Tải bản đầy đủ

BÀI TẬPTHỰC HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BÀI TẬP/THỰC HÀNH

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp, Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ

Buổi 1: Quản lý phạm vi
1.1 Tạo WBS sau đây cho một dự án xây nhà theo từng giai đoạn.

1


2


3


1.2 Tạo WBS sau đây cho một dự án theo các gói công việc.

1.3 Tạo WBS sau đây cho một dự án theo các giai đoạn.


4


1.4 Tạo WBS sau đây cho một dự án theo các thành phẩm/phân phối chính.

1.5 Tạo WBS sau đây cho một dự án mẫu máy tính cá nhân.

5


1.6 WBS và OBS.

6


1.7 Tạo WBS sau đây cho một dự án thể hiện các mức độ quan tâm khác nhau.

1.8 Tạo WBS sau đây cho một dự án thiết kế máy bay Concorde.

7


1.9 Tạo WBS sau đây cho một dự án sau đây.
Here is a work breakdown structure for a wedding. Use the method described in the
Snapshot from Practice: The Yellow Sticky Approach to create a network for this
project.
Note: Do not include summary tasks in the network (i.e., 1.3, Ceremony, is a summary
task; 1.2, Marriage license, is not a summary task). Do not consider who would be doing
the task in building the network. For example, do not arrange “hiring a band” to occur
after “florist” because the same person is responsible for doing both tasks. Focus only
on technical dependencies between tasks.
Hint: Start with the last activity (wedding reception), and work your way back to the
start of the project. Build the logical sequence of tasks by asking the following question:
In order to have or do this, what must be accomplished immediately before this? Once
completed, check forward in time by asking this question: Is this task(s) the only thing
that is needed immediately before the start of the next task?
1. Wedding project
1.1 Decide on date
1.2 Marriage license


1.3 Ceremony
1.3.1 Rent church
1.3.2 Florist
8


1.3.3 Create/print programs
1.3.4 Hire photographer
1.3.5 Wedding ceremony
1.4 Guests
1.4.1 Develop guest list
1.4.2 Order invitations
1.4.3 Address and mail invitations
1.4.4 Track RSVPs
1.5 Reception
1.5.1 Reserve reception hall
1.5.2 Food and beverage
1.5.2.1 Choose caterer
1.5.2.2 Decide on menu
1.5.2.3 Make final order
1.5.3 Hire band
1.5.4 Decorate reception hall
1.5.5 Wedding reception

9


Buổi 2: Quản lý thời gian (AON)
2.1 Vẽ sơ đồ mạng công việc theo dạng AON của một dự án theo các thông tin sau đây.
Hãy cho biết hoạt động nào là hoạt động chia tách (burst activity) hay là hoạt động
sáp nhập (merge activity)?
Công việc
A
B
C
D
E

Công việc đứng trước
A
A
B, C
D

Mô tả
Survey site
Install drainage
Install power lines
Excavate site
Pour information

2.2 Vẽ sơ đồ mạng công việc theo dạng AON của một dự án theo các thông tin sau đây.
Hãy cho biết hoạt động nào là hoạt động chia tách (burst activity) hay là hoạt động
sáp nhập (merge activity)?
Công việc
A
B
C
D
E
F
G

Mô tả
Identify topic
Research topic
Draft paper
Edit paper
Create graphics
References
Final draft

Công việc đứng trước
A
B
C
C
C
D, E, F

2.3 Vẽ sơ đồ mạng công việc theo dạng AON của một dự án theo các thông tin sau đây.
Hãy cho biết hoạt động nào là hoạt động chia tách (burst activity) hay là hoạt động
sáp nhập (merge activity)?
Công việc
A
B
C
D
E
F
G
H

Mô tả
Contract signed
Survey designed
Target market identified
Data collection
Develop presentation
Analyze results
Demographics
Presentation

Công việc đứng trước
A
B
B, C
B
D
C
E, F, G

2.4 Vẽ sơ đồ mạng công việc theo dạng AON của một dự án theo các thông tin sau đây.
Hãy cho biết hoạt động nào là hoạt động chia tách (burst activity) hay là hoạt động
sáp nhập (merge activity)?
10


Công việc
A
B
C
D
E
F
G
H

Mô tả
Order review
Order standard parts
Produce standard parts
Design custom parts
Software development
Manufacture custom parts
Assemble
Test

Công việc đứng trước
A
A
A
A
C, D
B, F
E, G

2.5 Từ các thông tin sau đây hãy phát triển một mạng công việc của dự án theo dạng
AON. Hoàn thành việc xác định các thời gian bắt đầu sớm nhất (tiến trình tới) và
các thời gian bắt đầu trễ nhất (tiến trình lùi), tính toán các khoảng dư công việc
(activity slack) và xác định đường dẫn tới hạn (critical path). Dự án này sẽ kéo dài
bao nhiêu ngày?
Công việc
A
B
C
D
E

Mô tả
Survey site
Install drainage
Install power lines
Excavate site
Pour information

Công việc đứng trước
A
A
B, C
D

Thời gian
2
5
3
4
3

2.6 Thông tin dự án của một dự án được đặt hàng của công ty Air Control được trình
bày dưới đây. Hãy vẽ mạng các công việc của dự án này. Tính toán các thời gian bắt
đầu sớm nhất và trễ nhất của các công việc cùng với các khoảng dư. Xác định đường
tời hạn?.
Công việc
A
B
C
D
E
F
G
H

Mô tả
Order review
Order standard parts
Produce standard parts
Design custom parts
Software development
Manufacture custom parts
Assemble
Test

Công việc đứng trước
A
A
A
A
C, D
B, F
E, G

Thời gian
2
15
10
13
18
15
10
5

2.7 Bạn đã ký hợp đồng để xây dựng một nhà để xe cho Simpsons. Bạn sẽ nhận được
$500 tiền thưởng cho việc hoàn thành dự án trong vòng 15 ngày làm việc. Hợp đồng
này cũng bao gồm một điều khoản phạt trong đó bạn sẽ mất $100 cho mỗi ngày dự
án mất nhiều thời gian hơn 15 ngày làm việc. Hãy vẽ một mạng lưới các công việc
của dự án cho các thông tin dưới đây. Hoàn tất xác định các thời gian bắt đầu sớm
11


nhất và trễ nhất của từng công việc, khoảng dư và đường tới hạn. Bạn mong đợi để
nhận được tiền thưởng hay phạt từ dự án này?.
Công việc
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mô tả
Pour foundation
Erect frame
Roof
Windows
Doors
Electrical
Rough-in-frame
Door opener
Paint
Cleanup

Công việc đứng trước
A
B
B
B
B
C, D, E, F
E, F
G, H
I

Thời gian (ngày)
3
4
4
1
1
3
2
1
2
1

2.8 Bạn đang tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng cho đội bóng chày trẻ vị thành niên
liên Modesto Nuts. Hãy vẽ một mạng lưới các công việc của dự án cho các thông
tin dưới đây. Hoàn tất xác định các thời gian bắt đầu sớm nhất và trễ nhất của từng
công việc, khoảng dư và đường tới hạn.. Dự án này sẽ kéo dài bao lâu? Mạng này
có tính chất nhạy cảm như thế nào? Tính toán khoảng dư tự do và tổng các khoảng
dư của tất cả các hoạt động không tới hạn?.
Công việc
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Mô tả
Systems design
Subsystem A design
Subsystem B design
Subsystem C design
Program A
Program B
Program C
Subsystem A test
Subsystem B test
Subsystem C test
Integration
Integration test

Công việc đứng trước
A
A
A
B
C
D
E
F
G
H, I, J
K

Thời gian (ngày)
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1

2.9 J. Wold, quản lý dự án tại Print Software, Inc muốn bạn chuẩn bị một mạng công
việc dự án; tính toán các thời gian sớm nhất, trễ nhất, và các thời gian khoảng dư;
xác định thời gian dự án theo kế hoạch và xác định đường dẫn tới hạn. Trợ lý của
ông đã thu thập các thông tin cho các dự án phần mềm điều khiển máy in màu sau
đây (Color Printer Drivers Software Project):
Công việc
A

Mô tả
External specifications

Công việc đứng trước
12

Thời gian (ngày)
8


B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Review design features
Document new features
Write software
Program and test
Edit and publish notes
Review manual
Alpha site
Print manual
Beta site
Manufacture
Release and ship

A
A
A
B
C
D
E, F
G
H, I
J
K

2
3
60
60
2
2
20
10
10
12
3

2.10 Một thành phố lớn phía đông yêu cầu liên bang tài trợ cho một dự án kết hợp
giữa công viên đậu xe (park-and-ride). Một trong những yêu cầu trong các yêu cầu
của ứng dụng là một mạng kế hoạch cho giai đoạn thiết kế của dự án. Catherine
Walker, kỹ sư trưởng, muốn bạn phát triển một mạng kế hoạch của dự án để đáp
ứng yêu cầu này. Cô đã tập hợp các ước tính thời gian hoạt động và mối quan hệ
phụ thuộc được hiển thị dưới đây. Hãy cho biết các thời gian sớm nhất, trễ nhất và
khoảng dư. Đánh dấu đường dẫn tới hạn.
Công việc
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mô tả
Survey
Soils report
Traffic design
Lot layout
Approve design
Illumination
Drainage
Landscape
Signing
Bid proposal

Công việc đứng trước
A
A
A
B, C, D
E
E
E
E
F, G, H, I

Thời gian (ngày)
5
20
30
5
80
15
30
25
20
10

2.11 Bạn đang tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng cho đội bóng chày nhỏ WinstonSalem Warthogs. Hãy vẽ sơ đồ mạng các công việc của dự án với các thông tin được
cho dưới đây. Hãy cho biết các thời gian sớm nhất, trễ nhất, khoảng dư và sau đó
xác định đường tới hạn. Dự án này sẽ kéo dài bao lâu? Lịch biểu của mạng côn việc
này nhạy cảm thế nào? Tính toán khoảng dư tự do và tổng các khoảng dư của tất cả
các hoạt động không tới hạn?.
Công việc
A
B
C
D

Mô tả
System design
Subsystem A design
Subsystem B design
Subsystem C design

Công việc đứng trước
A
A
A
13

Thời gian (ngày)
2
1
2
1


E
F
G
H
I
J
K
L

Program A
Program B
Program C
Subsystem A test
Subsystem B test
Subsystem C test
Integration
Integration test

B
C
D
E
F
G
H, I, J
K

2
10
2
1
1
1
2
1

2.12 Bạn đang hoàn thành việc mô tả một bài báo theo nhóm (group term papeer).
Với mạng các công việc của dự án cho sau đây, hãy hoàn thành việc xác định các
thời gian sớm nhất, trễ nhất, các khoảng dư, và xác định đường dẫn tới hạn. Sử dụng
thông tin này để tạo ra một biểu đồ Gantt cho dự án. Hãy chắc chắn việc thể hiện
các khoảng dư của các công việc không tới hạn.

2.13 Bạn đang tiến hành một dự án nghiên cứu thị trường cho FUN Inc. Với mạng các
công việc của dự án được cho sau đây, hãy hoàn thành việc xác định các thời gian
sớm nhất, trễ nhất, các khoảng dư, và xác định đường dẫn tới hạn. Sử dụng thông
tin này để tạo ra một biểu đồ Gantt cho dự án. Hãy chắc chắn việc thể hiện các
khoảng dư của các công việc không tới hạn.

14


2.14 Bộ phận kế hoạch của một công ty điện tử đã thiết lập các hoạt động để phát triển
và sản xuất một MP3 Player mới. Với các thông tin dưới đây, hãy phát triển mạng
các công việc của dự án sử dụng Microsoft Project. Giả sử một tuần làm việc năm
ngày và dự án bắt đầu từ ngày 04 tháng 1 năm 2010. Nhóm dự án đã yêu cầu bạn
tạo ra một mạng lưới cho dự án, và xác định xem dự án có thể được hoàn thành trong
45 tuần hay không?.
Công việc
1
2
3
4
5
6
7
8

Mô tả
Staff
Develop market program
Select channels of distribution
Patent
Pilot production
Test market
Ad promotion
Set up for production

Công việc
đứng trước
1
1
1
1
5
2
4, 6

Thời gian
(tuần)
2
3
8
12
4
4
4
16

2.15 Hãy cài đặt một mạng các công việc và xác định đường tới hạn cho giai đoạn
một của dự án. Ngày làm việc trong tuần của dự án sẽ là năm ngày từ thứ hai đến
thứ sáu.
15


Buổi 3: Quản lý thời gian (AOA)
3.1 Given the project network that follows, compute the early, late, and slack times for
the project. Be sure to show the early finish and late start times on your network.

3.2 Given the project network that follows, compute the early, late, and slack times for
the project. Be sure to show the early finish and late start times on your network.

3.3 Given the project network that follows, complete the bar chart for this project. Use
the time-line to align your bars. Be sure to use the legend to show slack for
noncritical activities.

16


3.4 Given the project network that follows, draw a bar chart for this project. Use the
timeline to align your bars. Be sure to show slack for noncritical activities.

3.5 Sử dụng các bài tập ở buổi 2 để vẽ các mạng công việc theo kỹ thuật AOA.
17


Buổi 4: Quản lý chi phí
Nhắc lại thông tin lý thuyết :
-

Giá trị tương lai của tiền tệ : Vt  V0 (1  r )t

-

Giá trị hiện tại của tiền tệ : V0 

-

Hệ số hiện tại hóa hay hệ số chiết khấu ở năm thứ t :

-

Hệ số tương lai hóa hay hệ số lãi kép ở năm thứ t: (1  r )t

-

Giá trị hiện tại thuần : NPV 

Vt
(1  r )tn
t 1

1
(1  r )t

n
Bt
Ct
  t 1
t
(1  r )
(1  r )t

(B : lợi ích, C: chi phí, r : lãi suất, n : tuổi thọ dự án)
-

Tỷ suất nội hoàn :n
Bt
Ct

0

t
t 1
t 1
(1  r*)
(1  r*)t
n

Bt
t 1
B
(1  r )t
- Tỷ lệ lợi ích/chi phí :

n
C
C
 t 1 (1  tr )tn

4.1 Một công ty phần mềm phải trả cho một ngân hàng 100 triệu đồng ở năm thứ hai và
300 triệu đồng ở năm thứ 5 kể từ thời điểm hiện tại. Nếu phải làm lại hợp đồng để
trả hết tât cả số tiền này vào năm thứ ba thì số tiền sẽ là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất
là 17%/năm.
4.2 Một cửa hàng kinh doanh linh kiện máy vi tính định chuyển nhượng với giá 200
triệu đồng và cho phép trả góp thêm hàng tháng với số tiền là 25 triệu đồng trong 12
tháng với lãi suất 1.5%/tháng. Nếu muốn mua cửa hàng này ngay, một cách dứt
điểm, thì số tiền phải trả là bao nhiêu ?
4.3 Một công ty phần mềm đã trả được 7 lần, mỗi lần là 10 triệu đồng ở cuối mỗi năm
cho một số tiền vay là 100 triệu với lãi suất ưu đãi 12%/năm. Nếu công ty muốn trả
dứt điểm hết số tiền còn lại trong vòng 5 năm tiếp theo thì số tiền phải trả hàng năm
là bao nhiêu ?
4.4 Hai dự án phần mềm được đầu tư ban đầu là 100 triệu đồng. Lợi nhuận thu được từ
mỗi dự án được ước lượng như sau :

18


Dự án thứ nhất :
Đơn vị tính : triệu đồng
Năm

1

2

3

4

Lợi nhuận

50

50

50

50

Dự án thứ hai :
Đơn vị tính : triệu đồng
Năm

1

2

3

4

Lợi nhuận

80

80

20

20

Hãy xác định giá trị hiện tại thuần NPV, tỷ suất nội hoàn, tỷ lệ lợi nhuận/chi phí
để quyết định chọn dự án phù hợp. Lãi suất là 17%/năm.
4.5 Thông tin về việc đầu tư vào hai dự án phần mềm được cho như sau (lãi suất
17%/năm):
Dự án thứ nhất :
Đơn vị tính : triệu đồng
Năm
Đầu tư

0

1

2

3

4

5

500

0

100

0

0

0

250

350

450

500

-100

Lợi nhuận
Dự án thứ hai :

Đơn vị tính : triệu đồng
Năm
Đầu tư

0

1

2

3

4

5

100

0

50

0

0

0

-100

200

200

200

300

Lợi nhuận
(i)
(ii)
(iii)

Xác định giá trị NPV ?.
Xác định lợi nhuận thu được trên một đơn vị tiền tệ đầu tư (quy về thời
điểm hiện tại) ?.
Quyết định chọn dự án để đầu tư ?

4.6 Xác định thời điểm thu hồi vốn ban đầu của dự án sau (lãi suất 17%/năm) :
Đơn vị tính : triệu đồng
Năm
Đầu tư
Lợi nhuận

0

1

2

3

4

5

100

0

0

0

0

0

30

30

30

40

40

19


4.7 Mrs. Tolstoy and her husband, Serge, are planning their dream house. The lot for
the house sits high on a hill with a beautiful view of the Appalachian Mountains.
The plans show the size of the house to be 2,900 square feet. The average price for
a lot and house similar to this one has been $120 per square foot. Fortunately, Serge
is a retired plumber and feels he can save money by installing the plumbing himself.
Mrs. Tolstoy feels she can take care of the interior decorating.
The following average cost information is available from a local bank that makes
loans to local contractors and disperses progress payments to contractors when
specific tasks are verified as complete.
24%

Excavation and framing complete

8%

Roof and fireplace complete

3%

Wiring roughed in

6%

Plumbing roughed in

5%

Siding on

17%

Windows, insulation, walks, plaster, and garage complete

9%

Furnace installed

4%

Plumbing fixtures installed

10%

Exterior paint, light fixtures installed, finish hardware installed

6%

Carpet and trim installed

4%

Interior decorating

4%

Floors laid and finished

(i)

What is the estimated cost for the Tolstoy’s house if they use contractors to
complete all of the house?

(ii)

Estimate what the cost of the house would be if the Tolstoys use their talents
to do some of the work themselves.

4.8 Below is a project WBS with cost apportioned by percents. If the total project cost
is estimated to be $600,000, what are the estimated costs for the following
deliverables?
(i)
Design?
(ii)

Programming?

(iii)

In-house testing?

What weaknesses are inherent in this estimating approach?

20


4.9 Firewall Project XT. Using the “complexity weighting” scheme shown in Exercise
5.3 and the function point complexity weighted table shown below, estimate the total
function point count. Assume historical data suggest five function points equal one
person a month and six people can work on the project.

(i)

What is the estimated project duration?

(ii)

If 20 people are available for the project, what is the estimated project
duration?

(iii)

If the project must be completed in six months, how many people will be
needed for the project?

4.10 In month 9 the following project information is available: actual cost is $2,000,
earned value is $2,100, and planned cost is $2,400. Compute the SV and CV for the
project.
4.11 On day 51 a project has an earned value of $600, an actual cost of $650, and a
planned cost of $560. Compute the SV, CV, and CPI for the project. What is your
assessment of the project on day 51?
4.12 Given the project network and baseline information below, complete the form to
develop a status report for the project at the end of period 4 and the end of period 8.
From the data you have collected and computed for periods 4 and 8, what

21


information are you prepared to tell the customer about the status of the project at
the end of period 8?

22


4.13 Obtaining project performance information from MS Project.
For purposes of this exercise we will use the Digital Camera project. In this scenario
the project started as planned on March 1 and today’s date is March 7. We have received
the following information on the work completed to date:
-

Design Spec.s took 2 days to complete at a total cost of $20.

-

Shell & Power took 3 days to complete at a total cost of $25.

-

Memory/Software is in progress with 4 days completed and two days remaining.
Cost to date is $100.

-

Zoom System took 2 days to complete at a cost of $25.

All tasks started on time.
Step 1. Entering progress information
We enter this progress information in the TRACKING TABLE from the GANTT
CHART VIEW  TABLE  TRACKING:

Note that the software automatically calculates the percent complete and actual finish,
cost, and work. In some cases you will have to override these calculations if they are
inconsistent with what actually happened. Be sure to check to make sure the information
in this table is displayed the way you want it to be.
The final step is to enter the current status date (March 7). You do so by clicking
PROJECT  PROJECT INFORMATION and inserting the date into the status date
window.
Step 2. Accessing progress information
23


MS Project provides a number of different options for obtaining progress information.
The most basic information can be obtained from REPORT  REPORTS  COSTS
 EARNED VALUE.

When you scale this table to 80 percent you can obtain all the basic CV, SV and VAC
information on one convenient page.
Note: Older versions of MS Project use the old acronyms:
BCWS = PV
BCWP = EV
ACWP = AC
and the EAC is calculated using the CPI and is what the text refers to as 𝐸𝐴𝐶𝑓 .
Step 3. Accessing CPI information
To obtain additional cost information such as CPI and TCPI click from the GANTT
CHART view click TABLE  MORE TABLES  EARNED VALUE COST
INDICATORS, which will display the following information:

Step 4. Accessing SPI information
To obtain additional schedule information such as SPI from the GANTT CHART view,
click TABLE  MORE TABLES  EARNED VALUE SCHEDULE INDICATORS,
which will display the following information:

24


Step 5. Creating a tracking Gantt chart
You can create a Tracking Gantt Chart like the one presented above by simply clicking
VIEW  TRACKING GANTT

4.14 Given the following project network, baseline, and status information, develop
status reports for periods 2, 4, 6, 8 and complete the performance indexes table.
Calculate the 𝐸𝐴𝐶𝑓 and the 𝑉𝐴𝐶𝑓 . Based on your data, what is your assessment of
the current status of the project? At completion?

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×