Tải bản đầy đủ

kế hoạch tổ chức ngày hội đọc

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH
TRƯỜNG THCS BẢO LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Lý, ngày 05 tháng 04 năm 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC
I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
Căn cứ vào công văn số 217/PGDDT-CM của phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Phú Bình ngyaf 02/04/2018 về việc tổ chức ngày sách Việt
Nam lần thứ 5.
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017 – 2018 của
trường THCS Bảo Lý.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Bảo Lý tổ
chức chuyên đề ngày hội đọc như sau:
II. Thời gian, địa điểm, thành phần
1. Thời gian: Tiết chào cờ ngày 16/4/2018
2. Địa điểm: Trường THCS Bảo Lý
3. Thành phần tham dự: Giáo viên và học sinh toàn trường
III. Nội dung hoạt động

STT
Hoạt
động 1
Hoạt
động 2
Hoạt
động 3
Hoạt
động 4

Nội dung
- Ổn đinh, chào cờ
- Ý nghĩa của ngày hội
đọc
-Thi tìm hiểu kiến thức
qua sách báo với chủ đề:
Thế giới quanh em
- Xếp sách nghệ thuật

Hoạt - Trao quà cho các đội chơi
động 5

Hình thức

Người thực hiện
- Đ/c Trương Chuyên
- Đ/c Ngọ Hà

Trả lời câu hỏi
- Xếp sách –
thuyết trình

Học sinh toàn trường
- Mỗi lớp chọn 1 học
sinh và chia thành 4
đội theo khối học
sinh.
- - Ban giám hiệuTrên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội đọc của trường THCS Bảo Lý năm
học 2017 – 2018.
Ban giám hiệu duyệt

Người lập
Lê Quang HuyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×