Tải bản đầy đủ

To trinh xin kinh phi

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN THCS LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
(V/v xin kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội chi đoàn)
Kính gửi :

- BGH trường THCS Lê Quý Đôn.
- Bộ phận tài vụ kế toán trường THCS Lê Quý Đôn.
Tôi tên là : Phạm Hồng Thế – Bí thư chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn khóa XI nhiệm kì
2011 – 2012.
Thực hiện theo bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Nhằm đánh giá các
hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kiện toàn trong BCH trong nhiệm kỳ mới.
Nay BCH chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức đại hội nhiệm kỳ XII năm học 2012 - 2013, do
nguồn kinh phí tổ chức đại hội tương đối lớn cụ thể như sau:
1, Tiền mua nước, tặng quà cho liên đội:
300.000đ
2, Tiền chụp hình 10 tấm x 20.000:

200.000đ
3, Tiền trang trí:
200.000đ
4, Hỗ trợ chi cho 15 đại biểu Đại hội có danh sách kèm theo theo:
1.500.000đ
Tổng kinh phí:
2.200.000đ
(Hai triệu hai trăm nghìn đồng)
Nhưng nguồn kinh phí Đoàn còn rất hạn chế vì đầu năm học. Vậy BCH Chi đoàn kính mong BGH
nhà trường, bộ phận tài vụ kế toán xem xét hỗ trợ cho Chi đoàn số tiền là 500.000đ (năm trăm nghìn
đồng) để tổ chức đại hội.
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đở của BGH nhà trường, bộ phận tài vụ kế toán để đại hội
được tổ chức thành công.
Xin chân thành cảm ơn!
Ea Drăng ngày 13 tháng 9 năm
2012
Duyệt của BGH nhà trường
Duyệt của kế toán
TM BCH chi đoàn
Bí thư

Phạm Hồng Thế


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN THCS LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
(V/v xin kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội chi đoàn)
Kính gửi :

- Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn.
- BGH trường THCS Lê Quý Đôn.
Tôi tên là : Phạm Hồng Thế – Bí thư chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn khóa XI nhiệm kì
2011 – 2012.
Thực hiện theo bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Nhằm đánh giá các
hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kiện toàn trong BCH trong nhiệm kỳ mới.


Nay BCH chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức đại hội nhiệm kỳ XII năm học 2012 - 2013, do
nguồn kinh phí tổ chức đại hội tương đối lớn cụ thể như sau:
1, Tiền mua nước, tặng quà cho liên đội:
300.000đ
2, Tiền chụp hình 10 tấm x 20.000:
200.000đ
3, Tiền trang trí:
200.000đ
4, Hỗ trợ chi cho 15 đại biểu Đại hội có danh sách kèm theo theo:
1.500.000đ
(Làm việc ngoài giờ – ngày chủ nhật:25/9/2011)
Tổng kinh phí:
2.200.000đ
(Hai triệu hai trăm nghìn đồng)
Nhưng nguồn kinh phí Đoàn còn rất hạn chế vì đầu năm học. Vậy BCH Chi đoàn kính mong Ban
đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn. BGH nhà trường, xem xét hỗ trợ cho Chi
đoàn số tiền là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) để tổ chức đại hội.
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đở của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS
Lê Quý Đôn, BGH nhà trường, để đại hội được tổ chức thành công.
Xin chân thành cảm ơn!
Ea Drăng ngày 13 tháng 9 năm 2012
Ý kiến của BGH nhà trường
TM BCH chi đoàn
Bí thư

Phạm Hồng Thế
Ý kiến của BCH Hội Cha Mẹ Học SinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×