Tải bản đầy đủ

TH12 GA bai 01 mot so khai niem co ban tiet 1

Thời lượng: 2 tiết

Ngày soạn:...............................................

Tiết thứ: 1

Người soạn:.............................................

Chương I: KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Bài 1(tiết 1):
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
II. Nắm được các vấn đề thường được giải quyết trong một bài toán quản lí và sự cần thiết phải có cơ
sở dữ liệu.

III.

PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 Phương pháp: Thuyết trình vấn đáp.
 Phương tiện: Máy chiếu, máy tính, phông chiếu hoặc bảng.


IV.LƯU Ý SƯ PHẠM:
-

-

-

Cần lưu ý làm rõ cho học sinh thấy những vấn đề sau:
+

Công tác quản lí chiếm phần lớn trong các ứng dụng tin học.

+

Việc xử lí thông tin trong các bài toán quản lí có những đặc điểm chung: tạo lập hồ sơ,
cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ (sắp xếp, tìm kiếm, tổng hợp thông tin và lập báo cáo).

+

Dù thông tin được quản lí thuộc lĩnh vực nào, vẫn phải thực hiện một số công việc:
º

Tạo lập hồ sơ về đối tượng quản lí;

º

Cập nhật hồ sơ;

º

Khai thác hồ sơ.

Có nhiều định nghĩa khác nhau về CSDL nhưng các định nghĩa đều phải chứa 3 yếu tố cơ bản:
º

Dữ liệu về hoạt động của một tổ chức;

º

Được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài;º

Có nhiều người khai thác.

Đối với hệ CSDL chúng ta cấn giải thích rõ cho HS các tính chất của hệ CSDL cũng như một số
ứng dụng cụ thể của CSDL.

V. NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

Hoạt động của GV và HS

1. Ổn định tổ chức lớp:

Thời
gian

Nội dung


Chào thầy/cô, chỉnh đốn trang phục.Cán bộ lớp báo cáo sỉ số.Ghi bài.

3’

2. Kiểm tra bài cũ:
TỔ BỘ MÔN TIN HỌC

Giáo án Tin học 12


3. Nội dung bài mới:
Bài 1 (tiết 1):

Bài 1 (tiết 1):

MỘT SỐ

MỘT SỐ

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Bài toán quản lí

GV: Theo em để quản lí thông tin về
điểm của học sinh trong một lớp, em nên
Để quản lí HS trong nhà trường, người ta thường
lập danh sách gồm các cột nào?
lập các biểu bảng gồm các cột, hàng để chứa thông
tin cần quản lí.
Ví dụ: Để quản lí HS ta có thể tạo một bảng như
HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi: Để quản sau:
lí chúng ta cần tạo một bảng gồm các cột
như: STT, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính
Ngày
Giới
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm
Stt
Họ tên
sinh
tính
Văn
Toán

Hóa
Văn
Đoàn viên, Điểm Toán, Đ.Lý, Đ.Hóa,
1
Nguyển An
12/8/91
Nam
C
7.8
8.2
9.2
7.38.5
Đ.Văn, Đ.Tin.
2

Trần Văn
Giang

21/3/90

Nam

K

5.6

6.7

7.7

7.8

3

Lê Minh
Châu

3/5/91

Nữ

C

9.3

8.5

8.4

6.7

4

Doãn Thu
Cúc

14/2/90

Nữ

K

6.5

7.0

9.1

6.7

Hồ Minh
hải

30/7/91

Nam

C

7.0

6.6

6,5

6.5

GV: Phân tích câu trả lời của HS

---

50

2. Các công việc thường gặp khi quản lí
thông tin của một đối tượng nào đó
a) Tạo lập hồ sơ :

GV: Em hãy nêu lên các công việc
thường gặp khi quản lí thông tin của một
đối tượng nào đó?
HS: Suy nghĩ trả lời:

-

Xác định chủ thể cần quản lí.

-

Xác định cấu trúc hồ sơ.

-

Thu thập, tập hợp thông tin cần
thiết cho hồ sơ.

b) Cập nhật hồ sơ :
-

Sửa chữa hồ sơ.

-

Bổ sung thêm hồ sơ.

-

Xóa hồ sơ.

c) Khai thác hồ sơ :
GV: Phân tích câu trả lời của HS

Bài 01: Một số khái niệm cơ bản (1/2)

-

Sắp xếp hồ sơ.

-

Tìm kiếm.
Tin học 12


GV: Dữ liệu lưu trên máy có ưu điểm gì
so với một dữ liệu lưu trên giấy?
HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi

VI.

-

Thống kê.

-

Lập báo cáo.

 Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật,
khai thác hồ sơ là phục vụ, hỗ trợ cho quá trình lập
kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người
có trách nhiệm.

CỦNG CỐ:

-

Nhắc lại các khái niệm trọng tâm.

VII. BÀI TẬP, DẶN DÒ:
-

Cho câu hỏi ôn tập về nhà.

Câu hỏi 1: Kể tên các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức?
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

TỔ BỘ MÔN TIN HỌC

Giáo án Tin học 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×