Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang (tt)

MỤC LỤC
Lời cam đoan .................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ...................................................................................................................... ii
Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt .................................................................................... viii
Danh mục các bảng ........................................................................................................ ix
Danh mục các hình .......................................................................................................... x
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................................. 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................. 2
2.1 Mục tiêu chung .................................................................................................. 2
2.2 Mục tiêu cụ thể .................................................................................................. 2
3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .................................................................................... 3
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU..................................................... 3
4.1 Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 3
4.2 Nội dung nghiên cứu ......................................................................................... 3
4.3 Không gian nghiên cứu ..................................................................................... 3
4.4 Thời gian nghiên cứu ........................................................................................ 3
5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ..................................................................................... 3
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................ 6
6.1 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................................ 6
6.2 Phương pháp phân tích số liệu .......................................................................... 6

7. BỐ CỤC LUẬN VĂN ........................................................................................... 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ...... 8
1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ................................................ 8
1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước ...................................................................... 8
1.1.2 Đặc điểm của ngân sách nhà nước ................................................................. 9
1.1.3 Chức năng của ngân sách nhà nước ............................................................. 10
1.1.4 Vai trò của ngân sách nhà nước ................................................................... 10
1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ
PHÂN CẤP TRONG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC............................................... 12
1.2.1 Nguyên tắc tổ chức trong hệ thống ngân sách nhà nước ............................. 12
iii


1.2.2 Cơ cấu hệ thống ngân sách nhà nước ........................................................... 14
1.2.3 Nguyên tắc phân cấp trong tổ chức ngân sách nhà nước ............................. 14
1.2.4 Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước ..... 15
1.3 TÌNH TRẠNG CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ......................................... 20
1.3.1 Thặng dư ngân sách nhà nước...................................................................... 20
1.3.2 Cân bằng ngân sách nhà nước ...................................................................... 20
1.3.3 Thâm hụt ngân sách nhà nước...................................................................... 20
1.4 QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ................................................. 21
1.4.1 Khái niệm, đặc điểm thu ngân sách nhà nước ............................................. 21
1.4.2 Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước ................................................. 21
1.4.3 Nội dung của thu ngân sách nhà nước ......................................................... 22
1.5 QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .......................... 23
1.5.1 Lập dự toán chi ngân sách nhà nước ............................................................ 23
1.5.2 Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước ................................................. 25
1.5.3 Quyết toán chi ngân sách nhà nước ............................................................. 29
1.5.3.1 Ý nghĩa quyết toán chi ........................................................................... 29
1.5.3.2 Nội dung quyết toán chi ........................................................................ 29
1.6 HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ..................................... 31
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ THU, CHI NGÂN SÁNH NHÀ
NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG .............................. 33
2.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ VỊ THANH ............................................... 33
2.1.1 Vị trí địa lý ................................................................................................... 33
2.1.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................... 34
2.1.2.1 Địa hình, địa mạo.................................................................................. 34
2.1.2.2 Khí hậu .................................................................................................. 34
2.1.2.3 Thủy văn ................................................................................................ 34
2.1.2.4 Địa chất ................................................................................................. 35


2.2 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ VỊ
THANH .................................................................................................................... 35
2.2.1 Lĩnh vực kinh tế ........................................................................................... 35
2.2.2 Lĩnh vực môi trường .................................................................................... 41
2.2.3 Lĩnh vực văn hóa - xã hội ............................................................................ 41
iv


2.2.4 Lĩnh vực quốc phòng và an ninh .................................................................. 45
2.2.5 Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính ............................................... 46
2.3 TÌNH HÌNH THU, CHI VÀ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC........... 47
2.3.1 Quyết toán cân đối thu, chi ngân sách ......................................................... 47
2.3.2 Tình hình thu ngân sách ............................................................................... 50
2.3.3 Tình hình chi ngân sách nhà nước ............................................................... 54
2.3.3.1 Cơ cấu giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên ....................... 54
2.3.3.2 Cơ cấu chi đầu tư phát triển ................................................................. 56
2.3.3.3 Cơ cấu chi thường xuyên ...................................................................... 58
2.4 TỔ CHỨC QUẢN LÝ LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ........................ 60
2.4.1 Căn cứ để lập dự toán................................................................................... 60
2.4.2 Trình tự xây dựng dự toán chi ngân sách của các cấp ngân sách nhà nước 61
2.4.3 Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong quá trình lập dự toán ngân
sách địa phương .................................................................................................... 62
2.5 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VIỆC CHẤP HÀNH CHI NGÂN SÁCH................. 62
2.5.1 Nhiệm vụ của chấp hành chi ngân sách nhà nước ....................................... 62
2.5.1.1 Quản lý chi ngân sách nhà nước giữa các cơ quan tài chính các cấp . 62
2.5.1.2 Quản lý chi ngân sách đối với các đơn vị dự toán, các tổ chức, cá nhân ... 63
2.5.2 Chấp hành chi ngân sách nhà nước .............................................................. 63
2.5.2.1 Tổ chức cụ thể hóa kế hoạch chi ngân sách nhà nước và chỉ đạo quá
trình thực hiện ................................................................................................... 63
2.5.2.2 Chấp hành kế hoạch chi ngân sách nhà nước qua các hình thức cấp phát
kinh phí của ngân sách nhà nước ..................................................................... 64
2.5.2.3 Kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ................. 64
2.6 TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ........... 65
2.6.1 Quyết toán của từng cấp ngân sách .............................................................. 65
2.6.2 Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách địa phương ................................... 65
2.6.3 Phê duyệt tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương ........................... 65
2.7 KIỂM TRA, THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
TRONG THU, CHI NGÂN SÁCH ........................................................................ 65
2.7.1 Công tác kiểm tra, thanh tra ......................................................................... 65
2.7.2 Công tác khen thưởng và xử lý vi phạm ...................................................... 66
v


2.8 ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI
THÀNH PHỐ VỊ THANH ..................................................................................... 67
2.8.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại
thành phố Vị Thanh ............................................................................................... 67
2.8.2 Kết quả tự đánh giá cán bộ, công chức làm công tác quản lý ngân sách nhà
nước ....................................................................................................................... 71
2.8.2.1 Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ .......................................................... 71
2.8.2.2 Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ ................................................ 72
2.8.2.3 Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ ................................................ 73
2.9 NHỮNG BẤT CẬP, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ VỊ
THANH .................................................................................................................... 73
2.9.1 Trong cơ cấu thu, chi ngân sách................................................................... 74
2.9.2 Trong lập dự toán thu, chi ngân sách ........................................................... 74
2.9.3 Trong chấp hành dự toán thu, chi ngân sách................................................ 75
2.9.4 Trong quyết toán thu, chi ngân sách ............................................................ 76
2.9.5 Trong công tác thanh tra, kiểm tra ............................................................... 77
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG ........................................... 78
3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ....................................................................... 78
3.2 HỆ THỐNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU,
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH
HẬU GIANG........................................................................................................... 79
3.2.1 Giải pháp hoàn thiện thu ngân sách ............................................................. 79
3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chi ngân sách ............................................................. 80
3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện cơ cấu chi ngân sách.......................................... 80
3.2.2.2 Đổi mới công tác lập và quyết toán dự toán chi ngân sách.................. 81
3.2.2.3 Hoàn thiện tổ chức quản lý và quá trình chấp hành chi ngân sách ..... 83
3.2.2.4 Chấp hành kế hoạch chi NSNN qua các hình thức cấp phát kinh phí
NSNN ................................................................................................................. 84
3.2.2.5 Kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước ............................................. 85
vi


3.2.3 Hoàn thiện hạch toán kế toán và quyết toán ngân sách ............................... 86
3.2.3.1 Hoàn thiện hạch toán kế toán ............................................................... 86
3.2.3.2 Quyết toán ngân sách ............................................................................ 86
3.2.4 Đổi mới thanh tra, kiểm tra trong quản lý thu, chi ngân sách ...................... 86
3.2.5 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 87
3.2.6 Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về tài chính, nhân rộng các điển
hình tiên tiến .......................................................................................................... 87
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................... 88
1. KẾT LUẬN .......................................................................................................... 88
2. KIẾN NGHỊ ......................................................................................................... 88
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 91
PHỤ LỤC

vii


DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
ĐBSCL:

Đồng bằng sông Cửu Long

HĐND:

Hội đồng nhân dân

KT-XH:

Kinh tế - xã hội

NSĐP:

Ngân sách địa phương

NSNN :

Ngân sách nhà nước

NSTW:

Ngân sách trung ương

UBND:

Ủy ban nhân dân

XDCB :

Xây dựng cơ bản

viii


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu bảng
Bảng 2.1
Bảng 2.2

Tên bảng
Quyết toán cân đối thu, chi ngân sách của thành phố Vị Thanh
giai đoạn 2013 - 2016
Quyết toán thu ngân sách đạt so với dự toán trên địa bàn thành
phố Vị Thanh (thu nội địa) trong giai đoạn 2013- 2016

Bảng 2.3

Cơ cấu trong các khoản thu ngân sách Nhà nước của thành
phố Vị Thành giai đoạn 2013 - 2016

Bảng 2.4

Trang
49
51
52

Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang và chi chuyển
nguồn qua năm sau (chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính) thành

53

phố Vị Thanh giai đoạn 2013 - 2016
Bảng 2.5

Cơ cấu trong các khoảng chi ngân sách của phành Phố Vị
Thành giai đoạn 2013 - 2016

Bảng 2.6

Cơ cấu chi ngân sách đầu tư phát triển Thành Phố Vị Thanh
giai đoạn 2013-2016

Bảng 2.7

Cơ cấu chi ngân sách thường xuyên Thành Phố Vị Thanh giai
đoạn 2013-2016

Bảng 2.8

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thu, chi NSNN tại
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bảng 2.9

Kết quả tự đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của
cán bộ, công chức làm công tác quản lý ngân sách nhà nước

Bảng 2.10

Kết quả tự đánh giá về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ
của cán bộ, công chức làm công tác quản lý ngân sách nhà nước

Bảng 2.11

Kết quả tự đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của cán bộ, công chức làm công tác quản lý ngân sách nhà nước

ix

55
57
59
67
72
72
73


DANH MỤC CÁC HÌNH
Sô hiệu hình
Hình 2.1

Tên hình
Bản đồ hành chính thành phố Vị Thanh
Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang và chi chuyển

Hình 2.2

nguồn qua năm sau thành phố Vị Thanh giai đoạn 2013 - 2016
Cơ cấu trong các khoảng chi ngân sách của thành phố Vị

Hình 2.3

Thanh giai đoạn 2013 - 2016
Cơ cấu chi ngân sách đầu tư phát triển thành phố Vị Thanh

Hình 2.4

giai đoạn 2013 - 2016
Cơ cấu chi ngân sách thường xuyên thành phố Vị Thanh giai

Hình 2.5

đoạn 2013 - 2016

x

Trang
33
50
54
56
58


PHẦN MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Quá trình chuyến sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước
ta đòi hỏi Nhà nước phải sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ, chính sách tài
chính, tiền tệ, đặc biệt là chính sách thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN). Điều này góp
phần khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường thông qua việc sử dụng bàn tay hữu
hình, chủ yếu là chính sách tài chính nhằm điều tiết nền kinh tế có hiệu quả. Mặt khác
thông qua sử dụng các công cụ này mới có thế quản lý thống nhất nền tài chính quốc
gia, động viên toàn bộ nguồn lực đế phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đáp ứng yêu
cầu của cuộc đổi mới đất nước.
Ngân sách nhà nước, một bộ phận quan trọng trong nền tài chính quốc gia,
một công cụ hữu hiện mà các quốc gia vẫn sử dụng trong quá trình vận động và tồn
tại của mình. Chính vì vậy, nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước là nhiệm vụ hàng
đầu của mỗi quốc gia và nước ta cũng không loại trừ. Việc hoạch định và tổ chức
thực hiện chính sách tài chính quốc gia là một khâu trọng yếu trong việc thực hiện
vai trò quản lý xã hội và điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước; trong đó, quản lý
thu Ngân sách nhà nước là một bộ phận rất quan trọng của chính sách tài chính quốc
gia. (Bùi Minh Thành, 2012).
Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu giảm tỷ trọng trong nông nghiệp tăng tỷ trọng
trong công nghiệp, thương mại dịch vụ, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng
được quan tâm như xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng nông
thôn mới, kiến cố trạm, trường, đường ... trước tình hình đó hàng loạt các vấn đề được
đặt ra trong công tác quản lý như quản lý về nhân lực, quản lý tài nguyên, quản lý giá
cả, quản lý thị trường, quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản.., trong đó việc Quản lý thực
hiện dự toán thu, chi Ngân sách NSNN nói chung và ngân sách huyện nói riêng đang
đặt ra rất gay gắt. Hơn nữa, quản lý thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên
địa bàn thành phố cũng còn không ít hạn chế như công tác xây dựng dự toán chưa sát
thực hiện nhiệm vụ, điều hành dự toán còn nhiều bất cập, công tác kiểm soát chi chưa
hiệu quả, công tác thanh kiểm tra còn mang tính hình thức, chưa tạo tính chủ động cho
đơn vị sử dụng, công tác điều chỉnh dự toán trình tự thủ tục còn rườm rà, công tác bổ
1


sung dự toán chưa đáp ứng được yêu cầu, thực hiện dự toán chưa trọng tâm, trọng điểm,
nhiều nhiệm vụ chi không đảm bảo được kịp thời trong khi đó chính sách, chế độ thay
đổi và bổ sung nhiều, năng lực, trình độ cán bộ quản lý ngân sách còn hạn chế. (Bộ Tài
chính, 2013).
Trong bối cảnh chung của đất nước, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang những
năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn về KT-XH, bộ mặt đô thị ngày càng đổi
mới. Qua gần 10 năm thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách thành phố
đang ngày càng vững chắc, nguồn thu ngân sách ngày càng tăng, không những đảm bảo
được những yêu cầu chi thiết yếu của bộ máy quản lý nhà nước (QLNN), sự nghiệp kinh
tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng mà còn dành phần đáng kế cho đầu tư phát triến.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay công tác quản lý thu, chi ngân sách của thành phố vẫn
còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế. Thu ngân sách vẫn chưa bao quát các nguồn thu trên
địa bàn, vẫn còn tình trạng thất thu, nguồn thu ngân sách còn hạn chế... Hiệu quả các
khoản chi ngân sách còn thấp, chi đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả
đầu tư còn thấp, gây lãng phí; chi thường xuyên còn vượt dự toán, việc chấp hành báo
cáo quyết toán của các đơn vị còn chậm.
Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhằm động viên đầy đủ và hợp lý các
nguồn thu vào NSNN, tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ, quản lý chi ngân sách có hiệu
quả, chính là yếu tố có tính quyết định đế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của thành phố Vị Thanh trong giai đoạn 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII đề ra.
Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách
nhà nước của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang” là nhằm góp phần giải quyết
vấn đề cấp bách nói trên.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1 Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng công tác quản lý thu, chi NSNN của thành phố Vị Thanh,
từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi NSNN của thành Phố
Vị Thanh trong thời gian tới.
2.2 Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn thành phố
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang từ năm 2013 - 2016.
2


Mục tiêu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi NSNN
của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi
NSNN của thành phố Vị Thanh trong thời gian tới.
3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Để đạt được các mục tiêu cụ thể trên, một số câu hỏi nghiên cứu được đặt ra:
1) Thực trạng quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang từ năm 2013 - 2016 như thế nào?
2) Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi NSNN của thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang?
3) Giải pháp nào có thể góp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi NSNN của thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới?
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Các nội dung liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4.2 Nội dung nghiên cứu
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4.3 Không gian nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, so sánh, đánh giá về thực trạng và kết quả
quản lý dự toán thu, chi NSNN trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4.4 Thời gian nghiên cứu
- Số liệu được thu thập từ 2013 - 2016.
- Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 04/2017 đến tháng 07/2018.
5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Việc nghiên cứu quản lý thu, chi NSNN ở nước ta trong những năm qua có rất
nhiều các công trình nghiên cứu các nhà khoa học, các cơ quan trung ương và địa
phương như:
Đàm Thị Huệ (2013) đã nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản
lý ngân sách nhà nước cấp huyện, thị - Trường hợp nghiên cứu điển hình tại thị xã Gia
Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Nghiên cứu này thu thập số liệu bằng cách khảo sát hệ thống
3


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1.

Bộ Tài Chính (2013), Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện,
Nxb Tài chính, Hà Nội.

2.

Chi cục thuế thành phố Vị Thanh (2013), Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu
thuế năm 2013.

3.

Chi cục thuế thành phố Vị Thanh (2014), Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu
thuế năm 2014.

4.

Chi cục thuế thành phố Vị Thanh (2015), Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu
thuế năm 2015.

5.

Chi cục thuế thành phố Vị Thanh (2016), Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu
thuế năm 2016.

6.

Chi cục Thống kê thành phố Vị Thanh (2016), Niên giám thống kê năm 2016.

7.

Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang (2016), Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2016.

8.

Đàm Thị Huệ (2013), “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý ngân sách nhà
nước cấp huyện, thị - Trường hợp nghiên cứu điển hình tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh
Đăk Nông”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, (3), tr. 130-136.

9.

Huỳnh Thị Cẩm Liêm. (2001). Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà
nước huyện Đức Phổ”, Trường Đại học Đà Nẵng.

10. Nguyễn Hoài Phương (2006), Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang.
11. Đặng Văn Thanh (2005), Một số vấn đề về quản lý và điều hành NSNN, Nxb Chính
trị Quốc gia.
12. Nguyễn Văn Tranh (2005) “Quản lý thu chi ngân sách ở các tỉnh duyên hải miền
Trung”, Tạp chí Thuế, (3).
13. Thành uỷ Vị Thanh (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh.
14. Thành uỷ Vị Thanh (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh.
15. Bùi Minh Thành (2012), Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước huyện Đại từ,
tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh.
91


16. UBND thành phố Vị Thanh (2013), Báo cáo quyết toán chi ngân sách thành phố Vị
Thanh năm 2013.
17. UBND thành phố Vị Thanh (2014), Báo cáo quyết toán chi ngân sách thành phố Vị
Thanh năm 2014.
18. UBND thành phố Vị Thanh (2015), Báo cáo quyết toán chi ngân sách thành phố Vị
Thanh năm 2015.
19. UBND thành phố Vị Thanh (2016), Báo cáo quyết toán chi ngân sách thành phố Vị
Thanh năm 2016.
20. UBND thành phố Vị Thanh (2013), Báo cáo quyết toán thu ngân sách thành phố Vị
Thanh năm 2013.
21. UBND thành phố Vị Thanh (2014), Báo cáo quyết toán thu ngân sách thành phố Vị
Thanh năm 2014.
22. UBND thành phố Vị Thanh (2015), Báo cáo quyết toán thu ngân sách thành phố Vị
Thanh năm 2015.
23. UBND thành phố Vị Thanh (2016), Báo cáo quyết toán thu ngân sách thành phố Vị
Thanh năm 2016.
24. UBND thành phố Vị Thanh (2013), Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây
dựng năm 2013.
25. UBND thành phố Vị Thanh (2014), Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây
dựng năm 2014.
26. UBND thành phố Vị Thanh (2015), Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây
dựng năm 2015.
27. UBND thành phố Vị Thanh (2016), Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây
dựng năm 2016.
28. Viện chiến lược và chính sách tài chính (2015), “Thành tựu tài chính ngân sách qua
30 năm đổi mới”, Tạp chí Tài chính, (2).

92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×