Tải bản đầy đủ

GT c1 b2 BT về cực TRỊ

BÀI TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Dạng 1: Cực trị và các yếu tố của cực trị (Mức độ thông hiểu)
Câu 1: Cho hàm số Gọi x1 và x2 lần lượt là hoành độ hai điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. Kết luận nào
sau đây là đúng?

Câu 2: Số điểm cực trị của hàm số là
1

2

3

4

Câu 3: Hàm số có 2 điểm cực trị lần lượt là A và B. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 4: Giá trị cực đại của hàm số là
2

4


Câu 5: Giá trị cực tiểu của hàm số là
2006

2007

2008

2009

Câu 6: Hàm số đạt cực tiểu tại

Câu 7: Cho hàm số . Gọi x1 và x2 lần lượt là hoành độ hai điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. Kết luận nào
sau đây là đúng?

Câu 8: Hàm số đạt cực đại tại

Câu 9: Hàm số đạt cực tiểu tại

Câu 10: Cho hàm số . Gọi x1 và x2 lần lượt là hoành độ hai điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. Kết luận nào
sau đây là đúng?

Câu 11: Hàm số đạt cực đại tại
1


Câu 12: Hàm số đạt cực tiểu tại

Câu 13: Biết hàm số có 2 điểm cực trị là . Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 14: Hàm số nào dưới đây có cực đại?

Câu 15: Tổng số điểm cực đại của 2 hàm số là
1

2

3

43

4

Câu 16: Tổng số điểm cực tiểu của 2 hàm số là
1

2

Câu 17: Cho hai hàm số Tổng số điểm cực trị, cực đại, cực tiểu của hai hàm số lần lượt là
5; 2; 3

5; 3; 2

4; 2; 2

3; 1; 2

Câu 18: Cho hàm số Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

Câu 19: Cho hàm số Gọi A và B là tọa độ 2 điểm cực trị của (C). Diện tích tam giác OAB bằng
4

8

2

Câu 20: Đồ thị hàm số có điểm cực đại, cực tiểu lần lượt là
4

-4

46

-46

Câu 21: Cho hàm số Khoảng cách từ O đến điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
1
Câu 22: Khẳng định nào sau đây là sai?
Hàm số không có cực trị
Hàm số không có cực trị

Hàm số có 2 điểm cực trị

Hàm số có cực trị

Câu 23: Giả sử hàm số có a điểm cực trị, hàm số có b điểm cực trị, hàm số có c điểm cực trị. Giá trị của là
0

3

2

Câu 24: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
2

1


Câu 25: Cho hàm số . Chọn phát biểu đúng.
Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu

Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu

Hàm số có 1 điểm cực trị là điểm cực đại

Hàm số có 1 điểm cực trị là điểm cực tiểu

Câu 26: Hàm số nào sau đây không có cực trị?

Câu 27: Hàm số đạt cực trị khi:

Câu 28: Cho hàm số Chọn phát biểu sai
Hàm số có 3 điểm cực trị

Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu

Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu

Hàm số có 1 cực đại và 1 cực tiểu

Câu 29: Cho hàm số đạt cực đại khi:

Câu 30: Hàm số có phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là

Câu 31: Hàm số đạt cực trị khi:

Câu 32: Cho hàm số Hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số là

Câu 33: Cho hàm số Hàm số đạt cực trị tại

Câu 34: Hàm số đạt cực đại khi

Câu 35: Cho hàm số
(1)
(2)
(3)
(4)

Hàm số đạt cực đại tại x = -1
Hàm số có
Hàm số nghịch biến trên
Hàm số đồng biến trên (-1 ; 3)
3


Các phát biểu đúng là

Câu 36: Cho hàm số Phát biểu nào sai?
Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0

Hàm số có giá trị cực đại bằng 1

Hàm số có 2 cực trị

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (0;0)

Câu 37: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

Câu 38: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

Câu 39: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

Câu 40: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

Câu 41: Giả sử hai điểm A, B lần lượt là cực đại và cưc5 tiểu của đồ thị hàm số khi đó độ dài đoạn thẳng AB


Câu 42: Tìm cực trị của hàm số

Câu 43: Cực tiểu của đồ thị hàm số là

Câu 44: Giá trị cực đại của hàm số là

Câu 45: Cho hàm số Tổng giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số là

Câu 46: Cho hàm số Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại, cực tiểu là

Câu 47: Hàm số đạt cực đại tại
4


Câu 48: Hàm số có điểm cực tiểu là

Câu 49: Hàm số có 2 điểm cực trị là A và B. Một nửa của độ dài đoạn thẳng AB là

Câu 50: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số

Dạng 2: Tìm m để hàm số có cực trị hoặc đạt cực trị tại x0 (Mức độ vận dụng thấp)
Câu 1: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực đại tại điểm có hoành độ

Câu 2: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ

Câu 3: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ

Câu 4: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ
Đáp án khác
Câu 5: Cho hàm số Giả sử hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ . Khi đó giá trị cực tiểu là
Không tồn tại
Câu 6: Hàm số không có cực trị khi

Câu 7: Cho hàm số Biết đồ thị hàm số (C) nhận điểm là điểm cực trị. Giá trị của biểu thức là
Không tồn tại m, n
Câu 8: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ
Không tồn tại m
5


Câu 9: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực đại tại điểm có hoành độ
Đáp án khác
Câu 10: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực đại tại điểm có hoành độ

Câu 11: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) chỉ có một cực trị

Câu 12: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) không có cực đại

Câu 13: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) chỉ có cực đại mà không có cực tiểu

Câu 14: Cho hàm số Biết đồ thị hàm số (C) nhận điểm là điểm cực tiểu. Tính tồng

Câu 15: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có 3 điểm cực trị

Câu 16: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ

Câu 17: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ

Câu 18: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có hai điểm cực trị

Câu 19: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ

Câu 20: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại và cực tiểu

Câu 21: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ

6


Câu 22: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có đúng 1 cực trị

Câu 23: Cho hàm số Biết đồ thị hàm số (C) có 1 cực trị tại điểm có hoành độ Khi đó hàm số đạt cực trị tại
điểm khác có hoành độ
Đáp án khác
Câu 24: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực đại tại điểm có hoành độ

Câu 25: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực đại tại điểm có hoành độ

Câu 26: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ
Đáp án khác
Câu 27: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại và cực tiểu

Câu 28: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực trị tại điểm có hoành độ
Đáp án khác
Câu 29: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) không có cực trị

Câu 30: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực đại tại điểm có hoành độ

Câu 31: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) chỉ có 1 cực trị

Câu 32: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực trị tại điểm có hoành độ

Câu 33: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực trị tại điểm có hoành độ

Câu 34: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) đạt cực đại tại điểm có hoành độ

7


Câu 35: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực trị

Câu 36: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có 2 điểm cực trị

Câu 37: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có 3 cực trị

Dạng 3: Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước (Mức độ vận dụng cao)
Câu 1: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại, cực tiểu tại sao cho

Câu 2: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại, cực tiểu tại sao cho

Câu 3: Cho hàm số Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại tại , cực tiểu tại sao cho

Câu 4: Cho hàm số Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có hai điểm cực trị thỏa
Không có giá trị của m
Câu 5: Cho hàm số Giả sử là hoành độ các điểm cực trị. Biết Tìm giá trị của tham số m

Câu 6: Cho hàm số Tìm giá trị của m để hàm số có 2 điểm cực trị nằm về 2 phía của trục tung

Câu 7: Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác đều

Câu 8: Cho hàm số Tìm m để đồ thị hàm số (C) có cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu nhỏ nhất

Câu 9: Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành 1 tam giác vuông

Câu 10: Cho hàm số Tìm giá trị của m để hàm số (C) có 3 điểm cực trị A, B, C sao cho tam giác ABC nhận
gốc tọa độ O làm trọng tâm
8


Câu 11: Cho hàm số Tìm m để hàm số có 3 điểm cực trị A, B, C sao cho với O là gốc tọa độ.
Cả B, C đều đúng
Câu 12: Cho hàm số . Tìm m để hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của tam giác vuông cân.

Câu 13: Cho hàm số Tìm m để hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của tam giác có diện tích bằng 64.

Câu 14: Cho hàm số Tìm m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị A, B, C sao cho OA = BC (với A là điểm cực
trị thuộc trục tung).

Câu 15: Cho hàm số Tìm m để hàm số có 2 giá trị cực trị cùng dấu

Câu 16: Cho hàm số Tìm m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị A và B thỏa mãn AB vuông góc đường thẳng

Câu 17: Cho hàm số . Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị thỏa
Không tồn tại m
Câu 18: Cho hàm số Tìm m để hàm số có hai cực trị có hoành độ dương

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×