Tải bản đầy đủ

23 câu đáp án của môn marketing

ĐÁP ÁN 23 CÂU PR
Câu hỏi

Nội dung

Ý trả lời

Câu 1: Anh/ chị cho ND 1: Thế nào là quan hệ công chúng …
biết thế nào là
Khái niệm Quan hệ công chúng của Mexico
QHCC. Hãy trình
Khái niệm của Viện Quan hệ công chúng của Mỹ
bày lược sử phát
Khái niệm của Viện Quan hệ công chúng Anh
triển của quan hệ
ND 2: Lược sử Lược sử phát triển của PR trên thế giới
công chúng?
phát triển của Lịch sử phát triển PR tại Việt Nam
QHCC
Câu 2: Anh/ chị cho ND: Vai trò, lợi
biết vai trò và lợi ích của PR

Với cá nhân
ích của PR đối với
Với tổ chức thương mại: Với nhóm công chúng đối nội; Với nhóm công
các tổ chức?
chúng bên ngoài
Tổ chức phi thương mại (chính phủ và phi chính phủ)
Câu 3: Trình bày ND 1: Một số vấn
một số vấn đề về đề về đạo đức
Chuẩn mực đạo đức chuyên nghiệp của Hiệp hội Quan hệ công chúng Hoa
đạo đức và nguyên
Kỳ PRSA
tắc hoạt động của
Tiêu chuẩn đạo đức của Hội các Nhà truyền thông Kinh doanh Quốc tế
PR?
(International Association of Business Communicators- IABC)
Tiêu chuẩn đạo đức của Tổ chức Arthur W. Page Society, một tổ chức xã
hội của những giám đốc PR và các quản lý cấp cao về truyền thông, AT&T
1

1


Đạo đức nghề nghiệp của ngành PR ở Việt Nam
ND 2: Nguyên tắc PR cần xây dựng quy tắc hoạt động
hoạt động của PR Tiêu chí hành nghề Quan hệ công chúng
Những người làm PR cần tránh
Câu 4: Phân biệt PR ND: Phân biệt PR
với marketing?
với Marketing

Khái niệm PR, khái niệm Marketing
Điểm chung và riêng giữa PR và marketing: Mục đích, hoạt động cốt lõi,
mối quan tâm chính, phạm vi, đối tượng tác động, chức năng, cho ví dụ

Câu 5: Phân biệt PR ND: Phân biệt PR
với quảng cáo?
với QC
Khái niệm PR, khái niệm QC
Điểm chung và riêng giữa PR và QC: Mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối
tượng tác động, nội dung, tính chất thông điệp, vị trí, khả năng tác động,


chi phí, đối tượng thích hợp, cho ví dụ
Câu 6: Phân biệt PR ND 1: Phân biệt
với tuyên truyền và PR với tuyên Khái niệm PR, khái niệm tuyên truyền
dân vận?
truyền
Điểm khác nhau cơ bản giữa PR và tuyên truyền
ND 2: PR với dân Khái niệm Dân vận
vận
Điểm khác biệt cơ bản của Dân vận và PR
Câu 7: Phân biệt PR ND: Phân biệt PR
2

2


với xúc tiến bán?

với xúc tiến bán

Khái niệm PR, khái niệm xúc tiến bán
Điểm giống và khác nhau giữa PR và xúc tiến bán, cho ví dụ

Câu 8: Trình bầy ND 1: PR Chính
PR Chính phủ và phủ
Giới thiệu PR chính phủ
phi Chính phủ?
PR Chính phủ đối nội và các hoạt động
PR Chính phủ đối ngoại và các hoạt động
ND 2: PR của tổ Giới thiệu PR trong các tổ chức phi chính phủ
chức phi Chính Hoạt động PR tại các tổ chức phi chính phủ bao gồm 3 mục đích chính:
phủ
gây quỹ, quan hệ đối tác, quảng bá hình ảnh.
Câu 9: Trình bầy ND: PR nội bộ
PR nội bộ?

Giới thiệu PR nội bộ
Các hoạt động của PR nội bộ, cho ví dụ

Câu 10: Trình bầy ND:
PR cộng đồng?
đồng

PR

cộng
Giới thiệu PR cộng đồng
Vai trò, nhiệm vụ của PR cộng đồng, cho ví dụ

Câu 11: Trình bầy ND: PR
PR doanh nghiệp?
nghiệp

doanh
Giới thiệu PR trong doanh nghiệp
Các hoạt động của PR doanh nghiệp: Lập kế hoạch và triển khai chiến lược
truyền thông tổng thể; Quan hệ báo chí, truyền thông; Tổ chức sự kiện;

3

3


Quan hệ cộng đồng; Quản lý vấn đề và quản lý khủng hoảng; Quan hệ
Chính phủ, quan hệ với các nhà đầu tư; Xuất bản ấn phẩm, tài liệu, sách
báo; Quan hệ công chúng nội bộ ; Vận động hành lang; Gây quỹ, tài trợ
cộng đồng, đầu tư cho xã hội; Mở các chiến dịch PR; Các hoạt động phi
thương mại trực tiếp với khách hàng, cho ví dụ
Câu 12: Thế nào là
QHCC, kể tên các
hoạt
động
của
QHCC và trình bầy
một hoạt động mà
mình tâm đắt nhất?

ND1: Thế nào là
QHCC

Khái niệm PR

ND2: Các hoạt Các hoạt động QHCC gồm: Họp báo, tổ chức sự kiện, quan hệ báo chí, vận
động QHCC
động hành lang, xử lý khủng hoảng, tài trợ, xuất bản ấn phẩm, lập kế hoạch
PR
ND3: Kể tên một Họp báo
hoạt động PR
Nguyên tắc tổ chức họp báo
Các giai đoạn tổ chức họp báo

Câu 13: Thế nào là ND1: Họp báo,
họp báo, trình bày nguyên tắc tổ
cách thức tổ chức chức họp báo
họp báo?
ND2: Cách thức
tổ chức họp báo

Giới thiệu họp báo
Nguyên tắc tổ chức họp báo
Các giai đoạn tổ chức họp báo
A, Trước khi họp báo: 1. Chuẩn bị phần nội dung; 2. Địa điểm tổ chức họp
báo; 3. Mời khách; 4. Chuẩn bị tư liệu họp báo; 5. Thảo luận với MC và
người diễn thuyết; 6. Diễn tập
B, Buổi họp báo bắt đầu
C, Sau khi họp báo

4

4


Điều kiện tổ chức họp báo
Câu 14: Thế nào là ND 1: Thông cáo
thông cáo báo chí ? báo chí ?
Cách thức viết một
ND 2: Cách thức
thông cáo báo chí?
viết thông cáo báo
chí
Câu 15: Hãy trình
bày mối quan hệ
báo chí?

Giới thiệu thông cáo báo chí
Viết thông cáo báo chí dựa trên cấu trúc: 5W+ 1H, gồm: Who: ai?; What:
cái gì, Where: ở đâu; Why: tại Sao; When: khi nào ; How: như thế nào?
Cho ví dụ về một bản thông cáo báo chí

ND: Quan hệ báo
chí
Giới thiệu báo chí Việt Nam
Các nhóm báo chí Việt Nam
Nguyên tắc hoạt động của Báo chí
Nguyên tắc xây dựng quan hệ báo chí
Quan hệ giữa nhà báo và chuyên viên PR dựa trên 5 chữ F

Câu 16: Trình bày
ND1: Tổ chức sự
quy trình tổ chức sự kiện
Giới thiệu tổ chức sự kiện
kiện?
Mục đích và các hình thức tổ chức sự kiện
ND2: Quy trình tổ Quy trình tổ chức sự kiện gồm 6 bước:
chức sự kiện
Bước 1: Lấy thông tin yêu cầu; Bước 2: Hình thành ý tưởng và chủ đề cho
sự kiện; Bước 3: Lập kế hoạch tổ chức; Bước 4: Trình duyệt kế hoạch;
Bước 5: Tổ chức thực hiện; Bước 6: Tổng kết, đánh giá

5

5


Câu 17: Thế nào là ND 1: Tài trợ
tài trợ và các hình
thức tài trợ?

Giới thiệu tài trợ
Lợi ích và lý do của việc tài trợ

ND 2: Các hình Các lĩnh vực tài trợ: Những sự kiện văn hóa, tài trợ các sự kiện ca múa
thức tài trợ
nhạc, chương trình trên truyền hình, giải thể thao, tài trợ, bảo trợ các
chương trình từ thiện, giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm
nghèo,…
Một số lưu ý của tài trợ. Cho ví dụ
Câu 18: Thế nào là ND: Vận
vận động hành hành lang
lang?

động
Giới thiệu vận động hành lang
- Nhiệm vụ của chuyên gia vận động hành lang (lobby)
- Các hình thức vận động hành lang (lobby)
Đơn cử một ví dụ về vận động hành lang của tổ chức từ thiện
- Vận động hành lang
- Tại sao cần vận động hành lang?
- Các kỹ năng để thực hiện vận động hành lang
- Thu hút một chính trị gia ủng hộ mục tiêu của tổ chức bạn
- Sử dụng phương tiện truyền thông để vận động hành lang

Câu 19: Thế nào là
khủng hoảng và
cách thức xử lý
6

ND 1: Khủng
hoảng và dấu hiệu
nhận biết

Giới thiệu khủng hoảng
Những dấu hiệu và cấp độ cảnh báo khủng hoảng
6


khủng hoảng?

ND 2: Cách thức Các bước giải quyết khủng hoảng gồm 7 bước
xử

khủng Các bước triển khai 8 bước
hoảng
Các bước nên tránh 6 bước. Cho ví dụ

Câu 20: Thế nào là ND 1: Ấn phẩm
ấn phẩm, các loại
Giới thiệu ấn phẩm
ấn phẩm?
ND 2: Các loại ấn Các loại ấn phẩm nội bộ
phẩm
Tầm quan trọng của ấn phẩm nội bộ
Cách thức triển khai một ấn phẩm nội bộ. Cho ví dụ
Câu 21: Nhiệm vụ ND 1: Giới thiệu
của PR nội bộ là gì? PR nội bộ
Giới thiệu PR nội bộ
ND 2: Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của PR nội bộ: 1. Viết thông cáo báo chí, hình ảnh, duy trì việc
của PR nội bộ
cung cấp thông tin cho báo chí, thu nhập và lưu trữ danh sách báo chí; 2.
Tổ chức các buổi họp báo, các buổi đón tiếp và đi tham quan cơ sở; 3. Sắp
xếp các buổi phỏng vấn với giới báo chí cho lãnh đạo; 4. Hướng dẫn các
nhà chụp ảnh và sưu tầm một thư viện hình ảnh; 5. Biên tập và xuất bản tạp
chí nội bộ, xây dựng hệ thống thông tin nội bộ; 6. Biên tập và xuất bản tạp
chí cho các đối tượng ngoài công ty; 7. Viết và xuất bản các tài liệu mang
tính giáo dục, lịch sử công ty, các báo cáo thường niên, giới thiệu nhân viên
mới; 8. Tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày; 9. Quản lý các chương trình
tài trợ PR; 10. Tham dự các buổi họp ban lãnh đạo, họp với bộ phận sản
xuất, tiếp thị, bán hàng, các hội nghị của những người bán hàng và phân
phối sản phẩm cho công ty; 11. Đại diện cho công ty tại các cuộc họp hợp
tác thương mại; 12. Liên hệ với văn phòng tư vấn PR; 13. Huấn luyện đội
7

7


ngũ nhân viên PR; 14. Thực hiện các cuộc thăm dò ý kiến; 15. Giám sát
hoạt động quảng cáo của tổ chức; 15. Liên hệ với các chính trị gia hay
nhân viên chính phủ; 16. Thực hiện các buổi khai trương cơ sở mới; 17.
Phân tích những ý kiến phản hồi vá đánh giá kết quả

Câu 22: Trình bày ND 1: Giới thiệu
cách thức tổ chức hội nghị khách
hội nghị khách hàng
hàng?
Giới thiệu hội nghị khách hàng
ND 2: Cách thức
Lập kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng
tổ chức hội nghị
Chuẩn bị trước khi tổ chức : Gửi giấy mời, chọn hội trường, trang trí hội
trường, các công việc chuẩn bị khác về ấn phẩm, quà tặng, hậu cần, nội
dung hội nghị, khách mời,..
Trình tự của hội nghị khách hàng
Một số lưu ý khi tiến hành Lập kế hoạch tổ chức hội nghị

8

8


Câu 23: Giới thiệu ND 1: Các chức
các chức năng của năng của PR
PR, trình bầy một
chức năng mà mình
Các chức năng của PR gồm : Tư vấn, nghiên cứu, tuyên truyền, quan hệ
tâm đắc nhất?
báo chí, quan hệ nhân viên, quan hệ cộng đồng, quan hệ chính quyền, tổ
chức sự kiện, quyên góp, tài trợ cộng đồng, vận động hành lang, xử lý
khủng hoảng
ND 2: Giới thiệu Giới thiệu chức năng tư vấn của PR
chức năng tư vấn Một số nhiệm vụ tư vấn của PR nội bộ
Chức năng tư vấn của PR dịch vụ
Quy trình tư vấn chiến lược truyền thông của PR dịch vụ
1. Cơ sở tư vấn và xây dựng chiến lược truyền thông cho khách hàng
2. Quy trình tư vấn
3. Lập kế hoạch
4. Giám sát thực hiện chương trình
Các loại hình tổ chức tư vấn

9

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×