và nghĩa
vụ giữa các bên?
Văn bản nào sau đây là văn bản phải chuyển đổi?
Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có đặc điểm như thế nào?
Giải pháp kinh tế kĩ thuật trong quản lí kinh tế doanh nghiệp là:
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG thuộc hợp đồng mua bán hàng hóa?
Hợp đồng dân sự có các loại:
Văn bản nào sau đây KHÔNG phải là văn bản tác nghiệp hành chính?
Doanh nghiệp là:
Báo cáo về dịch bệnh, thiên tai gọi là:
Phòng Quảng cáo và truyền thông của doanh nghiệp ANPHAT trong thời gian qua
có thành tích xuất sắc trong công việc, góp phần thúc đẩy kinh tế của doanh
nghiệp, để khen thưởng phòng Quảng cáo và truyền thông, Ban lãnh đạo doanh
nghiệp phải ban hành văn bản gì?
Yêu cầu đối với lập luận trong văn bản là:
Hợp đồng kinh tế thương mại nào sau đây được phân loại dựa vào nội dung của
hợp đồng?
Chủ thể hợp đồng dân sự có quyền sửa đổi hợp đồng dân sự không?
Trường hợp nào sau đây thì hợp đồng dân sự bị chấm dứt?
Các văn bản quản lí kinh tế xác lập quan hệ kinh tế trong và ngoài doanh nghiệp
nhằm:
Phong cách khoa học là:
Khi hàng hóa trong hợp đồng mua bán liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nếu
có tranh chấp xảy ra liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa đã bán,
bên nào là bên phải chịu trách nhiệm?


Biên bản có các đặc điểm là:
Công ty ZACE thành lập chi nhánh mới tại quận A thành phố B, công ty bổ nhiệm
ông X làm trưởng chi nhánh vào làm việc tại chi nhánh này, để thực hiện việc
này, công ty ZACE phải soạn văn bản gì?
Một tổ chức được gọi là doanh nghiệp phải có các dấu hiệu đặc trưng là:
Nhân ngày kỉ niệm thành lập, Công ty TNHH VFI quyết định thưởng cho người lao
động của công ty. Việc quyết định thưởng này phải dựa trên quy định ở đâu?
Đồng tiền tính giá trong hợp đồng mua bán hàng hóa ở Việt Nam được xác định
như thế nào?
Các quan hệ mang tính khách quan là:
Khi một bên có nghĩa vụ trong hợp đồng dân sự không có khả năng thực hiện
hợp đồng thì giải quyết như thế nào?
Căn cứ theo phạm vi, kế hoạch có những loại nào?
Thể thức của hợp đồng kinh tế thương mại có tuân theo thể thức chung hay
không?
Chức năng sử liệu thể hiện trong văn bản là:
Loại báo cáo nào sau đây được phân loại căn cứ vào thời gian và kì hạn?
Thể thức của hợp đồng kinh tế thương mại sẽ có tiêu thức nào?
Nội dung công văn đề nghị, yêu cầu cần phải:
Văn bản quản lí tổ chức bao gồm các loại nào?
Biên bản thanh lí hợp đồng kinh tế thương mại là:
Các loại câu nào KHÔNG được sử dụng trong văn bản?
Vai trò cơ bản của văn bản trong tổ chức và doanh nghiệp là:
Văn bản quản lí kinh tế doanh nghiệp gồm các loại nào?
Hợp đồng khoán việc là:
Phân chia theo giá trị pháp lí, văn bản quản lí doanh nghiệp có các loại nào?
Hợp đồng thuê nhà là:
Hệ thống văn bản quản lí doanh nghiệp là:
Bản thảo văn bản là:
Cách suy luận xuất phát từ một chân lí chung phổ biến mà suy các chân lí cụ thể
và các biểu hiện cụ thể trong thực tế là kiểu diễn đạt gì?
Văn bản quản lí tổ chức doanh nghiệp có vai trò:
Văn bản tiêu chuẩn kinh tế, kĩ thuật là:
Quyết định quản lí là:


Chức năng pháp lí thể hiện trong văn bản là:
Hợp đồng dân sự hình thành do các chủ thể nào thỏa thuận với nhau?
Văn bản quản lí kinh tế doanh nghiệp có đặc điểm như thế nào?
Trường hợp nào một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng dân sự và không phải bồi
thường thiệt hại?
Doanh nghiệp nhà nước có các loại cơ bản nào?
Dự án sản xuất kinh doanh mới có các loại nào?
Hợp đồng liên kết kinh doanh có đặc điểm là:
Hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai kĩ thuật có các đặc điểm là:
Một trong những cơ sở cho sự ra đời của giải pháp kinh tế kĩ thuật là:
Biên bản được sử dụng với mục đích gì?
Trường hợp nào khi giải quyết công việc và kí vào văn bản sẽ phải có giấy ủy
quyền từ cấp trên?
Dấu trong văn bản phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Dấu chỉ mức độ "mật" và "khẩn" được đóng ở vị trí nào của văn bản?
Phong cách báo chí công luận là:
Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản là:
Trong thể thức của biên bản hội nghị phải có tiêu thức nào?
Giải pháp kinh tế kĩ thuật trong quản lí kinh tế doanh nghiệp có các loại nào?
Theo nghĩa hẹp, khái niệm văn bản là:
Nhân ngày kỉ niệm thành lập, Công ty TNHH VFI quyết định thưởng cho người lao
động của công ty. Việc quyết định thưởng này phải dựa trên quy định ở đâu?
Doanh nghiệp nhà nước là:
Thực chất hợp đồng kinh tế thương mại là:
Chữ kí kí thay (KT.) và chữ kí thay mặt (TM.) khác nhau như thế nào?
Đặc điểm của văn bản tác nghiệp hành chính là:
Văn bản phụ lục hợp đồng thương mại là:
Theo nghĩa chung nhất, khái niệm văn bản là gì?
Theo loại hình quản lí, văn bản gồm các loại nào?
Công việc nào sau đây thuộc vào giai đoạn chuẩn bị?
Đề cương sơ bộ là:
Chức năng quản lí điều hành thể hiện trong văn bản là:
Thể thức văn bản KHÔNG yêu cầu nội dung nào?


Phong cách văn học nghệ thuật là:
Phong cách chính luận là:
Liên kết nội dung trong văn bản thường có các cách nào?
Chủ đề bộ phận là:
Các quan hệ mang tính chủ quan là:

Giá và phương thức thanh toán hợp đồng mua bán tài sản do bên nào quyết
định?
Dạng câu khuyết chủ (câu vắn tắt không có chủ ngữ) áp dụng trong trường hợp
nào sau đây?
Chức năng thông tin thể hiện trong văn bản là:
Chức năng xã hội thể hiện trong văn bản là:
Dự án sản xuất kinh doanh mới có đặc điểm như thế nào?
Đoạn văn trong văn bản là:
Hợp đồng có điều kiện là:
Hợp đồng cho vay là:
Kết cấu của đoạn văn thường bao gồm:
Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể sử dụng những cách thức thanh toán nào?
Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là hàng hóa đang trên đường
vận chuyển, sau khi giao kết hợp đồng mà hàng hóa bị mất mát hoặc hư hỏng thì
trách nhiệm thuộc về bên nào?
Hợp đồng lao động là:
Hợp đồng lao động được xác lập bằng hình thức nào?
Chủ thể ban hành văn bản tác nghiệp hành chính là:
Thể thức của biên bản có tuân thủ theo thể thức văn bản chung hay không?
Dự án sản xuất kinh doanh mới là:
Văn bản phải chuyển đổi là:
Hoạt động dịch vụ nào mà các doanh nghiệp thường thuê KHÔNG thuộc hợp
đồng dịch vụ?
Lập dàn ý bao gồm các nội dung nào?


Chủ đề chung là:
Trong hợp đồng mua bán tài sản, nếu các bên không có thỏa thuận về phương
thức giao nhận tài sản thì việc giao nhận tài sản được thực hiện như thế nào?
Câu mệnh lệnh thường sử dụng trong các văn bản nào?
Cơ sở lập luận cho văn bản bao gồm:
Biên bản được sử dụng trong trường hợp nào?
Nội dung nào sau đây phải có trong mọi hợp đồng kinh tế thương mại?
Yêu cầu đối với quyết định quản lí gồm có:
Biên bản hiện nay có những loại nào?
Trong quá trình triển khai công việc, nếu có sự việc bất ngờ xảy ra ảnh hưởng
trực tiếp tới việc thực hiện công việc thì cấp dưới phải dùng văn bản gì để thông
tin lên cấp trên?
Trường hợp cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị, để đảm bảo tính trang trọng lịch sự
trong việc mời các đại biểu của các cơ quan bên ngoài tham dự hội nghị, người
tổ chức phải dùng văn bản gì?
Quyết định quản lí có các loại nào?
Thể thức của quyết định quản lí có tuân thủ theo thể thức chung của văn bản hay
không?
Trong thể thức của biên bản sự vụ có tiêu thức sau:
Muốn đệ trình một đề án, dự án nào đó lên cấp trên xin phê chuẩn thì sử dụng
văn bản nào?
Biên bản bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại là:
Trong hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba, khi người thứ ba đồng ý hưởng lợi
ích thì các bên:
Hợp đồng kinh tế thương mại bị vô hiệu nếu:
Hợp đồng lao động có các loại là:
Khi cần trình một cấp trên một công việc cụ thể, người soạn thảo có thể dùng
công văn trình hoặc tờ trình. Vậy phân biệt trường hợp sử dụng của hai loại văn
bản này như thế nào?
Nội dung công văn giải thích khác công văn hướng dẫn ở điểm nào?
Chữ kí thừa lệnh (TL.) và chữ kí thừa ủy quyền (TUQ.) khác nhau như thế nào?
Quyết định quản lí là:
Công ty A và công ty B kí kết hợp đồng mua bán gạo tám thơm Hải Hậu với khối
lượng 50 tấn. Bên bán là công ty A sau khi kí kết hợp đồng và đến hạn nhưng
không giao hết số lượng hàng cho công ty B, đồng thời gạo giao một số lượng
lớn không phải là gạo tám thơm Hải Hậu như đã thỏa thuận. Vậy trong trường


hợp này, việc phạt hợp đồng đối với công ty A như thế nào?
Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp là:
Quyết định quản lí có các loại nào?
Chủ thể nào bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản là đối tượng của
hợp đồng mua bán tài sản?
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa có các đặc điểm là:
Cơ sở lập luận cho văn bản là:
Văn bản quản lí kinh tế được pháp lí hóa bằng các văn bản pháp luật là:
Căn cứ theo thời gian, kế hoạch có:
Báo cáo có đặc điểm là:
Khi phân loại theo tiêu chí thời hạn thực hiện, hợp đồng kinh tế thương mại bao
gồm những loại nào?
Lập dàn ý của văn bản là
Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng những hình thức nào?
Chữ kí kí thay (KT.) và chữ kí thừa lệnh (TL.) khác nhau ở điểm nào?
Nguyên tắc kí kết hợp đồng dân sự bao gồm:
Luận chứng là:
Văn bản do các cơ quan quản lý sau khi được thông qua và kí, bước tiếp theo sẽ
phải làm gì?
Nội dung tờ trình bắt buộc phải có:
Quy chế và nội quy quản lí doanh nghiệp là những quy định cụ thể hóa từ:
Cách suy luận đi từ những chứng cứ cụ thể suy ra những nhận định tổng quát và
khái quát thành lí luận hoặc quy luật là:
Khi cần đặt ra các yêu cầu thực hiện một công việc nào đó đối với các đơn vị
trong nội bộ cơ quan, tổ chức nên sử dụng loại câu nào?
Tháng 3/2016 Anh A kí kết hợp đồng lao động với công ty AZN. Tháng 7/2016, anh
A đi làm nghĩa vụ quân sự. Lúc này hợp đồng lao động của anh A được giải
quyết như thế nào?
Kế hoạch sản xuất kinh doanh có vai trò như thế nào?
Về bản chất, văn bản quản lí tổ chức doanh nghiệp là:
Quy trình soạn thảo văn bản bao gồm các giai đoạn:
Số và kí hiệu của công văn được trình bày như thế nào?
Công ty TNHH nước giải khát NABECO nhận thấy cơ hội phát triển sản phẩm
nước tăng lực bổ sung vi chất dinh dưỡng trên thị trường và quyết định sản xuất
kinh doanh sản phẩm mới này. Công ty NABECO phải soạn văn bản gì để chuẩn


bị tốt nhất cho quyết định này?
Luận cứ là:
Phân chia theo các mặt hoạt động quản lí, văn bản quản lí doanh nghiệp có các
loại nào?
Văn bản nào sau đây là văn bản tác nghiệp hành chính?
Hợp đồng khoán việc có các loại:
Chủ thể của hợp đồng dân sự hiện nay là:
Trường hợp nào sau đây phải soạn hợp đồng liên kết kinh doanh?
Nội quy quản lí doanh nghiệp là:
Trường hợp nào sau đây cần phải viết báo cáo?
Kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp là:
Điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế thương mại là:
Luận điểm là:
Thể thức của hợp đồng dân sự có tuân theo thể thức chung hay không?
Phong cách ngôn ngữ thường được sử dụng trong soạn thảo văn bản kinh tế và
quản lí doanh nghiệp là:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh có đặc điểm cơ bản gì?
Hợp đồng dân sự là:
Tổ chức kinh tế là:
Công ty TNHH L-Green chuyên cung cấp rau sạch muốn nghiên cứu triển khai và
thử nghiệm dây chuyền thu hoạch rau tự động và thuê Công ty G-IDEA thực hiện.
Trong trường hợp này phải sử dụng văn bản nào để thỏa thuận quyền và nghĩa
vụ giữa các bên?
Văn bản nào sau đây là văn bản phải chuyển đổi?
Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có đặc điểm như thế nào?
Giải pháp kinh tế kĩ thuật trong quản lí kinh tế doanh nghiệp là:
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG thuộc hợp đồng mua bán hàng hóa?
Hợp đồng dân sự có các loại:
Văn bản nào sau đây KHÔNG phải là văn bản tác nghiệp hành chính?
Doanh nghiệp là:
Báo cáo về dịch bệnh, thiên tai gọi là:
Phòng Quảng cáo và truyền thông của doanh nghiệp ANPHAT trong thời gian qua
có thành tích xuất sắc trong công việc, góp phần thúc đẩy kinh tế của doanh
nghiệp, để khen thưởng phòng Quảng cáo và truyền thông, Ban lãnh đạo doanh
nghiệp phải ban hành văn bản gì?


Yêu cầu đối với lập luận trong văn bản là:
Hợp đồng kinh tế thương mại nào sau đây được phân loại dựa vào nội dung của
hợp đồng?
Chủ thể hợp đồng dân sự có quyền sửa đổi hợp đồng dân sự không?
Trường hợp nào sau đây thì hợp đồng dân sự bị chấm dứt?
Các văn bản quản lí kinh tế xác lập quan hệ kinh tế trong và ngoài doanh nghiệp
nhằm:
Phong cách khoa học là:
Khi hàng hóa trong hợp đồng mua bán liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nếu
có tranh chấp xảy ra liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa đã bán,
bên nào là bên phải chịu trách nhiệm?
Biên bản có các đặc điểm là:
Công ty ZACE thành lập chi nhánh mới tại quận A thành phố B, công ty bổ nhiệm
ông X làm trưởng chi nhánh vào làm việc tại chi nhánh này, để thực hiện việc
này, công ty ZACE phải soạn văn bản gì?
Một tổ chức được gọi là doanh nghiệp phải có các dấu hiệu đặc trưng là:
Nhân ngày kỉ niệm thành lập, Công ty TNHH VFI quyết định thưởng cho người lao
động của công ty. Việc quyết định thưởng này phải dựa trên quy định ở đâu?
Đồng tiền tính giá trong hợp đồng mua bán hàng hóa ở Việt Nam được xác định
như thế nào?
Các quan hệ mang tính khách quan là:
Khi một bên có nghĩa vụ trong hợp đồng dân sự không có khả năng thực hiện
hợp đồng thì giải quyết như thế nào?
Căn cứ theo phạm vi, kế hoạch có những loại nào?
Thể thức của hợp đồng kinh tế thương mại có tuân theo thể thức chung hay
không?
Chức năng sử liệu thể hiện trong văn bản là:
Loại báo cáo nào sau đây được phân loại căn cứ vào thời gian và kì hạn?
Thể thức của hợp đồng kinh tế thương mại sẽ có tiêu thức nào?
Nội dung công văn đề nghị, yêu cầu cần phải:
Văn bản quản lí tổ chức bao gồm các loại nào?
Biên bản thanh lí hợp đồng kinh tế thương mại là:
Các loại câu nào KHÔNG được sử dụng trong văn bản?
Vai trò cơ bản của văn bản trong tổ chức và doanh nghiệp là:
Văn bản quản lí kinh tế doanh nghiệp gồm các loại nào?


Hợp đồng khoán việc là:
Phân chia theo giá trị pháp lí, văn bản quản lí doanh nghiệp có các loại nào?
Hợp đồng thuê nhà là:
Hệ thống văn bản quản lí doanh nghiệp là:
Bản thảo văn bản là:
Cách suy luận xuất phát từ một chân lí chung phổ biến mà suy các chân lí cụ thể
và các biểu hiện cụ thể trong thực tế là kiểu diễn đạt gì?
Văn bản quản lí tổ chức doanh nghiệp có vai trò:
Văn bản tiêu chuẩn kinh tế, kĩ thuật là:
Quyết định quản lí là:
Chức năng pháp lí thể hiện trong văn bản là:
Hợp đồng dân sự hình thành do các chủ thể nào thỏa thuận với nhau?
Văn bản quản lí kinh tế doanh nghiệp có đặc điểm như thế nào?
Trường hợp nào một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng dân sự và không phải bồi
thường thiệt hại?
Doanh nghiệp nhà nước có các loại cơ bản nào?
Dự án sản xuất kinh doanh mới có các loại nào?
Hợp đồng liên kết kinh doanh có đặc điểm là:
Hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai kĩ thuật có các đặc điểm là:
Một trong những cơ sở cho sự ra đời của giải pháp kinh tế kĩ thuật là:
Biên bản được sử dụng với mục đích gì?
Trường hợp nào khi giải quyết công việc và kí vào văn bản sẽ phải có giấy ủy
quyền từ cấp trên?
Dấu trong văn bản phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Dấu chỉ mức độ "mật" và "khẩn" được đóng ở vị trí nào của văn bản?
Phong cách báo chí công luận là:
Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản là:
Trong thể thức của biên bản hội nghị phải có tiêu thức nào?
Giải pháp kinh tế kĩ thuật trong quản lí kinh tế doanh nghiệp có các loại nào?
Theo nghĩa hẹp, khái niệm văn bản là:
Nhân ngày kỉ niệm thành lập, Công ty TNHH VFI quyết định thưởng cho người lao
động của công ty. Việc quyết định thưởng này phải dựa trên quy định ở đâu?
Doanh nghiệp nhà nước là:


Thực chất hợp đồng kinh tế thương mại là:
Chữ kí kí thay (KT.) và chữ kí thay mặt (TM.) khác nhau như thế nào?
Đặc điểm của văn bản tác nghiệp hành chính là:
Văn bản phụ lục hợp đồng thương mại là:
Theo nghĩa chung nhất, khái niệm văn bản là gì?
Theo loại hình quản lí, văn bản gồm các loại nào?
Công việc nào sau đây thuộc vào giai đoạn chuẩn bị?
Đề cương sơ bộ là:
Chức năng quản lí điều hành thể hiện trong văn bản là:
Thể thức văn bản KHÔNG yêu cầu nội dung nào?
Phong cách văn học nghệ thuật là:
Phong cách chính luận là:
Liên kết nội dung trong văn bản thường có các cách nào?
Chủ đề bộ phận là:
Các quan hệ mang tính chủ quan là:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×