Tải bản đầy đủ

han giap moi hai tam thep s 4mm o vi tri han bang 0o3

Giáo án số: 3

Thời gian thực hiện: 8 giờ
Bài học trước: Hàn mối hàn trên mặt phẳng tấm thép ở vị trí hàn bằng
Thực hiện từ ngày

Tên bài:

đến ngày

HÀN GIÁP MỐI HAI TẤM THÉP S = 4 MM Ở VỊ TRÍ HÀN BẰNG

Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Thực hiện được những tao tác: chuẩn bị hàn, chọn chế độ hàn, các chuyển động
que hàn, làm sạch và kiểm tra mối hàn.
- Lập được quy trình hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng.
- Hàn được đường hàn đạt yêu cầu kỹ thuật:
+ Chiều rộng mối hàn b = 8 mm
+ Chiều cao mối hàn h = 2 mm
+ Độ sâu ngấu mối hàn t = 4 mm

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
Đồ dùng và thiết bị dạy học:
1. Thiết bị
- Máy hàn, kìm kẹp que hàn, kìm kẹp mát, cáp hàn.
- Máy tính, máy chiếu.
2. Vật liệu
- Phôi thép CT3 – kích thước 40 x 200 x 4 x 6 x (số học sinh)
- Que hàn Ø 3,2
- Giẻ lau
3. Dụng cụ thực tập
- Bảo hộ lao động
- Bàn chải sắt
- Tủ sấy que hàn
- Búa gõ xỉ
- Máy mài tay
- Kìm kẹp phôi
Học liệu
- Bản vẽ
- Bản vẽ trình tự gia công


- Bảng các sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
- Tài liệu giảng dạy thực tập hàn điện cơ bản của giáo viên
- Tài liệu cho học sinh
- Giấy, bút, phấn, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
Nguồn lực khác
- Xưởng thực tập nguội
Hình thức tổ chức dạy học:
- Hướng dẫn ban đầu: chung cả lớp
- Hướng dẫn thường xuyên: phân nhóm luyện tập (theo danh sách nhóm)
- Hướng dẫn kết thúc: chung cả lớp
I. Ổn định lớp:
Thời gian: 1 phút
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
II. Thực hiện bài học
Hoạt động dạy học
TT

1Nội dung

Hoạt động của giáo
viên

Hoạy động của
học sinh

(phút)
2

Dẫn nhập
Trong hàn kết cấu, việc nối
ghép các chi tiết dạng
thanh và tấm là rất nhiều.
Trong đó có công việc hàn
giáp mối.

Thời
gian

Thuyết trình
Nêu vấn đề: hàn giáp
mối hai tấm thép S = 4
mm ở vị trí hàn bằng
Phát phiếu học tập

Nghe và quan sát


2

Hướng dẫn ban đầu
1. Mục tiêu bài học

Thuyết trình

2. Công tác chuẩn bị

Giới thiệu các thiết bị,
dụng cụ, vật liệu

3. Quy trình thực hiện
Thực hiện theo các bước
sau:
- Bước 1: Đọc bản vẽ

- Bước 3: Hàn đính

- Bước 4: Thực hiện hàn

Đặt vấn đề: các yếu tố
quan trọng trong chế
độ?

3

Quan sát

Lắng nghe

Phân tích bản vẽ, lưu ý
các thông số kỹ thuật
- Bước 2: Chọn chế độ hàn

Lắng nghe

8

Quan sát

Suy nghĩ, trả lời
Lắng nghe
Quan sát

Thuyết trình kỹ thuật
hàn đính
Thuyết trình

Lắng nghe

Nêu chú ý
- Bước 5: Kết thúc

- Bước 6: Kiểm tra đánh
giá đường hàn

4. Giáo viên thực hành
mẫu

5. Học sinh làm thử

Lắng nghe
Truyết trình các công
việc khi kết thúc hàn

Ghi vào tập

Thuyết trình cách
kiểm tra
5
Làm động tác mẫu trên Quan sát
bàn thực hành

Học sinh thực
Quan sát, chỉnh sửa
từng động tác, thao tác hiện (3 học sinh)
của học sinh.

15


Thuyết trình
Trình chiếu

7. Hệ thống bài học

Nhấn mạnh lại các
bước quan trọng, bước Lắng nghe
3 và bước 4.
Thuyết trình.

8. Phân công luyện tập
Hướng dẫn phiếu luyện tập
Phân công vị trí luyện tập

3

Lắng nghe

6. Những khuyết tật –
nguyên nhân – biện pháp
khắc phục

Phát phiếu hướng dẫn
thực hiện.
Chia tổ, nhóm luyện
tập.

Hướng dẫn thường xuyên Quan sát học sinh thực
tập
Theo từng giai đoạn
Theo dõi uốn nắn các
- Giai đoạn 1: học sinh
thao tác của học sinh
thực hành theo từng
bước
Quan tâm các học sinh
yếu
- Giai đoạn 2: học sinh
thực hành toàn bộ kỹ
năng có hướng dẫn của Phát hiện sai sót,
hướng dẫn cách khắc
giáo viên
phục
- Giai đoạn 3: học sinh

5

Quan sát

Nhận phiếu
hướng dẫn

3

3

Về vị trí thực tập

295
Học sinh thực
hiện bài tập theo
phiếu hướng dẫn
thực hành

Học sinh thực
hành


thực hành độc lập
4

15

Hướng dẫn kết thúc
- Kỹ năng dũa mặt phẳn
và tổ chức làm việc

Đánh giá điểm từng
học sinh

- Nêu lại sai sót phế
phẩm và cách khắc
phục

Nhận xét rút kinh
nghiệm buổi thực hành

- Hướng dẫn lại các thao
tác sai hỏng của học
sinh
5

Nhắc nhở an toàn

Các nhóm kết
thúc thực hành: tự
kiểm tra đánh giá
theo hướng dẫn
Giao trả dụng cụ,
thiết bị

Thông báo chuẩn bị
công việc bài sau

Làm vệ sinh
xưởng
5

Hướng dẫn tự rèn luyện
- Trình tự công việc hàn
giáp mối?

Giao bài

Xem đề cương và
tài liệu tham khảo

II. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ngày
tháng
năm 2011
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Giáo viênĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài 3:

HÀN GIÁP MỐI HAI TẤM THÉP S = 4mm
Ở VỊ TRÍ HÀN BẰNG

MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
Thực hiện được những thao tác: chuẩn bị hàn, chọn chế độ hàn, các chuyển động
que hàn, là m sạch và kiể m tra mối hàn.
Lập được quy trình hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng.
Hàn được mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật:
+ Bề rộng mối hàn b = 8 mm
+ Chiều cao mối hàn h = 2 mm
+ Độ sâu ngấu mối hàn t = 4 mm
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
NỘI DUNG:

1. Chuẩn bị
a. Thiết bị - dụng cụ: Máy hàn, kính hàn, đe, búa, kéo, bàn chải sắt…
Vật liệu:

KT: 40x200x4

40.0

Thép CT3.

Yêu cầu :
- Nắn thẳng

200.0

- Làm sạch mép hàn.
2. Chế độ hàn:
- Đường kính que hàn dqh =

S
+1
2

4.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×