Tải bản đầy đủ

Chuong 2 lich su cac hoc thuyet QT

Chương 2

HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ
Người đồng hành: TS. Phạm Việt Thắng
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Học thuyết quản trị
Bối
cảnh
lịch sử

Adam
Smith
(1776)

Cách
mạng
KHCN
(TK
18- 19)


QT
bằng
phương
pháp
khoa
học
F.W.
Taylor

QT bằng
phương
pháp
hành
chính

Henry
Fayol

QT
hành vi

Hiệu ứng
Hawthorn

McGregor

QT định
lượng

QT
theo
quá
trình

Tiếp
cận hệ
thốngLÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC
* Taylor (1856-1915):
Con người là cái máy phải hành động, tuân thủ nghiêm
ngặt theo chỉ dẫn, quản lý của đốc công.
 Bản chất con người: lười biếng, luôn trốn việc khi có
thể.
 Ông chủ trương:
-

Chia nhỏ công việc ra những công đoạn.

-

Tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

-

Cải tiến công cụ và tổ chức lao động hợp lý.

-

Đưa ra định mức LĐ để nâng cao NSLĐ.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC
Taylor đề ra 4 nguyên tắc quản trị:
- Chủ phải thạo việc: nhà quản lý, đốc công phải thành thạo
công việc quản lý có khoa học.

- Lựa chọn, huấn luyện và đào tạo người lao động theo hướng
chuyên môn hóa để đảm nhận công việc.

- Chủ phải gương mẫu và hợp tác: tác phong làm việc công
nghiệp khẩn trương, khoa học, hiệu quả.
- Phân chia công bằng công việc và trách nhiệm; Đề cao kỷ

luật, kèm theo khuyến khích xứng đáng.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC

* Taylor (1856-1915)
Ưu điểm:
- Cải thiện NSLĐ.
- Thúc đẩy ứng dụng phân tích công việc 1 cách khoa học.
- Phát triển trả lương theo thành tích.

 Hạn chế:
- Giả thiết về động cơ quá đơn giản: “tiền”.

- Coi con người như máy móc.
- Không quan tâm đến mối quan hệ tổ chức và môi trường.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH
* Henry Fayol (1841-1925):
Fayol là người đầu tiên nghiên cứu và đưa ra 5 chức năng
của quản trị:

+ Kế hoạch.
+ Tổ chức.
+ Chỉ huy, lãnh đạo (điều hành).
+ Kiểm tra.
+ Điều chỉnh.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

* Henry Fayol (1841-1925):
-

Tập trung trực tiếp vào tất cả các hoạt động của

các nhà quản trị.
- Đề cao nguyên tắc phân công lao động, thiết lập

cơ cấu tổ chức, quy chế lao động cụ thể, rõ ràng.
- Trọng tâm của lý thuyết quản trị kiểu hành chính

là nhà quản trị.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH
Các nguyên tắc của Henry Fayol:
1. Chuyên môn hóa/phân công hóa lao động
2. Lãnh đạo đi kèm trách nhiệm tương ứng
3. Kỷ luật
4. Thống nhất lệnh/ chỉ huy
5. Thống nhất lãnh đạo
6. Lợi ích chung cần đặt lên trên hết
7. Thù lao


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH
Các nguyên tắc của Henry Fayol:
8. Tập trung hóa
9. ”Xích lãnh đạo”
10. Trật tự
11. Công bằng
12. Tính ổn định trong thời gian đảm nhận vị trí
13. Sáng kiến
14. Tinh thần đoàn kết


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH
* Henry Fayol (1841-1925):
 Ưu điểm:

 Coi quản trị là 1 nghề.

 Giúp các nhà quản trị có cách nhìn bao quát về các

hoạt động quản trị tổ chức.
 Hạn chế:

Các tư tưởng được thiết lập trong một tổ chức ổn
định, hệ thống vẫn bị đóng kín.


 Quan điểm quản trị cứng rắn.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH VI
Elton Mayo (1880 - 1949)
Một loạt những thí nghiệm được thực hiện tại Công ty Western
Electric từ năm 1927 đến 1932


Những nghiên cứu ở Hawthorne: thay đổi điều kiện làm việc
để quan sát sự thay đổi của NSLĐ của công nhân


Thí nghiệm của Elton Mayo
Công nhân nhà
máy dệt
Philadenphia

Tỉ lệ công nhân
thay đổi nơi làm
việc là 250%
Nghỉ
giải lao
giữa ca

Tỉ lệ giảm còn 5%
Chế độ nghỉ giải lao giữa ca đã giảm bớt tâm lý bi quan của công nhân
 nâng cao tinh thần làm việc và năng suất lao động


Thí nghiệm ánh sáng

Ánh
sáng
giảm
dần

Sản lượng vẫn tiếp
tục tăng
Ánh sáng nơi làm việc không gây ảnh hưởng đến năng
suất


Thí nghiệm các điều kiện khác

Các điều kiện
được cải thiện:
nghỉ giải lao,
uống café,...

Các điều kiện
bình thường

NHÓM 1

NHÓM 2

Sản lượng vẫn tăng
Các điều kiện làm việc không có hoặc có ít quan hệ với
năng suất


Thí nghiệm của Elton Mayo
Sự gia tăng năng suất không phụ
thuộc vào các nguyên nhân vật chất

“Khi những công nhân có sự chú ý
đặc biệt thì năng suất sẽ tăng lên bất
kể các điều kiện làm việc có thay đổi
hay không”
Tại sao với sự chú ý đặc biệt và thiết
lập các mối quan hệ nhóm mà có thể
làm sản sinh ra những phản ứng mạnh
mẽ như vậy?


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH VI


Hiệu ứng Hawthorne

 Khi các nhà quản trị chú trọng đặc biệt đến công nhân,
NSLĐ thay đổi bất kể điều kiện làm việc có thay đổi hay
không.
 Làm tăng sự quan tâm đến nhân tố con người.
 Làm thay đổi quan điểm đương thời coi con người như

máy móc.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH VI
Douglas Mc Gregor (1906 – 1964)
Thuyết X
- Con người không thích làm
việc, ít khát vọng.
- Tìm cách trốn việc, lảng tránh
công việc.
- Khi làm việc phải giám sát chặt
chẽ.

- Con người muốn bị điều khiển.

Thuyết Y

- Làm việc là 1 bản năng như vui
chơi, giải trí.
- Mỗi người đều tự điều khiển,
kiểm soát bản thân.
- Con người sẽ gắn bó với tổ chức
nếu được khen ngợi, thưởng xứng
đáng, kịp thời.
- Con người có óc sáng tạo, khéo
léo.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HÀNH VI
Douglas. Mc Gregor (1906 – 1964)


Ưu điểm:

- Rất chú trọng tới con người cả về vật chất và tinh thần.

- Các nhà lãnh đạo phải nắm bắt tâm lý nhân viên.
- Tập thể có tác động rất lớn đến người lao động.


Hạn chế:

- Quá chú trọng đến yếu tố tình cảm.
- Quan niệm đơn giản : khi nhân viên hạnh phúc, NSLĐ sẽ

cao hơn.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ ĐỊNH LƯỢNG
- Nội dung:
+ Trọng tâm chủ yếu để phục vụ cho việc ra quyết định
+ Sự lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn kinh tế
+ Sử dụng mô hình toán học để tìm ra các giải pháp tối ưu
+ Máy điện toán giữ vai trò rất quan trọng
Ưu điểm:
 Phát triển các phương pháp toán để giải quyết các bài toán quản trị.
 Giúp nhà quản trị tìm ra các phương án tối ưu.
 Hạn chế:
• Không phải yếu tố nào cũng lượng hóa được.
• Việc xử lý các số liệu phức tạp.
• Các nhà quản trị khó tiếp cận vì mang tính kỹ thuật cao.
• Không phù hợp với các quyết định sáng tạo.


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
THEO QUÁ TRÌNH

HOẠCH
ĐỊNH

TỔ CHỨC

LÃNH
ĐẠO

PHẢN HỒI

KIỂM
SOÁT


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
THEO QUÁ TRÌNH
 Khách hàng là trọng tâm của mọi hoạt động
 Cần liên kết, thống nhất từng thao tác, hoạt

động riêng rẽ thành các hoạt động chung
nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu riêng của từng

khách hàng cụ thể.


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỆ THỐNG

Quá trình
chuyển hoá
• NVL
• Nhân lực
• Vốn…

Đầu vào

• Hoạt động của
nhân viên
• Hoạt động quản trị
• Các phương pháp
và công nghệ sản
xuất

• Hàng hoá & dịch
vụ
• Các chỉ tiêu tài
chính…

Đầu ra

Quan điểm tổ chức là 1 hệ thống mở


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỆ THỐNG
 Cần phối hợp các bộ phận của tổ chức để đạt được

hiệu quả trong hoạt động.
 Các quyết định và hành động được thực hiện trong 1

lĩnh vực của tổ chức sẽ có ảnh hưởng đến các lĩnh
vực còn lại của tổ chức.
 Mỗi tổ chức luôn phải thích nghi với sự thay đổi của

môi trường.


KẾT LUẬN
 Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, khoa học đòi

hỏi tính khách quan, nghệ thuật đòi hỏi phải sáng tạo.
 Đông hay Tây cái gì phù hợp thì nên tiếp thu và sử dụng

để đạt hiệu quả quản trị.


QUẢN TRỊ HỌC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×