Tải bản đầy đủ

KE HOACH CHUYEN DE 2016 2017

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN DƯ
TỔ TOÁN

Số: 02/KH-TTTVD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Phú Ninh, 20 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016 - 2017
I/ Mục tiêu chung:
-

Nhằm trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất

lượng dạy và học, thực hiện phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu
phát triển giáo dục đào tạo trong tình hình mới, chú trọng việc dạy học cá thể, tổ chức các
hoạt động thực hành, rèn luyện kĩ năng, phát triển năng khiếu của học sinh, thực hiện đổi
mới quản lý, đổi mới toàn diện nhà trường, tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu, trao

đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học.
-

Củng cố, hệ thống lại các phương pháp giảng dạy mà giáo viên còn gặp nhiều

khó khăn.
-

Đổi mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt sử dụng máy tính

bỏ túi vào trong dạy học.
-

Đẩy mạnh việc dạy tích hợp các nội dung lồng ghép.

-

Thực hiện nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo để nâng cao năng lực của

bản thân mỗi giáo viên. Tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi, truyền đạt.
-

Hỗ trợ công tác quản lý giáo dục, giúp Tổ nắm bắt những khó khăn, tồn tại

trong giảng dạy. Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
1/ Mục tiêu:
-Thực hiện đổi mới, vận dụng phương pháp mới vào trong giảng dạy.
-Củng cố, hệ thống lại các phương pháp giảng dạy mà giáo viên còn gặp nhiều khó
khăn.
-Đổi mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học.
-Ngoài ra tổ chức thảo luận các nội dung có liên quan đến dạy và học, các nội
dung của cấp trên.
1


2/ Tên chuyên đề:
THỜI ĐỐI TƯỢNG
GHI CHÚ
GIAN
- Chuyên đề về Sử dụng máy tính 10/2016 Toàn thể giáo


casio để giải bài thi trắc nghiệm môn
viên trong Tổ
toán.

STT NỘI DUNG
1
2

- Chuyên đề về Phương pháp sử 10/2016 Toàn thể giáo
dụng phần mềm để xây dựng đề thi,
viên trong Tổ
đề kiểm tra trắc nghiệm môn toán
3/ Biện pháp thực hiện:
- Tổ chuyên môn họp thống nhất chuyên đề, chọn thống nhất phần lí thuyết (nội
dung cơ bản của chuyên đề, một số định hướng cơ bản)
- Tổ chức, phân công người dạy chuyên đề cho toàn Tổ tham dự.
- Thảo luận góp ý rút kinh nghiệm
- Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chuyên đề.
4/ Công tác hồ sơ :
- Các bước thực hiện chuyên đề ghi vào sổ biên bản của Tổ. (Bao gồm các

mục:Họp để chọn và xây dựng chuyên đề, biên bản góp ý tiết các dạy chuyên đề) .
II. Hội thảo :
1/ Nội dung hội thảo chuyên đề:
- Thảo luận các nội dung do các cấp tổ chức.
2/ Biện pháp thực hiện:
- Mỗi thành viên mượn 01 máy Casio fx 570 VN từ nhà trường.
- Tổ chức học tập và thảo luận tập trung theo tổ khối lớp. (Người thực hiện: Tổ
trưởng- Tổ phó- Đ/c Đặng Văn Tâm)
- Tổ chức học tập và thảo luận tập trung theo tổ khối lớp. Người thực hiện: Tổ
trưởng- Tổ phó- Đ/c Đặng Văn Tâm)

2


- Nội dụng thảo luận được ghi vào biên bản cấp tổ.
III. Kinh phí tổ chức thự hiện
- Phô to tài liệu: + Hướng dẫn sử sụng phần mềm MC MIC: 13 tập/13 giáo viên /
50 000 đ/1tập = 650 000đ
+ Hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx 570 VN.. : 13 tập/13
giáo viên/ 50 000đ/1tập = 650 000 ;
Các ví dụ minh họa thực hành: 13 tập/13 giáo viên/ 50 000 đ/1
tập = 650 000d;
- Hỗ trợ nghiên cứu chuẩn bị + báo cáo: 500 000đ
Tổng kinh phí: 2 450 000 đ.
- Nguồn kinh phí: Đề nghị nhà trường hỗ trợ từ nguồn chi cho hoạt động chuyên
môn.

Xét duyệt của Hiệu trưởng

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×