Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ

́H

U

NGÔ VĂN THANH

Ế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾHOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

KI

N


H

NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Mã số: 60340410

H

O
̣C

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ

Đ

ẠI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC

HUẾ 2018


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng:
Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được
sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Luận văn đã sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và đã được chỉ rõ

Ế

nguồn gốc.
tháng năm 2018

U

Quảng Bình, ngàyĐ

ẠI

H

O
̣C

KI

N

H́H

Tác giả

i

Ngô Văn Thanh


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, lời cảm ơn đầu tiên đặc biệt sâu sắc nhất tôi xin
gửi đến thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ
Tôi tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn .
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quí thầy (cô) giáo Trường Đại học
kinh tế Huế đã nhiệt tình giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình học tập và

Ế

nghiên cứu.

U

Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến các Lãnh đạo, đồng nghiệp ở Sở Tài chính,

́H

các Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan ở
Quảng Bình đã nhiệt tình cung cấp số liệu, tư vấn giúp đỡ tôi trong quá trìnhnghiên cứu, hoàn thành luận văn.

Luận văn là tổng hợp kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu kết hợp với

H

kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác và sự nỗ lực cố gắng của bản thân.

N

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện luận văn không thể tránh khỏi những khiếm

KI

khuyết, tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quí thầy (cô) và đồng

O
̣C

nghiệp để luận văn này được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cám ơn !

Quảng Bình, ngày

tháng năm 2018

Đ

ẠI

H

Tác giả

Ngô Văn Thanh

ii


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN
Học viên thực hiện: Ngô Văn Thanh
Lớp Cao học QLKT UD K17B1 (2016-2018), Trường ĐH Kinh tế Huế
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc
1.Tên đề tài: "Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh
Quảng Bình".

Ế

2. Tính cấp thiết của đề tài:

U

Phân cấp quản lý NSNN là trong một vấn đề căn bản trong tổ chức quản lý

́H

tài chính công. Trong những năm qua, công tác phân cấp NSNN ở tỉnh Quảng Bình
đã có những bước tiến đáng kể trong việc huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý,đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế, do phân cấp quản lý

H

ngân sách là một quá trình khó khăn, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan

N

và chủ quan. Do đó, cần tìm ra giải pháp phù hợp, góp phần hoàn thiện phân cấp

KI

quản lý NSNN tại tỉnh Quảng Bình.

3. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm có 3 chương:

O
̣C

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý ngân sách Nhà
nước.

H

Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước trên địa bàn

ẠI

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017.

Đ

Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách

Nhà Nước ở tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
4. Kết quả nghiên cứu của đề tài
- Về mặt lý luận: Luận án đã góp phần làm rõ tác động của phân cấp quản lý
NSNN đến quản trị nhà nước.
- Về mặt thực tiễn: Luận văn đã chỉ ra được những tồn tại và nguyên nhân
trong phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình và đề ra định
hướng, giải pháp thực hiện.

iii


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
Ký hiệu
DNNN

Nguyên Nghĩa
Doanh nghiệp nhà nước

2

ĐTXD

Đầu tư xây dựng

3

GTGT

Giá trị gia tăng

4

HĐND

Hội đồng nhân dân

5

NSNN

Ngân sách nhà nước

6

NSĐP

Ngân sách địa phương

7

NSTƯ

Ngân sách trung ương

8

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

9

UBND

Ủy ban nhân dân

10

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

11

QLNSNN

12

NŚH

U

Ế

STT
1

Quản lý ngân sách nhà nước

Đ

ẠI

H

O
̣C

KI

N

H

Ngân sách

iv


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii
TÓM LƯỢC LUẬN VĂN ....................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .................................................. iv
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ ix

Ế

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ..............................Error! Bookmark not defined.

U

PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1

́H

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ..........................................................................1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ...........................................................33. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU........................................................3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................................4

H

5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN .............................................................................5

N

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ

KI

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .......................................................................................6
1.1. Cơ sở lý luận về phân cấp quản lý ngân sách ......................................................6

O
̣C

1.1.1. Khái niệm và mục đích của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước..................6
1.1.2. Căn cứ, nguyên tắc và sự cần thiết phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.......8
Bookmark

not

ẠI

defined.

H

1.1.3. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nướcError!

Đ

1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến phân cấp quản lý ngân sáchError! Bookmark
not defined.
1.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá phân cấp quản lý ngân sáchError! Bookmark not
defined.
1.2. Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Ninh Bình, tỉnh
Quảng Trị và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Quảng Bình [30, 31]Error! Bookmark
not defined.
1.2.1. Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của tỉnh Ninh Bình ............... Error!

v


Bookmark not defined.
1.2.2. Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của tỉnh Quảng Trị ............... Error!
Bookmark not defined.
1.2.3. Bài học cho phân cấp quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình...... Error!
Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2015 – 2017............... Error!

Ế

Bookmark not defined.

U

2.1. Hệ thống tổ chức quản lý và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Quảng

́H

Bình ...........................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Bình và hệ thống ngân sáchnhà nước ...................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Về phân cấp quản lý kinh tế xã hội .................Error! Bookmark not defined.

H

2.1.3. Về năng lực quản lý của các cấp chính quyền; khả năng đảm bảo và hiệu quả

KI

Bookmark not defined.

N

của việc cung cấp các dịch vụ công của chính quyền nhà nước ở mỗi cấp ...... Error!

2.1.4. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng đến công tác

O
̣C

phân cấp quản lý NSNN ...........................................Error! Bookmark not defined.
2.2. Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại Quảng Bình giai đoạn

H

2015 - 2017 ...............................................................Error! Bookmark not defined.

ẠI

2.2.1. Tình hình phân cấp ban hành chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức ở địa

Đ

phương.......................................................................Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tại tỉnh Quảng Bình
...................................................................................Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Phân cấp quản lý thực hiện chu trình ngân sáchError!

Bookmark

not

defined.
2.2.4. Về phân cấp giám sát, thanh tra, kiểm toán ....Error! Bookmark not defined.
2.3. Đánh giá của các đối tượng điều tra, khảo sát về phân cấp quản lý ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ....................Error! Bookmark not defined.

vi


2.3.1. Đặc điểm mẫu điều tra, khảo sát .....................Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Đánh giá của các đối tượng khảo sát về công tác phân cấp quản lý NSNN tỉnh
Quảng Bình ...............................................................Error! Bookmark not defined.
2.4. Đánh giá tình hình phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại Quảng Bình giai
đoạn 2015-2017.........................................................Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Những kết quả đạt được ..................................Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân .......................Error! Bookmark not defined.

Ế

CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN

U

LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ

́H

NHỮNG NĂM TIẾP THEO.....................................Error! Bookmark not defined.
3.1. Quan điểm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình ......... Error!Bookmark not defined.

3.1.1. Phân cấp quản lý ngân sách địa phương phải đáp ứng những yêu cầu đổi mới

H

cơ chế quản lý kinh tế và cải cách hành chính ..........Error! Bookmark not defined.

N

3.1.2. Phân cấp quản lý ngân sách địa phương phải phù hợp với phân cấp quản lý

KI

kinh tế - xã hội...........................................................Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Phân cấp quản lý NSNN phải đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách cấp trên

O
̣C

và tính chủ động, sáng tạo của ngân sách cấp dưới ..Error! Bookmark not defined.
3.1.4. Phân cấp quản lý NSNN phải đảm bảo tính công bằng, hợp lý, bao quát đầy
Bookmark

not

ẠI

defined.

H

đủ các hoạt động thu và chi của ngân sách Nhà nướcError!

Đ

3.1.5. Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của cơ chế phân cấp quản lý NSNN
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017 ......................Error! Bookmark not defined.
3.2. Giải pháp đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại Quảng
Bình ...........................................................................Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Về việc phân cấp ban hành chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức ở địa
phương.......................................................................Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý các nguồn thu ngân sách nhà nước cho
cấp huyện, cấp xã ......................................................Error! Bookmark not defined.

vii


3.2.3. Công tác nghiên cứu dự báo nguồn thu phải chính xácError! Bookmark not
defined.
3.2.4. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý các nhiệm vụ chi ngân sách....... Error!
Bookmark not defined.
3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý ngân sách cho các cấp chính quyền trong tỉnh
...................................................................................Error! Bookmark not defined.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................11

Ế

1. Kết luận .................................................................................................................11

U

2. Kiến nghị ...............................................................................................................12

́H

2.1. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh........................................12
2.2. Cơ quan tài chính các cấp ..................................................................................132.3 Sở Kế hoạch & Đầu tư ........................................................................................13
2.4 Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các đơn vị dự toán .......................................14

H

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................15

N

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

KI

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN
NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2

O
̣C

BẢN GIẢI TRÌNH

Đ

ẠI

H

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

viii


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 3 năm (2015-2017). Error! Bookmark
not defined.

Bảng 2.2:

Thu ngân sách nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai
đoạn 2015-2017...................................Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.3:

Tổng hợp thu, chi NS của khối huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng

Ngân sách và tỷ trọng chi cân đối ngân sách các cấp của tỉnh Quảng

U

Bảng 2.4:

Ế

Bình giai đoạn 2015-2017 ...................Error! Bookmark not defined.

Ngân sách chi đầu tư và tỷ trọng chi đầu tư phát triển giữa các cấpBảng 2.5:

́H

Bình giai đoạn 2015-2017 ...................Error! Bookmark not defined.

ngân sách của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017................. Error!

Bảng 2.6:

H

Bookmark not defined.

Giá trị chi thường xuyên và tỷ trọng chi thường xuyên giữa các cấp

N

ngân sách của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017................. Error!

Kết quả thanh tra tài chính NSNN giai đoạn 2015-2017 ............ Error!

O
̣C

Bảng 2.7:

KI

Bookmark not defined.

Bookmark not defined.

Bảng 2.9:

Thông tin chung về mẫu khảo sát........Error! Bookmark not defined.

H

Bảng 2.8:

Đánh giá của các đối tượng khảo sát về hệ thống văn bản phân cấp

Bảng 2.10:

Đánh giá của đối tượng khảo sát về thực hiện hoạt động phân cấp

Đ

ẠI

quản lý NSNN .....................................Error! Bookmark not defined.

quản lý NSNN .....................................Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.11:

Đánh giá của đối tượng khảo sát về tác động của công tác phân cấp
quản lý NSNN đến phát triển KT-XH.Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.12:

Đánh giá phân cấp công tác ban hành chế độ, chính sách, thanh tra,
kiểm tra, giám sát, kiểm toán NSNN ..Error! Bookmark not defined.

ix


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Thu từ thuế, phí tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 ............. Error!
Bookmark not defined.

Ế

Biểu đồ 2.2: Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2015-2017 tỉnh Quảng Bình...... Error!

Đ

ẠI

H

O
̣C

KI

N

H́H

U

Bookmark not defined.

x


xi

ẠI

Đ
H
O
̣C
H

N

KI
Ế

U

́H
PHẦN MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Chế độ phân cấp và quản lý ngân sách ở nước ta ra đời từ năm 1967, tới nay
đã qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử nhất định
nhằm giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa ngân sách trung ương và
chính quyền các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước.

Ế

Ngân sách nhà nước được phân cấp quản lý giữa Chính phủ và các cấp chính

U

quyền địa phương là tất yếu khách quan khi tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

́H

gồm nhiều cấp. Điều đó không chỉ bắt nguồn từ cơ chế kinh tế mà còn từ cơ chế
phân cấp quản lý về hành chính. Mỗi cấp chính quyền đều có nhiệm vụ cần đảmbảo bằng những nguồn tài chính nhất định mà các nhiệm vụ đó mỗi cấp đề xuất và
bố trí chi tiêu sẽ hiệu quả hơn là có sự áp đặt từ trên xuống. Mặt khác, xét về yếu tố

H

lịch sử và thực tế hiện nay, trong khi Đảng và Nhà nước ta đang chống tư tưởng địa

N

phương, cục bộ… vẫn cần có chính sách và biện pháp nhằm khuyến khích chính

KI

quyền địa phương phát huy tính độc lập, tự chủ, tính chủ động, sáng tạo của địa
phương mình trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Có một số

O
̣C

khoản thu như: tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đối với doanh nghiệp, tiền cho thuê
và tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, lệ phí trước bạ, thuế môn bài,…giao cho

H

địa phương quản lý sẽ hiệu quả hơn.

ẠI

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là cách tốt nhất để gắn các hoạt động

Đ

của ngân sách nhà nước với các hoạt động kinh tế, xã hội một cách cụ thể và thực
sự nhằm tập trung đầy đủ và kịp thời, đúng chính sách, chế độ các nguồn tài chính
quốc gia và phân phối sử dụng chúng công bằng, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả
cao, phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Phân
cấp quản lý ngân sách nhà nước đúng đắn và hợp lý không chỉ đảm bảo phương tiện
tài chính cho việc duy trì và phát triển hoạt động của các cấp chính quyền ngân sách
từ trung ương đến địa phương mà còn tạo điều kiện phát huy được các lợi thế nhiều
mặt của từng vùng, từng địa phương trong cả nước. Nó cho phép quản lý và kế

1


hoạch hoá ngân sách nhà nước được tốt hơn, điều chỉnh mối quan hệ giữa các cấp
chính quyền cũng như quan hệ giữa các cấp ngân sách được tốt hơn để phát huy vai
trò là công cụ điều chỉnh vĩ mô của ngân sách nhà nước. Đồng thời, phân cấp quản
lý ngân sách nhà nước còn có tác động thúc đẩy phân cấp quản lý kinh tế, xã hội
ngày càng hoàn thiện hơn.
Đối với mỗi địa phương, việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo các
cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực

Ế

thuộc tỉnh (gọi là cấp huyện), cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy

U

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như phát huy lợi thế so sánh của các

́H

huyện trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình là một tỉnh còn rất nhiều khó khăn, nguồn thu của ngân sách nhànước hàng năm thấp, chi ngân sách chủ yếu dựa vào bổ sung cân đối và hỗ trợ từ
ngân sách trung ương, vì vậy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã gặp

H

không ít khó khăn, thách thức. Cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

N

những năm gần đây Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác phát triển các khu công

KI

nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước
về đầu tư tại tỉnh để tạo nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, giúp cho tỉnh chủ

O
̣C

động trong việc điều hành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội. Việc phân cấp
quản lý ngân sách nhà nước là việc cần thiết bởi lẽ việc phân cấp sẽ giúp cho các

H

cấp chính quyền trong tỉnh tăng tính chủ động, tích cực hơn trước: cơ chế phân

ẠI

cấp sẽ khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách để có nguồn

Đ

chi; phân cấp ngân sách góp phần tăng cường trách nhiệm và nâng cao vai trò của
chính quyền địa phương.
Phân cấp ngân sách là một quá trình khó khăn, phức tạp, chịu sự tác động
của nhiều yếu tố. Phân cấp quản lý ngân sách giai đoạn 2015-2017 ở tỉnh Quảng
Bình đã góp phần tạo tính chủ động trong bố trí kế hoạch và hoạt động điều hành
của mỗi cấp chính quyền, khuyến khích địa phương tăng thu, hạn chế tư tưởng
trông chờ, ỷ lại vào nguồn thu của ngân sách cấp trên, tuy nhiên hoạt động phân cấp
ngân sách của tỉnh còn có điểm chưa phù hợp, chưa đủ mạnh mẽ, triệt để.

2


Nhằm đánh giá tác động của phân cấp quản lý NSNN tại địa phương đến
chất lượng quản trị nhà nước của CQĐP, góp phần cải thiện hệ thống phân cấp quản
lý NSNN tại tỉnh Quảng Bình, tác giả chọn đề tài: "Hoàn thiện phân cấp quản lý
ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình" làm luận văn thạc sỹ kinh tế.
Đề tài nghiên cứu trả lời các câu hỏi chính sau:
- Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Cần có giải pháp gì để hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Ế

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo?

U

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
* Mục tiêu chung:

́H

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện phâncấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình, nhằm thúc đẩy công tác quản
lý ngân sách nhà nước thực hiện có hiệu quả, hiệu lực trong thời gian tới.

H

* Mục tiêu cụ thể:

N

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý ngân sách nhà

KI

nước cấp tỉnh.
Quảng Bình.

O
̣C

- Đánh giá thực trạng thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh
- Đưa ra được những kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện phân cấp quản lý

H

ngân sách nhà nước theo các cấp ở tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

ẠI

* Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề phân cấp quản lý

Đ

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
* Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi không gian: Nghiên cứu về việc thực hiện phân cấp quản lý ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Phạm vi thời gian: Nghiên cứu quá trình thực hiện phân cấp quản lý ngân
sách nhà nước tỉnh Quảng Bình từ năm 2015 đến năm 2017, đề xuất giải pháp đến
2020 và những năm tiếp theo.

3


Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu việc thực hiện phân cấp quản lý
nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách thuộc địa phương (cấp tỉnh, cấp
huyện và cấp xã).
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp thu thập dữ liệu, thông tin

* Tài liệu thứ cấp:
+ Đề tài sử dụng thông tin thứ cấp, được thu thập chủ yếu từ các quy định

Ế

của cơ quan Nhà nước ở Trung ương gồm: các văn bản luật, nghị định, thông tư quy

U

định, hướng dẫn về công tác quản lý ngân sách, phân cấp quản lý ngân sách nhà

́H

nước và các quy định của tỉnh Quảng Bình về quản lý ngân sách và phân cấp quản
lý ngân sách tại tỉnh Quảng Bình.+ Từ các báo cáo tài chính qua các năm của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch &
Đầu tư, Cục Thống kê,...

H

* Số liệu sơ cấp: Thực hiện điều tra bằng bảng hỏi đối với 120 cán bộ, công chức

N

đang công tác quản lý ngân sách tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: UBND tỉnh,

KI

Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Phòng TC - KH:
Thành phố Đồng Hới, Thị xã Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Huyện Minh Hóa, Huyện

O
̣C

Tuyên Hóa, Huyện Bố Trạch, Huyện Quảng Ninh, Huyện Lệ Thủy.
- Phương pháp xử lý dữ liệu, thông tin

H

+ Phương pháp thống kê mô tả:

ẠI

Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập được, tác giả tiến hành phân loại, sử

Đ

dụng phần mềm excel xử lý thống kê, lập thành các bảng, biểu để phân tích.
Các dữ liệu về tình hình phân cấp quản lý ngân sách ở tỉnh Quảng Bình giai

đoạn 2015 - 2017 được chia theo các nhóm về quản lý nguồn thu, quản lý nhiệm vụ
chi giữa các cấp quản lý ngân sách từ tỉnh đến huyện và xã, làm cơ sở cho sự phân
tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu.
+ Phương pháp phân tích - tổng hợp:
Áp dụng phương pháp phân tích - tổng hợp trong luận văn để xem xét các
nghiên cứu trong lĩnh vực phân cấp quản lý NSNN đã được thực hiện, các nghiên

4


cứu đó đã được thực hiện như thế nào, kết quả của các nghiên cứu là gì? v.v... phân
tích tổng hợp để phát hiện những “khoảng trống” trong các nghiên cứu trước, làm
cơ sở cho việc thực hiện các nội dung của đề tài.
+ Phương pháp so sánh:
Phương pháp so sánh được sử dụng trong quá trình phân tích, đánh giá thực
trạng phân cấp quản lý NSNN tỉnh Quảng Bình. Tác giả so sánh quá trình thực hiện
nhiệm vụ quản lý thu và chi ngân sách của các cấp chính quyền trong tỉnh theo giai

Ế

đoạn nghiên cứu (2015 – 2017), so sánh kết quả thực hiện quản lý ngân sách giữa

U

các cấp chính quyền tỉnh. Việc so sánh cho thấy những biến động về tình hình thu,

́H

chi ngân sách. So sánh tình hình phân cấp quản lý NSNN qua các năm cho phép
khẳng định tính hiệu quả hoặc chỉ ra vấn đề trong việc thực hiện phân cấp quản lýcủa địa phương.

Phương pháp này là sự hỗ trợ cần thiết làm nổi bật tính thống nhất giữa lịch

H

sử và logic. Đó là sự so sánh giữa đối tượng này với đối tượng khác trong những

N

điều kiện, hoàn cảnh chi phối chúng, cho phép nhìn rõ nét tương đồng và sự khác

KI

biệt, nhận rõ những cái riêng có cùng một cái chung bản chất hoặc những dấu hiệu
phân biệt cái riêng này với cái riêng khác.

O
̣C

5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm có 3 chương:

H

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

ẠI

Chương 2: Thực trạng thực hiện phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước trên

Đ

địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2015 - 2017.
Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách

Nhà Nước ở tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

5


CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN CẤP
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ sở lý luận về phân cấp quản lý ngân sách
1.1.1. Khái niệm và mục đích của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
1.1.1.1. Các khái niệm cơ bản
* Ngân sách nhà nước:

U

Ế

Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, luật này có hiệu lực thi hành từ năm

́H

ngân sách 2017 thì "Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước
được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhànước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của
Nhà nước” (Quốc hội, 2015, Khoản 14 Điều 4 [2]).

H

Ngân sách Nhà nước Việt Nam hiện nay bao gồm: Ngân sách trung ương và

N

ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành

KI

chính các cấp có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Phù hợp với mô hình tổ
chức chính quyền Nhà nước ta hiện nay ngân sách địa phương bao gồm: Ngân sách

O
̣C

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách cấp tỉnh), ngân
sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ngân sách cấp

H

huyện) và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã).

ẠI

* Phân cấp quản lý ngân sách:
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 26) có quy định

Đ

nguyên tắc: Nhà nước thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân, có phân công trách
nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp. Điều này cũng được
thể hiện trong tổ chức hệ thống NSNN, tạo nên các cấp ngân sách tương ứng với
các cấp chính quyền nhà nước.
Luật NSNN năm 2015 quy định: “Ngân sách nhà nước được quản lý thống
nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có
phân công, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý
nhà nước các cấp” (Quốc hội, 2015, Khoản 1 Điều 8 [2]).

6


Hệ thống chính quyền nhà nước được tổ chức thành nhiều cấp và mỗi cấp
đều được phân giao những nhiệm vụ nhất định. Để thực hiện những nhiệm vụ đó,
mỗi cấp lại được phân giao những quyền hạn cụ thể về nhân sự, kinh tế, hành chính
và ngân sách. Việc hình thành hệ thống ngân sách nhà nước gồm nhiều cấp thì việc
phân cấp ngân sách nhà nước là một tất yếu khách quan. Bởi vì mỗi cấp ngân sách
nhà nước đều có nhiệm vụ thu, chi mang tính độc lập. Trong việc tổ chức quản lý
tài chính nhà nước nếu cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước được thiết lập
phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của nền kinh tế – xã hội.

Ế

phù hợp thì tình hình quản lý tài chính và ngân sách nhà nước sẽ được cải thiện góp

U

Sự phân giao về ngân sách cho các cấp chính quyền làm nảy sinh khái niệm

́H

về phân cấp quản lý ngân sách. Có thể hiểu về phân cấp quản lý ngân sách nhà nướcnhư sau:

- Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là việc phân định phạm vi trách
nhiệm, quyền hạn của các cấp chính quyền nhà nước từ trung ương tới địa phương

H

trong quá trình tổ chức tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ cho việc

N

thực thi chức năng nhiệm vụ của nhà nước.

KI

- Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước chỉ xảy ra khi ở đó có nhiều cấp
địa phương

O
̣C

ngân sách, phân cấp ngân sách thể hiện mối quan hệ giữa các cấp chính quyền
1.1.1.2. Mục đích phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

H

Phân cấp quản lý NSNN là nhằm hướng đến các mục đích sau:
Một là, làm tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước: Nếu phân cấp quản

ẠI

lý NSNN một cách hợp lý sẽ làm tăng hiệu quả công tác quản lý NSNN phục vụ

Đ

cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Hai là, phát huy tính chủ động của địa phương: Khi địa phương được chủ

động về ngân sách thì họ có khả năng tăng hiệu quả sử dụng ngân sách thông qua
việc cung cấp dịch vụ công cộng cũng như phúc lợi kinh tế cho người dân của
địa phương.
Ba là, khuyến khích cung cấp hiệu quả hàng hóa công cộng: Mục đích của phân
cấp quản lý NSNN là khuyến khích các địa phương chi ngân sách cho việc cung cấp
các hàng hóa công cộng quan trọng và có giá trị lâu dài như giáo dục, y tế,...

7


Bốn là, tăng cường năng lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền:
Nếu phân cấp quản lý NSNN tốt hơn sẽ góp phần vào việc tăng năng lực quản lý
nhà nước của chính quyền trung ương và địa phương qua đó làm tăng hiệu quả quản
lý NSNN.
Năm là, tạo điều kiện cho việc giám sát ngân sách nhà nước: Phân cấp quản
lý NSNN một cách rõ ràng, minh bạch sẽ tạo điều kiện cho việc giám sát việc sử
dụng NSNN của các cơ quan chức năng hiệu quả hơn.

Ế

1.1.2. Căn cứ, nguyên tắc và sự cần thiết phân cấp quản lý ngân sách

U

nhà nước

́H

1.1.2.1. Căn cứ phân cấp quản lý NSNN

Một là, Hệ thống pháp luật về phân cấp quản lý NSNN: Để quản lý NSNNcó hiệu quả thì Nhà nước thường ban hành hệ thống những quy định pháp luật có
liên quan đến việc tổ chức và quản lý NSNN, trong đó có những quy định cụ thể về

H

phân cấp quản lý NSNN.

N

Hai là, tính chất đặc thù của hệ thống ngân sách nhà nước: Hệ thống

KI

NSNN của mỗi quốc gia thường được phân thành các cấp tương ứng với hệ
thống bộ máy nhà nước. Thường thì hệ thống ngân sách nhà nước được phân

O
̣C

chia thành NSTƯ và NSĐP.

Ba là, tính đặc thù của hoạt động quản lý nhà nước: điều này được thể hiện

H

ở chỗ, tại các quốc gia mà quyền lực nhà nước có tính chất tập trung cao thì các

ẠI

nguồn thu ngân sách lớn là của cấp trung ương, địa phương được phân cấp những

Đ

nguồn thu nhỏ, tại các quốc gia mà quyền lực nhà nước có sự phân cấp mạnh hơn
thì cấp địa phương có nhiều quyền độc lập tương đối trong việc ban hành và thực
thi nhiều quyết định về NSĐP.
Bốn là, tính hiệu quả của việc cung cấp hàng hoá công cộng: Trong công tác
quản lý nhà nước, chính quyền trung ương và chính quyền địa phương vừa đảm bảo
chức năng quản lý nhà nước vừa phải đảm bảo việc cung cấp các hàng hoá công
cộng. Việc cung cấp hàng hóa công cộng ở cấp trực tiếp tiến hành chi trong phân
cấp quản lý NSNN sẽ làm cho việc chi tiêu NSNN hiệu quả hơn.

8


1.1.2.2. Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan
hệ giữa các cấp ngân sách (Quốc hội, 2015, Điều 9)
- Ngân sách trung ương, ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được
phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể.
- Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ
chi quốc gia, hỗ trợ địa phương chưa cân đối được ngân sách và hỗ trợ các địa
phương theo quy định.

Ế

- Ngân sách địa phương được phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động thực

U

hiện những nhiệm vụ chi được giao. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc

́H

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương phù hợp với
phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗicấp trên địa bàn.

- Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; việc

H

ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải

N

pháp bảo đảm nguồn tài chính, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng

KI

cấp; việc quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách phải bảo
đảm trong phạm vi ngân sách theo phân cấp.

O
̣C

- Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp trên ủy quyền
cho cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của

H

mình thì phải phân bổ và giao dự toán cho cơ quan cấp dưới được ủy quyền để thực

ẠI

hiện nhiệm vụ chi đó. Cơ quan nhận kinh phí ủy quyền phải quyết toán với cơ quan

Đ

ủy quyền khoản kinh phí này.
- Thực hiện phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu

phân chia giữa các cấp ngân sách và số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân
sách cấp dưới trên cơ sở bảo đảm công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng,
các địa phương.
- Trong thời kỳ ổn định ngân sách:
+ Không thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp
ngân sách;

9


+ Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp trên, cơ quan có
thẩm quyền quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp
trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định.
+ Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được
xác định theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách và các chế độ,
tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; khả năng của ngân sách cấp trên và khả năng
cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới.

Ế

+ Các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hằng năm mà ngân sách địa

U

phương được hưởng theo phân cấp để tăng chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển

́H

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

+ Trường hợp ngân sách địa phương hụt thu so với dự toán do nguyên nhânkhách quan thì ngân sách cấp trên hỗ trợ ngân sách cấp dưới theo khả năng của
ngân sách cấp trên.

H

- Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự

N

cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần tỷ lệ bổ sung cân đối

KI

từ ngân sách cấp trên so với tổng chi ngân sách địa phương hoặc tăng tỷ lệ phần
trăm (%) nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp

O
̣C

ngân sách để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp trên thực hiện các nhiệm vụ chi
quốc gia và phát triển đồng đều giữa các địa phương.

H

- Không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác

ẠI

và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa

Đ

phương khác, trừ các trường hợp sau:
+ Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên

địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định
tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương;
+ Các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi thực hiện chức năng của
mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp dưới;

10


PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý NSNN của tỉnh Quảng Bình hiện nay
là một yêu cầu cấp thiết có tính khách quan. Hoạt động phân cấp quản lý NSNN có
ý nghĩa trên nhiều mặt, có sự tác động, chi phối trong quá trình phát triển KT-XH
trên địa bàn tỉnh, luôn gắn với trách nhiệm quản lý từ HĐND, UBND tỉnh cho đến
các thành phố, thị xã, huyện, xã và các cơ quan chức năng. Với mục đích đưa ra các

Ế

giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân cấp quản lý NSNN của tỉnh Quảng Bình,

U

đề tài đã đưa ra các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu:

́H

Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp quảnlý NSNN. Ở đây đã luận giải những vấn đề căn bản như: khái niệm, mục tiêu, căn
cứ, các nhân tố ảnh hưởng, nội dung của công tác phân cấp quản lý NSNN.
Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng về công tác phân cấp quản lý NSNN tại

H

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 nhằm chỉ ra những kết quả đã đạt được, những

N

mặt còn hạn chế và những nguyên nhân của những hình thành những hạn chế đó.

KI

Thứ ba, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN
tại tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường khả năng quản lý NSNN có hiệu quả cao nhất

O
̣C

đáp ứng yêu cầu phát triển chung trong thời gian tới.
Sau khi hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phân cấp quản lý NSNN, tác giả

H

nhận thấy, để công tác phân cấp quản lý NSNN đạt hiệu quả, cần thực hiện tốt các
nội dung sau:

ẠI

- Mở rộng phân cấp cho địa phương trên theo hướng giảm tính lồng ghép

Đ

ngân sách; quy định rõ ràng, cụ thể phạm vi nhiệm vụ các cấp đảm nhận, tăng
cường tính chủ động của địa phương trong việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi
cho cấp dưới.
- Khuyến khích địa phương tăng thu, hạn chế tư tưởng ỷ lại vào nguồn thu
của ngân sách cấp trên.
- Hiện đại hoá công tác điều hành chi ngân sách để nâng cao chất lượng lập
dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách để tăng hiệu quả
của quá trình phân cấp.

11


- Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương để
nâng cao năng lực quản lý ngân sách cho các cấp chính quyền trong tỉnh trong thời
gian tới.
Những giải pháp nêu trên sát thực với tình hình thực tế tại tỉnh Quảng Bình
và có giá trị thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để các giải
pháp có tính khả thi đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, tổ chức một cách
khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

U

Ế

2. Kiến nghị
2.1. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

́H

- Kiến nghị Quốc Hội cần sớm sửa đổi, bổ sung luật NSNN; từng bước hoàn
thiện phân cấp quy trình NSNN, theo hướng tiến tới thực hiện độc lập NSTW vớiNSĐP; theo đó Quốc hội chỉ nên quyết định dự toán TW, phân bổ và quyết toán
NSTW, đồng thời chỉ quyết định bổ sung NS từ TW cho các ĐP. Từng bước xóa bỏ

H

lập dự toán và phê chuẩn quyết toán theo mô hình lồng ghép. HĐND các cấp quyết

N

định dự toán, phân bổ ngân sách, phê chuẩn quyết toán NS cấp mình, báo cáo lên

KI

cấp trên để thông qua chung cả nước. Cách làm này sẽ nâng cao chất lượng hoạt
động của Quốc Hội và HĐND các cấp trong việc quyết định dự toán, phân bổ ngân

O
̣C

sách và phê chuẩn quyết toán; khắc phục được tính hình thức, góp phần tăng cường
tính dân chủ, công khai minh bạch, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

H

- Cần sớm hoàn thiện phân cấp nguồn thu NSĐP giai đoạn 2018 - 2020 theo

ẠI

hướng từng bước xóa dần các khoản thu phân chia tỉnh, huyện, xã; đồng thời nâng

Đ

dần các khoản thu cho từng cấp NS được hưởng 100%, ổn định lâu dài; chẳng hạn
như nâng tỷ lệ cho NS xã hưởng 100% thuế môn bài, thuế sử dụng đất nông
nghiệp, thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế tài nguyên và lệ phí trước
bạ, nhà đất. Nâng mức điều tiết cho NS huyện, xã hưởng đối với thuế VAT, thuế
thu nhập DN, thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ đó, tạo điều kiện cho chính quyền địa
phương các cấp chủ động trong quản lý, khai thác nguồn thu, tăng thu cho NS cấp
mình; và đồng thời giảm số bổ sung từ NS tỉnh để thực hiện hiệu quả việc cải cách
hành chính công. Đẩy mạnh phân cấp chi ĐTPT cho cấp xã được quyết định các dự

12


án đầu tư dưới 2 tỷ đồng, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, sử dụng
công trình, dự án.
- Hoàn thiện việc xây dựng ĐMPBNS thời kỳ 2018-2020 theo hướng phù hợp
với tình hình khả năng cân đối NS của ĐP và đúng quy định của Thủ tướng chính
phủ, nhưng phải đảm bảo tính khoa học cao. Đồng thời ĐMPBNS phải được thảo
luận rộng rãi ở các ngành, các cấp NS, các đơn vị sử dụng NS trước khi UBND tỉnh
hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định nhằm đảm bảo tính công bằng, công khai

Ế

và minh bạch.

U

- Giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu tham mưu trình HĐND tỉnh về việc

́H

giao dự toán chi NS tỉnh cho các cấp NS, các ngành theo hướng chỉ giao các chỉ tiêutổng hợp; để cho các cấp, các ngành chủ động trong việc phân bổ chi tiết các khoản
chi, gắn kết kế hoạch với NS chi ĐTPT và chi thường xuyên.

H

2.2. Cơ quan tài chính các cấp

N

- Tổ chức đánh giá tình hình phân cấp, lập, phân bổ dự toán NSNN thời kỳ

KI

2015 - 2017, rút ra những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại, để có định hướng,
giải pháp tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý NS

O
̣C

giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tới.
- Phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ

H

chi, ĐMPBNS trình HĐND, UBND tỉnh làm căn cứ, cơ sở phục vụ cho việc lập,
phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2018 và những năm tiếp theo.

ẠI

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy trình lập dự toán NSĐP, tạo

Đ

điều kiện chủ động, thuận lợi cho các cấp NS, các ngành trong công tác lập, phân bổ
dự toán NS được kịp thời, đầy đủ, khoa học, hợp lý, công khai, minh bạch. Đồng
thời nâng cao chất lượng công tác lập dự toán NSNN.
2.3 Sở Kế hoạch & Đầu tư
- Tổ chức đánh giá tình hình phân cấp, phân bổ vốn ĐTPT giai đoạn 2015 2017, làm cơ sở cho việc phân cấp, xây dựng tiêu chí và định mức phân bổ vốn
ĐTPT năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020.

13


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×