Tải bản đầy đủ

20 đề thi cuối học kì 1 lớp 5

WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ1
PhầnI:TRẮCNGHIỆM:(3điểm)Emhãykhoanhvàochữcáiđứngtrướcýđúng:
Câu1.Chữsố6trongsố355,464cógiátrịlà:
A.

6

10B.

6

100
C.

6

1000D.6

Câu2.Phéptính 35,545  65,354 cókếtquảlà:


A.100,899

B.10,0899

C.1,00899

D.1008,99

Câu3.Phéptính78,542–42,632cókếtquảlà:
A.35,92B.35,91C.3,591D.359,1

Câu4.Tỉsốphầntrămcủa8và25là:


A. 0,32%

B. 32%C. 320%

D. 0,032%C.480kg

D.48kg

Câu5.15%của320kglà:


A.140kgB.401kgCâu6.Hìnhtamgiáccóđộdàiđáylà10mvàchiềucaolà7m.Vậydiệntíchcủatamgiác
là:


A.375m2B.387m2C.378m2D.35m2PhầnII:TỰLUẬN(7điểm)
Câu1.(2điểm)Đặttínhvàtính:


a) 56,389  32,546

b)76,438+53,134…………………………….

……………………………..…………………………….

……………………………..…………………………….

……………………………..c) 10,3  2,5

d) 45,25:0,5…………………………….

……………………………..…………………………….

……………………………..…………………………….

……………………………..

…………………………….

……………………………..Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

1


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

Câu2.(2điểm)Mộtngườigửitiếtkiệm14000000đồngvớilãisuất0,8%.Hỏisaumột
thángngườiđórútrađượcbaonhiêutiền?(kểcảtiềngốc).

Bàigiải
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Câu3.(2điểm)Tìmxbiết:


1
1 3
a) x  2  3 
2
3 5

3
3
1
b) x :1  2  1
5
4
2………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..

Câu4*.(1điểm)Tínhnhanh:
1 1 1 1 1
1
1
1
  
 2 4 8 16 32 64 128 256

Bàigiải
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

2


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ2
PhầnI:TRẮCNGHIỆM:(2điểm)Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Sốthậpphân“Chínmươiphẩybảymươiba”phầnthậpphâncó:


A.3chữsố

Câu2.Số 30
B.2chữsốC.4chữsố

D.1chữsố

C.30,007

D.300,7

7
viếtdướidạngsốthậpphânlà:
100

A.30,7

B.30,07

Câu3.Điềnchữsốthíchhợpvàoôtrống: 401,35  40 ,35


A.0

B.1

C.2D.3

Câu4.Điềnsốthíchhợpvàochỗchấm: 67,3 tấn=….kg


A.67,3kgB.6730kgC.67300kg

d.6,73kg

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1.(2điểm)Đặttínhrồitính:


a) 73,5  12,6b) 79,6  5,73

…………………………….……………………………..…………………………….……………………………..…………………………….……………………………..c) 21,45  24,21d) 352,53: 4,5…………………………….……………………………..…………………………….……………………………..…………………………….……………………………..Câu2:(2điểm)Tínhbằngcáchhợplínhất:


a) 43,8  2,4  43,8  7,6

b) 5,8  87,3  5,8  27,3

…………………………….……………………………..…………………………….……………………………..…………………………….……………………………..

Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

3


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

Câu3.(2điểm)Mộtcửahànglươngthựccó50tạgạogồmgạonếpvàgạotẻ,trongđó
35%sốgạođólàgạonếp.Hỏicửahàngcóbaonhiêuki–lô–gamgạotẻ?

Bàigiải
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Câu4.(1điểm)HìnhchữnhậtABCDcódiệntích2160cm2.Vậydiệntíchhìnhtamgiác
EDClàbaonhiêu?
A

B

20cm
E
34cm
D

CBàigiải
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Câu5*.(1điểm)


Khôngtínhtổng,hãysosánhgiátrịhaibiểuthứcAvàB:A  11,3  4,7  78,06  25,9B  25,06  11,7  4,3  78,9

Bàigiải
................................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

4


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

5


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ3
PhầnI:TRẮCNGHIỆM.(2điểm)Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Phânsốnàodướiđâylàphânsốthậpphân:


A.

3
;
10B.

5
;
300C.

9
;
1000D.

4

3800

Câu2.Trongcácsố512,37;439,25;735,49;627,54cóchữsố5ởhàngphầntrămlà:


A.512,37

B.439,25

C.735,49

D.627,54

2
Câu3.Phéptính 5: cókếtquảlà:
5A.2;B.

25

2C.

10

5D.

25

5

Câu4.3dm27cm2……370cm2.Dấuthíchhợpviếtvàochỗchấmlà:


A.>B.<C.=

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1.(1điểm)Viếtcácsốthậpphân 5,962;5,926;5,692;59,26 theothứtựtừlớnđến
bé.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu2.(2điểm)Tìm x ,biết:


a) x  21,7  34,08b) x  4,08  9,5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c) x  4,2  216,72d) x : 8,5  47,05  29,75……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

6


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

Câu3.(2điểm)
a) Tìmmộtsốbiết:70%củanólà98.
b) Tính34%của54.

Bàigiải
a)......................................................................................................................................................................
b).....................................................................................................................................................................
Câu4.Mộtmiếngbìahìnhtamgiáccótổngđộdàiđáyvàchiềucaolà 45,5 dm.Chiều
2
caobằng độdàiđáy.Tínhdiệntíchmiếngbìađó.
3

Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu5*.Khôngtínhtổnghãyphântíchtổngsauthànhtíchcủahaithừasố:
0,085  0,075  0,025  0,015

Bàigiải
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

7


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ4
PhầnI:TRẮCNGHIỆM(2điểm).Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1. Sốthíchhợpviếtvàochỗchấm(…)để:3kg3g=…kglà:


A.3,3B.3,03C.3,003D.3,0003

Câu2.Sốgồmcó3phầntrăm,7phầnmườivà9phầnnghìnlà:
A.3,709B.0,739C.0,379D.0,973

25

100D.

Câu3.Sốthậpphân0,250bằngphânsố:
A.

25

10B.

250

100C.

25

1000

Câu4.Mua12quyểnvởhết24000đồng.Vậymua30quyểnvởnhưthếhếtsốtiềnlà:
A.600000đ

B.60000đ

C.6000đ

D.600đ

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1:(2điểm)Đặttínhrồitính:


a) 479,25  38,49b) 752,34  463,586……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c) 643,15  8,9d) 210,3264 :6,54

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu2:(2điểm)
a)Viếtcácsốđosaudướidạngsốđocóđơnvịlàxăng–ti–mét:
12,3dm;b)Viếtcácsốđosaudướidạngsốđocóđơnvịlàki–lô–métvuông:

8000ha;

25,4m;

0,1424m;

1300dam2;

Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

18,2m2;

8,43dm

1500m2

8


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

2
Câu3.(2điểm)ChohìnhchữnhậtABCD(hìnhvẽbên)cóchiềurộngbằng chiềudài.
3
TrênBClấyđiểmMbấtkì.NốihaiđoạnMAvàMBtađượctamgiácMAD.Tínhdiệntích
tamgiácMAD.
A

90 cm

B

M

D

CBàigiải
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Câu4:(2điểm)
a) Tìmmộtsốbiết15%củanólà36.
b) Mộtcửahàngđãbánđược2tạgạovàsốgạođóbằng12,5%tổngsốgạocủacửa
hàngcótrướckhibán.Hỏitrướckhibán,cửahàngcóbaonhiêutấngạo.

Bàigiải
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

9


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ5
PhầnI:TRẮCNGHIỆM(2điểm).Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Chữsố3trongsốthậpphân829,378thuộchàngnào?
A.Hàngtrăm
C.HàngchụcB.Hàngphầntrăm
D.Hàngphầnmười.

Câu2.0,8%cógiátrịbằngphânsốnào?
A.

8

10B.

8

1008

1000D.

C.3,5%D.35%.

C.

8

10000

Câu3.Tìmtỉsốphầntrămcủa2,8và80.
A.0,035%

B.0,35%

Câu4:Sốlớnnhấttrongcácsố:4,693;4,963;4,639;4,396làsố:
A.4,963B.4,693

C.4,639D.4,396

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1:(2điểm)Tínhnhẩm:


a) 218,65  0,01b) 9,728  100

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c) 327,68 :0,01d) 521,6 :100

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu2:(2điểm)Đặttínhrồitính:


a) 64,23  9,38b) 82,7  9,05……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

10


WWW.mathx.vnc) 4,37  3,9

Toán lớp 5

d) 180,88 :5,6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu3:(2điểm)
Đểlátnềnmột cănphònghìnhchữnhật, ngườitadùngloại gạchmenhìnhvuôngcó
cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn
phòngcóchiềurộng6m,chiềudài9m?(Diệntíchphầnmạchvữakhôngđángkể).

Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu4:(2điểm)
ChohìnhchữnhậtABCD(hìnhvẽ
5
bên)cóchiềudàibằng chiềurộng.
3
TrênABlấyđiểmMbấtkì.Nốihai
đoạnMDvàMCtađượctamgiác
MDC.TínhdiệntíchtamgiácMDC.

A

M

B

30cm

D

C
Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

11


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

12


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ6
PhầnI:TRẮCNGHIỆM.(2điểm).Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Chữsố8trongsố30,584cógiátrịlà:
A.80

B.

8

10C.

8

100

8

1000D.D. 25

Câu2.Sốthậpphân2,35viếtdướidạnghỗnsốlà:


A.

235

100

B. 2

35

100

D. 23

5

10

3

100B.Không,khôngtám.D.Khôngphẩykhôngkhôngtám.C.2

Câu3.Số0,08đọclà:


A.Khôngphẩytám.C.Khôngphẩykhôngtám.
Câu4.Điềnvàoôtrốngsau: 12,


A.04  12,14

B.1

D.3

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1.(1điểm)Viếtsốthậpphânthíchhợpvàochỗchấm:
16m75mm=………….m28ha=………..km2

Câu2.(2điểm)Tính:


a)12%của360tạ

b)65%của0,76ha……………………………

……………………………….c)0,5%của246

d)9%của250m……………………………

……………………………….2
Câu3.(2điểm)Trongkhocó520kggạo.Buổisángbánđược sốgạođó.Buổichiều
5
1
bánđược sốgạocònlại.Hỏitrongkhocònlạibaonhiêuki-lô-gamgạo?
4

Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

13


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu4.(2điểm)Chohìnhbên,biếtdiệntíchhìnhtamgiácAMClà7cm2,MC=3,5cm,
BM=6cm.TínhdiệntíchhìnhtamgiácABM?
A

7cm

B

6cm

M

3,5cm

CBàigiải
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu5:(1điểm).

Mộtconcásấucóchiềudàicủathanvàđuôigấp5lầnchiềudàiđầu.Concásấu
cóchiềudàitừđầuđếnđuôilà300cm.Tínhchiềudàicủaconcásấu.

(TheocuộcthihọcsinhgiỏiToánquốctếdànhchohọcsinhtiểuhọc).
Bàigiải
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

14


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ7
PhầnI:TRẮCNGHIỆM:(2điểm)Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Phânsốchỉphầncótômàuởhìnhbênlà:
1
1
A. B.
2
3
1
1
C. D. .
4
5Câu2.Sốthậpphângồmcó:nămtrăm;haiđơnvị;sáuphầnmười;támphầntrămviết
là:
A. 502,608
Câu3.

B. 52,608C. 52,68D. 502,68

15
đượcviếtdướidạngsốthậpphânlà:
60

A.0,3B.0,25C.0,5D.0,05

Câu4:102m24dm2=…….m2.Viếtsốthíchhợpvàochỗchấmlà:


A.1024B.102,04

C.10,24D.102,4

PhầnII:TỰLUẬN
Câu1:(2điểm)Đặttínhrồitính.


a)Tổngcủa25,9và7,42b)Hiệucủa30,5và5,24

……………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………….c)Tíchcủa19,6và3,7d)Thươngcủa240,1và9,8

……………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………….

Câu2:(2điểm)ĐúngghiĐ,saighiSvàoôtrống:


a) 7,8  78%

Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

b) 749,56 :0,01  7,4956


15


WWW.mathx.vnc) 423,05  0,01  4,2305

Toán lớp 5d) 19  3,5  16,5

Câu3:(2điểm)
9
dướidạngtỉsốphầntrăm.
10
.......................................................................................................................................................................
b)Gửitiếtkiệm3000000đồngvớilãisuất1,25%mộtthángthìthángđầunhận
đượcbaonhiêutiềnlãi?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

a)Viếtphânsố

Câu4:(2điểm)Mộthìnhchữnhậtcóchiềudài20,5cm,chiềurộngbằng60%chiềudài.


a)Tínhdiệntíchhìnhchữnhậtđó.


b)Mộthìnhtamgiáccóđộdàiđáybằngchiềudàihìnhchữnhật,chiềucaotương
ứngbằngchiềurộnghìnhchữnhật.Tínhdiệntíchhìnhtamgiácđó.

Bàigiải
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

16


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ8
PhầnI:TRẮCNGHIỆM:(2điểm)Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1:Phânsốnàolàphânsốthậpphân?
A.

10

28

B.

28

10C.

20

28D.

28

23

Câu2.Mộtđơnvịtámphầnnghìnviếtdướidạngsốthậpphântađược:
A. 1

8

10B. 1

8

100C.1,8D.1,008.

C.1,8%D.180%

Câu3.Tỉsốphầntrămcủa54và300là:
A.0,18%

B.18%Câu4:TamgiácABCcódiệntích40cm2.ChiềucaoAHcóđộdài0,8dm.ĐộdàiđáyBC
củatamgiácABClà:


A.5cmB.10cm

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm).C.15cmD.20cm

Câu1.(1điểm)Sosánhcácsốthậpphânsau:


a,7,899và7,9b,90,6và89,7……………….

……………….

Câu2.(1điểm)Xếpcácsốsautheothứtựtừbéđếnlớn:


7,8;6,79;8,7;6,97;9,7…………………………………………………………………………

Câu3.(2điểm)Điềnsốthậpphânthíchhợpvàochỗchấm


a)42dm4cm=…………………….dmb)2cm25mm2=……………………cm2c)6,5ha=…………………….m2

Câu4.(2điểm)TìmQbiết:


a)22,5%củaQlà4,5

Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

17


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


b)25%củaQlà9.

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Câu5*.(2điểm)
Chohìnhbên.SosánhdiệntíchhaihìnhtamgiácABDvà
ADCbiết BD  DC  2
Bàigiải
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

18


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

ĐỀKIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ9
PhầnI:TRẮCNGHIỆM:(2điểm)Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Viếtsốthậpphângồmcó:Sáumươihaiđơnvị,sáuphầnmười,bảyphầntrămvà
támphầnnghìnlà:
A.6,768B.62,768C.62,678

D.62,867

Câu2.Chữsố6trongsốthậpphân8,962cógiátrịlà:


A.

6
;
10B.

12

5

C.

6

1000D.

6

100

Câu3.Viếtsốthậpphânthíchhợpvàochỗchấm5km302m=……..km:
A.5,302B.53,02

C.5,0302D.530,2

Câu4:Mộtcửahàngbỏra15.000000đồngtiềnvốnđểkinhdoanh.Biếtcửahàngđóđã
thuđượctiềnlãibằng20%tiềnvốn.Vậysốtiềnlãilà:


A.300000đồngB.3000000đồngC.5000000đồngD.7000000đồng

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1.(2điểm)Điềndấu(>;<;=)thíchhợpvàoôtrống:


a)83,2

83,19c)7,843

7,85b)48,5

48,500d)90,7

a) x  1,47  17,346b) x  1,2  6,216

……………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………….

89,7

Câu2.(2điểm)Tìmxbiết:
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

19


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

Câu3.(2điểm)
ChohìnhchữnhậtMNPQcóchiều
dài13,5mvàchiềurộng10,2m.
TínhdiệntíchhìnhtamgiácEPQ.

Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5
Câu4.(2điểm)Mộtthửaruộnghìnhchữnhậtcóchiềurộng60m,chiềudàibằng3
chiềurộng.
a.Tínhdiệntíchthửaruộngđó.
b. Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi trên cả thửa
ruộngđó,ngườitathuhoạchđượcbaonhiêutạthóc?

Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

20


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

KIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ10
PhầnI:TRẮCNGHIỆM:(2điểm)Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Chữsố6trongsốthậpphân82,561cógiátrịlà:


A.

6
;
10B.

6
;
100C.

6
;
1000D. 6

Câu2.Sốlớnnhấttrongcácsố:6,235;5,325;6,325;4,235là:


A.6,235B.5,325C.6,325D.4,235

Câu3.Haisốtựnhiênliêntiếpthíchhợpviếtvàochỗchấm(…<5,7<…)là:
A.3và4B.4và5C.5và6D.6và8

Câu4:Sốthậpphânnàokhônggiốngvớinhữngsốthậpphâncònlại?


A.3,4B.3,04C.3,400D.3,40

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1.(2điểm)Chuyểncácphânsốthậpphânsauthànhsốthậpphânrồiđọccácsố
thậpphânđó.


136
 ………………………………………………………………………..
102008
 ……………………………………………………………………….
10005440
 ……………………………………………………………………….
100

Câu2.(2điểm)Điềndấu(>;<;=)thíchhợpvàoôtrống:


a)124tạ

12,5tấnb)0,5tấnc)452g

4,5kgd)260ha

500kg
26km2


Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

21


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

Câu3.(2điểm)Mộtngườilàmtronghaingàythìđựơctrả160.000đồng.Hỏivớimức
trảcôngnhưvậy.Nếulàmtrong7ngàythìngườiđóđượctrảbaonhiêutiền?

Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu4.(2điểm)ChotamgiácABCcóđáyBClà18cm.ChiềucaoAIlà8cm.GọiMlà
trungđiểmcủacạnhđáyBC(nhưhìnhvẽ).
a)TínhdiệntíchtamgiácABM.
b)TínhtỉsốphầntrămcủadiệntíchtamgiácABMsovớidiệntíchtamgiácABC.
A

B

M
18cm

C

IBàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

22


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

KIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ11
PhầnI:TRẮCNGHIỆM:(2điểm)Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Số258,379đượcviếtthànhtổnglà:


A. 200  50  8  0,3  0,07  0,009C. 200  50  8 

3 79


10 100B. 258  0,3  0,7  0,9D. 258  0,3  0,79

Câu2.Trongcácsốđodướiđây,sốđonàogần8kgnhất:


A.7kg99g B.7999g C.8020gD.8kg100g

Câu3.2,7km2=…….ha.Sốđiềnvàochỗchấmlà:


A.27 B.270 C.2700D.27000

Câu4:Chọncâutrảlờisai:42

900
=?
1000

A.42,900 B.42,90 C.42,9D.4,2
PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1.(1điểm)Mua15bộđồdùnghọctoánhết450000đồng.Hỏimua30bộđồdùng
họctoánnhưthếhếtbaonhiêutiền?

Bàigiải...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu2.(2điểm)Tìm x :


1
a) 0,25  x  12,65  3
4Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

b) x 

38
25
 7 
10
10

23


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

……………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………….

Câu3.(2điểm)Mộtô–tôđiquãngđườngABhết5giờ.Haigiờđầu,mỗigiờđiđược
45,8km,3giờsaumỗigiờđiđược50,5km.HỏiquãngđườngABdàibaonhiêu
ki–lô–mét?

Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu4.(2điểm)Mộthìnhtamgiáccótrungbìnhcộngđộdàiđáyvàchiềucaolà13cm,
4
chiềucaobằng độdàiđáy.Tínhdiệntíchhìnhtamgiácđó.
9

Bàigiải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu5.(1điểm)Tínhnhanh:
a) 45,5  21  54,5  21 =…………………………………………………………………………
b) 145,5  5,09  33,5  5,09  12  5,09  ……………………………………Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

24


WWW.mathx.vn

Toán lớp 5

KIỂMTRACUỐIHỌCKÌITOÁNLỚP5
ĐỀSỐ12
PhầnI:TRẮCNGHIỆM:(2điểm)Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Câu1.Số“Mườibảyphẩynămmươisáu”viếtnhưsau:


A.107,56

B.17,056 C.17,506D.17,56

Câu2.Chuvihìnhvuôngcódiệntích49m2là:


A.36m B.28mC.32mD.45mC.25m

Câu3.4%của1000mlà:


A.40mB.20mD.500m.D.8,303

c) x 

Câu4:Biểuthức 2  4,35  x  17,03 . x cógiátrịlà:


A. 8,3B.8,33C.8,033

PhầnII:TỰLUẬN(8điểm)
Câu1.(1điểm)Tìm x ,biết:


a) 9  x : 2  3x

8

9 5

1 7

4 5b)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Câu2.(2điểm)
8
dướidạngtỉsốphầntrăm.
10a)Viếtphânsố……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


b)Gửitiếtkiệm4000000đồngvớilãisuất1,25%mộtthángthìthángđầunhận
đượcbaonhiêutiềnlãi?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×