Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp trường hợp các khách sạn tại tỉnh lâm đồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỐ CHÍ MINH
--------------------------

ẠC

N

Ư NG C

NGỌC

N NG

OÀNG N

C CẠN

OẠT ĐỘNG C

TR N


O N

TP. HỒ C

ẾT

NG

TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN TẠI TỈN

N N T ẾN

ĐẾN

N

MINH - N M 2018

ÂM ĐỒNG

TẾ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỐ CHÍ MINH
--------------------------

ẠC

N

Ư NG C

NGỌC

N NG

OÀNG N


C CẠN

OẠT ĐỘNG C

TR N

O N

ĐẾN

ẾT

NG

TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN TẠI TỈN

ÂM ĐỒNG

CHUYÊN NGÀNH: QU N TRỊ KINH DOANH
M0101

N N T ẾN
NGƯỜ

Ư NG

N
N

O

1. PGS.TS. hước Minh Hiệp
2. TS. Nguyễn Văn ũng

TP. HỒ C

MINH - N M 2018

TẾ
ỌC


CỘNG

Ộ C
Đ

-T

NG
-

V

TN M

nh h

30

Ờ C M ĐO N

8 ăm 2018


MỤC LỤC
Trang bìa ph

Trang

L
M cl c
Danh m c ch vi t tắt
Danh m c B ng,

và Ph l c

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ........................................1
1.1 V

.................................................................................................1
ó

1.2 Tình hình nghiên c

1.2.1 Tình hình nghiên c u

n lu n án .....................................................7
ớc ngoài............................................................................ 7
ớc ................................................................................ 9

1.2.2 Tình hình nghiên c

1.3 S c n thi t c a nghiên c u .................................................................................12
1.3.1 X

ịnh kho ng tr ng nghiên c u ........................................................................... 12

1.3.2 Tình hình ho

ng c a các khách s

n 2011-2015 ..... 16

1.4 M c tiêu nghiên c u............................................................................................. 22
1.5
1.6 P

ng và ph m vi c a nghiên c u .................................................................23
ơ

1.7 ó

u......................................................................................23
óa nghiên c u .............................................................................24

1.8 B c c lu n án ......................................................................................................24
C ƯƠNG 2 CƠ
2.1 Khái ni
2.1.1 C
2.1.2
2.1.3 K t qu ho

LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .....................26
cc

.......................26

......................................................................................................26
.......................................................................................28
ng ..........................................................................................33


2.2

............................................35

2.2.1

t qu n lý ch


2.2.2
2.2.3

ng toàn di n (TQM) ............................35

ớng thị

ng...................................................47

ng dịch v .......................................................50

2.3 Mô hình nghiên c u lý thuy t .............................................................................56
2.3.1 Các khái ni m trong mô hình nghiên c u ......................................................56
2.3.2
C ƯƠNG

xu t mô hình nghiên c u ..........................................................................66
T

ẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................................................72

3.1 Quy trình nghiên c u ...........................................................................................72
ơ

3.2 Mô t

u ...........................................................................74

3.3 Xây d

............................................................................................... 75

331P

ơ

332P

ơ

3.4 Nghiên c

...................................................................75ơ

ơ

............76

..................................................................................77

3.4.1 Cách th c th c hi n .......................................................................................77
3.4.2 K t qu
3.5 Nghiên c
351
352P

u ch nh và b sung n i


ơ

..................................78

...............................................................................82

ng phỏng v n .....................................................................................82
ơ

3.5.3 K t qu nghiên c

n m u .................................................................................83


ơ

............................................................83

3.6 Giới thi u nghiên c u chính th c .........................................................................89
3.6.1 M u nghiên c u ............................................................................................. 89
3.6.2 Thi t k b ng câu hỏi .....................................................................................90
363P
C ƯƠNG

ơ

li u trong nghiên c u chính th c ........................91

KẾT QU NGHIÊN CỨU VÀ TH O LU N ..................................97

4.1 Th ng kê mô t .....................................................................................................97
4.2 K t qu

tin c

’ A

..................................................98


4.3 K t qu phân tích nhân t khám phá (EFA).......................................................102
4.4 K t qu phân tích nhân t khẳ
FA

4.4.1 K t qu
4.4.2 K t qu

FA

4.5 K t qu

ịnh (CFA) ....................................................102
ơ

ớng ..................................103

ớng ....................................................109
ng tới h n .....................................................................111

ịnh mô hình lý thuy t bằng mô hình c u trúc tuy n tính SEM ............. 115

4.6 Ki

4.6.1 K t qu mô hình c u trúc tuy n tính ............................................................ 115
4.6.2 Ki

ịnh các gi thuy t c a mô hình nghiên c u .....................................116

4 6 3 Ướ

ng mô hình lý thuy t bằng Bootstrap .............................................117

4.7 Th o lu n k t qu ............................................................................................... 118
C ƯƠNG 5

ẾT LU N VÀ HÀM Ý QU N TRỊ ..............................................124

5.1 K t lu n nghiên c u .......................................................................................... 124
52 ó

ó

a nghiên c u ..................................................................................125

5.3 Hàm ý qu n trị ................................................................................................... 128
5.3.1 ị

ớng phát tri n ngành du lịch/ khách s n .......................................132

5.3.2 G i ý m t s gi i pháp c th hỗ tr các khách s
ng
k t qu ho
c c nh tranh ..............................................136
5.4 H n ch c a nghiên c

ớng nghiên c u ti p theo .................................. 147

DANH MỤC CÔNG TRÌNH C A TÁC GI ........................................................149
TÀI LI U THAM KH O.........................................................................................150
PHỤ LỤC ...................................................................................................................168


N

1. CFA:

MỤC C C C

V ẾT T T

Confirm Factor Analysis P
F

2. EFA:

A

P

3. EFQM:

European Foundation Quality Management

4. GDP:

Gross Domestic Product (

5. IPO:

Input - Process - Output (

6. ISO:

The International Organization for Standardization (

)
-X

-

)

ó )
7. NQTU:ơ

8. ROA:

Return On Assets

9. ROE:

Return On Equity

10. SEM:

Structural Equation Modeling (

11. TQM:

Total Quality Management

ên doanh thu)

)

12. TP.HCM:
13. UBND:
14. WTO:

World Trade Organization

ơ
N
ng 1 1

MỤC

ơ

NG

2 11 - 2015 ....................................... 17

ng 1 22 11 - 2015 ......................... 20

ng 1 Mã hóa các khái ni m .............................................................................. 79
ng 2 B ng k t qu

u ch nh t ng

...................................... 80

ng

.............................................................. 81

ng

........... 81

ng 3.5:

’ A

ng

FA

ng

FA

ng

FA

ng

FA

................................................................. 83
.................................................................. 85........................................ 86............................................. 87
............................................... 87

ng 1

c kh o sát ................................................... 97

ng 2ngngng 5ng’ A

........................ 99
ơ

16


ơ

...................................... 105


.................................. 108

................................................................. 113


........................................... 114

ngó ......................... 116

ng................................................................. 117


ng

rap ........................................................ 118

ng 5 1 D báo nhu c u phòng khách s n........................................................... 136
ng 5 2 Giá trị

l ch chu n c a các nhân t .............................. 137

N

MỤC

nh 1 1

1

nh 2.1:

................................................................................. 73
FA

16

ơ

nh 2

FAnh

FAnh

FAnh 5

FA

nh

6 .............................................. 14

..................................................................... 70

nh 1
nh 1 P

N........................................... 104
........................................... 109................. 110
....................... 111

............................................................. 112
ó .......................................... 116


N

Phụ lục 1: Nghiên c

MỤC

Ụ LỤC

ịnh tính ............................................................................. 168

Phụ lục 2: B ng câu hỏi kh o sát ........................................................................... 178
Phụ lục 3: K t qu nghiên c
Phụ lục 4: Ki.................................................. 183

ịnh phân ph i chu n c a nghiên c u chính th c ....................... 191
’ A

Phụ lục 5:
FA

Phụ lục 6:
Phụ lục 7:

ơFA

16

........................ 193
............................................... 197
............................................ 204

Phụ lục 8:

u trúc SEM ............................................................. 228

Phụ lục 9:

ịnh Bootstrap................................................................. 2351

C ƯƠNG 1
TỔNG
1.1 V n

N VỀ ĐỀ TÀ NG

N CỨ

ngh n

Ti n trình h i nh

ơ

i mới và chuy n dị

u kinh t

ịnh du lịch là m t trong nh ng ngành kinh t
ó , hi

quá trình công nghi

ó

ã

Vi

n góp ph n quan tr ng trong

ớc.

ớn c a Chính ph vào ngành du lịch cho th y vai trò quan tr ng

S

D

c a ngành du lịch trong nh
sắ

ịch Vi

, góp ph n vào vi

h p tác qu c t
ớc. N

ã ó

ớc kh i

ng kinh t , m r ng m
hi u bi t, thân thi n và qu ng bá n

2 12t

ó 632 5

16


ó

ó 5

13

DP

14

D ơ

-

2 15

ơ5

ơ 33

ó

ó

ơ 6

DP


Theo s li u th ng kê c a T ng c c Du lịch Vi t Nam, trong 7
2 1

ng khách qu c t

n Vi

ớc,cùng k

2 3t 9 tri

4 3

t,

25,4% so với
36

,2 1

ã

ó
ã


ã

P

6

21


2

6

ịch Lâm


ó


2

ã

2 11-2 15
1 5

15

ơDP

DP

ơ 1
5

ó4

ị 55

11
ã

u ki n t

lị

ơ

2 1


2 16
2 5

5 12

ó

c nh quan t

ịa

nhiên, khí h

phát tri n kinh t du lịch. Tuy nhiên, th c t cho th y, du
ơ

ng phát tri

ó

ng với ti
ơ

óu du lị- Tây Nguyên.
ơ

65- 5ơ25-35ơ
hoặ

ó

ã u ng c
è

ng b ; các dịch v

ò

c s thu hút và làm hài lòng khách du lị


ơ

25
31


2 15

35

2 1

ó

ò

Các doanh nghi
óc phát tri

ơ

ò

ơ

21

ẻ, phát tri n manh
ò


3

1 352 ơ
1-52 1

ó 411

ó khách s n t 3-5 sao chi m t l kho ng 10%.

ngành du lị

ặc bi t trong b i c nh toàn

ng t n t i và phát tri

c u hóa ngày càng sâu r ng, m

c nh tranh ngày càng gay gắt, mỗi doanh nghi p

kinh doanh du lịch ph

ó

c c nh tranh c

ịch là r t c n thi t.

c c nh tranh cho các doanh nghic c nh tranh, các doanh nghi
ó

ng

ó

c n ph i nh n di
c nh tranh t

c

ớ óc

ỡng và phát tri n các y u t này nhằm t o ra l i

th c nh tranh cho mình, l i th c nh tranh mà các doanh nghi p khác khó có th có
ớng tớ

c, nhằ
ã ó

n v ng và c

t nhi u nghiên c u v

nghiên c
ơ

c trên thị

c c nh tranh c a doanh nghi p. Mỗi

m khác nhau. Nh ng qua


lý thuy

phái kinh t h c hi

m này có th d a trên

ó

phát tri

toàn, chúng ta sẽ l

ng.

m qua nh

c hoàn

m t kinh t h c c

ng

i.

Theo lý thuy t c nh tranh ph bi n, d a trên n n t ng c a lý thuy t kinh t h c
t ch c, lý thuy t này cho rằng: h
ngành ngh , cùng m

p kinh doanh trong cùng m t

ch c, qu n lý, ngu n l c và chi

lý, chi

ơ

ng với nhau v mặt t

c kinh doanh mà h s d ng (Porter, 1981). Lý

thuy t c nh tranh này, hi
c a nó thc có nhi

c các doanh nghi p s d
n. Với nhu qu

m gi ng nhau, cách th c qu n

c kinh doanh gi ng nhau, các doanh nghi p trong cùng m t ngành khó có

th có nh ng l i th kinh doanh khác nhau, b i vì nh ng l i th kinh doanh này dễ
dàng bị

i th c nh tranh bắ

ớc, chúng không th t n t i lâu dài vì chúng

không có gì khác bi t c (Barney, 1991). T nh ng l p lu

ó

huy t c nh tranh

d a vào s khác bi t trong kinh t h c c
c
mớ

c các doanh nghi p c n ph i có s khác bi t. Chính s khác bi t này,
i l i th c nh tranh b n v ng cho doanh nghi p, chính s khác bi t này là


4

n n t ng cho doanh nghi

ng v ng trên thị

m c a lý thuy t

này, s khác bi t chú tr ng vào các nhân t

c c nh tranh c a
ơ

doanh nghi p (các y u t bên ngoài) nhi

ut

c c nh
ơ

tranh cho các doanh nghi p (các y u t thu c tính c a doanh nghithuy t c a Chamberlin, lý thuy t v ngu n l c c a doanh nghi
c xem là m t lý thuy t mới, m

ớng ti p c n mới trong vi c nghiên c u v

c c nh tranh c a doanh nghi p (Barney & ctg, 2001).
Lý thuy t này cho rằ
t ngu

c c nh tranh c a doanh nghi

ng c a doanh nghi p. Ngu

nh ng ngu n l c thỏ

c hình thành

ng c a doanh nghi p là

ã

óó ắ


n

c này t o ra l i th c

i hi u qu kinh doanh cho doanh

nghi p (Teece & ctg, 1997; Eisenhardt & Martin, 2000 trích l i t Nguyễ
& Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). Xu t phát t lý thuy t này, nhi u nghiên c u ti p t c
i, lý thuy t ngu n l c liên t

c phát tri n và m r ng (Barney & ctg, 2001).

Tuy nhiên các nghiên c u này còn t p trung nhi u vào các y u t h u hình, trong khi
y u t vô hình l i là nh ng y u t t o ra l i th c nh tranh b n v ng (Nguyễ
Th & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009).
cc

c r t nhi u các h c gi ti p c n

nhìn là các ngu n l c vô hình hoặc các ch
ó

s

ó

n trị c a t ch

ó

n t o nên l i th c nh tranh c a t ch

ng c a s n ph m hay dịch v . Tác gi P w

ch

1

5

w

d ng lý thuy t ngu n l

góc

2
m h

ã
ng

cung c p m t n n t ng lý thuy t v ng chắc, ng h vai trò
c
có th

t ngu n l c
y k t qu ho
ó

phát tri n c a các tài s

ó

ng c a t ch
ng hong c a t ch c bằ

ys

o sinh nh ng m i quan h xã h i

ph c t p nhằm xây d ng lịch s và truy n th ng c a t ch c hay có th

ng


5

các tri th c n (tacit knowledge) c a t ch c. Với k t qu nghiên c u th c nghi m c a
P w

1

5

ãịnh rằng, TQM là t p h p các ngu n l c n (tacit

resources) có vai trò là ngu n l c chi

c (strategic resource) và ngu n l c ti m

ng l i th c nh tranh b n v ng c a t ch c. TQM là m t ngu n l c mà
ớc m t cách hoàn toàn, b i vì nó cho phép

i th c nh tranh không th bắ
ơ

vi c t o ra m

ặn vi c sao chép c

c l p mà có th

i th

(Powell, 1995).
Bên c nh nh ng nh n xét tích c c v vai trò c
nhi

i với t ch c, v n còn

m khác cho rằng: TQM không phù h p ng d ng trong ngành dịch v

khách s n (Lazari & Kanellopoulos, 2007), TQM không mang l i nhi u k t qu rõ r t
khi thị

ng có nhi u bi

ng (Lloréns Montes & ctg, 2003), hoặc TQM không th

giúp t ch c thích nghi với s bi

ng (Dooley & Flor, 1998). Ở nh ng

i c a thị

ã

góc nhìn khác, v n có r t nhi u nghiên c u th c nghi

W

khách s n t

ớng thị

&

ng vai trò c a

ng và k t qu ho

2 12 ;ng c a các

ớng thị

ng c a

t ch c (Yam & ctg, 2005; Santos & González, 2009) và các y u t thành ph n c a
TQM là nguyên nhân chính giúp xây d
&

2 1 ;

ng tích c

&

2

ng dịch v (Merlo & ctg, 2001;

1

ã

n các k t qu ho

c ch ng minh có

u ra c a t ch c qua các nghiên c u
2

th c nghi m c a Zhang (2000); Belén (2004);

2

i vì TQM

th hi n cho s tích h p t t c các ngu n l c và khía c nh qu n trị c a t ch c, nó có
ịnh c hi u su t và hi u qu trong m i k t qu

vai trò quy
v y

ã

u ra c a t ch c. Vì

c các h c gi nghiên c u trong t t c

ngành ngh khác nhau và

ng và

ó

m và ý ki n trái chi u. Vì v

n còn nh ng
ti p t

ó

ó

ỗi các
ó

nghiên c u v
n trị nói riêng, lu n án này ti p t c khai phá nh
thuy
TQM ớ

c làm rõ trong khung lý thuy
ò

1

m m lý
6


6

W
s

2 12

i ho

ch c cung c p dịch v

ng trong mng có tính c nh tranh r t kh c li t, ch t

u ki n tiên quy
giành

thu hút s tiêu dùng c


c l i th c nh tranh, các khách s n mu

ng k t qu ho

ng không ch

vi c c i thi n ch

n vi c c i thi n
ng c a dịch v , mà

h còn ph i thi t k dịch v c a mình sao cho có th
u ki n c

ịnh l i th c nh tranh trong ngành dịch v

quy

c a các t ch c nói chung và c a các khách s n nói riêng chính là nâng cao ch
dịch v

ng

c khách hàng.
Trong ngành s n xu t, ch

ng c a s n ph m có th dễ

ng

và ki m soát thông qua các s li u t quy trình s n xu t c th
ph m hỏ


b n, tu i th và các ch s

c s n xu t và cung c p thông qua quá

a khách hàng và nhân viên cung c p dịch v . Vì v y, t h p nh ng

nh n th

và s cam k t c

a s n ph

n ch t vô hình, các gói dịch v ch
ơ

l lỗi, t l s n

o kh

i với công vi c ph c v c a h chính

t cho ch

ng dịch v c a t ch c.
(Schneider, 1998; Johnson, 1996; Pugh & ctg, 2002). Khái ni m lý thuy
dịch v sẽ

c trình bày

các ph

Ngoài ra, kh
khi ph
cc

ơ
p ch

i mặt với thị

y bi

i th c

lý thuy

n t ch c c n ph i có m t ngu n
a gói dịch v m t

cách kịp th i và hi u qu

y, vi c có m

ch

ó

thị hi

ò

ng, các nhu c u c a khách hàng và chi n

nắm bắ

c nh tranh. M t dịch v

ới.

ng dịch v t t c a t ch c v

i liên t c d

ng dịch v

ng

ng dịch v t

u ki n c n trong vi c gi

ó

ơ

ng với
c l i th

, mà nó còn ph i phù h p với

u ki n tiêu dùng c a khách hàng. Vì v y, t ch c c n ph i hi u rõ các

nhu c
dịch v . Khi h i t

ng xuyên c a khác
c c ch

không ng ng c i ti n ch

ng

ng và s thu hút khách hàng c a gói dịch v , t


7

ó

ch c mớ

cc

u ki n c

kinh doanh. Vì v y, m

c s thành công trong ho

c không th thi u khi t ch c mu n gi


c nh tranh trong th i bu i hi
thuy t ph

ớng thị

ng

c l i th

-

m lý

c tìm hi u, nh n di n và ph n ng với các thông tin c a thị
y, trong lu n án này, hai y u t c

W

2 12

ã

c

n m t l n n a sẽ

ịnh trong ngành dịch v khách s n
thuyng dịch v

1.2 T nh h nh ngh n

1

t

n

c l i th c
c nh n di n và ki m

ng thông qua hai khái ni m lý

ớng thị

n

1 2 1 T nh h nh ngh n

gi

ng.

n

n n

nướ ng
2 4
ã
ã


ó

ó 4
ã


ã

ó óó


2

ơ

W

2 12

ã
ó

ó
ò ã
4


8
ó

ó

ó

ó

ò
ó

3D

2

2

ó

ò

ã


ẽ ó

ơ

ơã


ó


4

2

ã
ó1


ó
ơ

ò

ơ

ơ

ó
5P

P

W

2ơ


9


ó
ơ

ãẽ óó ẽó

6

A

2

1


ó


ó ó
ã
TQM


ó

1 2 2 T nh h nh ngh n
1ng nướ


2


ó4


ó

2

(2) T

ã

12

ơơ

ó
ò

ơ
ơ

10

ơ
32 11

ò
(4)2


ã

ó

ó
ơ

ơ
ã


óó
ơ

(5) Tác gi Hà Thanh H i (2012), vớ

c c nh tranh c a các

khách s n Vi t Nam trong th i gian tớ

ã

c các y u t c u

c c nh tranh c a các khách s n Vi t Nam bao g m: nhóm các y u t
ngu n l c bên trong, nhóm các y u t
n

c liên k t quan h

c s d ng ngu n l c (Các y u t thu

Trong nghiên c u này, tác gi

ng c nh tranh c a Porter)

ặc bi t nh n m nh nhóm y u t

c

m mới so với các nghiên c

ớc. Tuy nhiên,

liên k t quan h
ơ

i tác,

ơ

n, tác gi ch s d

ơ


11

gi

ơ

ó
ơ

y utng s
ó

ị trí quan tr ng c a t ng

bỏ m t nh ng y u t mới mà trong quá trình

nghiên c u khám phá sẽ phát hi

c.


(6

ã

-

ơ

2 1


ơó

t

m
ơ

ã


ó

ã


ó
;
ã

ã
ó

ó
óó ị ắóó


12

n h

1.3
1 1

ngh n

nh h ng
S

ng ngh n
1

c

a m t doanh nghi
hoặc ít nh t là g

t n t i trong thị
nh tranh t

F

ng vớ
&

u ki n là c nh tranh t do

2

óc a m t doanh nghi
trong m t ti n trình thịc nh tranh

ị th t b i hoặc phá s n

ng bao g m hai thành ph n sau: Thứ nhất là theo ti n trình

ng (vertical component) là kh

ch ng tỏ

c vị th c a mình gi a các bên

liên quan trong ti n trình thị

p (suppliers) hoặc khách hàng

doanh nghi

y, theo chi u thẳ

ng c a ti n trình thị

ng, m t doanh nghi p có th là khách hàng c a các doanh nghi
th
n ib

i tác khác. Vì v y, doanh nghi p c n ph i th hi n
c vị th và vai trò quan tr ng c a mình với t t c

ng và khách hàng doanh nghi
sau lo i bỏ khỏi ti n trình thị
nghi

ng

i tác

c phía cung
ớc và phía

tránh bị

ng. Với góc nhìn này, s c nh tranh c a m t doanh

c t o ra t chuỗi giá trị (value chain) c a nó cung c p cho thị

xu t phát t các ngu n l c và kh

a doanh nghi p (Hubbard & ctg, 2008). Th

hai là s c nh tranh theo ti n trình ngang (horizontal component) c a thị
v ng c a doanh nghi

ớc nh ng s

ng c

tr c ti p, gián ti p hoặc bên th

chí VRIN (có giá trị, hi m, không th bắ
c c nh tranh d
ó

i th c nh tranh

ng, các ngu n l c theo tiêu
ớc hoàn toàn, không th thay th )


ớng thị

Kohli, 1990). Tóm l i, mặc dù s c nh tranh c a doanh nghi
gi nghiên c u

ng, là kh

ng kinh doanh. Với

cách ti p c n này, s c nh tranh d

(Barney, 1991), hoặ

ng mà

ng (Jaworski &
c r t nhi u các h c

n nay có ba cách ti p c n ph

bi n nh t là: lý thuy t v ngu n l c (resource based view), lý thuy t v
(competence based view) và lý thuy t v tri th c (knowledge based view).

c


13;1
Youseff ã ị

6

t tri t lý t ng quát, với m

c

t qua nhu c u c a các khách hàng bên trong và bên ngoài bằng cách t o nên m t
ó

và th u hi u rõ ràng t m quan tr ng chi
ịnh

vng (Youseff, 1994c)

P

u vào (Input), x

u ra
ó

trình bày rõ nét nh t v vai trò c a TQM trong t ch

thẳ

ng c a TQM tham chi

t ch c, bắt ngu n t

ã

t trong t t c b ph n c a t ch

d ng lý thuy t IPO - lý thuy t v

O

c c a ch

u cam k t

a Youseff, TQM không nh ng là m t tri t lý v n hành, mà còn
ó

là m t n
s

ã

ch c mà t t c các nhân viên, phòng ban và các c

ã

n ch

ng là v

chung c a m
ã

o c p cao nh

m v khác nhau. Ví d

v t m nhìn, s cam k

i chi

ã

ã

c, và h c hỏi t ch c. K ti p theo xu ng,

nhóm, c i ti n quá trình, c i ti n ch

các ch

th , gi i quy t các v

ng, c i ti n quá trình làm vi c và

và h c hỏy, theo chi u thẳng

a t ch c, nó là h


vô t t c các thành viên

c

u ra. Hay nói cách khác, chi u thẳ
ơ

nhau làm vi

ẻ, c u thành nên h


ng có th

n m c tiêu chính là vi c tích h p các

tài s n và ngu n l c c a t ch c trong quá trình chuy n bi n k t qu
qu

ng

c hỏi. Cu i cùng, các nhân viên còn

n vi c th c thi các ho
ó

ng c a

o c p cao có ch

o c p trung sẽ chịu trách nhi m v các nhi m v c th , v vi c ho

l i c a t ch

i trong

o c p trung và

t ng nhân viên c a t ng phòng ban c th . T ng c p b c trong chi u thẳ
TQM có t ng ch

u

u vào thành k t

c p TQM là t p h p c a các giá trị

ng chung cho t ch

y t ch c cùng

n k t qu cu i cùng là quá trình x lý (Process) c a t ch c

- thành ph n quan tr ng nh t trong h quy chi u ngang c a TQM.


14

Hình 1.1: Khung lý thuy t TQM c a Youseff (1996)
Chi u ngang c a khung lý thuy t v TQM s d ng lý thuy
vi c t ch c s d ng nh ng ngu n l c và tài s
công ngh , nguyên v t li
ng, và các m i quan h

u ra là s n ph m, ị

y, n

c c a t ch

ng chi u ngang khung lý thuy


ớng thị

ng c a doanh nghi
ch c trong quá trình x lý,
ng nhanh chóng, nhằvào khung lý thuy t c a Youseff

c v s th u hi u và ph n ng với thị

trung gian c

ch t

c a các bên liên quan thông qua quá trình x

(1996), thì k t qu c a TQM theo chi
ã

n

i, trang thi t bị,

t o thành v t li

(transformation pr

2 12

PO

ó ó

ng. Tác gi Wang
tìm hi u thành công vai trò

ng trong m i liên h gi a TQM và k t qu ho t
ó

p các ngu n l c n c a t
t ch c ó kh

n bi t và thích nghi với thị

ng k t qu ho

c l i th c nh

y, vi c k th a lý thuy t IPO t khung

c a Youseff (1996) theo

tranh.

chi

ã

c Wang

(2012) khám phá thành công. Tuy nhiên, chi u


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×