Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh trà vinh (tt)

DANH MỤC BIỂU BẢNG


Bảng 3.1:Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016.................................40
Bảng 3.2: Kim ngạch xuất - nhập khẩu của Trà Vinh giai đoạn năm 2014-2016 ....47
Bảng 3.3: Kết quả hoạt động thanh toán xuất - nhập khẩu giai đoạn 2014-2016 .....50
Bảng 3.4:Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế theo từng phương thức thanh toán
giai đoạn 2014-2016. .................................................................................................53
Bảng 3.5:Thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế giai đoạn 2014-2016 ..............57
Bảng 3.6: Chi phí của hoạt động thanh toán quốc tế ................................................58
Bảng 3.7:Lợi nhuận của hoạt động thanh toán quốc tế .............................................58

vi


DANH MỤC HÌNH


Hình 1.1:Sơ đồ cơ cấu tổ chức ..................................................................................11
Hình 2.1:Quy trình thanh toán theo phương thức chuyển tiền .................................22
Hình 2.2: Qui trình phương thức ghi sổ ....................................................................23

Hình 2.3: Qui trình thanh toán nhờ thu trơn .............................................................25
Hình 2.4:Quy trình thanh toán nhờ thu kèm chứng từ ..............................................26
Hình 2.5:Quy trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ........................29
Hình 3.1: Tỷ trọng thu nhập của VietinBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016....41
Hình 3.2:Tỷ trọng chi phí của VietinBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016 .......42
Hình 3.3: Lợi nhuận của VietinBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016 ................44
Hình 3.4: Tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2014
đến năm 2016. ...........................................................................................................48
Hình 3.5:Cơ cấu danh số thanh toán Xuất - Nhập khẩu tại VietinBank Trà Vinh giai
đoạn 2014-2016. ........................................................................................................51
Hình 3.6: Cơ cấu thanh toán xuất nhập khẩu theo doanh số của từng phương thức tại
VietinBank Trà Vinh giai đoạn 2014-2016...............................................................54

vii


DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT


CN: Chi nhánh
NH: Ngân hàng
NHNN: Ngân hàng Nhà Nước
NHTM: Ngân hàng Thương mại
TMCP: Thương Mại Cổ Phần
VietinBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
VietinBank Trà Vinh: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam-chi
nhánh Trà Vinh

viii


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... i
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ ii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .............................................................iii
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN .............................................................. iv
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN .................................................................. v
DANH MỤC BIỂU BẢNG ........................................................................................ vi
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................... vi


DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................viii
MỤC LỤC ................................................................................................................... ix
PHẦN MỞ ĐẦU
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI............................................................................................ 1
2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................................... 2
2.1.MỤC TIÊU CHUNG ........................................................................................... 2
2.2.MỤC TIÊU CỤ THỂ ........................................................................................... 2
3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 2
3.1. KHÔNG GIAN ................................................................................................... 2
3.2. THỜI GIAN ........................................................................................................ 3
3.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............................................................................ 3
4.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ........................................................................................ 3
5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI .................................................................................................. 4
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ VINH................................................ 6
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.................................................... 6
1.1.1. Sơ lược về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam................................. 6
1.1.2. Sơ lược về VietinBank Trà Vinh .................................................................... 7
1.2.CHỨC NĂNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG .................................................. 9
1.2..1 Chức năng ....................................................................................................... 9
1.2.2. Lĩnh vực hoạt động ......................................................................................... 9
1.3.TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÁC PHÒNG BAN TẠI VIETINBANK TRÀ
VINH ....................................................................................................................... 11
1.3.1.Cơ cấu tổ chức ............................................................................................... 11
ix


1.3.2. Chức năng-nhiệm vụ các phòng ban ………………………………….…11
1.4.CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIETINBANK
TRÀ VINH………………………………………………………………………14
CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU17
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN…………………………………………….…………….17
2.1.1. Tìm hiểu chung về thanh toán quốc tế........................................................17
2.1.2. Các phương tiện thanh toán quốc tế……………………………………...20
2.1.3. Các phương thức thanh toán quốc tế..........................................................21
2.1.4. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế........................................................30
2.1.5. Các văn bản pháp luật áp dụng trong thanh toán quốc tế…………….....31
2.1.6. Các chỉ tiêu cơ bản xác định hiệu quả thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng
Thương mại………………………………………………………………………...32
2.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng
thương mại………………………………………………………………………....34
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………..………36
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu…………….………………………………36
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu………………….………………………..36
CHƯƠNG 3.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH TRÀ VINH………………………………………………………40
3.1. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
VIETINBANK TRÀ VINH……………………………………………………..40
3.1.1. Thu nhập………………………………………………………………….41
3.1.2. Chi phí……………………………………………………………………42
3.1.3. Lợi nhuận…………………………………………………………………44
3.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN…………………………………………….44
3.2.1. Thuận lợi………………………………………………………………….44
3.2.2. Khó khăn………………………………………………………………….45
3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2014 ĐẾN 2016……………………………………..46
3.4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀ VINH
GIAI ĐOẠN 2014 ĐẾN 2016…………………………………………………...50
3.4.1. Kết quả hoạt động thanh toán của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016……………………………….50
3.5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ................56
3.5.1. Thu nhập………………………………………………………………….56
x


3.5.2. Chi phí…………………………………………………………….….…..58
3.5.3. Lợi nhuận…..……………………………………………………………..58
CHƯƠNG 4 .MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀ VINH…………………...60
4.1. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CHO HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN
QUỐC TẾ………………………………………………………………….…….60
4.1.1. Điểm mạnh………………………………………………………….…….60
4.1.2. Điểm yếu…………………………………………………………….……61
4.1.3. Cơ hội.........................................................................................................61
4.1.4.Thách thức……………………….………………………………………..62
4.1.5.Ma trận SWOT…………………..………………………………………..62
4.2. GIẢI PHÁP…………………………………………………………………65
4.2.1.Chiến lược Marketing Mix……………………………………….……….65
4.2.2. Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực……………………………………..65
4.2.3.
Giải
pháp
chiến
lược
thu
hút
khách
hàng………………………………..Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Hoàn thiện và phát triển các phương thức thanh toán cũng như đa dạng hóa
sản phẩm dịch vụ……………………………………………………………….….69
4.2.5. Hiện đại hoá công nghệ thanh toán của ngân hàng………………….…..70
4.2.6. Tăng cường huy động vốn ngoại tệ………………………………………71
4.2.7. Củng cố và tăng cường quan hệ đối ngoại……………………………….71
4.2.8. Có biện pháp phòng ngừa rủi ro thanh toán và tỷ giá……………………72
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN……………………………………………………………………74
2. KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………...75
2.1. Kiến nghị với đơn vị…………………………………………………….…..75
2.2. Kiến nghị với các đơn vị liên quan…………………………………….…...76
2.2.1. Kiến nghị với các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu…………………….76
2.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước…………………………………....77
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………....78

xi


PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, các mối quan hệ kinh
tế, chính trị thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ và dẫn đến sự là hình thành
nên các khoản thu, chi tiền tệ quốc tế giữa các đối tác ở các nước khác nhau. Các
mối quan hệ tiền tệ này ngày một phong phú, đa dạng với quy mô ngày càng lớn.
Chúng góp phần tạo nên nguồn tài chính của mỗi nước, có thể ở trạng thái bội thu
hay bội chi [8]. Trong các mối quan hệ quốc tế, các đối tác ở các nước khác nhau,
do vậy có sự khác nhau về ngôn ngữ, địa lý nên việc thanh toán không thể tiến hành
trực tiếp với nhau mà phải thông qua các tổ chức trung gian, đó chính là các ngân
hàng thương mại cùng với mạng lưới hoạt động khắp nơi trên thế giới. Các Ngân
hàng Thương mại đóng vai trò như là cầu nối cho các quan hệ kinh tế, như một mắc
xích không thể thiếu được trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Hoạt động thanh toán
quốc tế của các ngân hàng càng có vị trí và vai trò quan trọng, nó được xem là công
cụ; là cầu nối trong quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế và thương mại giữa
các nước trên thế giới [13].
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là một trong 4 ngân
hàng thương mại quốc doanh lớn nhất Việt Nam được thành lập từ năm 1988 sau
khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được xếp hạng là 1 trong 23 doanh
nghiệp Nhà nước đặc biệt, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt
Nam với hệ thống mạng lưới trải rộng trên toàn quốc và một số quốc gia ở nước
ngoài. Bao gồm: 1 Trụ sở chính, 3 Văn phòng đại diện, 155 Chi nhánh và trên 1000
Phòng giao dịch. Có quan hệ đại lý với trên 900 ngân hàng, định chế tài chính tại
hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đây là một điều kiện thuận lợi
cho VietinBank phát triển hoạt động thanh toán quốc tế đáp ứng nhu cầu hội nhập
kinh tế quốc tế [2]. Trong quá trình gia nhập WTO và khối ASEAN đã và đang đặt
ra cho đất nước ta nói chung và hệ thống các ngân hàng nói riêng những cơ hội và
thách thức lớn. Từ đây các ngân hàng phải bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.
VietinBank đã chú trọng, quan tâm và chú trọng vào phát triển dịch vụ thanh toán
quốc tế, hoàn thiện và hiện đại hóa trong khâu thanh toán quốc tế nhằm đáp ứng yêu
1


cầu an toàn, thuận tiện và nhanh chóng cho các giao dịch thương mại. Nhận thức
được tầm quan trọng này, ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Namchi nhánh Trà Vinh đã từng bước hoàn thiện và nâng cao các nghiệp vụ thanh toán
để phục vụ khách hàng của mình cũng như góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập
khẩu tại địa bàn tỉnh Trà Vinh phát triển hướng đến khách hàng với sứ mệnh đến
năm 2018, trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng, theo chuẩn
quốc tế. Do đó, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hoạt động thanh toán quốc
tế tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Trà
Vinh” làm nội dung nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. MỤC TIÊU CHUNG
Phân tích, đánh giá tình hình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016. Đề xuất một số
giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế tại
Ngân hàng trong thời gian sắp tới.
2.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ
- Mục tiêu 1: Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại VietinBank Trà
Vinh giai đoạn 2014 đến 2016.
- Mục tiêu 2: Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại VietinBank Trà Vinh
giai đoạn 2014 đến 2016.
- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao
hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại VietinBank Trà Vinh.
3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. KHÔNG GIAN
Đề tài được thực hiện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương
Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 15A Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành
Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

2


3.2. THỜI GIAN
- Số liệu phân tích trong đề tài là số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2014-2016.
- Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 20/3/2017-28/5/2017
3.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu về các phương thức thanh toán quốc tế và các qui tắc thủ tục
thanh toán thực hiện thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
Thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2017.
4.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Trần Thị Như Ngọc (2012). Phân tích thực trạng thanh toán quốc tế đối với
hoạt động xuất khẩu tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.
Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Sài Gòn. Đề tài tập trung phân tích thực trạng
hoạt động quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu tại ngân hàng Ngoại Thương Việt
Nam chi nhánh Cần Thơ. Từ đó, đánh giá được tình hình nhằm đưa ra giải pháp
phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Đề tài phân tích thực trạng bằng cách phân
tích doanh số của hoạt động thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu để biết được tình hình
thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng trong đoạn 2009-2012. Và phân tích doanh
số theo từng phương thức thanh toán, doanh số thanh toán theo từng mặt hàng thông
qua phương pháp so sánh số liệu giữa các năm với nhau và phân tích các nguyên
nhân của sự tăng giảm qua các năm. Kết hợp so sánh thị phần thanh toán với một số
ngân hàng khác đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần thơ. Từ đó, đánh giá lại
tình hình hiện tại của ngân hàng và đưa ra giải pháp nhằm phát triển hoạt động
thanh toán quốc tế hơn nữa, nâng cao thị phần và doanh số trong tương lai.
Trần Thành lượng (2013). Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân
hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Kiên Giang. Luận văn đại học.
Trường Đại học Cần Thơ. Đề tài tập trung phân tích hoạt động thanh toán quốc tế
tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Kiên Giang và đề xuất một số
giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hoạt động thanh toán trong thời
gian sắp tới. Đề tài phân tích bằng cách phân tích doanh số xuất nhập khẩu thông
qua việc so sánh số liệu giữa các năm với nhau. Ngoài ra, đề tài còn phân tích các
3


nhân tố ảnh hưởng đến việc thanh toán quốc tế và đưa ra mô hình SWOT để xác
định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra phương hướng hoạt động
cho tương lai. Từ những kết quả đạt được và những hạn chế tác giả đã đưa ra giải
pháp để nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế.
Trần Thiện Đức (2014). Phân tích hoạt động thanh toán xuất khẩu tại
NHTMCP Á Châu – Cần Thơ. Luận văn đại học. Trường Đại học Cần Thơ. Đề tài
tập trung phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế trong giai đoạn 2010 –
2012. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để mở rộng thị phần thanh toán xuất khẩu của
Ngân hàng TMCP Á Châu – Cần Thơ. Đề tài phân tích bằng cách phân tích kết quả
hoạt động kinh doanh để thấy được tình hình kinh doanh tại ngân hàng trong thời
gian qua. Ngoài ra, Đề tài còn phân tích doanh số và tỷ trọng thanh toán xuất nhập
khẩu thông qua phương pháp so sánh. Xác định giá trị theo từng phương thức thanh
toán để đánh giá hiệu quả của hoạt động thanh toán nhằm đưa ra các nhân tố ảnh
hưởng đến thanh toán quốc tế. Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động thanh toán.
5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị thì nội dung của khóa luận còn
có các nội dung sau:
CHƯƠNG 1: Giới thiệu về ngân hàng TMCP Công thương - chi nhánh Trà Vinh
CHƯƠNG 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3: Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - chi nhánh Trà Vinh
CHƯƠNG 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân
hàng TMCP Công thương-chi nhánh Trà Vinh
Đề tài thực hiện dựa trên các mục tiêu đề ra thông qua việc nghiên cứu tham
khảo các đề tài trên và các dữ liệu thứ cấp thu thập từ năm 2014-2016 để làm nền
tảng cho việc phân tích tình hình hoạt động thanh toán quốc tế tại VietinBank Trà
Vinh. Đầu tiên là tìm hiểu khái quát thanh toán quốc tế và hoạt động kinh doanh của
ngân hàng. Sau đó, phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế thông qua
4


việc phân tích các yếu tố: kết quả kinh doanh; doanh số thanh toán xuất nhập khẩu;
doanh số thanh toán xuất nhập khẩu theo ba phương thức chuyển tiền, nhờ thu, tín
dụng chứng từ; thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế và tỷ trọng thu nhập từ
hoạt động thanh toán quốc tế. Đồng thời từ các chỉ tiêu kinh tế trên đánh giá hiệu
quả của hoạt động thanh toán quốc tế và đưa ra những giải pháp phù hợp cho hoạt
động này.

5


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Website:
1. Tin tức - Sự kiện (25/4/2017). “Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank
Trà Vinh giai đoạn năm 2014 đến 2016”, www.vietinbank.vn.
2. ChâuGiang (2017). “Tổng quan về Vietinbank Trà Vinh”, www.vietinbank.vn.
3. TS. Lê Phúc Minh Chuyên (2015). “ Nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thanh
toán quốc tế ”, http: duytan.edu.vn.
4. Lê Văn Dai (13/04/2011).“ Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh của
PGS.TS Trương Bá Thanh ”, http: tailieu.vn.
5. Hương Nga (2015). “Vietinbank Trà Vinh 25 năm xây dựng và phát triển”,
www.dantri.com.
6. “ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2015-2016 ”,
www.tra vinh.gov.vn.
7. Sở kế hoạch và đầu tư (2016). “ Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015-2016 ”, www.tra vinh.gov.vn.
8.Tạp chí tài chính (2015). “ Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh tài chính thế giới
và khu vực ”, www.vietbao.vn.
9. Báo Ngân hàng (2016). “ vietinbank hướng tới chiến lược kinh doanh mới”,
http://thoibaonganhang.vn.
10.Thùy Chi (2/12/2015).“ Phân tích thực trạng thanh toán quốc tế đối với hoạt
động xuất khẩu tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ”, Luận
văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sài Gòn của Trần Thị Như Ngọc (2012),
luanvan.net.vn
11. “ Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần
Sài Gòn chi nhánh Kiên Giang”. Luận văn đại học. Trường Đại học Cần Thơ của
Trần Thành lượng (2013), http://www.tailieuonline.com.vn
79


12. Thư viện luận văn (2/10/2015).“ Phân tích hoạt động thanh toán xuất khẩu
tại NHTMCP Á Châu – Cần Thơ”. Luận văn đại học. Trường Đại học Cần Thơ của
Trần Thiện Đức (2014), http://www.thuvienluanvan.net
13.TS. Trầm Thị Xuân Hương ( 2008). Thanh toán quốc tế, NXB Lao động - Xã
hội, TP HCM.
14. PGS.TS Trần Hoàng Ngân (2009). Thanh toán quốc tế, NXB Thống Kê TP.
Hồ Chí Minh.
15. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến (2004). Hệ thống chỉ tiêu phân tích, đánh giá
hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân Hàng Thương Mại, Tạp chí Kinh
Tế Đối Ngoại - số 7 .
16. Đinh Xuân Trình (1996) .Giáo trình Thanh toán quốc tế trong ngoại thương,
NXB Giáo dục Trường ĐH Ngoại Thương HN.

80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×