Tải bản đầy đủ

qqqqChuong 6 lanh dao

Chương 6

LÃNH ĐẠO


LÃNH ĐẠO…

Lãnh đạo: Sự kết hợp giữa
Trái tim và Khối óc
Không có hàng giả


LÃNH ĐẠO…
 Lãnh đạo là quá trình
gây ảnh hưởng và tạo ra
môi trường làm việc
thuận lợi để đạt được
mục tiêu của tổ chức

Lãnh đạo khiến cho người khác
đi theo một cách vui vẻ tư tin,

nếu không sẽ chỉ là người đi bộ


LÃNH ĐẠO…

Khả năng lãnh đạo phát
triển nhờ các mối quan hệ
tốt chức không phải vì các
qui định

Mọi người nói và
nhắc đến nhà lãnh
đạo chứ không ai
nhắc đến nhà quản


Nếu chỉ dựa vào quyền
hạn thì bạn chỉ có thể
quản lý và sẽ gặp khó
khăn khi làm việc với
những bộ phận khác


Tại sao cần có lãnh đạo?
 Môi trường kinh doanh thay đổi
 Cạnh tranh tăng - nguồn lực có
hạn
 Toàn cầu hóa và hội nhập diễn
ra nhanh chóng
 Vai trò và nhu cầu của con người
thay đổi
 Trỡnh độ quản lý và trỡnh độ
dân trí tăng cao


Tại sao cần có lãnh đạo?
 Các quá trình tái cơ cấu, liên kết
sáp nhập, đổi mới công nghệ và
quản lý


 Phần thưởng cho các công ty lãnh
đạo tốt và sự trừng phạt với các
công ty lãnh đạo kém
 Nhân viên không hài lòng với
chất lượng lãnh đạo
 Các nhà lãnh đạo có xu hướng bị
mất việc ngày càng tăng cao.


Tại sao cần có lãnh đạo?

 Mọi thành bại của tổ chức đều do lãnh đạo.
 Đa số mọi người muốn tìm kiếm một ngoại lệ thành
công thay vì phấn đấu.
 Bạn không thể tạo ra năng suất làm việc cao hơn

năng lực lãnh đạo.
 Chìa khoá để thành công là khả năng lãnh đạo
người khác đi tới thành công.


Tại sao cần có lãnh đạo?

“99% nhân viên muốn làm
tốt công việc của mình.
Những gì họ làm đơn giản
chỉ là sự phản ánh những gì
mà cấp trên của họ đang

làm”

“Thưa ngài nếu toàn
đội đang có vấn đề thì
chúng tôi sẽ đi kiếm
một huấn luyện viên
mới”


NỘI DUNG CHÍNH

• Nội dung 1: Quan niệm về lãnh đạo

• Nội dung 2: Các lý thuyết về lãnh đạo


QUAN NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo là một hoạt động gây ảnh hưởng đến con
người, nhằm làm cho họ phấn đấu một cách tự nguyện
cho những mục tiêu của nhóm. (George R. Terry)
Lãnh đạo là ảnh hưởng lên nhân cách được thực hiện

trong các tình huống và được định hướng thông qua quá
trình giao tiếp nhằm đạt được mục đích chung hoặc
mục đích chuyên biệt. (Robert Tannenbalon, Fred
Massarik)


QUAN NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO
Một số quan niệm về lãnh đạo:

“quyền lực và vai trò của
một nhà lãnh đạo là giải
phóng mọi tiềm năng của
nhân viên họ để làm việc
theo định hướng đã thống
nhất”

Richard O. Brajer
CEO của Liposcience


QUAN NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO

“Nhà lãnh đạo hiệu quả
biết giảm lòng tự trọng để
khuyến khích khả năng tư
tin của những người khác”

“Tôi thấy cần thiết để nhân
viên tự thử nghiệm và
chứng tỏ bản thân”
“Out of sight, but not out of mind”


QUAN NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO

… không

chỉ đơn thuần là khả năng lôi cuốn người

khác mà đôi khi chỉ là sự mị dân….
Lãnh đạo là nâng tầm nhìn của con người lên một mức cao hơn,
đưa việc thực hiện đạt tới một tiêu chuẩn cao hơn, và phát triển
tính cách con người vượt qua những giới hạn thông thường.
(Peter Drucker)


KHÁI NIỆM, VAI TRÒ
CỦA LÃNH ĐẠO
Khái niệm lãnh đạo:
Lãnh đạo là khả năng gây ảnh hưởng và
truyền cảm hứng nhằm nâng tầm nhìn của con
người lên mức cao hơn, đưa việc thực hiện công
việc đạt tới một tiêu chuẩn cao hơn, và phát triển
tính cách của con người vượt qua những giới hạn
thông thường


KHÁI NIỆM, VAI TRÒ
CỦA LÃNH ĐẠO
LÃNH ĐẠO và QUẢN TRỊ

Lãnh đạo tập trung vào
Hiệu lực (Effectiveness)
Mục tiêu lâu dài
Con người và chất lượng
Phát triển một tầm nhìn được chia
sẻ.
Điều chỉnh con người và tầm
nhìn
Lôi kéo làm việc nhóm
Thúc đẩy và hỗ trợ
Lãnh đạo giỏi là làm đúng việc
cần thiết.


Quản trị tập trung vào
Hiệu quả (Efficiency)
Những thành tựu gần nhất
Khuôn khổ căn bản
Lập kế hoạch và ngân sách

 Tổ chức (công việc và nguồn
lực)
 Hành pháp
 Giám sát
 Quản lý giỏi là làm các công
việc đúng cách.


KHÁI NIỆM, VAI TRÒ
CỦA LÃNH ĐẠO
Nhà lãnh đạo và Nhà quản trị


Nhà quản trị
Cai quản và sao chép
Duy trì
Tập trung vào hệ thống và cơ cấu
Dựa vào quyền kiểm soát
Tầm nhìn ngắn hạn, tập trung vào
điểm mấu chốt
Đạt câu hỏi như thế nào, khi nào
Chấp nhận giữa nguyen hiện trạng
Là người kiểu truyền thống
Làm tốt mọi việcNhà lãnh đạo
Đổi mới và sáng tạo
Phát triển
Tập trung vào con người
Tạo sự tin cậy
Tầm nhìn dài hạn, tập trung vào
tương lai
Đặt câu hỏi cái gì, tại sao
Thử thách thay đổi hiện trạng
Làm chủ con người
Làm tốt những việc cần làm


KHÁI NIỆM, VAI TRÒ
CỦA LÃNH ĐẠO
NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ NHÀ QUẢN LÝ


KHÁI NIỆM, VAI TRÒ
CỦA LÃNH ĐẠO
Đảm bảo mọi
người hoàn thành
công việc
- Nhà Quản trị -

Làm cho mọi
người làm việc tốt
hơn
- Nhà Lãnh đạo -


VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO

1. Lãnh đạo là dẫn đường, chỉ lối cho tổ chức
2. Lãnh đạo là tập hợp lực lượng xung quanh minh để

thực thi sứ mệnh của tổ chức.


VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO
Nhà lãnh đạo

Xây dựng cầu nối


Giữa con ngườiGiữa các ý tưởngGiữa các cơ hội


CÁC YẾU TỔ CẤU THÀNH
LÃNH ĐẠO
1. Khả năng hiểu được con người với những động cơ
thúc đẩy khác nhau ở những thời gian khác nhau và
trong những hoàn cảnh khác nhau.
2. Khả năng khích lệ, lôi cuốn.
3. Khả năng thiết kế và duy trì môi trường để thực
hiện nhiệm vụ.


NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Kỹ
năng
(Skills)

Năng
lực
(Capabili
ties)

Thái độ
(Attitude
s)

Kiến
thức
(Knowle
dge)


CÁC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
CƠ BẢN
1. Tầm nhìn chiến lược và sự nhất quán

2. Sự tận tâm, động viên khuyến khích
3. Sẵn sàng tiếp nhận thông tin

4. Phân quyền và ủy quyền
5. Năng lực gây ảnh hưởng
6. Năng lực giao tiếp và khôn khéo chính trị
7. Năng lực ra quyết định.


CÁC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
CƠ BẢN
Quan điểm của Warren Bennis về nhóm năng lực LĐ

Quản lý
bằng sự
chú ý

Quản lý
bằng
ý nghĩa

Quản lý
bằng
uy tín

Quản lý
bằng
gương mẫu

Phân loại 4 nhóm năng lực trong 90 nhà lãnh đạo


CÁC LÝ THUYẾT VỀ LÃNH ĐẠO

Tiếp cận theo năng lực
Tiếp cận theo hành vi

Tiếp cận theo tình huống


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×