Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn THỰC tập final

Đại học KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI – Khoa QLKD

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
I. YÊU CẦU VỀ FORMAT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thực tập tốt nghiệp phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, hành văn mạch lạc, in
ấn sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị,
công thức.
Thuật ngữ khoa học cần sử dụng chính xác, thông dụng.
Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ (size): 14. Hệ soạn thảo Unicode.
Giãn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1,3 lines.
Lề trên (top) 2 cm, lề dưới (bottom) 2 cm, lề trái (left) 3 cm, lề phải (right) 2 cm.
Căn lề hai bên (Justify).
Số trang đánh ở giữa bên dưới, trang số 1 bắt đầu từ trang đầu tiên của phần
Chương 1. Mục lục, các danh mục, nhận xét của giáo viên chấm thực tập tốt nghiệp,
xác nhận của đơn vị thực tập… không đánh số trang. Lưu ý sẽ không ghi chú thêm bất
cứ nội dung gì ở đầu và cuối mỗi trang (không ghi gì ở phần footer/header).
Số trang yêu cầu của Báo cáo thực tập: 20 – 25 trang (chỉ tính những trang được
đánh số).
Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của
trang. Nếu sử dụng bảng biểu giấy khổ A3 thì gấp giấy lại thành các trang có khổ nhỏ

hơn A4.
Số thứ tự của các phần, mục được đánh số bằng hệ thống số Ả-rập, không dùng
số La mã.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải đóng bìa cứng màu xanh nước biển.
Trình tự các trang như mẫu kèm theo.
1


II. VIẾT TẮT
Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng ít
nhất 5 lần trong thực tập tốt nghiệp.
Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế.
Nếu dùng nhiều từ viết tắt, phải lập bảng các chữ viết tắt ở đầu thực tập tốt
nghiệp, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt.
Nếu dùng ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ xuất hiện lần đầu với chữ viết
tắt trong ngoặc đơn mà không cần lập bảng các chữ viết tắt. Sau đó sử dụng chữ viết
tắt này
Ví dụ: Quản trị tài chính doanh nghiệp (QTTCDN) ở Mỹ. Quy định về
QTTCDN ở Việt Nam.
III. ĐÁNH SỐ THỨ TỰ BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, CÔNG THỨC
Đánh theo số chương và thứ tự của bảng, hình vẽ, đồ thị, công thức trong phần
(Ví dụ: Bảng 2.3 là bảng thứ 3 trong phần 2, công thức 3.2 là công thức thứ 2 trong
phần 3).
Sau số bảng là tên của bảng (Ví dụ: Bảng 2.3. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa
Việt Nam và Trung Quốc).
Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có). Thứ nguyên (đơn vị đo lường) cần theo
tiêu chuẩn Việt Nam TCVN.
Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu
tham khảo và ghi ở bên dưới bảng, căn lề bên phải.
Bảng danh mục bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, công thức phải có số trang (giống như
mục lục). Nếu Báo cáo thực tập tốt nghiệp có nhiều công thức thì không cần đưa các
công thức này vào bảng danh mục.

2


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH
---o0o--(size14)BÁO CÁO THỰC TẬP
(Bold, size30, in hoa)

Đơn vị thực tập:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG PHƯƠNG BẮC
(Bold, size18-24, tùy theo số chữ, … của tên đề tài, in hoa)

Giáo viên hướng dẫn

: Nguyễn Ngọc Tú

Sinh viên thực hiện

: Hoàng Trường Vi

Mã sinh viên

: 2002D888

Lớp

: QL 13.01
(Bold, size14)

HÀ NỘI – 2014
(In hoa, size 14)
Ghi chú: In bằng bìa màu xanh nước biển.

3


MỤC LỤC
(Bold, size14, in hoa)
CHƯƠNG 1. (Bold, size 14, in hoa)
1.1. (Bold, size 14)…………………………………………………………………
1.1.1. (Bold, Italic, size 14)
- Size 14…………………………………………………………………………
+ Size 14………………………………………………………………………
+ Size 14………………………………………………………………………
- Size 14………………………………………………………………………
+ Size 14…………………………………………………………………
+ Size 14……………………………………………………………………
- Size 14…………………………………………………………………………
1.1.2. ………………………………………………………………………….........
1.2. ………………………………………………………………………….............
1.2.1. …………………………………………………………………………..........
1.2.2.…………………………………………………………………………..........
CHƯƠNG 2. ………………………………………………………………………
2.1. …………………………………………………………………………................
2.1.1. ………………………………………………………………………….............
2.1.2. …………………………………………………………………………............
2.2. …………………………………………………………………………................
2.2.1. ………………………………………………………………………….............
2.2.2. ………………………………………………………………………….............
2.2.3. ………………………………………………………………………….............
CHƯƠNG 3. ………………………………………………………………………...
3.1. …………………………………………………………………………................
3.1.1. ………………………………………………………………………….............
3.1.2. ………………………………………………………………………….............
3.2. …………………………………………………………………………................
3.2.1. ………………………………………………………………………….............
3.2.2. ………………………………………………………………………….............

4


DANH MỤC VIẾT TẮT (1 trang riêng)
(sắp xếp theo vần a, b,c)
(Bold, size14, in hoa)
Ký hiệu viết tắt

Tên đầy đủ

(Bold, size size 14)
HTKT
NH
NHNN
TCTD
VND
WB

(Bold, size size 14)
Hạch toán kế toán
Ngân hàng
Ngân hàng nhà nước
Tổ chức tín dụng
Việt Nam đồng
Ngân hàng thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC
(Riêng 1 trang)
(Bold, size 14, in hoa)

Bảng 1.1 (size 14)………………………………………………………
Bảng 1.2 ……….………………………………………………………
Sơ đồ 1.1……….…………………………………………………
Hình 1.1 ……….……………………………………………
Công thức 3.2 …….…………………………………………………

5

Trang
3
8
11
12
48


LỜI MỞ ĐẦU (dung lượng <= 1 trang)
- Nêu mục đích và sự cần thiết của việc đi thực tập
- Nêu khái quát những nội dung chính sẽ được đề cập trong báo cáo thực tập

6


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP (tên công ty)
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty (tên công ty)
Trình bày các ý theo trình tự sau:
-

Giới thiệu thông tin chung về công ty (Tên, Địa chỉ, Hình thức sở hữu, Cơ
quan chủ quản)

-

Một số số liệu cơ bản về vốn (Vốn điều lệ, vốn pháp định,…)

-

Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
Ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động chính (theo đăng ký kinh doanh)
1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty (tên công ty)
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty (tên công ty)
Ghi rõ chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban có trên sơ đồ cơ cấu tổ chức

7


CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
2.1 Đặc điểm các nguồn lực của doanh nghiệp
2.1.1 Vốn
Bảng 2.1 Bảng cơ cấu vốn của doanh nghiệp
Đơn vị tính:
Năm 2011

Năm 2012

Số

Tỷ trọng

lượng

(%)

Số lượng

Năm 2013
Tỷ

Số

Tỷ

trọng

lượng

trọng

(%)

So sánh tăng, giảm

So sánh tăng, giảm

2012/2011
Số tuyệt
Tỷ trọng

2013/2012
Số tuyệt
Tỷ trọng

đối

(%)

đối

(%)

(%)

Tổng vốn
Chia theo sở hữu
- Vốn chủ
sở hữu
- Vốn vay
Chia theo tính chất
- Vốn cố
định
- Vốn lưu
động

(Nguồn: )
Điền đầy đủ thông tin vào bảng rồi phân tích
Phân tích: Sự biến động của tổng vốn, từng loại vốn; cơ cấu vốn như vậy đã hợp lý chưa?
Chỉ ra nguyên nhân tăng giảm. Khả năng tự chủ về tài chính, khả năng thanh toán (ngắn hạn,
nhanh, tức thời), tình hình thu hồi công nợ của doanh nghiệp.
2.1.2 Nhân lực
Phân loại lao động theo các tiêu chí khác nhau (xem bảng 2).
Bảng 2.2. Cơ cấu lao động
Đơn vị tính:
Năm 2011

Năm 2012

Số

Tỷ trọng

Số

Tỷ

lượng

(%)

lượng

trọng

Năm 2013
Số lượng

Tỷ trọng
(%)

(%)
Tổng số lao động
Phân theo tính chất lao động
- Lao động trực tiếp
- Lao động gián tiếp
Phân theo giới tính
- Nam
- Nữ
Phân theo trình độ
- ĐH và trên ĐH
- CĐ và Trung cấp
- PTTH hoặc THCS
Phân theo độ tuổi
- Trên 45 tuổi
- Từ 35 tuổi đến 45 tuổi
- Từ 25 tuổi đến 35 tuổi

8

So sánh tăng, giảm

So sánh tăng, giảm

2012/2011
Số tuyệt
Tỷ trọng

2013/2012
Số tuyệt
Tỷ trọng (%)

đối

(%)

đối


- Dưới 25 tuổi

(Nguồn: )
Điền đầy đủ thông tin vào bảng rồi phân tích
Thống kê số lượng lao động đối với từng bậc thợ, bậc thợ bình quân.
Phân tích: cơ cấu lao động như vậy đã hợp lý chưa? Điểm mạnh, điểm yếu của lực lượng lao
động; ảnh hưởng của trình độ người lao động tới năng suất lao động, tới kết quả sản xuất
kinh doanh...
2.1.3 Cơ sở vật chất
Liệt kê các loại máy móc thiết bị của doanh nghiệp; số lượng, năm sản xuất, giá trị còn lại; tỷ
lệ lắp đặt số thiết bị hiện có, tỷ lệ sử dụng số thiết bị đã lắp đặt, tỷ lệ sử dụng số thiết bị hiện
có.
2.2 Tình hình các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp
Nghiên cứu thị trường, tiêu thụ sản phẩm
Quản lý vật tư
Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh ...
2.3 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (tên công ty)
2.3.1 Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty
- Trong phần này cần trình bày rõ quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh
nghiệp để biến đầu vào thành đầu ra.
- Có thể trình bày dưới dạng vẽ sơ đồ dạng khối minh họa. Mỗi khối tương ứng với
một bước thực hiện. Trích dẫn nguồn nếu không phải sinh viên tự tổng hợp mà đi xin
được từ đơn vị thực tập. Ví dụ:
Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất kinh doanh chung
Bước 1: …

Bước 2:…

Bước 3:…
(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính)

- Mô tả công việc cụ thể của từng bước, ghi rõ: (hay Trình bày cụ thể từng bước trong
quy trình chung)
Bước 1:…
Bước 2:…
2.3.2 Mô tả (ghi ngắn gọn tên công việc cụ thể mà sinh viên tham gia tại đơn vị thực
tập) tại bộ phận (ghi rõ tên bộ phận mà sinh viên trực tiếp thực tập)

9


CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Bảng 3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính:
STT

Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

Năm

Năm

Năm

So sánh tăng, giảm

So sánh tăng, giảm

2011

2012

2013

2012/2011
Số tuyệt
%

2013/2012
Số tuyệt
%

đối
1
2
3

Doanh thu
Tổng số lao động
Tổng vốn kinh doanh bình

đối

Triệu đồng
Người
Triệu đồng

quân
3a. Vốn cố định bình quân
4
5
6

3b. Vốn lưu động bình quân
Lợi nhuận sau thuế
Nộp ngân sách
Thu nhập BQ của 1 lao động

Triệu đồng
Triệu đồng
1.000đ/thán

7

Năng suất lao động bình

g
Triệu đồng

8

quân năm (7)=(1)/(2)
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu

Chỉ số

tiêu thụ
9

(8)=(4)/(1)
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn kinh

Chỉ số

doanh
10

(9)=(4)/(3)
Số vòng quay vốn lưu động

Vòng

(10)=(1)/(3b)

(Nguồn: )
Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ những số liệu, tư liệu thu
thập được trong quá trình thực tập. Cần tránh mô tả lại số liệu trong biểu. Rút ra
những đánh giá, nhận xét qua phân tích; tìm hiểu nguyên nhân gây ra những bất
thường trong kết quả sản xuất kinh doanh (như doanh thu, lợi nhuận giảm, chi phí
tăng đột biến ...)
Báo cáo phải kèm theo 3 bảng xin của doanh nghiệp
- Bản cân đối kế toán (bắt buộc)
- Bản kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (bắt buộc)
- Bản lưu chuyển tiền tệ (nếu có)
3.2 Phương hướng phát triển
3.2.1. Phương hướng chung
3.2.2. Kế hoạch trong 5 năm tới (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách...)
LỜI KẾT (1 trang)
10


Tổng kết lại những nội dung chính đã viết trong báo cáo
Định hướng đề tài luận văn
TÀI LIỆU THAM KHẢO (1 trang)

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (1 trang)

NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN (1 trang)
Họ và tên:
Mã sinh viên
Lớp:
Địa điểm thực tập
Giáo viên hướng dẫn
TT

Ngày/ tháng

Nội dung công việc

Xác nhận của giáo
viên hướng dẫn

Đánh giá chung của giáo viên hướng dẫn

11


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×