Tải bản đầy đủ

giao an vat li 7 hoc ki i

GIÁO ÁN VẬT LÍ 7

Tuần: 1
Tiết: 1

Ngày soạn: 15/08/2016
Ngày dạy: 22/08/2016
CHƯƠNG I: QUANG HỌC

BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Bằng thí nghiệm khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi
có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó
truyền vào mắt ta.
2. Kĩ năng: Phân biệt được nguồn sáng, nêu thí dụ.
3. Thái độ (Giáo dục): Rèn luyện cho học sinh lòng yêu thích khoa học, thực tế.
4. Xác định nội dung trọng tâm của bài:
Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt
ta.
Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
II. Phương tiện, thiết bị sử dụng, phương pháp

- Tranh hình 1.2a, 1.2b
- Đèn pin
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thí nghiệm, thí nghiệm nhóm, thực
hành, phát huy tính tích cực của học sinh, giải quyết vấn đề.
III. Định hướng phát triển năng lực
1. Năng lực chung: Năng lực tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề, giao tiếp, dự đoán.
2. Năng lực chuyên biệt: Năng lực thu thập thông tin, làm việc theo nhóm, tiến hành
thí nghiệm theo nhóm, thực nghiệm, sử dụng ngôn ngữ vật lí, suy luận lý thuyết.
IV. Chuẩn bị của GV, HS:
1. GV: Đèn pin, bảng phụ.
2. HS: Mỗi nhóm 1 hộp kín có đèn pin (H 1.2a), pin dây nối công tắc.
V. Tiến trình dạy học
Ổn định: Kiểm tra sĩ số HS (1 phút)
Kiểm tra bài cũ: Không
Hoạt động 1: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ? (10 phút)
A. Nội dung kiến thức: (phần ghi bảng)
I. Nhận biết ánh sáng:
C1. Mắt ta nhận biết được có ánh sáng có điều kiện giống nhau là : Có ánh sáng và mở
mắt nên ánh sáng lọt vào mắt.
KL: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
B. Hoạt động thầy - trò:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
+ GV bật đèn pin ( h 1.1).
=> Không, vì ánh sáng không chiếu
- Ta có nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ trực tiếp từ đèn pin phát ra. Vậy khi
đèn phát ra không? vì sao ?
NĂM HỌC: 2016 - 2017

1


GIÁO ÁN VẬT LÍ 7

+ Yêu cầu HS đọc SGK: “ Quan sát và thí nào ta nhận biết được ánh sáng ?
nghiệm “
+ HS đọc SGK: “ Quan sát và thí
nghiệm “
+ Yêu cầu HS thảo luận, trả lời C1 vào
+ HS thảo luận, trả lời


phiếu học tập.
C1: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi
* GV giúp HS rút ra câu kết luận.
- Vậy trong điều kiện nào thì ta nhìn thấy có ánh sáng truyền vào mắt ta.
1 vật
C. Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc hoạt động:
Năng lực thu thập thông tin, năng lực trình bày kết quả.
Hoạt động 2: Điều kiện nào ta nhìn thấy 1 vật. (10 phút)
A. Nội dung kiến thức: (phần ghi bảng)
II. Nhìn thấy một vật:
C2 . Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng trong trờng hợp hình 1.2a đèn sáng
Vì có đèn tạo ra ánh sáng, áng sáng chiếu đến trang giấy trắng, áng sáng từ trang giấy
trắng đến mắt ta thì nhìn thấy trang giấy trắng.
KL: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
B. Hoạt động thầy - trò:
Hoạt động của GV
+ GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1.2a.
+ Từng nhóm thảo luận và trả lời C2.

Hoạt động của HS
HS: hoạt động theo nhóm
C2 . Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng trong
trờng hợp hình 1.2a đèn sáng
Vì có đèn tạo ra ánh sáng, áng sáng chiếu
đến trang giấy trắng, áng sáng từ trang
giấy trắng đến mắt ta thì nhìn thấy trang
giấy trắng.
+ GV giúp HS rút ra câu kết luận chung.
- Vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào
mắt ta.
C. Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc hoạt động:
Năng lực làm việc theo nhóm, năng lực trình bày kết quả.
Hoạt động 3: : Phân biệt nguồn sáng và vật sáng (12 phút)
A. Nội dung kiến thức: (phần ghi bảng)
III / Nguồn sáng và vật sáng
C3.-Vật tự phát ra ánh sáng : Dây tóc bóng đèn.
-Vật hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới : Tờ giấy trắng
- Kết luận:
Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng.
Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu
vào nó gọi chung là vật sáng
B. Hoạt động thầy - trò:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
NĂM HỌC: 2016 - 2017

2


GIÁO ÁN VẬT LÍ 7

- GV yêu cầu HS nhận xét sự khác nhau
giữa dây tóc đèn đang sáng và mảnh giấy
trắng. Vật nào tự nó phát ra ánh sáng , vật
nào phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu
vào nó rồi hắt lại ánh sáng ?
- Yêu cầu đọc câu hỏi SGK để trả lời câu
hỏi C3
- Từ đó điền vào kết luận SGK

=> Dây tóc đèn đang sáng tự nó phát ra
ánh sáng gọi là nguồn sáng, mảnh giấy
trắng là vật sáng .
C3.-Vật tự phát ra ánh sáng : Dây tóc
bóng đèn.
-Vật hắt lại ánh sáng do vật khác
chiếu tới : Tờ giấy trắng

- Vậy vật hắt lại ánh sáng là gì ? Nguồn
sáng là gì ? lấy ví dụ minh hoạ ?
C. Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc hoạt động:
Năng lực thu thập thông tin, năng lực trình bày kết quả.
Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
A. Nội dung kiến thức: (phần ghi bảng)
IV/ Vận dụng
C4. – Bạn Thanh đúng vì ánh sáng đèn pin không chiếu vào mắt nên mắt không nhìn
thấy được.
C5. – Khói gồm các hạt nhỏ li ti, các hạt này được chiếu sáng và trở thành vật sáng.
ánh sáng từ các hạt này truyền tới mắt.
- Các hạt xếp gần liền nhau nằm trên đường truyền của ánh sáng tạo thành vệt sáng
mắt nhìn thấy.
B. Hoạt động thầy - trò:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Yêu cầu đọc ghi nhớ, vận dụng kiến C4. – Bạn Thanh đúng vì ánh sáng đèn
thức đã học trả lời câu hỏi vận dụng SGK pin không chiếu vào mắt nên mắt không
nhìn thấy được.
C5. – Khói gồm các hạt nhỏ li ti, các hạt
này được chiếu sáng và trở thành vật
sáng. ánh sáng từ các hạt này truyền tới
mắt.
- Các hạt xếp gần liền nhau nằm trên
đường truyền của ánh sáng tạo thành vệt
sáng mắt nhìn thấy.
C. Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc hoạt động:
Năng lực thu thập thông tin, năng lực trình bày kết quả.
VI. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò.
1. Củng cố: (5 phút)
- Qua bài học hôm nay các em cần ghi nhớ những điều gì?
- Học bài, đọc “Có thể em chưa biết”.
Câu 1: Khi nhìn lên bảng học trong lớp, đôi lúc em thấy bảng bị chói và không đọc
được chữ. Em hãy tìm hiểu nguyên nhân từ đó đưa ra các phương pháp khắc phục.

NĂM HỌC: 2016 - 2017

3


GIÁO ÁN VẬT LÍ 7

Trả lời: Đó là do bề mặt của bảng đã được sơn nhẵn bóng nên ánh sáng khi chiếu đến
bảng, hầu như hoàn toàn phản chiếu lại khiến mắt nhìn lên bảng bị chói. Để hạn chế
hiện tượng này, người dùng sơn hấp thụ ánh sáng, tức là nếu có ánh sáng chiếu vào
mặt bảng sẽ hấp thụ ánh sáng nhiều và phản chiếu và phản xạ lại rất ít.
Câu 2: Em hãy tìm: 5 nguồn sáng tự nhiên, 5 nguồn sáng nhân tạo.
Trả lời: 5 nguồn sáng tự nhiên: Mặt trời, Ngôi sao, tia chớp, đom đóm, nham thạch
phun ra từ núi lứa. 5 nguồn sáng nhân tạo: đèn thắp sáng, hồ quang điện, nguồn la-de,
đèn pin, đèn tín hiệu.
2. Dặn dò: (2 phút)
Làm bài tập 1.1 đến 1.5 SBT

NĂM HỌC: 2016 - 2017

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×