Tải bản đầy đủ

Chuyên đề: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 1941)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT …………….

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)
Môn: Lịch sử – Lớp 11

TÁC GIẢ: …………………….
CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN

Vĩnh Yên, 12/2018
1


A. TÁC GIẢ CHUYÊN ĐỀ
- Họ và tên: Nguyễn Thúy Mai
- Chức vụ: Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử
- Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Thái Học

B. TÊN CHUYÊN ĐỀ
- Tên chuyên đề: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Liên Xô (1921-1941). Bao gồm:
+ Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921).
+ Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941).
Chương trình Lịch sử lớp 11 THPT-Ban cơ bản
- Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 11.
- Số tiết dự kiến: 03 tiết
C. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Chuyên đề: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)
I. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề bao gồm 03 tiết:
TIẾT 1:
1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
a. Tình hình nước Nga trước cách mạng
Về chính trị: đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga
hoàng. Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế
xã hội nghiêm trọng.
Về kinh tế: Kinh tế Nga lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công
nghiệp, nông nghiệp đình đốn.
Về xã hội: Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.
Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng thống trị như cũ được nữa.
Nước Nga tiến sát tới một cuộc cách mạng.
b. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
* Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc
biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-gơ-rát. Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi
công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các tướng tá
của Nga hoàng. Chế độ quân chủ chuyên chế đã bị lật đổ.
Phong trào cách mạng diễn ra trong cả nước : khắp nơi quần chúng nổi dậy bầu ra các xôviết bao gồm đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Cùng thời gian đó, giai cấp tư sản cũng
thành lập Chính phủ lâm thời gồm đại biểu tư sản và đại địa chủ tư sản hóa. Cách mạng dân chủ
tư sản tháng Hai đã thắng lợi ở Nga.
2


* Cách mạng tháng Mười Nga 1917
Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song: Chính phủ lâm thời (tư sản)
và Xô viết đại biểu (vô sản). Cục diện trên không thể kéo dài.


Trước tình hình đó Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục
tiêu đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách
mạng xã hội chủ nghĩa.
Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh
đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa. Rạng sáng
25/10/1917, lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ được hầu hết các địa điểm chủ chốt Thủ đô Pê-tơrô-grát. Đêm 25/10/1917, quân khởi nghĩa tiến công Cung điện Mùa đông. Đến rạng sáng ngày
26/10/1917, Cung điện mùa đông bị chiếm, các bộ trưởng của Chính phủ lâm thời bị bắt giữa,
thủ tướng A. Kerenski chạy trốn ra nước ngoài
Sau khi khởi nghĩa Pê-tơ-rô-grát giành thắng lợi thì phong trào khởi nghĩa lan rộng ra khắp
nước Nga. Ngày 3/11/1917, chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên cả nước
TIẾT 2:
* Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga :
Với nước Nga, Cuộc Cách mạng tháng 10 năm 1917 đã đập tan ách áp bức, bóc lột của chế
độ phong kiến, tư sản, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đưa công nhân và
nông dân lên nắm quyền, xây dựng nhà nước chủ nghĩa xã hội
Với thế giới, cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã làm thay đổi cục diện thế giới, làm lung
lay hệ thống chế độc chủ nghĩa thực dân. Cổ vũ các phong trào đấu tranh trên toàn thế giới, là
bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.
2. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ (1921-1925)
a. Chính sách kinh tế mới
Năm 1921, nước Nga bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó
khăn. Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng. Tình hình
chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở
nhiều nơi. Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiến nhân dân bất
bình.Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.
Tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách Kinh tế mới (NEP) do Lênin đề xướng.
Trong nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
Trong công nghiệp: tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc
xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của Nhà nước, khuyến
khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga, nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt
như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương. Nhà nước chấn chỉnh việc tổ
chức, quản lí sản xuất công nghiệp, phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh
tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.
Trong thương nghiệp và tiền tệ: tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy
mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. Năm 1924, phát hành đồng rúp mới.
3


Bằng việc thực hiện Chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời gian ngắn, nền kinh tế quốc dân
của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt.
Thực chất là chuyển nền kinh tế do nhà nước độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần do nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa..
Là bài học đối với công cuộc xây dựng của một số nước xã hội chủ nghĩa.
b. Liên bang Xô viết thành lập
Tháng 12/1922 Đại hội Xô viết toàn Nga đã tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Xô viết (Liên Xô), gồm 4 nước cộng hòa xô viết đầu tiên là Nga, Ukraina, Bêlôruxia và
Zakapkazơ (Azecbaijan, Acmênia, Gruzia),đến năm 1940 có thêm 11 nước.
Tư tưởng chỉ đạo của Lênin trong việc thành lập Liên Xô là sự bình đẳng về mọi mặt và quyền
tự quyết của các dân tộc, sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung là xây dựng thành công chủ
nghĩa xã hội.
Thành lập Liên bang đã giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, tạo điều kiện cho sự phát
triển nhanh chóng của tất cả các nước cộng hòa.
TIẾT 3:
3. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925-1941)
a. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên và thành tựu
Về công nghiệp, sau công cuộc khôi phục kinh tế Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc
hậu. Kinh tế bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị lệ thuộc nước ngoài. Do đó, Đảng Cộng sản đề ra
nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với mục đích đưa Liên Xô trở thành một nước công
nghiệp có những ngành công nghiệp chủ chốt
Biện pháp:Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài
hạn, kế hoạch năm năm lần thứ nhất 1928 - 1932) và kế hoạch năm năm lần thứ hai (1933 1937).
Kết quả: Năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.
Về nông nghiệp, ưu tiên tập thể hóa nông nghiệp, đưa 93% số nông hộ với 90% diện tích đất
canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa, có qui mô sản xuất lớn và cơ giới hoá
Về văn hóa - giáo dục, thanh toán nạn mù chữ, phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông, phổ
cập tiểu học trong cả nước, phổ cập trung học cơ sở thành phố.
Về xã hội, cơ cấu giai cấp thay đổi xã hội chỉ còn 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân
và trí thức xã hội chủ nghĩa.
Từ năm 1937 Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần ba, sang tháng 6/1941 Đức tấn
công Liên Xô, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn.
Mặc dù còn có những hạn chế song công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi nhiều mặt, có lợi cho nhân
dân, xây dựng lại lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ phong trào cách
mạng thế giới
b. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô
Sau cách mạng tháng Mười, Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước
láng giềng châu Á, châu Âu. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập về kinh tế và ngoại
4


giao của các nước đế quốc. Bằng những biện pháp đấu tranh kiên quyết và mềm dẻo, chỉ trong
vòng 4 năm (1922 - 1925)Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật,
lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao. Thiết lập ngoại giao với 20 nước. Năm 1933,
Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại
giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.
II. TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ
1. MỤC TIÊU
Sau khi học xong chuyên đề học sinh cần nắm được:
a. Kiến thức
- Nắm được một cách có hệ thống những nét chính về tình hình nước Nga lần thế kỉ XX, hiểu
được vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng: Cách mạng tháng Hai và Cách mạng
tháng Mười.
- Nắm được những nét chính về diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng
Mười 1917. Rút ra được tính chất của 2 cuộc cách mạng.
- Hiểu được ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào giải phóng
dân tộc trên thế giới. Liên hệ ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng Mười Nga đến Việt Nam.
- Nắm được bối cảnh lịch sử, nội dung của chính sách kinh tế mới. Hiểu được bản chất và những
tác dụng của chính sách kinh tế mới với nước Nga và ảnh hưởng tới thế giới.
- Hiểu được sự ra đời và ý nghĩa của sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
- Nắm được những nội dung và thành tựu chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
trong vòng 2 thập niên (1921 - 1941). Chính sách đối ngoại của Liên Xô trong thời gian này.
b. Kĩ năng
- Biết sử dụng khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử, bản đồ, lược đồ thế giới và nước Nga.
- Rèn kỹ năng tổng hợp và hệ thống hóa các sự kiện lịch sử.
- Rèn luyện năng tập hợp, phân tích tư liệu lịch sử, để hiểu bản chất của sự kiện lịch sử.
c. Tư tưởng
- Bồi dưỡng cho HS nhận thức đúng đắn và tình cảm cách mạng đối với cuộc Cách mạng xã hội
chủ nghĩa tháng Mười Nga.
- Giáo dục cho HS thấy được tinh thần đấu tranh và lao động của nhân dân Liên Xô, tính ưu việt
và những thành tựu vĩ đại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
- Hiểu rõ mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười.
- Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội với tiến
trình phát triển của lịch sử nhân loại.
d. Định hướng phát triển năng lực học sinh
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ,
năng lực giao tiếp,…
- Năng lực riêng: Tư duy, phân tích lịch sử, nhận thức - đánh giá khách quan lịch sử, tái hiện kiến
thức….
5


2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
a. Chuẩn bị của giáo viên :
- Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, giấy A0…
b. Chuẩn bị của học sinh :
- Nghiên cứu nội dung chuyên đề.
3. THIẾT KẾ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
* HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP
a. Mục tiêu
- Thông qua trò chơi đoán hình, từ việc trả lời câu hỏi để khám phá hình ảnh kích thích sự tò mò
của học sinh về chủ đề bài học.
- Khi biết được chủ đề song học sinh chưa biết được đầy đủ các sự kiện, nội dung của chủ đề từ
đó hình thànhlòng khát khao mong muốn tìm hiểu những điều chưa biết ở hoạt động hình thành
kiến thức mới của bài học.
b.Phương thức
- Hoạt động: Cả lớp: Giáo viên tổ chức trò chơi đoán hình: Đây là hình ảnh gì?
Giáo viên cho hình ảnh bị che lấp bởi 3 miếng ghép, mỗi miếng ghép tương ứng với một câu hỏi:
Miếng ghép 1: Là quốc kỳ của một quốc gia từ năm 1923 đến năm 1991
Miếng ghép 2. Là biểu tượng của Liên minh công-nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Miếng ghép 3. Không chỉ là biểu tượng thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga, là quốc
kỳ của Liên bang Xô viết, nó còn là biểu tượng của toàn thể phong trào Cộng sản Quốc tế
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: Đoán nhanh hình ảnh bị che lấp bởi các miếng ghép.
Hình ảnh gợi cho ta chủ đề bài học là gì?
- Sau khi nêu chủ đề, GV sử dụng kĩ thuật KWL: Em hãy cho biết những điều em đã biết, những
điều em muốn biết thêm về cuộc cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở Liên Xô
K
(điều đã biết)

W
(điều muốn biết)

L
(điều học được)

c. Gợi ý sản phẩm:
- Có thể gọi nhiều học sinh trả lời câu hỏi. Đáp án: LÁ CỜ ĐỎ BÚA LIỀM CỦA LIÊN XÔ
- Giáo viên dẫn dắt: Lá cờ đỏ búa liềm là biểu tượng của tình đoàn kết công nông, là lực lượng
chủ yếu làm nên cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, sự kiện dẫn đến hình thành nước Nga
Xô Viết, nhà nước CNXH đầu tiên trên thế giới. Vậy cuộc cách mạng tháng Mười Nga diễn ra
như thế nào, Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong những năm đầu xây dựng CNXH,
chúng ta sẽ tìm hiểu trong chuyên đề: “ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)”
6


- Học sinh có thể đã biết về người lãnh đạo, về ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga và
cần tìm hiểu thêm về diễn biến của các cuộc cách mạng cũng như những thành tựu trong công
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô…
* HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu tình hình nước Nga trước cách mạng
a. Mục tiêu: Biết được tình hình kinh tế - xã hội nước Nga trước cách mạng
từ đó thấy nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt của thời đại. Phong trào phản
đối chiến tranh, đòi lật đổ chế Nga Hoàng diễn ra sôi nổi. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc
cách mạng.
b. Phương thức:
-GV sử dụng bản đồ đế quốc Nga 1914, yêu cầu HS xác định vị trí của nước Nga trên lược đồ
quan sát và trả lời câu hỏi: Em biết gì về nước Nga?

+ GV dẫn dắt: Nga là quốc gia rộng nhất thế giới, có lãnh thổ chiếm 1/6 diện tích đất đai
thế giới. Vậy vào đầu thế kỉ XX, nền chính trị, kinh tế, xã hội nước Nga như thế nào, chúng ta
cùng tìm hiểu.
- Chia học sinh làm 4 nhóm, sử dụng phương pháp “đóng vai”: học sinh quan sát hình ảnh, đọc
tư liệu, dựa vào SGK và thực hiện yêu cầu:

7


NHÓM 1
“…Hoàng đế Nikolai II trị quốc từ năm
1894 đến khi thoái vị vào ngày 15 tháng 3
năm 1917. Dưới triều ông, Nga đã lâm vào
khủng hoảng kinh tế và quân sự. Những kẻ
phê phán ông đã gọi ông là Nikolai Kẻ khát
máu, vì vụ thảm kịch Khodynka, Ngày chủ
nhật đẫm máu, và những vụ trấn áp người
Do Thái xảy ra dưới triều ông. Ông đã đẩy
nước Nga vào cuộc chiến tranh với đế quốc
Nhật Bản, mà Nga là đế quốc bại trận…
Cũng chính ông là người đã ra lệnh tổng
động viên quân đội Nga vào tháng 8 năm
1914, đưa Nga vào cuộc Chiến tranh thế
giới thứ nhất. Trong cuộc đại chiến, quân
Nga tham chiến phe Đồng Minh, cùng quân
Anh, Pháp chống lại quân Đức, ÁoHung…”

NGA HOÀNG NI-CÔ-LAI II

Theo đánh giá của giới sử học, sinh thời Sa hoàng Nicolai II (1868-1918), vị vua cuối cùng
của triều đại phong kiến Nga luôn được xem là một trong những nhà quân chủ giàu nhất hành
tinh, Tài sản của Hoàng gia bao gồm những khu trang trại khổng lồ chiếm gần 1/10 diện tích đất
canh tác của đế chế Nga mênh mông, chưa kể hàng loạt các tòa cung điện nguy nga và dinh thự
lộng lẫy cùng kho vàng bạc, đồ trang sức và vô vàn các tác phẩm nghệ thuật đắt giá khác.
Trong hơn 2 thập niên trị vì, tương phản với mức độ giàu có của Hoàng tộc là sự kiệt quệ
của nền kinh tế nước Nga, hệ quả của những cuộc phiêu lưu quân sự kéo dài khiến Nicolai II có
thêm biệt danh là “Bloody Nicolai” (Nicolai khát máu).
Yêu cầu: 1. Nếu là Nga hoàng Nicolai 2, em hãy giới thiệu ngắn gọn về mình (GV gợi ý: Ta là
ai? Quyền lực như thế nào? Tài sản ra sao? Làm gì để tăng cường sức mạnh?)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Nêu nét nổi bật về tình hình chính trị Nga:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

8


NHÓM 2

Bức tranh: “Những người lính Nga ngoài mặt trận năm 1917” phản ánh: cảnh tượng bãi xác
binh lính Nga, chứng tỏ ngoài mặt trận, quân đội Nga thua trận. Tính đến năm 1917, có tới 1,5
triệu người chết, 4,5 triệu người bị thương...
Yêu cầu: 1. Tưởng tượng mình là một người lính Nga và hãy giới thiệu về mình. (Gợi ý: Tôi là
ai? Cuộc sống ra sao? Phục vụ ai? Cảm nhận như thế nào khi ra chiến trường? Cảm nhận như thế
nào khi bại trận?)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Năm 1914, có sự kiện gì đối với nước Nga? Sự kiện đó tác động đến Nga như thế nào?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

NHÓM 3
9


NGƯỜINẠN
NÔNG
DÂN
NGANĂM
TRƯỚC
ĐÓI
Ở NGA
1917CÁCH MẠNG

Hàng vạn phụ nữ Nga đau khổ tiễn chồng con và người
thân tham gia cuộc chiến tranh đế quốc do Nga Hoàng
NƠI Ở CỦA NÔNG
NGA NĂM 1917
phátDÂN
động.

Yêu cầu: 1. Nếu là một nữ nông dân Nga, em hãy nói về cuộc sống của mình (cuộc sống như thế
nào, nông cụ ra sao, chiến tranh sảy ra cuộc sống như thế nào?)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Nêu nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội Nga:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
NHÓM 4
10


“…Không thể sống được nữa. Không có ăn. Không có mặc. Không có gì để sưởi ấm. Ở ngoài
mặt trận là máu, là thương tật, là chết chóc. Hết đợt bắt lính này đến đợt bắt lính khác, con em
chúng ta bị lùa đến lò sát sinh dành cho con người. Không thể im lặng được nữa!
Hãy kêu gọi tất cả mọi người lính đấu tranh. Thà chết vinh quang vì đấu tranh cho sự nghiệp
công nhân còn hơn là bỏ mạng ngoài mặt trận vì độc lập của bọn tư sản hay tàn tạ vì đói và
làm việc quá sức”.
(Truyền đơn của BCH Đảng bộ Bônsêvích – tháng 2/1917)

“...Chúng ta phải trả qua một thời kì
chưa từng có-những ngày đẫm máu: dưới
ngọn cờ của Nga hoàng, hàng triệu công
nhân phải chiến đấu ngoài mặt trận vì
bọn tư bản, hàng triệu người khác đang
rên xiết dưới gánh nặng của nạn đắt đỏ
và tình trạng kinh tế bị tàn phá. Các tổ
chức công nhân bị phá vỡ, tiếng nói của
công nhân bị bóp nghẹt. Tâm hồn và thể
xác công nhân bị cưỡng chế.
Tìm lối thoát ở đâu?...”
(Theo: Lịch sử Cách mạng CHCN tháng
Mười Nga vĩ đại)

LÊ NIN
Yêu cầu: 1. Nếu em là đại diện của Đảng Bôn-sê-vích em sẽ nói gì với dân chúng lúc này? Em
sẽ làm gì để đưa nhân dân Nga thoát ra khỏi khó khăn cực khổ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Tại sao đầu năm 1917, nước Nga tiến sát tới một cuộc cách mạng?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Đại diện các nhóm lên thực hiện yêu cầu, giáo viên nhận xét và chốt ý.
c. Gợi ý sản phẩm:
Với các câu hỏi trên, gợi ý sản phẩm là:
11


- Nhóm 1: + Ta là Nga hoàng Nicolai II, ta có quyền lực tối ưu, ta vô cùng giàu có và có sức
mạnh to lớn…
+Về chính trị: Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga
hoàng.
- Nhóm 2: + Tôi là một người lính phục vụ Nga hoàng, tôi phải xa gia đình đi chiến đấu, chiến
trường thật khốc liệt, chết chóc rất nhiều, tôi căm thù Nga hoàng,…
+ Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả
kinh tế xã hội nghiêm trọng
- Nhóm 3:
+ Tôi là một nữ nông dân Nga, tôi phải làm việc trên những cánh đồng rộng lớn, thay cho sức
lao động của đàn ông với nông cụ lạc hậu. Tôi rất đâu lòng khi phải tiễn chồng đi chiến đấu,
nhìn thấy các con đói khổ, sống trong những ngôi nhà rách nát,…
+ Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông
nghiệp đình đốn.
+ Về xã hội: Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
- Nhóm 4: + Chứng tỏ phong trào có sự lãnh đạo của Đảng bộ Bônsêvích
+ Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.
=>Như vậy, năm 1917 nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ Nga hoàng.
* HOẠT ĐỘNG 2: Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
a. Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về diễn biến của 2 cuộc cách mạng, nguyên nhân
bùng nổ, hình thức, lực lượng tham gia và kết quả cách mạng, biết được vì sao năm 1917 ở nước
Nga diễn ra hai cuộc cách mạng .
b. Phương thức:
- Cho học sinh xem video: Cách mạng tháng mười Nga. Yêu cầu học sinh theo dõi và trả lời câu
hỏi: Năm 1917, nước Nga có mấy cuộc cách mạng?
Vậy, vì sao năm 1917, nước nga có tới 2 cuộc cách mạng, các cuộc cách mạng diễn ra
như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu.
- Về cuộc cách mạng tháng Hai: Cho học sinh quan sát 1 số hình ảnh về cuộc cách mạng tháng
Hai, dựa vào kiến thức SGK học sinh làm việc theo nhóm cặp đôi và điền vào phiếu học tập:

12


Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat

13


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG HAI NĂM 1917
Sự kiện mở đầu
Phương pháp
Lãnh đạo
Lực lượng tham gia
Kết qủa
Tính chất
Giáo viên gọi đại diện HS lên trả lời từng nội dung, nhận xét và chốt ý.
- Từ kết quả phiếu học tập, GV đặt câu hỏi: Em hãy nhận xét về kết quả của cuộc CM tháng Hai.
(Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng tháng Hai là gì? Vì sao sau cách mạng tháng Hai lại tồn
tại hai chính quyền song song).
Vì sao năm 1917, nước Nga có 2 cuộc cách mạng? (CM tháng hai đã giải quyết được
nhiệm vụ gì? Còn nhiệm vụ gì phải tiếp tục giải quyết?)
Vì sao Lê nin đưa ra bản Luận cương tháng Tư, chủ trương chính đề cập trong bản Luận
cương tháng Tư là gì?
- Về cuộc CM tháng Mười, GV tiếp tục đưa một số hình ảnh, HS dựa vào kiến thức SGK làm
việc theo nhóm cặp đôi hoàn thành phiếu bài tập số 2 :

14


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NĂM 1917
Chủ trương của Đảng
Bôn-sê-vích
Diễn biến chính

24/10:
25/10:
Đầu năm 1918:

Lực lượng tham gia
Kết qủa
Tính chất
Giáo viên gọi đại diện HS lên trả lời từng nội dung, nhận xét và chốt ý.
- Từ kết quả phiếu học tập, GV đặt câu hỏi:
Vì sao Lê nin quyết định khởi nghĩa sớm 1 ngày?
Ý nghĩa của ngày 25/10/1917 với nước Nga?

c. Gợi ý sản phẩm
*Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
15


CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG HAI NĂM 1917
Sự kiện mở đầu

Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grat

Phương pháp

Biểu tình=> Tổng bãi công chính trị=>Khỏi nghĩa vũ trang

Lãnh đạo

Giai cấp vô sản (Đảng Bôn-sê-vích)

Lực lượng tham gia

Công nhân, nông dân và binh lính

Kết qủa

- Chế độ Nga hoàng bị lật đổ.
- Thành lập các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính và
chính phủ lâm thời của GCTS

Tính chất

Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

* Cách mạng tháng Mười Nga 1917
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NĂM 1917
Chủ trương của Đảng Chuyển từ CM DCTS => CMXHCN
Bôn-sê-vích
Diễn biến chính

24/10: bắt đầu khởi nghĩa
25/10: 10 tấn công cung điện Mùa Đông→ Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành
thắng lợi
Đầu năm 1918: giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.

Lực lượng tham gia

Công nhân, nông dân và binh lính

Kết qủa

- Chính phủ lâm thời tư sản bị lật đổ hoàn toàn.
- Chính quyền về tay vô sản và nhân dân lao động.

Tính chất

Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

* HOẠT ĐỘNG 3: Ýnghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga :
a. Mục tiêu: HS biết rút ra Cách mạng tháng Mười là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại có
tác đông và ảnh hưởng tới nước Nga và phong trào cách mạng thế giới. Liên hệ được ảnh hưởng
tới Việt Nam.
b. Phương thức:
- GV giao nhiệm vụ cho HS:
Từ nội dung kiến thức đã học ,HS thảo luận theo nhóm tìm hiểu những câu hỏi sau :
16


+Trình bày kết quả của Cách mạng tháng Mười Nga. Kết quả đó có ý nghĩa gì với nước Nga và
với thế giới?
+ Cách mạng tháng Mười đã có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
- Trong hoạt động này GV tổ chức hoạt động học tập ở cá nhân sau đó gọi 1 vài HS báo cáo kết
quả làm việc trước lớp.
- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS để có thể gợi ý học trợ giúp HS khi các em
gặp khó khăn.
C. Gợi ý sản phẩm:
Với các câu hỏi trên, gợi ý sản phẩm là:
- Với nước Nga.
+ Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao
động.
+Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Với thế giới:
+ Làm thay đổi cục diện thế giới.
+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.
- Với Việt Nam :Cách mạng Việt Nam được định hướng theo con đường cách mạng giải phóng
dân tộc gắn liền với CNXH
* HOẠT ĐỘNG 04 : Tìm hiểu về Chính sách kinh tế mới
a. Mục tiêu : biết được những nét chính về nguyên nhân, nội dung chính của chính sách KT mới
từ đó hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của những chính sách đó
b. Phương thức :
- GV cho HS quan sát: Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1913 – 1921):
Sản phẩm

1913

1921

Ngũ cốc (Triệu tấn)

81,63

37,6

Gang (Triệu tấn)

4,8

0,1

Thép (Triệu tấn)

5,2

0,2

Vải (Triệu mét)

258,0

105,0

Điện (Triệu KW/h)

1,9

0,55

Yêu cầu học sinh nhận xét về bảng thống kê trên từ đó rút ra được tình hình nước Nga
năm 1921, là bối cảnh để Lê nin đề ra Chính sách kinh tế mới.
- Tìm hiểu nội dung của chính sách mới: Giáo viên cho cả lớp quan sát bảng kiến thức so sánh
giữa chính sách Cộng sản thời chiến và chính sách Kinh tế mới trong đó nội dung về chính sách
Cộng sản thời chiến là cho sẵn:
Nội dung
Nông nghiệp

Chính sách CS
thời chiến

Chính sách kinh tế mới

Trưng thu lương thực thừa
17


Công nghiệp

Nhà nước kiểm soát toàn bộ
nền công nghiệp

Thương nghiệp &
tiền tệ

Nhà nước nắm độc quyền,
cấm buôn bán

Nhận xét

Nhà nước nắm độc quyền về
kinh tế

Yêu cầu HS dựa vào SGK làm việc theo cặp đôi điền nội dung của chính sách Kinh tế
mới theo mẫu, GV tổ chức hoạt động và chốt ý:
- Về ý nghĩa của chính sách kinh tế mới, giáo viên yêu cầu học sinh quan sát 2 hình ảnh hình ảnh:

GV đặt câu hỏi: Em thấy tinh thần lao động của công nhân Nga trong chính sách Kinh tế mới
như thế nào?

- Yêu cầu học sinh phân tích bảng số liệu và nêu nhận xét:
Sản phẩm

1913

1921

1923

Ngũ cốc (Triệu tấn)

81,63

37,6

56,6

Gang (Triệu tấn)

4,8

0,1

0,3

Thép (Triệu tấn)

5,2

0,2

0,7

Vải (Triệu mét)

258,0

105,0

691,0

Điện (Triệu KW/h)

1,9

0,55

1,1

18


c. Gợi ý sản phẩm:
Với những câu hỏi trên gợi ý sản phảm là:
- Hoàn cảnh:
+ Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.
+ Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây
bạo loạn ở nhiều nơi
+ Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiên nhân dân bất bình.
→ Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.
+ Tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện chính sách mới do Lê-nin đề xướng.
- Nội dung:
Nội dung

Chính sách CS
thời chiến

Chính sách kinh tế mới

Nông nghiệp

Trưng thu lương thực thừa- Thu thuế lương thực

Công nghiệp

Nhà nước kiểm soát toànKhôi phục công nghiệp nặng
bộ nền công nghiệp
Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào Nga
Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt

Thương nghiệp &
tiền tệ

Nhà nước nắm độc quyền,- Tự do buôn bán.
cấm buôn bán
- Phát hành đồng Rúp mới

Nhận xét

Nhà nước nắm độc quyềnNền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần do
về kinh tế
Nhà nước kiểm soát.

- Tác dụng - ý nghĩa :
+ Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Xô viết vượt qua khó khăn, hoàn
thành khôi phục kinh tế.
+ Là bài học đối với công cuộc xây dựng của một số nước xã hội chủ nghĩa

* HOẠT ĐỘNG 5 : Tìm hiểu về Liên bang Xô viết thành lập
a. Mục tiêu : Biết được về sự hình thành Liên bang Xô Viết
b. Phương thức : GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi:
+ Liên bang Xô viết được thành lập như thế nào ?
+Tai sao Liên Xô lại thành lập, Sự phát triển của nó như thế nào?
+ Ý nghĩa của sự thành lập đó?
- Trong hoạt động này giáo viên tổ chức hoạt động học tập cá nhân sau gọi học sinh báo cáo kết
quả làm việc trước lớp
- Trong quá trình học sinh làm việc , GV chú ý để có thể gợi ý trợ giúp học sinh khi các em gặp
khó khăn
19


- GV có thể sử dụng phương pháp dạy học trao đổi đàm thoại và sử dụng đồ dùng trực quan để
khai thác tranh ảnh trong hoạt động này
c. Gợi ý sản phẩm :
- Tháng 12/1922 Đại hội Xô viết toàn Nga đã tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Xô viết (Liên Xô)
- Gồm 4 nước cộng hòa, đến năm 1940 có thêm 11 nước.
*HOẠT ĐỘNG 6 : . Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)
a. Mục tiêu : Biết được về Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)
b. Phương thức :
- Chia học sinh làm 4 nhóm, GV chuẩn bị sẵn 4 tờ giấy A0 có từng thành tựu của Liên Xô(1925-1941):
CÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

VĂN HÓA –
GIÁO DỤC

XÃ HỘI

GV giao cho các nhóm những hình ảnh và nội dung (miếng dán) về thành tựu của công
cuộc xây dựng của LX, yêu cầu mối nhóm trong khoảng thời gian nhất định (5 phút)dán nội
dung và hình ảnh vào lính vực tương ứng:

20


năm 1926

- Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp Xã hội chủ nghĩa
- Sản lượng chiếm 77,4 % tổng sản phẩm quốc dân.
- Tiến hành tập thể hóa, có quy mô sản xuất lớn.
- Thanh toán nạn mù chữ.
- Phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và trung học cơ sở ở
thành phố.
- Giai cấp bóc lột bị xóa bỏ.
- Liên minh Công nông trở thành biểu tượng sức mạnh của nhà nước Xô Viết.
Sau khi các nhóm hoàn thành giáo viên sẽ kiểm tra và nhận xét, chốt ý
c. Gợi ý sản phẩm :

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1925-1941)
CÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

VĂN HÓA –
GIÁO DỤC

- Liên Xô trở thành
một cường quốc
công nghiệp Xã hội
chủ nghĩa
- Sản lượng chiếm
77,4 % tổng sản
phẩm
quốc dân.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật - Thanh toán nạn
- Giai cấp bóc lột bị
được cơ giới hóa.
mù chữ.
xóa bỏ.
- Tiến hành tập thể hóa, có- Phổ cập giáo dục tiểu- Liên minh Công nông
quy mô sản xuất lớn.
học trong cả nước vàtrở thành biểu tượng sức
trung học cơ sở ở
mạnh của nhà nước Xô
thành phố.
Viết.

21

XÃ HỘI


*HOẠT ĐỘNG 7 : Quan hệ ngoại giao của Liên Xô
a. Mục tiêu : Biết được về quan hệ ngoại giao của Liên xô
b. Phương thức :
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi:
+ Quan hệ ngoại giao của Liên Xô như thế nào ?
+ Sự phát triển của quan hệ ngoại giao như thế nào?
+ Ý nghĩa?
-Trong hoạt động này giáo viên tổ chức hoạt động học tập cá nhân sau đó trao đổi nhóm cặp đôi
và báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- Trong quá trình học sinh làm việc , GV chú ý đến các học sinh, nhóm để có thể gợi ý trợ giúp
học sinh khi các em gặp khó khăn
- GV có thể sử dụng phương pháp dạy học trao đổi đàm thoại và sử dụng đồ dùng trực quan để
khai thác tranh ảnh trong hoạt động này
c. Gợi ý sản phẩm
- Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.
+ Năm 1933 đặt quan hệ ngoại giao với Mĩ.
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu : Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã lĩnh hội ở
hoạt động hình thành kiến thức về cuộc cách mạng tháng Mười Nga, hoàn cảnh, nội dung, kết
quả, ý nghĩa của việc Liên Xô xây dựng CNXH
b. Phương thức :
- Củng cố thông qua kĩ thuật KWL ở đầu chuyên đề.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận, từ kiến thức mới đã được học hoàn thành các bảng sau:
Nội dung
Tính chất
Mục tiêu

CM tháng Hai ở Nga năm 1917

22

CM tháng Mười Nga năm 1917


Lãnh đạo
Động lực cách mạng
Kết quả
Nội dung (CSKT mới)
Hoàn cảnh
Nội dung
Kết quả
T/C- Ý nghĩa

Kết quả

Nội dung ( các kế hoạch dài hạn 5 năm)
Hoàn cảnh
Nội dung
Kết quả
T/C- Ý nghĩa

Kết quả

GV hướng dẫn học sinh thảo luận và thực hiện yêu cầu. Yêu cầu này nhằm củng cố kiến
thức về cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. Với việc điền nội
dung phug hợp vào bảng thông kê trên học sinh phải dựa vào những kiến thức đã được học
c. Gợi ý sản phẩm: GV đã chuẩn bị sẵn bảng thống kê để đối chiếu so sánh

Nội dung
Tính chất
Mục tiêu

CM tháng Hai ở Nga năm 1917
CM DCTS kiểu mới
Lật đổ chế độ phong kiến (Nga
hoàng)
Lãnh đạo
Vô sản và Đảng Bônsêvích Nga
Động lực cách Công nhân, nông dân
mạng
Kết quả
Lật đổ được chế độ Nga hoàng. Ra
đời hai chính quyền: Chính phủ tư
sản Lâm thời và Xô viết công-nôngbinh.

CM tháng Mười Nga năm 1917
CM XHCN
Lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản
(Chính phủ Lâm thời)
Vô sản và Đảng Bônsêvích Nga
Công nhân, nông dân
Lật đổ hoàn toàn chính phủ tư sản lâm
thời, giành toàn bộ chính quyền về tay
giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG
a. Mục tiêu:
Nhằm vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề
mới trong học tập và thực tiễn về: ảnh hưởng của các sự kiện ở nước Nga – Liên Xô đến Việt
Nam và mong muốn, nhu cầu tìm hiểu về Lê-nin
b. Phương thức
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh:
23


- Cách mạng tháng Mười Nga ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
- Nêu tác động của Chính sách Kinh tế mới đến Việt Nam.
- Sưu tầm hình ảnh, tư liệu, thước phim về Lê-nin.
c. Gợi ý sản phẩm
- Ảnh hưởng của CMT10 đến Việt Nam:
+ Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê nin
và người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là sự kết hợp phong
trào giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, kết hợp phong trào công nhân, phong trào yêu
nước với tinh thần quốc tế vô sản.
+ Học tập Lê nin, NAQ đã thành lập tổ chức Hội VN cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng
và được sự huấn luyện giảng dạy trực tiếp của NAQ nâng cao ý thức chính trị của chủ nghĩa Mác
Lê nin.
+ Cuộc CM tháng Mười ở Nga ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng VN thông qua con đường
sách báo bí mật. Các tác phẩm như bản án chế độ thực dân Pháp, Đường cách mạng, mở lớp đào
tạo cán bộ, gây cơ sở cách mạng trong nước.
+ Từ kinh nghiệm thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng công
nhân xã hội dân chủ Nga, ĐCS VN ra đời (3/2/1930) đã lãnh đạo cách mạng VN đến thắng lợi
cuối cùng.
- Tác động của Chính sách Kinh tế mới đến Việt Nam.
+ Chính sách kinh tế mới đã chỉ ra và xác định rõ nội dung kinh tế của thời kỳ quá độ từ CNTB
lên CNXH đó là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước. Cần xác
định nông nghiệp là một mặt trận quan trọng…
+ Đảng ta đã vận dụng kinh nghiệm của chính sách kinh tế mới vào điều kiện cụ thể của VN
trong thời kì đổi mới là phát triển nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần có định hướng
của nhà nước.
- Học sinh sưu tầm thước phim, hình ảnh, tư liệu,…
+ GV có thể sử dụng làm tư liệu bài học.
+ HS có thể trưng bày, chia sẻ với bạn bè…
+ GV nhận xét sản phẩm: tuyên dương, khen thưởng…

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×