Tải bản đầy đủ

Chuong 9 ra quyet dinh

Chương 9

RA QUYẾT ĐỊNH
“Thế giới chính là những gì bạn nghĩ về nó. Vì
vậy, hãy nghĩ về nó khác đi và cuộc sống của bạn sẽ
thay đổi"


NỘI DUNG CHÍNH
 Khái niệm và đặc điểm của ra quyết định

 Các bước của quá trình ra quyết định
 Kỹ thuật ra quyết định
 Ra quyết định cá nhân và ra quyết định tập thể


KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA RA
QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
Khái niệm
Quyết định trong quản trị là hành vi sáng tạo của
chủ thể quản lý nhằm định ra chương trình tính

chất hoạt động của cả hệ thống trong một khoảng
thời gian, không gian nhất định.

Quyết định quản trị là phương án hợp lý nhất
trong các phương án có thể, để xử lý vấn đề theo
mục tiêu và những điều kiện, môi trường của hệ
thống trong hiện tại và tương lai.


KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA RA
QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
Đặc điểm của quyết định quản trị
 Các quyết định quản trị trực tiếp hướng tới tập thể.
 Các quyết định đề ra khi vấn đề đã chín muồi
 Quyết định quản trị liên quan đến việc xử lý thông tin.
 Các tiêu chuẩn và nguyên tắc ra quyết định được xây dựng
trên cơ sở hiểu biết tính quy luật khách quan của sự vận động
và phát triển của hệ thống quản trị.
 Việc ra quyết định là một hành động quan trọng nhất của
quản trị.


KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA RA
QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
Chức năng của quyết định quản trị
 Chức năng định hướng

 Đảm bảo trong quá trình xác định nguồn lực
 Phối hợp khi xác định vị trí các bộ phận khác nhau

 Chức năng cưỡng bức, động viên, tạo động lực.


KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA RA
QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
Phân loại quyết định quản trị
 Phân loại theo thời gian thực hiện quyết định
 Dài hạn
 Trung hạn
 Ngắn hạn Phân loại theo tính chất của vấn đề cần ra
quyết định
 Quyết định chuẩn tắc
 Quyết định không chuẩn tắc


2. QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ
 Phân loại theo mức độ tổng quát hay chi tiết
của vấn đề ra quyết định
 Quyết định chiến lược
 Quyết định chiến thuật
 Quyết định tác nghiệp

 Phân loại theo phạm vị điều chỉnh của quyết
định
 Quyết định toàn cục
 Quyết định bộ phận


2. QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ
 Phân loại cơ quan ra quyết định
 Quyết định quản lý nhà nước do các cơ quan quản lý
nhà nước ban hành

 Quyết định quản lý của các tổ chức

 Phân loại theo số người ra quyết định
 Quyết định tập thể là quyết định do tập thể có thẩm
quyền đưa ra, trên cơ sở biểu quyết.
 Quyết định cá nhân là quyết định do một người đưa ra
trong phạm vi thẩm quyền.


2. QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ
Yêu cầu đối với quyết định quản trị
 Yêu cầu về tính hợp pháp
 Yêu cầu về tính khoa học
 Yêu cầu về tính hệ thống (tính thống nhất)
 Yêu cầu về tính tối ưu
 Yêu cầu về tính linh hoạt
 Yêu cầu về tính cô đọng, dễ hiểu

 Yêu cầu về tính thời gian, đối tượng thực hiện
và chủ thể chịu trách nhiệm tổ chức thực thi.


2. QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ
Căn cứ ra quyết định
 Hệ thống mục đích và mục tiêu của hệ thống
kinh tế - xã hội.
 Môi trường ra quyết định
 Hệ thống pháp luật
 Nguồn lực có được của hệ thống


CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH
RA QUYẾT ĐỊNH
Các bước của quá trình ra quyết định là trình tự thực hiện các
hoạt động nhằm đưa ra và thực hiện quyết định, bao gồm:
1. Xác định vấn đề

2. Xác định mục tiêu
3. Nhận dạng các ràng buộc
4. Hình thành phương án
5. Đánh giá phương án
6. Lựa chọn phương án


PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT
RA QUYẾT ĐỊNH
Phương pháp ra quyết định quản lý
 Điều tra nghiên cứu
 Dự báo khoa học
 Phương pháp chuyên gia
 Phương pháp phân tích toán học

 Phương pháp nghiên cứu khả thi
Phương pháp ra quyết định dựa vào trực giác
 Phương pháp cây quyết định


PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT
RA QUYẾT ĐỊNH
Kỹ thuật ra quyết định

1. Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn
2. Ra quyết định trong trường hợp có rủi ro

3. Ra quyết định trong trường hợp không chắc
chắn


RA QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN VÀ
RA QUYẾT ĐỊNH TẬP THỂ
Ra quyết định cá nhân
Là phương pháp ra quyết định dựa trên cơ sở kiến
thức và kinh nghiệm của cá nhân nhà quản trị.


RA QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN VÀ
RA QUYẾT ĐỊNH TẬP THỂ
Ra quyết định tập thể
Là phương pháp ra quyết định trong đó người lãnh
đạo không chỉ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm
của cá nhân mình mà còn dựa vào kiến thức, kinh
nghiệm của tập thể để đưa ra quyết định và chịu
trách nhiệm về quyết định được đưa ra.


RA QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN VÀ
RA QUYẾT ĐỊNH TẬP THỂ
Kỹ thuật ra quyết định tập thể
- Kỹ thuật động não
- Kỹ thuật nhóm danh nghia
- Kỹ thuật Delphi.


KẾT LUẬN

 Quyết định là sản phẩm trí tuệ và sáng tạo của nhà

quản lý.
 Ra quyết định phải theo quy trình khoa học.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×