Tải bản đầy đủ

SLIDE kinh tế DN 1 2019 (hà)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KINH TẾ DOANH NGHIỆP
SỐ TÍN CHỈ: 2 (24,6)
BM: KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC
KHOA: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Hà Nội, năm 2019


ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN

ĐỐI TƯỢNG NC

Các hoạt động kinh tế trong

Các quan hệ kinh tế trong


KD của DN

KD của DN


NỘI DUNG
(LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, THẢO LUẬN)

Chương 1DN và hoạt động của DN trong nền kinh tế thị trường

Chương 2Hoạt động tiêu thụ của DNHoạt động cung ứng của DNHoạt động sản xuất của DN

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6
Hoạt động dịch vụ của DNHiệu quả sử dụng các nguồn lực của DN


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp luận

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập xử lý dữ
liệu

Phương pháp
nghiên cứu


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo bắt buộc:

[1]

Phạm Công Đoàn, Nguyễn Cảnh Lịch (2012), tái bản lần 3, “Kinh tế

DNTM”, NXB Thống Kê, Hà Nội.

[2] Phạm Công Đoàn (2004), “Bài tập Kinh tế DNTM”, NXB Thống Kê, Hà
Nội.

[3] Đặng Đình Đào, Hoàng Đức Thân (2008) “Kinh tế Thương mại”, NXB
Thống kê, Hà Nội.


[4] Oliver PASTRÉ, Lucile CHÉRUBIN GAVELLE, Fernando ACOSTA,
(2008), Économie de l’entreprise, ECONOMICA.
[5] Luật Thương Mại (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[6] Trần Thế Dũng (2007), Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại,
NXB Thống kê


CHƯƠNG 1: DN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

1.1. DN - Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu

1.2. Các hình thức tổ chức DN

1.3. DN là một ĐVSX, một ĐVPP

1.4. Cơ chế hoạt động của DNTM


1.1.

Chức

năng,

nhiệm

vụmục

1.1.1. Khái niệm và vai trò của DN
* Khái niệm

Tiếp cận
luật DN

Tiếp cận liên
minh kinh tế

tiêu

của

DN


* Vai trò của DN trong nền kinh tế
(SV tự học)

- Phục vụ nhu cầu tiêu dùng
- Kích thích sản xuất phát triển
- Thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế
- Tạo tích lũy


1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của DN
* Chức năng của DN

CN Sản
xuất

CN Quản
trị

Chức

CN

năng

Thương

chung

mại

CN Tài
chính


* Nhiệm vụ của DN
- Nhiệm vụ xuất phát từ chức năng và nhằm thực hiện chức năng
- Nhiệm vụ là sự cụ thể hóa các công việc phải hoàn thành
- Nhiệm vụ có thể bao hàm nội dung ngoài chức năng, tùy thuộc điều kiện cụ thể
trong từng giai đoạn


1.1.3. Mục tiêu của DN

Khái niệm mục

Yêu cầu của mục

Phân loại mục

tiêu

tiêu

tiêu


1.2. Các hình thức tổ chức DN

Doan
h
nghiệ

Công

Doan

p hợp

h

tác xã

ty cổ

Công

nghiệ

phần

ty

p nhà

trách

nước

Doan

nhiệm

h

hữu

nghiệ

hạn

p tư
nhân


1.2.1. Doanh nghiệp tư nhân

Khái niệm
DN tư nhân là DN do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn
bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN.

Đặc điểm


1.2.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Khái niệm
Công ty TNHH là DN, trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia
nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách
nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp
vào công ty.

Đặc điểm:


1.2.3. Công ty cổ phần

Khái niệm
Công ty CP là DN trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia nhau lợi
nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về
các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình vào công ty.

Đặc điểm


1.2.4. Doanh nghiệp nhà nước

Khái niệm
DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức
quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các
mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà nước giao.

Đặc điểm


1.2.5. Doanh nghiệp hợp tác xãKhái niệm

HTX là loại hình kinh tế tập thể, do những người lao động và các tổ chức có
nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của
pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp
nhau thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, và
cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội


1.3. DN vừa là một đơn vị sản xuất, một đơn vị phân phối

1.3.1. Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị gia tăng

Quá trình

Đầu vào

sx/Tiêu dùng
trung gian

Đầu ra


1.3.2. DN là một đơn vị phân phối

DT từ bán hàng và cung cấp dịch
vụ

Trả cho nhà cung cấp và
các yếu tố tiêu dùng
trung gian

Giá trị gia tăng của DN


1.4. Cơ chế hoạt động của DN

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.Khái niệm và các yếu tố cấu thành của cơ chế hoạt động của doanh
nghiệpDoanh nghiệp là một hệ thống mở có mục tiêu, có quản lýCác quy luật kinh tế chủ yếu chi phối hoạt động của doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trườngSự điều tiết của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp trong
nền kinh tế thị trường


1.4.1.

Khái

niệm

và

các

yếu

tố

cấu

thành

củachế

hoạt

động

của

DN

 Cơ chế là gì?
Cơ chế thể hiện phương thức vận hành của hệ thống dưới sự tác động của các
quy luật kinh tế và sự quản lý của Nhà nước.

Khái niệm cơ chế hoạt động của DN
Cơ chế hoạt động của DN là phương thức vận động của DN dưới sự tác động
của các quy luật kinh tế thị trường và sự quản lý của Nhà nước.


1.4.2. Doanh nghiệp

Là một hệ thống

Là một hệ thống
mở

Là một hệ thống
mở có mục tiêu,
có quản lý

Là một hệ thống
gồm nhiều

Là một hệ thống

phân hệ có mối

động

quan hệ qua lại


1.4.3. Các quy luật kinh tế chủ yếu chi phối hoạt động của DN trong nền kinh
tế thị trường

Quy
luật
cung
cầu
Quy luật
cạnh tranh


1.4.4. Sự điều tiết của Nhà nước đối với hoạt động của DN trong nền
KTTT

Các CS và

Hệ thống

công cụ

pháp luật

điều tiết vĩ


Sự điều
tiết của
NN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×