Tải bản đầy đủ

Ôn tập về giải toán lop 5

Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

Ôn tập về giải toán (Lớp 5 )
1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Số bé = ( Tổng – hiệu ) : 2
Số lớn = ( Tổng + hiệu ) : 2
2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ
Bước 1: Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra
Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3: Tìm giá trị một phần
Bước 4: Tìm số bé và số lớn
Bước 5: Kết luận
3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ
Bước 1: Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra
Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau
Bước 3: Tìm giá trị một phần
Bước 4: Tìm số bé và số lớn
Bước 5: Kết luận
Bài tập 1: Tìm hai số biết tổng của hai số đó là 357; Hiệu của hai số đó là 33;
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 2: Tổng của hai số là số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, hiệu của hai số là số nhỏ
nhất có 4 chữ số khác nhau. Tìm hai số đó?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 3: Hiện nay mẹ hơn con 32 tuổi. Hai năm nữa, tổng số tuổi của hai mẹ con là 54 tuổi.
Tính tuổi mỗi người hiện nay?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...................................
..................................................................................................................................................
Bài tập 4: Lớp 5A, 5B và 5C trồng được tất cả 105 cây, trong đó lớp 5A trồng được nhiều hơn
lớp 5B là 10 cây nhưng lại trồng ít hơn lớp 5C 25 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 5: Tìm hai số khi biết tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai. Tìm hai số
đó?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 6: Có 45 tấn thóc chứa trong hai kho. Kho lớn chứa gấp 4 lần kho nhỏ. Hỏi số thóc
chứa trong mỗi kho là bao nhiêu tấn?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Bài tập 7: Tìm hai số biết hiệu của chúng là 3/15 và tỉ số của hai số đó là 4/7.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài tập 8: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 270m. Số đo chiều rộng bằng 1/4 số đo chiều dài.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài tập 9: Hai số có hiệu bằng 60, biết 1/4 số thứ nhất bằng 1/6 số thứ hai. Tìm hai số đó.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Bài tập 10: Hai số có tổng là 230. Biết 3/4 của số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hai số đó.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài tập 11: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 12: Lớp 4A có 28 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em. Hỏi lớp
4A có bao nhiêu học sinh?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 13: Tìm 2 số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:
a) 24 và 6;

b) 60 và 12;

c) 325 và 99;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bài tập 14: Giá sách nhà Ngân có hai ngăn, một ngăn để sách khoa học – tổng hợp và ngăn kia
để sách giáo khoa và vở đi học của Ngân. Cả giá sách có 215 quyển sách và vở trong đó ngăn
đựng sách vở của Ngân ít hơn ngăn đựng sách khoa học – tổng hợp là 85 cuốn. Hỏi Ngân có
bao nhiêu quyển sách giáo khoa và vở trên giá sách ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 15: Năm nay tổng số tuổi của bố và mẹ là 68 tuổi. Bố hơn mẹ 4 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu
tuổi ? mẹ bao nhiêu tuổi ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 16: Lớp 4B1 có 52 học sinh trong đó số các bạn nam nhiều hơn số các bạn nữ là 6 bạn.
Hỏi lớp 4B1 có bao nhiêu học sinh nam ? bao nhiêu học sinh nữ ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..................................................................
Bài tập 17: Bác Hoàn đổ hai can dầu vào trong một chiếc thùng, nhưng bác quên mất không ghi
lại mỗi can ban đầu đựng bao nhiêu lít dầu, bác chỉ nhớ can thứ nhất nhiều hơn can thứ hai 8 lít
và trong thùng có 56 lít dầu. Em hãy giúp bác Hoàn tính xem ban đầu mỗi can có bao nhiêu lít
dầu.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 18*: Tìm hai số chẵn có tổng là 210, biết giữa chúng có 18 số chẵn khác. (Có tổng, ẩn
hiệu)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

Bài tập 19*: Tìm hai số biết tổng của chúng là 198 và nếu xóa đi chữ số bên trái của số lớn thì
được số bé. (Có tổng, dấu hiệu)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 20**: Tổng của 3 số là 1978. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58 đơn vị. Nếu bớt ở số
thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 21: Cho hai số có tổng là 45, số bé bằng 2/3 số lớn. Hỏi số bé bằng bao nhiêu ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 22: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 52, số thứ nhất bằng 4/9 số thứ hai. Hỏi hiệu
của chúng bằng bao nhiêu ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

Bài tập 23: Một lớp học có số học sinh nữ bằng 3/5 số học sinh nam. Biết rằng số học sinh nữ ít
hơn số học sinh nam là 10 em. Năm nay trường yêu cầu học sinh nữ phải mua thêm váy đồng
phục của trường. Hỏi lớp đó đặt mua bao nhiêu chiếc váy ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 24: Một người mua tổng cộng 5m vải tơ tằm và vải lụa. Số mét vải tơ tằm hơn số mét
vải lụa là 2m 25cm. Tính số mét vải mỗi loại.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Bài tập 25: . Một vườn cây có 350 cây xoài và nhãn. Trong đó số cây xoài chiếm 2/5 số cây
nhãn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 26: Tìm hai phân số có hiệu là 13/15 , tỉ số giữa phân số bé và phân số lớn là 2/3 .
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 27: Tìm phân số bằng phân số 360/600 và có tổng tử và mẫu là 64.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 28: Một lớp học quyết định việc có tổ chức đi chơi hè hay không bằng cách giơ tay đồng
ý. Biết số học sinh giơ tay đồng ý chiếm 8 /13 số học sinh cả lớp và hơn số học sinh không giơ
tay đồng ý là 9 em. Hỏi có bao nhiêu học sinh không đồng ý ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 29: Một hình chữ nhất có chu vi 6m 6dm. Chiều dài hơn chiều rộng là 2 và 1/3 dm . Tính
chiều cao của hình bình hành có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật trên (theo đơn vị mét)
biết độ dài cạnh đáy hình bình hành là 230cm.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 30: Tìm hai số biết hiệu của chúng là 72 và 2/3 số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

Bài tập 31: Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. Tính tuổi anh và em hiện nay biết rằng tổng số
tuổi của anh và em trước đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai anh em sau đây 5 năm.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 32: Bà Quế thuê 14 người cày ruộng trên một thửa ruộng hết 10 ngày. Sau đó bà thuê
21 người cày trên một thửa ruộng khác có diện tích bằng diện tích thửa ruộng trước. Hỏi 21
người đó cày xong hết bao nhiêu lâu ? (mỗi người cày được diện tích bằng nhau trong cùng
một ngày)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 33: Có 4 cái can giống nhau đựng 48 lít dầu. Hỏi 11 cái can đựng được bao nhiêu lít
dầu ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 34: Trong 5 giờ 3 người cùng làm thì sơn xong một bức tường. Nay muốn sơn xong
bức tường đó sớm hơn nên chủ thợ đã điều động 9 người cùng làm. Hỏi sau bao lâu 9 người
đó sơn xong bức tường ? (Mức làm của mỗi người là như nhau).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 35: Lúc đầu bác An mua 8kg gạo hết 72 000 đồng, sau đó bác mua thêm 6kg gạo nữa.
Hỏi bác mua gạo hết tất cả bao nhiêu tiển ? (Giá tiền mỗi ki-lô-gam gạo như nhau)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 36: Một đội công nhân 8 người trồng được 100 cây trong 5 ngày. Hỏi nếu thêm 4 người
thì trong 5 ngày đó đội công nhân trồng được bao nhiêu cây ? (Mức làm của mỗi người là như
nhau.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 37: Một gia đình gồm 4 người (bố, mẹ và hai con). Bình quân thu nhập hàng tháng là
750 000 đồng. Nếu gia đình đó thêm một người nữa mà tổng thu nhập của gia đình đo không
đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 38: Bài 10. Một xí nghiệp năm 2015 sản xuất được 20 000 sản phẩm. Biết rằng xí
nghiệp đó đặt mục tiêu mức tăng hằng năm trung bình cứ 2000 sản phẩm thì tăng thêm 100 sản
phẩm. Hỏi theo mục tiêu đó thì năm 2016 xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm ?


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 39: Một xưởng sản xuất dự định 16 công nhân mỗi ngày làm 8 tiếng thì hoàn thành
công việc trong 20 ngày. Nhưng sau 5 ngày thì 10 công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi với 6
công nhân mỗi người làm việc trong 10 tiếng thì hoàn thành công việc còn lại trong bao nhiêu
ngày ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 40: Giá bán một gói kẹo socola trong siêu thị là 30 000 đồng. Hỏi mẹ mua 3 gói kẹo như
vậy hết bao nhiêu tiền ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài tập 41: Giá 1 chiếc bút bi là 5000 đồng, giá 1 chiếc bút chì là 1500 đồng. Hỏi mua 3 chiếc
bút bi và 2 chiếc bút chì hết bao nhiêu tiền ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

Bài tập 42: Trong một trang trại nuôi thỏ, cứ 2 lồng nhốt được 16 con thỏ; trang trại có tất cả 48
con thỏ. Hỏi trang trại cần bao nhiêu cái lồng thỏ ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
(Còn nữa, bổ xung sau)
Dạng toán: Tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch.


Định nghĩa:
-

Hai đại lượng được gọi là tỷ lệ thuận, nếu giá trị của đại lượng này tăng (hoặc giảm)
bao nhiêu lần thì giá trị của đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

-

Hai đại lượng được gọi là tỷ lệ nghịch, nếu giá trị của đại lượng này tăng (hoặc giảm)
bao nhiêu lần thì giá trị của đại lượng kia cũng giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần.

+ Dạng toán: Tỷ lệ thuận
Bài tập 1: Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Bài tập 2: 10 người làm xong một công việc hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong
5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Nhận dạy gia sư từ lớp 2 đến lớp 5. HP: 50K/ buổi. Địa chỉ học: Số nhà 10C, ngõ 477/76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
HN. ĐT liên hệ: Cô Bình: 0988612780;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..


Dạng toán: Tỷ lệ ba đại lượng

Bài tập 3: Nếu 5 người, mỗi người làm việc trong 6 giờ thì được nhận 150000 đồng. Hỏi nếu 15
người, mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận bao nhiêu tiền? (Biết rằng giá trị giờ công
của mỗi người là như nhau).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×