Tải bản đầy đủ

LAW204 LUẬT HÀNH CHÍNH II Topica

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng gì?

Khi giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền phải có nghĩa vụ gì?

Kiểm tra hoạt động quản lý hành chính là phương diện hoạt động chủ yếu của cơ quan nào?

Thanh tra viên chuyên ngành KHÔNG có thẩm quyền nào?

Chủ thể thực hiện tố cáo là

Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với hoạt động quản lý hành chính là

Thanh tra viên hành chính là

Bộ máy thanh tra nhà nước gồm những bộ phận nào?

Chánh thanh tra tỉnh do

Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại đều có đặc điểm nào?

Thanh tra hành chính được tổ chức ở đâu?


Điều nào sau đây đúng trong mọi trường hợp khi tiến hành thanh tra?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ thực hiện hoạt


Người tố cáo là

Khiếu nại là cơ chế nhằm mục đích gì?

Hoạt động giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước chỉ được thực hiện thông qua các hì

Trong mọi trường hợp, người khiếu nại phải có nghĩa vụ gì?

Người nước ngoài KHÔNG được thực hiện tố cáo đối với đối tượng nào?

Tố cáo là việc

Thanh tra chuyên ngành chỉ được tổ chức ở đâu?

Khi nhận được đơn khiếu nại của công dân ở địa phương gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội ở tỉn

Mọi khiếu nại đều phải thực hiện trong thời hiệu bao lâu?

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền gì?

Toà án nhân dân có thể là

Giám sát là chức năng của đối tượng nào?

Người khiếu nại phải có điều kiện nào?


Chủ thể giám sát hoạt động quản lý hành chính nhà nước là

Người đủ 18 tuổi đều có quyền nào sau đây?

Hoạt động giám sát mang tính quyền lực là

Người tố cáo chỉ được tố cáo khi nào?Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Thanh tra nhà nước gồm có 2 phân hệ, đó là những phân hệ nào?

Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động nào?

Toà án chỉ giám sát các hoạt động quản lý hành chính nhà nước thông qua hoạt động nào?

Giám sát là chức năng của cơ quan nào?

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính đối v

Công chức được khiếu nại đối với đối tượng nào?

Cán bộ có thể khiếu nại khi nào?


Người bị tố cáo là

Người tố cáo có quyền gì?

Hoạt động kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước nhằm mục đích gì?

Các tổ chức tự quản là tổ chức có đặc điểm gì?

Công chức làm việc tại đơn vị sự ngiệp công lập có quyền khiếu nại đến đâu?

Tất cả công chức có thể khiếu nại đến cơ quan nào?

Công chức chỉ được khiếu nại quyết định kỷ luật với hình thức nào?

Phương thức kiểm tra bao gồm

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có quyền gì?

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng gì?

Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước là

Công dân chỉ thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động nào?

Thanh tra nhân dân là


Chánh thanh tra các cấp có quyền hạn nào sau đây?

Tố cáo được thực hiện theo thủ tục nào?

Hoạt động xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân có ý nghĩa gì?

Toà án nhân dân là cơ quan có thẩm quyền thực hiện

Công chức khiếu nại quyết định kỷ luật được quy định như thế nào?

Công dân có thể thực hiện hoạt động giám sát khi nào?

Thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân đều có đặc điểm nào?

Hoạt động thanh tra chuyên ngành là

Chủ thể có thẩm quyền có thể thực hiện hoạt động nào?

Người khiếu nại có thể thực hiện điều nào sau đây?

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Công dân là chủ thể tham gia giám sát trong trường hợp nào?


Tổng thanh tra Chính phủ là

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ thực h

Thanh tra hành chính có thẩm quyền gì?

Người nước ngoài có quyền khiếu nại đối với đối tượng nào?

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền nào?

Thông qua hoạt động xét xử của Toà án nhân dân đối với hoạt động quản lý hành chính nhằm m

Các tổ chức tự quản ở cơ sở là tổ chức xã hội chỉ thực hiện hoạt động nào?

Hoạt động giám sát mang tính quyền lực là

Hoạt động giám sát chỉ được thực hiện bởi cơ quan nào?

Thanh tra bộ chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào?

Các Ban thanh tra nhân dân đều đặt dưới sự chỉ đạo của chủ thể nào?

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Khiếu nại chỉ được thực hiện bằng hình thức nào?


Người tố cáo có nghĩa vụ gì?

Hội đồng nhân dân chỉ thực hiện giám sát đối với hoạt động nào?

Chủ thể nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại?

Khiếu nại là

Thông qua hoạt động xét xử của Toà án nhân dân đối với hoạt động quản lý hành chính nhằm m

Hoạt động của thanh tra ngành, lĩnh vực chỉ được thực hiện ở đâu?

Thanh tra tỉnh là

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Người khiếu nại phải có điều kiện nào?

Mọi cá nhân đều được khiếu nại đối tượng nào?

Hành vi bị tố cáo luôn là hành vi như thế nào

Chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ do

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo là


Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyền gì?

Người khiếu nại có nghĩa vụ nào sau đây?

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Ban thanh tra nhân dân là

Chủ thể thực hiện quyền tố cáo là

Thanh tra theo cấp hành chính bao gồm

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Hoạt động kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước là

Thanh tra hành chính được tổ chức ở đâu?

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Phương thức kiểm soát hành chính được thực hiện thông qua hoạt động nào?

Thanh tra bộ chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào?


Tố cáo là hoạt động nhằm mục đích gì?

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Người khiếu nại phải có điều kiện nào?

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Tất cả các cơ quan thanh tra nhà nước đều có đặc điểm nào?

Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân là hoạt động mang tính chất nào?


Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng gì?

Khi giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền phải có nghĩa vụ gì?

Kiểm tra hoạt động quản lý hành chính là phương diện hoạt động chủ yếu của cơ quan nào?

Thanh tra viên chuyên ngành KHÔNG có thẩm quyền nào?

Chủ thể thực hiện tố cáo là

Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với hoạt động quản lý hành chính là

Thanh tra viên hành chính là

Bộ máy thanh tra nhà nước gồm những bộ phận nào?

Chánh thanh tra tỉnh do

Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại đều có đặc điểm nào?


Thanh tra hành chính được tổ chức ở đâu?

Điều nào sau đây đúng trong mọi trường hợp khi tiến hành thanh tra?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ thực hiện hoạt

Người tố cáo là

Khiếu nại là cơ chế nhằm mục đích gì?

Hoạt động giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước chỉ được thực hiện thông qua các hì

Trong mọi trường hợp, người khiếu nại phải có nghĩa vụ gì?

Người nước ngoài KHÔNG được thực hiện tố cáo đối với đối tượng nào?

Tố cáo là việc

Thanh tra chuyên ngành chỉ được tổ chức ở đâu?

Khi nhận được đơn khiếu nại của công dân ở địa phương gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội ở tỉn

Mọi khiếu nại đều phải thực hiện trong thời hiệu bao lâu?


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền gì?

Toà án nhân dân có thể là

Giám sát là chức năng của đối tượng nào?

Người khiếu nại phải có điều kiện nào?

Chủ thể giám sát hoạt động quản lý hành chính nhà nước là

Người đủ 18 tuổi đều có quyền nào sau đây?

Hoạt động giám sát mang tính quyền lực là

Người tố cáo chỉ được tố cáo khi nào?

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Thanh tra nhà nước gồm có 2 phân hệ, đó là những phân hệ nào?

Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động nào?

Toà án chỉ giám sát các hoạt động quản lý hành chính nhà nước thông qua hoạt động nào?

Giám sát là chức năng của cơ quan nào?


Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính đối v

Công chức được khiếu nại đối với đối tượng nào?

Cán bộ có thể khiếu nại khi nào?

Người bị tố cáo là

Người tố cáo có quyền gì?

Hoạt động kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước nhằm mục đích gì?

Các tổ chức tự quản là tổ chức có đặc điểm gì?

Công chức làm việc tại đơn vị sự ngiệp công lập có quyền khiếu nại đến đâu?

Tất cả công chức có thể khiếu nại đến cơ quan nào?

Công chức chỉ được khiếu nại quyết định kỷ luật với hình thức nào?

Phương thức kiểm tra bao gồm

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có quyền gì?


Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng gì?

Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước là

Công dân chỉ thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động nào?

Thanh tra nhân dân là

Chánh thanh tra các cấp có quyền hạn nào sau đây?

Tố cáo được thực hiện theo thủ tục nào?

Hoạt động xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân có ý nghĩa gì?

Toà án nhân dân là cơ quan có thẩm quyền thực hiện

Công chức khiếu nại quyết định kỷ luật được quy định như thế nào?

Công dân có thể thực hiện hoạt động giám sát khi nào?

Thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân đều có đặc điểm nào?

Hoạt động thanh tra chuyên ngành là

Chủ thể có thẩm quyền có thể thực hiện hoạt động nào?


Người khiếu nại có thể thực hiện điều nào sau đây?

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Công dân là chủ thể tham gia giám sát trong trường hợp nào?

Tổng thanh tra Chính phủ là

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ thực h

Thanh tra hành chính có thẩm quyền gì?

Người nước ngoài có quyền khiếu nại đối với đối tượng nào?

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền nào?

Thông qua hoạt động xét xử của Toà án nhân dân đối với hoạt động quản lý hành chính nhằm m

Các tổ chức tự quản ở cơ sở là tổ chức xã hội chỉ thực hiện hoạt động nào?

Hoạt động giám sát mang tính quyền lực là

Hoạt động giám sát chỉ được thực hiện bởi cơ quan nào?

Thanh tra bộ chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào?


Các Ban thanh tra nhân dân đều đặt dưới sự chỉ đạo của chủ thể nào?

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Khiếu nại chỉ được thực hiện bằng hình thức nào?

Người tố cáo có nghĩa vụ gì?

Hội đồng nhân dân chỉ thực hiện giám sát đối với hoạt động nào?

Chủ thể nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại?

Khiếu nại là

Thông qua hoạt động xét xử của Toà án nhân dân đối với hoạt động quản lý hành chính nhằm m

Hoạt động của thanh tra ngành, lĩnh vực chỉ được thực hiện ở đâu?

Thanh tra tỉnh là

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Người khiếu nại phải có điều kiện nào?


Mọi cá nhân đều được khiếu nại đối tượng nào?

Hành vi bị tố cáo luôn là hành vi như thế nào

Chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ do

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo là

Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyền gì?

Người khiếu nại có nghĩa vụ nào sau đây?

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Ban thanh tra nhân dân là

Chủ thể thực hiện quyền tố cáo là

Thanh tra theo cấp hành chính bao gồm

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Hoạt động kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước là

Thanh tra hành chính được tổ chức ở đâu?


Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Phương thức kiểm soát hành chính được thực hiện thông qua hoạt động nào?

Thanh tra bộ chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào?

Tố cáo là hoạt động nhằm mục đích gì?

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Người khiếu nại phải có điều kiện nào?

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?

Kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế chỉ được tiế

Tất cả các cơ quan thanh tra nhà nước đều có đặc điểm nào?

Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân là hoạt động mang tính chất nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×