Tải bản đầy đủ

20 đề THI học kì 1 TOÁN 4

www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ1

I.Trắcnghiệm:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Sốnàovừachiahếtcho2vừachiahếtcho5?
A.1205

B.3412 C.5000

D.2864

Câu2.Trungbìnhcộngcủa36;42và57là?
A.35

B.405

C.145 D.45


Câu3.BácHồrađitìmđườngcứunướcvàonăm1911.Nămđóthuộcthếkỉnào?


A.20

B.18

C.19D.17D.217

Câu4.(1điểm)Giátrịcủabiểuthức468:3+61x4là


A.868

B.400C.300

II.Phầntựluận:(6điểm)
Bài1.(2điểm)Đặttínhrồitính:


a) 1988:14


b) 125  123

……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..c) 104562  458273d) 693450  168137……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..

Bài2.(2điểm)Tínhbằngcáchthuậntiệnnhất:


a)4 378 25b)214 53-214 43……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

1


www.mathx.vn

Toán lớp 4

Bài3.(2điểm)Mộtđàngàcó28controngđósốgàtrốngíthơnsốgàmái16con.Tính
sốgàtrống,gàmái.
Lờigiải


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

2


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ2

I.Trắcnghiệm:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Số42570300đượcđọclà:
A.Bốntrămhaimươilămtriệubảymươinghìnbatrăm.
B.Bốntriệuhaitrămnămmươibảynghìnhaitrăm.
C.Bốnhaitriệunămbảynghìnbatrăm.
D.Bốnmươihaitriệunămtrămbảymươinghìnbatrăm.
Câu2.Sốvừachiahếtcho2và5là:
A.102B.120C.125D.152

Câu3.Trongsố9352471:chữsố3thuộchàngnào?Lớpnào?
A.Hàngtrăm,lớpđơnvị

B.Hàngnghìn,lớpnghìnC.Hàngtrămnghìn,lớpnghìnD.Hàngtrămnghìn,lớptrămnghìn

Câu4.3tấn50kg=......kg.Sốcầnđiềnvàochỗchấmlà:
A.3050B.300050

C.350D.305

II.PHẦNTỰLUẬN(6điểm)
Bài1.(2điểm)Đặttínhrồitính:
a)386154+260765

b)726485–52936……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..

d)5176:35

c)308×563……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

3


www.mathx.vn

Toán lớp 4……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..

Bài2.(1điểm)Viếtcácsố75639;57963;75936;57396theothứtựtừbéđếnlớn:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém
chiềudài52m.Tínhdiệntíchmảnhđấthìnhchữnhậtđó?
Bàigiải


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài4.(1điểm)Viếttiếpvàochỗchấm:
I

B

A
O
C

D
P

K

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216


4


www.mathx.vn

Toán lớp 4

a)ĐườngthẳngIKvuônggócvớiđườngthẳng.........vàđườngthẳng……..........
b)ĐườngthẳngABsongsongvớiđườngthẳng.........................................................


Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.82165


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ3

I.Trắcnghiệm:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Choa=8264;b=1459.Thìgiátrịbiểuthức:a+b=?
A.6805B.1459C.8264D.9723

Câu2.Chọncâutrảlờiđúng:


Số9760345gồm:A.97triệu,60nghìn,3trăm,4chụcvà5đơnvị.B.9triệu,7trămnghìn,6chụcnghìn,3trăm,4chụcvà5đơnvị.C.9triệu,7trămnghìn,6nghìn,3trăm,4chụcvà5đơnvị.D.97triệu,6trămnghìn,3trăm,4chụcvà5đơnvị.

Câu3.Trungbìnhcộngcủacácsố 45;55 và80là:


A.50

B.60C.65D.70

Câu4.Trongcácsố79325;79532;79523;79235,sốchiahếtcho2là:


A.79325B.79532

C.79523

D.79235

II.Tựluận:6điểm
Bài1.(2điểm)Tính.
a)197635+81324

b)68543–56627……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..

d) 6420:321

c) 178  241……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

6


www.mathx.vn

Toán lớp 4

Bài2.(2điểm)Mộttổsảnxuấtcó25côngnhân.Thángthứnhấttổđólàmđược954
sảnphẩm,thángthứhailàmđược821sảnphẩm,thángthứbalàmđược1350sản
phẩm.Hỏitrongcảbathángđótrungbìnhmỗicôngnhâncủatổđólàmđượcbaonhiêu
sảnphẩm?
Lờigiải


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài3.(1điểm)HiệnnayhaichịemcủaLanvàHoacóchung21tuổi.BiếtLanhơnHoa3
tuổi.Tìmtuổicủamỗingườihiệnnay?
Lờigiải


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài4.(1điểm)Tìmsốbịchia,sốchianhỏnhấtsaochophépchiađócóthươnglà6và
sốdưlà33.
Lờigiải


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

7


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀSỐ4

I.TRẮCNGHIỆM:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Sốtựnhiêngồm2triệu,7trămnghìn,3trăm,8chụcvà9đơnvịviếtlà:


A.27389

B.270389 C.2070389

D.2700389

Câu2.Giátrịcủachữsố9trongsố18934576là:


A.900000

B.90000

C.9000

D.9

C.5600

D.56000

C.2150

D.2015

Câu3.Chọnsốthíchhợpvàochỗtrống:
a)5tấn6tạ=….kg.
A.56

B.560

b)2giờ15phút=……phút


A.215

B.135

c)LýTháiTổdờiđôraThăngLongnăm1010nămđóthuộcthếkỉthứ….


A.IX

B.X

C.XI

D.XII

C.230

D.2300

d)2m23dm2=……dm2


A.23

B.203

II.TỰLUẬN(6điểm)
Bài1.(1điểm)Đặttínhrồitính.


a)789×234

b)8192:64……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..……………………………………..

……………………………………..

Bài2.(2điểm)Mộtcửahànglươngthựcngàyđầubánđược238kggạo,ngàythứhai
bánđượcnhiềuhơnngàyđầu96kg.Hỏitrungbìnhmỗingàycửahàngbánđượcbao
nhiêuki-lô-gamgạo?
Lờigiải


……………………………………………………………………………………………………………………

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

8


www.mathx.vn

Toán lớp 4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài3.(2điểm)Mộttrangtrạichănnuôicó560congàtrốngvàgàmái.Sốgàmáinhiều
hơnsốgàtrốnglà340con.Hỏitrạichănnuôiđócóbaonhiêucongàmỗiloại?
Lờigiải


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài4.(1điểm)Tínhbằngcáchthuậnlợinhất.
35×50+35×49+35
Lờigiải


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

9


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ5

I.TRẮCNGHIỆM:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Sốbốntrămlinhhainghìnbốntrămhaimươiviếtlà:


A.4002400B.4020420C.402420

D.240240

Câu2.Sốnàotrongcácsốsausốcóchữsố8biểuthịcho8000?


A.83574

B.28697

C.17832D.90286

Câu3.Sốthíchhợpđểviếtvàochỗchấmcủa7yến8kg=............kglà:


A.78kg

B.780kgC.7008kg

D.708kg

Câu4.Sốthíchhợpđểviếtvàochỗchấmcủa65dm2=..............cm2là:


A.6050

B.650

C.6500D.65000

b)986769–342538

…………………………….………………………………

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

d)13068:27

…………………………….………………………………

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

b)x–935=532

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

II.TỰLUẬN(6điểm)
Bài1.(2điểm)Đặttínhrồitính:
a)324489+446357

c) 287  24

Bài2.(1điểm)Tìmx


a)x+2581=4621Bài3.(2điểm)Cảhailớp4Avàlớp4Btrồngđược568cây.Biếtrằnglớp4Btrồngđược
íthơnlớp4A36cây.Hỏimỗilớptrồngđượcbaonhiêucây?
Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

10


www.mathx.vn

Toán lớp 4
Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài4.(1điểm)Tìmmộtchữsốđiềnvàoôtrốngđểcókếtquả:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

11


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ6

I.TRẮCNGHIỆM:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Phépchia480:60cókếtquảlà:


A.80B.800

C.60D.8

Câu2.Trongcácsố:29214;35305;53410;60958,sốchiahếtchocả2và5là:
A.29214B.35305

C.53410D.60958

Câu3.Hìnhvuôngcómấycặpcạnhvuônggócvớinhau?


A.4B.3

C.2D.1

Câu4.Hìnhchữnhậtcóchiềudàilà28cm,chiềurộnglà11cmthìdiệntíchlà:


A.288cm

B.288cm2C.308cm

D.308cm2

II.PHẦNTỰLUẬN(6điểm)
Bài1.(1điểm).Điềnsốthíchhợpvàochỗchấm:
a)8m 2 4dm 2 =……………dm 2
b)26000dm 2 =…………..m 2
Bài2.(2điểm).Đặttínhrồitính:
a)265814+353548

b)946495–473859

…………………………….………………………………

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

c) 428  125

d) 72450:23

…………………………….………………………………

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….Bài3.(1điểm).
a)Tìmx: 7875: x  45
Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

12


www.mathx.vn


Toán lớp 4

b)Tínhgiátrịcủabiểuthứcsau:
25800:100  32  11 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài4(2điểm).TrườngTiểuhọcGiaHòacó180bộbànghế,dựđịnhxếpđềuvàocác
phònghọc.Hỏi:
a) Nếuxếpmỗiphòng15bộbànghếthìđượcbaonhiêuphòng?
b) Nếuxếpmỗiphòng16bộbànghếthìxếpđượcnhiềunhấtbaonhiêuphòngvà
cònthừamấybộbànghế?
Lờigiải


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

13


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ7

I.TRẮCNGHIỆM:(3điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Sốbatrămhaimươimốttriệunămtrămhaimươibanghìnviếtlà:
A.321523

B.321523000

C.3215230

D.523321000

Câu2.Trungbìnhcộngcủa40;25và10là:
A.15

B.20C.40

D.25

1
Câu3:Lancó145viênbi.Maicósốbibằng sốbicủaLan.HỏiMaicóbaonhiêuviên
5
bi?
A.150

B.145C.29

D.140

Câu4.HìnhchữnhậtABCDcómấygócvuông?

A.3gócvuông

A

B

D

CB.4gócvuông C.5gócvuông

D.6gócvuông

PHẦNII.TỰLUẬN(7điểm)
Bài1.(1điểm)ĐúngghiĐ,saighiSvàoôtrống:
a)21tấn90kg=21090kgb)1m5dm=150dm
1
2

c)2phút15giây=215giâyd) thếkỉ=50năm
Bài2.(1điểm)Tìmx.


a) x  426  2478

b) 1452: x  4

…………………………….………………………………

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

14


www.mathx.vn

Toán lớp 4

…………………………….…………………………….

Bài3.(2điểm)Đặttínhrồitính:
a)1456+1651b)87965-4108

…………………………….………………………………

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

d)96267:3

…………………………….………………………………

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

c)2167×6

Bài4.(2điểm)Cóhaitổthugomgiấyvụn.Tổmộtthuđược45kggiấyvun.Tổhai
thuđượcnhiềuhơntổmộtlà12kggiấyvụn.Hỏi:
a) Tổhaithuđượcbaonhiêuki-lô-gamgiấyvụn?
b) Trungbìnhmỗitổthugomđượcbaonhiêuki-lô-gamgiấyvụn?
Lờigiải


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

15


www.mathx.vn

Toán lớp 4

Bài5.(1điểm)Tổngcủahaisốlà456.Sốlớnhơnsốbé24đơnvị.Tìmhaisốđó?
Lờigiải


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

16


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ8

I.TRẮCNGHIỆM:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất:
Câu1.Sốnàovừachiahếtcho2vừachiahếtcho5:
A.872 B.905C.180 D.285
Câu2.Kếtquảcủaphépnhân82×11là:
A.822 B.902 C.802D.912
Câu3.Sốgồmcó5triệu,7chụcnghìn,6trămđượcviết...


A.5700600

B.5070600 C.5007600D.5070060

Câu4.75phút=.....giờ.....phút


A.1giờ35phút B.1giờ15phút

C.1giờ55phútD.1giờ45phút

II.TỰLUẬN(6điểm)
Bài1.(2điểm)Đặttínhrồitính:
a)1944:162b)36×23


…………………………….…………………………………………………………….………………………….….

…………………………….…………………………..….…………………………….………………………….….

…………………………….…………………………..….

………………………….….

…………………………….

Bài2.(2điểm)Mộtcănphònghìnhchữnhậtcótổnghaicạnhliêntiếplà13m.Chiềudài
hơnchiềurộng3m.Hỏi:chiềudài,chiềurộngcănphòngđólàbaonhiêumét?
Lờigiải
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài3.(2điểm)Trungbìnhcộngcủahaisốlà50vàhiệucủachúngbằng8tìmhaisốđó.
Lờigiải
Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

17


www.mathx.vn

Toán lớp 4

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

18


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ9

I.TRẮCNGHIỆM:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Giátrịcủachữsố9trongsố897054là:


A.90B.970C.90000D.900

Câu2.Sốvừachiahếtcho5vừachiahếtcho2thìchữsốhàngđơnvịlàchữsốnào?


A.5B.0C.2D.8

Câu3.Sốthíchhợpđểđiềnvàochỗchấmcủa2phút10giây=.....giâylà:


A.130B.120C.210D.150

Câu4.Chobiểuthức:2016 a+2016 b+2016 c=(a+b+c) .....Sốthíchhợp
đểđiềnvàochỗchấmlà:


C. a

c)1995 253…………………………….……………………………………………………………..……………………………...

…………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………...

…………………………….………………………………d)23520:56A.2016B.2015D. b

II.TỰLUẬN(6điểm)
Bài1.(2điểm)Đặttínhrồitính:
a)24675+45327b)601759–1988

…………………………….……………………………………………………………..……………………………...

…………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………...

Bài2.(2điểm)Mộtmảnhđấthìnhchữnhậtcódiệntích1000m 2,chiềurộngbằng20
m.
Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

19


www.mathx.vn

Toán lớp 4

a)Tìmchiềudàicủamảnhđất;
b)Tínhchuvicủamảnhđất.
Lờigiải
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài3.(1điểm)Tổngsốtuổicủababốconbằng55tuổi,tuổibốnhiềuhơntổngsốtuổi
của2anhemlà25tuổi.Tínhtuổicủaem,biếtanhhơnem5tuổi.
Lờigiải
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài4.(1điểm)Trungbìnhcộngcủahaisốbằng215,sốbékémtrungbìnhcộngcủahai
sốlà15.Tìmhaisốđó.
Lờigiải
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

20


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ10

I.TRẮCNGHIỆM:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Số“Chíntriệubatrămlinhbảynghìnsáutrămbamươihai”viếtlà:
A.9370632

B.9703632

C.9307632

D.9037632

Câu2.Trungbìnhcộngcủacácsố2005;2006;2008;2009là:
A.2005

B.2006

C.2007

D.2008

Câu3.Trongcácsố:2229;2050;4365;3576sốnàovừachiahếtcho2vừachiahếtcho
3?
A.4365

B.2050

C.2229

D.3576

Câu4.Nêutênđỉnhvàcạnhcủagóctùtronghìnhvẽbên:
A

B

CA.ĐỉnhA,cạnhAC,AB
B.ĐỉnhB,cạnhBC,BA
C.ĐỉnhC,cạnhCA,CB
D.ĐỉnhB,cạnhCA,CB.
PHẦNII:TỰLUẬN(6điểm)
Bài1.(1điểm)Tínhgiátrịbiểuthứcbằngcáchthuậntiệnnhất.
123×97+2×123+123
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài2.(2điểm)Đặttínhrồitính:
a)278091+530162

b)709253–234751

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

c)11760:42

21


www.mathx.vn

Toán lớp 4

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài3.(1điểm)Viếtcácsốtheothứtựtừbéđếnlớn:
24670;2476;24675;2469;2470
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Bài4.(2điểm)


TrườngTiểuhọcCổĐôngcó524họcsinh.Sốhọcsinhnamíthơnsốhọcsinhnữ

là136em.HỏitrườngTiểuhọcCổĐôngcóbaonhiêuhọcsinhnam,baonhiêuhọcsinh
nữ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

22


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ11–ĐỀTHITRƯỜNGVINSCHOOL

I.TRẮCNGHIỆM:(3điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.Sốthíchhợpđểđiềnvàochỗchấmcủa“15tấn30kg=….kg”là:
A. 1530B.15030

C.1503

Câu2.Tronghìnhvẽbêncóbaonhiêugócvuông?
A. 1gócvuông
B. 2gócvuông
C. 3gócvuông
Câu3.Giátrịcủachữsố5trongsố658941là:
A. 5

B.5000

C.50000
2

Câu4.Trongcáchìnhchữnhậtdướiđây,Hìnhcódiệntíchlớnhơn30 cm là:


A. Hình1B.Hình2

C.Hình3

Câu5.Mỗibaocó50kgximăng.Hỏicầnbaonhiêubaoximăngnhưthếđểcó4tấnxi
măng?
A. 20baoB.60baoC.80bao

Câu6.Giátrịcủabiểuthức 75  19  25  19 là:
A. 7500B.1090

C.1900C.130

Câu7.Phépchia1740 : 70 cósốdưlà:
A. 6

B.60Câu8.Trungbìnhcộngcủahaisốlà37.Sốbélà19thìsốlớnlà:
A. 55

B.45

C.28

II.TỰLUẬN(7điểm)
Bài1.Đặttínhrồitính:(2điểm)
a) 37965  5286
Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

b) 42156  4278

23


www.mathx.vn

Toán lớp 4

……………………………

……………………………..

……………………………

……………………………..

……………………………

…………………………......

……………………………

……………………………..

……………………………

……………………………..

c) 537  204

d) 15980:34

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Bài2.Tìmy:(2điểm)
a) y  4628  14536

b) y : 270  406

……………………………….

……………………………

……………………………….

……………………………

……………………………….

…………………………....

Bài3.Có3xechởgạo.Haixeđầumỗixechở150baogạo,xecònlạichở154baogạo.
Mỗibaonặng50kg.Hỏicảbaxechởtấtcảbaonhiêutạgạo?(3điểm)
Bàigiải
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

24


www.mathx.vn

Toán lớp 4
ĐỀTHIHỌCKÌILỚP4
ĐỀSỐ12

I.TRẮCNGHIỆM:(4điểm)Khoanhtrònvàođápánđúngnhất
Câu1.
a) Sốthíchhợpđểđiềnvàochỗchấmcủa“6tấn36kg=……kg”là:


A.636B.6360C.6036D.60360.

C.886D.986

b) Kếtquảcủaphéptính88x11là:
A.868B.968Câu2.Tíchcủahaisốnàodướiđâybằng10545?


A.95và11

B.95và101

C.95và110

D.95và111

Câu3.
a) Sốdưtrongphépchia58000:800là:


A.4B.40C.400D.0D.6000

b) Chữsố6trongsố56228cógiátrịlà:
A.6B.60C.600

Câu4.Vớim=95,giátrịcủabiểuthức15 478 : (m  47) cógiátrịlà:
A.142B.190C.109D.1090

Câu5.
a) Trườngtổchứccho6910họcsinhđithămquan.Hỏiphảicóítnhấtbaonhiêuxe
đểchởhếtsốhọcsinhđóđếnnơithămquan,biếtrằngmộtxeôtôthìchởđược
45em?(Khôngkểtàixế).


A.152xeB.160xeC.153xeD.154xe

b) Trungbìnhcộngcủahaisốlà535.Sốbélà287,sốlớnlà:
A.248B.1070C.783D.822

PhầnII:TỰLUẬN(6điểm)
Bài1.(1điểm)Viếtsốhaychữthíchhợpvàochỗchấm:
 HìnhAcó……gócvuông,……góctù.

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

 HìnhBcó……gócnhọn.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×