Tải bản đầy đủ

De so 03 TIENG VIET HK1 LOP 4

Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c
Khóa h c Ôn thi h c kì I - Ti ng Vi t 4 (Cô Đoàn Ki u Anh)

KI M TRA H C KÌ I
s 03
Giáo viên:
A. KI M TRA

oàn Ki u Anh

C - HI U

c th m bài v n sau và tr l i câu h i bên d
R NG PH

i.
NG NAM

R ng cây im l ng quá. M t ti ng lá r i lúc này c ng có th khi n ng
quá, chim chóc ch ng nghe con nào kêu. Hay v a có ti ng chim


i ta gi t mình. L

m t n i nào xa l m, vì không

chú ý mà tôi không nghe ch ng?
Gió b t đ u n i rào rào v i kh i m t tr i đang tuôn sáng vàng r c xu ng m t đ t. M t làn
h i đ t nhè nh to lên, ph m nh ng cây cúc áo, r i tan bi n theo h i m m t tr i. Phút yên
t nh c a r ng ban mai d n d n bi n đi.
Chim hót líu lo. N ng b c h

ng hoa tràm th m ngây ng t. Gió đ a mùi h

ng ng t lan

xa, ph ng ph t kh p r ng. M y con kì nhông n m ph i l ng trên g c cây m c, s c da l ng luôn
bi n đ i t xanh hoá vàng, t vàng hoá đ , t đ hoá tím xanh... Con lu c đ ng đ y cánh m i,
rón rén bò t i. Nghe ti ng chân con chó s n nguy hi m, nh ng con v t thu c loài bò sát có b n
chân to h n ngón chân cái kia li n quét chi c đuôi dài ch y t tán, con n p ch g c cây thì bi n
thành màu xám v cây, con đeo trên tán lá ngái thì bi n ra màu xanh lá ngái...
(Trích
Khoanh tròn tr
d

t r ng ph

ng Nam, oàn Gi i)

c ch cái có câu tr l i đúng ho c hoàn thi n câu tr l i cho nh ng câu h i

i đây.

Câu 1. Nh ng chi ti t miêu t c nh yên t nh c a r ng là?
A. Ti ng chim hót t xa v ng l i.
B. Chim chóc ch ng con nào kêu, m t ti ng lá r i c ng khi n ng

i ta gi t mình.

C. Gió đã b t đ u n i lên.
D. M t làn h i đ t nhè nh t a lên.
Câu 2. Nh ng con kì nhông có đ c đi m gì?


A. S c da luôn bi n đ i.
B. ôi chân nhanh nh n leo trèo trên nh ng thân cây.
C. n n p, len l i trong nh ng khóm cây r ng.
D. Kêu v ng kh p khu r ng.
Câu 3. Các t g ch chân trong bài v n là:

H th ng giáo d c HOCMAI

T ng đài t v n: 1900 6933

- Trang | 1 -


Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c
Khóa h c Ôn thi h c kì I - Ti ng Vi t 4 (Cô Đoàn Ki u Anh)

A. Danh t .
B. Tính t .
C.

ng t .

Câu 4. Câu v n: Hay v a có ti ng chim
nghe ch ng? đ

m t n i nào xa l m, vì không chú ý mà tôi không

c dùng đ :

A. Nêu yêu c u.
B.

a ra l i đ ngh .

C. T h i mình.
Câu 5. Xác đ nh v ng trong câu v n: N ng b c h

ng hoa tràm th m ngây ng t.

.....................................................................................................................................................
Câu 6. Tìm các t láy có trong bài v n.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
B. KI M TRA VI T
Câu 1.
a. Cho các t ng sau đây:
c mu n,
đ

c

c ao,

c mong, quy t chí, quy t tâm, b n chí,

c v ng, b n lòng, kiên trì, c u

c th y, kiên quy t, v ng tâm, b n gan, m m ng, kiên nh n.

Hãy s p x p các t ng trên thành hai nhóm, t

ng ng v i hai ch đ :

c m và Ý chí - Ngh

l c.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b. Xác đ nh ch ng và v ng trong các câu k Ai làm gì? trong đo n trích d
Ba ng

i con vâng l i, đi m i ng

h c ngh đóng móng ng a. Ng
ầNg

i đây:

i m t ng . Anh con c h c ngh th c o. Anh th hai

i em út h c múa ki m r t thành th o.

i anh c v i vàng rút dao c o và h p xà phòng đu i theo, c o s ch s b ria th

mà th không b sây sát mép. Anh th hai li n phóng theo c xe ng a, trong khi c xe v n phóng
nh bay. Ng

i con th ba rút ki m ra sân múa khi tr i đang m a.
(Trích Ba anh em - Truy n c Grim)

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

H th ng giáo d c HOCMAI

T ng đài t v n: 1900 6933

- Trang | 2 -


Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c
Khóa h c Ôn thi h c kì I - Ti ng Vi t 4 (Cô Đoàn Ki u Anh)

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu 2.
Vi t bài v n miêu t v món đ ch i mà em yêu thích.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Giáo viên : oàn Ki u Anh
Ngu n

H th ng giáo d c HOCMAI

:

Hocmai

T ng đài t v n: 1900 6933

- Trang | 3 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×