Tải bản đầy đủ

Tư tưởng HCM về con người trong công cuộc chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng HCM
bởi Hang Le Thu

Ngày Nộ p: 23-thg 11-2018 08:50SA (UT C+0700)
ID Bài Nộ p: 1043671123
T ên T ập tin: t_t_ng_hcm.docx (15.86K)
Đếm từ: 4247
Đếm ký tự: 14813


Tư tưởng HCM
BÁO CÁO ĐỘC SÁNG

19

%

CHỈ SỐ T ƯƠNG
ĐỒNG

%

23%

7%

NGUỒN INT ERNET

ẤN PHẨM XUẤT BẢN

BÀI CỦA HỌC SINH

NGUỒN CHÍNH

1
2
3

15%

Hanoi Pedagogycal University 2
Xuất bản

3%

Submitted to Hanoi National University
Bài của Học sinh

Submitted to National Economics University
Bài của Học sinhLoại trừ T rích dẫn

Mở

Loại trừ mục lục tham
khảo

Mở

Loại trừ trùng khớp

< 1%

1%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×