Tải bản đầy đủ

107 đề thi lý 12 của các trường năm 2017 có đáp án chi tiết


Mục lục
1. Chuyên Bắc Kạn (6 chương) .................................................................................................................................................................... 4
2. Chuyên ĐHSP HN L1 (4 chương) ........................................................................................................................................................... 8
3. Chuyên ĐHSP HN L2 (5 chương) .........................................................................................................................................................12
4. Chuyên ĐHSP HN L3 (6 chương) .........................................................................................................................................................17
5. Chuyên ĐHSP HN L4 (7 chương) .........................................................................................................................................................22
6. Chuyên ĐH Vinh L1 (5 chương) ...........................................................................................................................................................27
7. Chuyên ĐH Vinh L2 (6 chương) ...........................................................................................................................................................32
8. Chuyên ĐH VINH L3 (7 chương) .........................................................................................................................................................37
9. Chuyên ĐH VINH L4 (7 chương) .........................................................................................................................................................41
10. Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh L1 ....................................................................................................................................................46
11. Chuyên Hưng Yên (5 chương)............................................................................................................................................................51
12. Chuyên KHTN L1 (7 chương) .............................................................................................................................................................56
13. Chuyên KHTN L2 (7 chương) .............................................................................................................................................................61
14. Chuyên KHTN L3 (7 chương) .............................................................................................................................................................67
15. Chuyên KHTN L4 (7 chương) .............................................................................................................................................................71
16. Chuyên KHTN L5 (7 chương) ............................................................................................................................................................75
17. Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa L1 (3 chương) ............................................................................................................................80
18. Chuyên Lam Sơn – L2 (6 chương) ....................................................................................................................................................84
20. Chuyên Lào Cai (3 chương) .................................................................................................................................................................89

21. Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – L1 (3 chương) ..............................................................................................................94
22. Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi – L1 (6 chương) .........................................................................................................................98
23. Chuyên Lê Quý Đôn ? ( 4 chương) ................................................................................................................................................. 103
24. Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng – L1 (7 chương) ..................................................................................................................... 108
25. Chuyên Lê Quý Đôn - L2 (7 chương) ............................................................................................................................................ 113
26. Chuyên Lê Quý Đon - Quả ng Trị - Là n 1 ( 6 chương) ............................................................................................................. 117
27. Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam (5 chương) .................................................................................................................. 122
28. Chuyên Long An (3 chương) ............................................................................................................................................................ 127
29. Chuyên Lương Văn Chánh (7 chương) ........................................................................................................................................ 131
30. Chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình L1 ( 3 chương)............................................................................................................. 137
31. Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp – L1 (7 chương) .............................................................................................. 141
32. Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – L1 ( 4 chương) .............................................................................................................. 145
33. Chuyên Nguyễn Trãi - Lần lượt là ( 7 chương) ........................................................................................................................ 149
34. Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – L1 ( 3 chương) .............................................................................................................. 154
35. Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – L2 (6 chương) ............................................................................................................... 158
36. Chuyên Phan Bội Châu – Lần lượt là ( 7 chương) ................................................................................................................... 163
38. Chuyên Quốc Học – Thừa Thiên Huế (3 chương).................................................................................................................... 168
39. Chuyên Thái Bình L3 (5 chương)................................................................................................................................................... 172
40. Chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang – L1 (2 chương) ........................................................................................................... 177
41. Chuyên Vĩnh Phúc lần 1 năm 2016 – 2017 (3 chương) ........................................................................................................ 181
42. Chuyên Vĩnh Phúc – L3 ( 5 chương) ............................................................................................................................................. 186
43. Minh họa L1 – BGD (7 chương) ...................................................................................................................................................... 191
44. Minh họa L2 – BGD (7 chương) ...................................................................................................................................................... 196
45. Minh họa L3 – BGD (7 chương) ...................................................................................................................................................... 200
46. SGD Bắc Ninh L1 ( 3 chương) .......................................................................................................................................................... 204
47. SGD Bắc Ninh (đề tập huấn) (3 chương) .................................................................................................................................... 208
48. SGD Bình Phước (7 chương) ............................................................................................................................................................ 213
49. SGD Bình Thuận (7 chương) ............................................................................................................................................................ 217
50. SGD Cà Mau (7 chương) ..................................................................................................................................................................... 222
51. SGD Đồng Tháp (7 chương) ............................................................................................................................................................. 227
52. SGD ĐĂK LĂK (3 chương) ................................................................................................................................................................. 231
53. SGD Hà Nội (5 chương) ...................................................................................................................................................................... 236
54. SGD Hà Tĩnh (7 chương).................................................................................................................................................................... 240
55. SGD Hải Phòng ( 7 chương) .............................................................................................................................................................. 244
56. SGD Hưng Yên (4 chương)................................................................................................................................................................ 249
57. SGD Kiên Giang (7 chương).............................................................................................................................................................. 253
58. SGD Lào Cai ( 7 chương) .................................................................................................................................................................... 257
59. SGD Nam Định (3 chương) ............................................................................................................................................................... 262
60. SGD Ninh Bình - L1 (7 chương) ...................................................................................................................................................... 266
61. SGD Quảng Bình- L1 (7 chương) .................................................................................................................................................... 271


Trang - 2 -


62. SGD Quảng Nam (5 chương) ............................................................................................................................................................ 276
63. SGD Quảng Ninh (7 chương) ........................................................................................................................................................... 280
64. SGD Tây Ninh (3 chương) ................................................................................................................................................................. 285
65. SGD Thanh Hóa (7 chương) ............................................................................................................................................................. 289
66. SGD TP.HCM Cụm 1 (7 chương) ..................................................................................................................................................... 294
67. SGD TP.HCM Cụm 2 (7 chương) ..................................................................................................................................................... 298
68. SGD TP.HCM Cụm 3 (7 chương) ..................................................................................................................................................... 303
69. SGD TP.HCM Cụm 4 (7 chương) ..................................................................................................................................................... 307
70. SGD TP.HCM Cụm 5 (7 chương) ..................................................................................................................................................... 311
71. SGD TP.HCM Cụm 6 (7 chương) ..................................................................................................................................................... 316
72. SGD TP.HCM Cụm 7 (7 chương) ..................................................................................................................................................... 321
73. SGD TP.HCM Cụm 8 (7 chương) ..................................................................................................................................................... 326
74. SGD Tuyên Quang (6 chương)......................................................................................................................................................... 330
75. Anh Sơn – L1 (7 chương) .................................................................................................................................................................. 335
76. Bùi Thị Xuân – L1 (7 chương) ......................................................................................................................................................... 339
77. Cẩm Lý – Bắc Giang L1 (3 chương) ............................................................................................................................................... 343
78. Đặng Thúc Hứa (6 chương) .............................................................................................................................................................. 347
79. Gia Viễn – L1 (7 chương)................................................................................................................................................................... 351
80. Hà Trung – Thanh Hóa L1 (4 chương) ......................................................................................................................................... 356
81. Hàn Thuyên – Bắc Ninh L1 (4 chương) ....................................................................................................................................... 360
82. Huỳnh Thúc Kháng L1 (5 chương) ................................................................................................................................................ 364
83. Huỳnh Thúc Kháng L2 (5 chương) ................................................................................................................................................ 369
84. Nguyễn Du – Thanh Oai – HN L1 (7 chương)............................................................................................................................ 374
85. Nguyễn Khuyến – L1 (7 chương) ................................................................................................................................................... 378
86. Nông Cống 2 –Thanh Hóa L1 (2 chương) ................................................................................................................................... 383
87. Nông Cống 2 – Lần 2 (4 chương) ................................................................................................................................................... 387
88. Phạm Văn Đồng (7 chương) ............................................................................................................................................................. 391
89. Quãng Xương 1 (7 chương).............................................................................................................................................................. 396
90. Quốc Học - ?? (7 chương) .................................................................................................................................................................. 401
91. Quỳnh Côi – L2 (7 chương) .............................................................................................................................................................. 406
92. Thanh Chương 3 – L1 (7 chương) ................................................................................................................................................ 410
93. Thanh Chương 3 – Nghệ An – L2 (7 chương) ........................................................................................................................... 415
94. Thị xã Quảng Trị - L1 (7 chương) .................................................................................................................................................. 419
95. Thuận An – Thừa Thiên Huế (7 chương).................................................................................................................................... 424
96. Thực hành ĐHSP HCM (3 chương)................................................................................................................................................ 429
97. Triệu Sơn – L2 (7 chương) ............................................................................................................................................................... 433
98. Triệu Sơn 2 – Thanh Hóa – L2 (5 chương)................................................................................................................................. 438
99. Yên Lạc - L1 (7 chương)..................................................................................................................................................................... 443
100. TVVL L1 (3 chương) ......................................................................................................................................................................... 448
101. TVVL L2 (4 chương) ......................................................................................................................................................................... 454
102. TVVL L3 (5 chương) ......................................................................................................................................................................... 460
103. TVVL L4 (6 chương) ......................................................................................................................................................................... 465
104. TVVL L5 (7 chương) ......................................................................................................................................................................... 470
105. TVVL L6 (7 chương) ......................................................................................................................................................................... 475
106. TVVL L7 (7 chương) ......................................................................................................................................................................... 480
107. TVVL L8 (7 chương) ......................................................................................................................................................................... 486

Trang - 3 -


1. Chuyên Bắc Kạn (6 chương)
Câu 1: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
A. tạo thành các electron dẫn và lỗ trống trong chất bán dẫn do tác dụng của ánh sáng có bước sóng thích
hợp.
B. ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại.
C. êlectron chuyển động nhiệt mạnh hơn khi kim loại bị chiếu sáng.
D. êlectron bị bứt ra khỏi một khối chất khi khối chất bị nung nóng.
Câu 2: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có cùng một giá
trị.
C. Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính.
D. Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi qua một lăng kính thuỷ tinh, thì vừa bị lệch, vừa bị đổi màu.
Câu 3: Hiện tượng quang dẫn xảy ra đối với
A. kim loại.

B. chất điện môi.

C. chất bán dẫn.

D. chất điện phân.

Câu 4: Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, đang
có dao động điện từ tự do. Chu kì dao động của dòng điện trong mạch là
𝐿

A. 2π√

𝐶

𝐿

B. π√

C.

𝐶

1
2𝜋√𝐿𝐶

D. 2𝜋√𝐿𝐶

Câu 5: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 2√2cos(100πt) (A). Cường độ hiệu dụng
của dòng điện này là
A. 4A

B. 2,83A

C. 2 A

D. 1,41A

Câu 6: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có
A. cường độ là hàm bậc nhất của thời gian.

B. cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian.

C. chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

D. cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

Câu 7: Sóng cơ là
A. sự co dãn tuần hoàn giữa các phần tử môi trường.
B. sự truyền chuyển động cơ trong không khí.
C. chuyển động tương đối của vật này so với vật khác.
D. những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.
Câu 8: Xét hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số: x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2).
Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ A được xác định theo biểu thức
A. A2 = 𝐴12 + 𝐴22 + 2A1A2cos(φ2 – φ1)

B. A2 = 𝐴12 + 𝐴22 - 2A1A2cos(φ2 – φ1)

C. A2 = 𝐴12 + 𝐴22

D. A = A1 + A2

Câu 9: Quang phổ vạch của chất khí loãng có số lượng vạch và vị trí các vạch phụ thuộc vào
A. áp suất.

B. bản chất của chất khí. C. cách kích thích.

Câu 10: Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi
Trang - 4 -

D. nhiệt độ.


A. gia tốc có độ lớn cực đại.

B. li độ có độ lớn cực đại.

C. li độ bằng 0.

D. pha cực đại.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai? Cơ năng của dao động điều hoà bằng
A. động năng vào thời điểm ban đầu.

B. động năng ở vị trí cân bằng.

C. tổng động năng và thế năng vào thời điểm bất kì. D. thế năng ở vị trí biên.
Câu 12: Cơ thể người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau đây?
A. Tia hồng ngoại.

C. Bức xạ nhìn thấy.

B. Tia X.

D. Tia tử ngoại.

Câu 13: Trong dao động điều hoà, lực gây ra dao động cho vật luôn
A. biến thiên tuần hoàn nhưng không điều hoà.
B. biến thiên cùng tần số và cùng pha với li độ của vật.
C. biến thiên cùng tần số và ngược pha với li độ của vật.
D. biến thiên cùng tần số và cùng pha với vận tốc của vật.
Câu 14: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC là do hiện tượng
A. tự cảm.

B. cộng hưởng điện.

C. cảm ứng điện từ.

D. từ hoá.

Câu 15: Nếu trong một môi trường, ta biết được bước sóng λ của một ánh sáng đơn sắc có tần số f, thì chiết
suất tuyệt đối của môi trường trong suốt đó bằng (c là tốc độ ánh sáng trong chân không)
A.

𝑐𝜆
𝑓

𝑐

𝑓

B. 𝜆𝑓

C. 𝑐𝜆

D.

𝜆𝑓
𝑐

Câu 16: Một sóng cơ khi truyền trong môi trường thứ nhất với tốc độ v1 thì có bước sóng λ1; còn khi truyền
trong môi trường thứ hai với tốc độ v2 thì có bước sóng λ2. Khi đó
A. λ2 = λ1.

𝜆

𝑣

B. 𝜆2 = 𝑣1
1

C. v2 = v1.

2

𝜆

𝑣

D. 𝜆1 = 𝑣1
2

2

Câu 17: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm
hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ
A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm
màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
B. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần.
C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm
màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
D. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song.
Câu 18:Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ với chu kì T thì năng lượng điện trường
trong tụ điện của mạch sẽ
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.
B. không đổi theo thời gian.
T

C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2

D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

Trang - 5 -


Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,75 mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 1,5 m. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có
khoảng vân i = 1,0 mm. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng bằng
A. 0,50 μm.

B. 0,75 μm.

C. 0,60 μm.

D. 0,45 μm.

1

Câu 20: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 𝜋 H một điện áp xoay chiều u = 141cos(100πt) (V). Cảm kháng của
cuộn cảm là
A. 200 Ω.

B. 100 Ω.

C. 50 Ω.

D. 25 Ω.

Câu 21: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 8cos(6πt)(cm), tần số dao động của vật là
A. 3 Hz.

C. 6π Hz.

B. 4 Hz.

D. 0,5 Hz.

Câu 22: Tại điểm O trên mặt nước, có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng tạo sóng tròn lan
rộng ra xung quanh với chu kì là 1,5s. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 3cm. Vận tốc truyền sóng là
A. 4,5 cm/s.

B. 0,5 cm/s.

C. 4 cm/s.

D. 2 cm/s.

Câu 23: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(10πt) (cm), biên độ dao động của vật là
A. 5 cm.

B. 10 cm.

C. 31,4 cm.

D. 6,28 cm.

Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s 2 với phương trình
của li độ dài s = 2cos7t (cm), t tính bằng s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng dây và
trọng lượng bằng
A. 0,95.

B. 1,01.

C. 1,05.

D. 1,08.

Câu 25: Cho: hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện
tích của êlectron e = 1,6.10–19 C. Giới hạn quang điện của kim loại natri là λ0 = 0,5 μm. Tính công thoát
êlectron của natri ra đơn vị eV.
A. 2,48 eV.
Câu 26: Một tụ điện có C =

B. 4,97 eV.
10−3
2𝜋

C. 3,2 eV.

D. 1,6 eV.
𝜋

F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 141,2cos(100πt - 4 ) V. Cường

độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ điện có giá trị là
A. 7 A

B. 6 A

C. 4A

D. 5A

Câu 27: Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ. Biết năng lượng dao động toàn
phần là 36.10–6 J, điện dung của tụ điện là 2,5 μF. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì năng
lượng tập trung tại cuộn cảm bằng
A. 24,47 J.

C. 24,75 μJ.

B. 24,75 mJ.

D. 24,75 nJ.

Câu 28: Một con lắc lò xo gồm quả nặng có khối lượng 1kg gắn với một lò xo có độ cứng k =1600N/m. Khi
quả nặng ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ dao động của con lắc

A. 4 cm.

B. 6 cm.

C. 3 cm.

D. 5 cm.

Câu 29: Chiếu một tia sáng trắng vào một lăng kính đặt trong không khí có góc chiết quang A = 40 dưới góc
tới hẹp. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,62 và 1,68. Độ rộng góc quang
phổ của tia sáng đó sau khi ló khỏi lăng kính là
A. 0,0150.

C. 0,240.

B. 0,24 rad
Trang - 6 -

D. 0,015 rad


Câu 30: Cho: hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện
tích của êlectron e = 1,6.10–19 C. Để ion hoá nguyên tử hiđrô, người ta cần một năng lượng là 13,6 eV. Bước
sóng ngắn nhất của vạch quang phổ có thể có được trong quang phổ hiđrô là
A. 112 nm.

C. 0,91 μm.

B. 91 nm.

D. 0,071 μm.

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u = 200√2cos(100πt) (V) (với t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc
nối tiếp gồm điện trở R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =

2√3
𝜋

10−4

H và tụ điện có điện dung C = 𝜋√3 F.

Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong thời gian 1 giờ gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 100 J.

B. 1000 J.

C. 500 J.

D. 700 J.

Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây
thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng √2 lần và dòng điện trong hai trường
hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,707.

B. 0,447.

C. 0,577.

D. 0,866.

Câu 33: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40 Hz. Người ta thấy
rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 20 cm
luôn dao động cùng pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3 m/s đến 5 m/s. Tốc độ đó là
A. 3,5 m/s.

B. 4 m/s.

C. 5 m/s.

D. 3,2 m/s.

Câu 34: Điện năng ở một trạm phát điện khi được truyền đi dưới điện áp 20 kV (ở đầu đường dây tải) thì
hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 80%. Công suất điện truyền đi không đổi. Khi tăng điện áp ở đầu
đường dây tải điện đến 50 kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện là
A. 94,2%.

B. 98,6%.

C. 96,8%.

D. 92,4%.
𝜋

Câu 35: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động x 1 = A1cos(ωt - 6 ) (cm)
và x2 = A2cos(ωt – π) (cm), phương trình dao động tổng hợp là x = 4cos(ωt + φ). Để biên độ A2 có giá trị cực
đại thì A1 có giá trị là
A. 4√2 cm.

B. 4√3 cm.

C. 3√3 cm.

D. 2√3 cm.

Câu 36: Cho g = 10 m/s2. Ở vị trí cân bằng của một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo dãn 10 cm. Khi con
lắc dao động điều hoà, khoảng thời gian vật nặng đi từ lúc lò xo có chiều dài cực đại đến lúc vật qua vị trí
cân bằng lần thứ hai là
A. 0,12πs.

B. 0,15πs.

C. 0,24πs.

D. 0,30πs.

Câu 37: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 và S2, cách nhau một khoảng 13 cm, đều dao động theo
phương thẳng đứng với cùng phương trình: u = acos(50πt) (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền
sóng trên mặt nước là 0,2 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn S 1
đến điểm M nằm trên đường trung trực của S1S2 mà phần tử nước tại M dao động ngược pha với các nguồn

A. 66 mm.

B. 68 mm.

C. 72 mm.

Trang - 7 -

D. 70 mm.


Câu 38: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật nhỏ có khối lượng m = 100g dao động
trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là μ = 0,02. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một
đoạn 10 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là
A. 15 s.

B. 55 s.

C. 75 s.

D. 25 s.

Câu 39: Một mạch dao động LC lí tưởng. Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm thuần với nguồn điện có suất điện
động E, điện trở trong r = 2 Ω. Sau khi dòng điện qua mạch ổn định thì ngắt cuộn cảm khỏi nguồn rồi nối nó
với tụ điện thành mạch kín thì điện tích cực đại trên một bản tụ là 4.10–6 C. Biết khoảng thời gian ngắn nhất
kể từ khi năng lượng điện trường cực đại đến khi năng lượng điện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường là
𝜋
6

.10-6 s. Giá trị của E là
A. 6 V.

B. 4 V.

C. 8 V.

D. 2 V.

Câu 40: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi
tần số điện áp là f thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Khi tần số điện áp là 2f thì hệ số công suất của
đoạn mạch là

√2
.
2

Mối quan hệ giữa cảm kháng, dung kháng và điện trở thuần của đoạn mạch khi tần số bằng

2f là:
A. ZL = 2ZC = 2R.

B. ZL = 4ZC =

4R
3

C. 2ZL = ZC = 3R

D. ZL = 4ZC = 3R

2. Chuyên ĐHSP HN L1 (4 chương)
Câu 1: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương trình q = cos(2π.104t)
μC. Tần số dao động của mạch là :
A. f = 10 Hz

B. f = 10 kHz

C. f = 2π kHz

D. f = 2π Hz

Câu 2: Dao động tự do của 1 vật là dao dộng có :
A. Chu kì không đổi .
B. Chu kì và biên độ không đổi.
C. Biên độ không đổi.
D. Chu kì chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài
Câu 3: Con lắc đơn có chiều dài l, ở nơi có gia tố trọng trường g dao động điều hòa với chu kì
𝑔

A. T = 2π√ 𝑙

𝑙

B. T = 2π√𝑙𝑔

C. T = 4π√𝑔

𝑙

D. T = 2π√𝑔

Câu 4: Gắn một vật khối lượng m = 4kg vào một là xo lý tưởng nó dao động với chu kì T 1 = 1 s khi gắn một
vật khác khối lượng m2 vào lò xo trên, nó dao động với chu kì T2 = 0,5 s. Khối lượng m2 bằng
A. 2kg

B. 0,8 kg

C. 0,5kg

D. 1kg

Câu 5: Một cuộn dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể được nối vào mạng điện xoay chiều 127V , 50Hz
. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10 A. Độ tự cảm của cuộn dây là
A. 0,04H

B. 0,08H

C. 0,057H

Câu 6: Chọn câu sai dưới đây
A. Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng.
Trang - 8 -

D. 0,114 H


B. Động cơ không đồng bộ ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha
C. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, vận tốc góc của khung dây luôn nhỏ hơn vận tốc góc của từ
trường quay
D. Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên cơ sở của hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng
từ trường quay.
Câu 7: Điện áp tức thời u = 200cos(100πt +

2𝜋
3

) V. Trong thời gian 0,05s kể từ thời điểm ban đầu . Số lần

điện áp u =150V
A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 8: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì
A. Bước sóng của nó giảm

B. Bước sóng của nó không thay đổi

C. Tần số của nó không thay đổi

D. Chu kì của nó tăng

Câu 9: Con lắc dao động điều hòa với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2. Chiều dài con lắc là
A. ℓ = 24,8 m

B. ℓ = 1,56 m

C. ℓ = 24,8 cm

D. ℓ = 2,45 m

Câu 10: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,10m và 6,35m . Tần số âm là 680Hz , vận tốc
truyền âm không khí là 340m/s . Độ lệch pha của sóng âm tại hai điểm trên là
𝜋

A. 16π

B. 4

C. 4π

D. π

Câu 11: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn
A. Cơ năng tỷ lệ với bình phương li độ góc

B. Cơ năng tỷ lệ với bình phương ly độ

C. Cơ năng tỷ lệ với bình phương biên độ góc

D. Cả 3 phương án trên

Câu 12: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào
A. Phương dao động

B. Phương dao động và phương truyền sóng

C. Vận tốc truyền sóng

D. Phương truyền sóng

Câu 13: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc
A. ω = 2π√𝐿𝐶

B. ω =

2𝜋

C. ω = π√𝐿𝐶

√𝐿𝐶

D. ω =

1
√𝐿𝐶

Câu 14: Trong qúa trình giao thoa sóng với hai nguồn giống hệt nhau. Gọi ∆φ là độ lệch pha của hai sóng
thành phần tại M. Biên độ dao động tổng hợp tại M là trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi
𝑣

A. ∆φ = (2n + 1)2𝑓

𝜋

B. ∆φ = (2n + 1) 2

C. ∆φ = (2n +1)π

D. ∆φ = 2nπ

Câu 15: Trong hiện tượng cộng hưởng
A. Tần số của dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại
B. Biên độ của dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại
C. Tần số của dao động riêng đạt giá cực đại
D. Biên độ của dao động có giá trị cực đại
Câu 16: Một lò xo đồng chất tiết diện đều có độ cứng k =120N/m, được cắt thành hai đoạn có chiều dài
theo tỷ lệ 2:3. Độ cứng của hai đoạn lò xo là
A. (150N/m : 180N/m )

B. (200N/m; 300N/m)

C. (48N/m; 72N/m)

D. (100N/m; 150N/m)
Trang - 9 -


Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động của con lắc đơn( bỏ lực cản của môi trường) ?
A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó
B. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tá dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây
C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa
D. Chuyển dộng của con lắc về vị trị biên về vị trí cân bằng là nhanh dần
Câu 18: Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V-50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn
dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W . Hệ số công suất của mạch là
A. k = 0,15

B. k = 0,25

C. k = 0,5

D. k = 0,75

Câu 19: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27μH, trở thuần 1 và một tụ điện có điện dung
3000pF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 5V. Để duy trì dao động cần cung cấp cho mạch điện
một công suất là
A. 112,5kW

C. 1,37.10-3 W

B. 335,4 W

D. 0,037W

Câu 20: Hai âm có cùng độ cao thì chúng có
A. Cùng tần số

B. Cùng tần số và cùng biên độ

C. Cùng biên độ

D. Cùng năng lượng

Câu 21: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp
A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện
trở thuần R
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử
C. Cường độ dòng điện luôn trễ pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử
Câu 22: Một máy biến thế mà cuộn sơ cấp có 2200 vòng và cuộn thứ cấp có 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với
mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
A. 24V

B. 17V

C. 12V

D. 8,5V

Câu 23: mạch dao động điện tử điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C, Khi tăng điện dung của tụ lên 4 lần
thì chu kì dao động của mạch
A. tăng lên 4 lần

B. giảm đi 2 lần

C. tăng lên 2 lần

D. giảm đi 4 lần

Câu 24: Trong một mạch điện xoay chiều thì tụ điện có tác dụng
A. Cản trở hoàn toàn dòng điện xoay chiều
B. Cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và tần số điện xoay chiều càng lớn thì nó càng cản trở mạch
C. Cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và tần số điện xoay chiều càng nhỏ thì nó càng cản trở mạnh
D. Cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và không phụ thuộc vào tần số dòng điện.
Câu 25: Có 2 nguồn điện sóng kết hợp S1, S2 thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với
mặt chất lỏng cùng tần số, lệch pha nhau là φ. Biết trên đường nối 2 nguồn sóng, trong số những điểm có
𝜆

biên độ bằng 0 thì điểm M gần đường trung trực nhất, cách nó một khoảng 8. Giá trị của φ là:
𝜋

A. 2

𝜋

B. π

C. 6
Trang - 10 -

𝜋

D. 4


Câu 26: Trên sợi dây OA dài 1,5m, đầu A cố dịnh và đầu O dao động điều hòa với tần số 20Hz thì trên dây
có 5 nút, O là nút. Muốn trên dây rung thành 2 bụng sóng thì O phải dao động với tần số :
A. 10Hz

B. 50Hz

C. 12Hz

D. 40Hz

Câu 27: hai cuộn dây có R1, L1, R2, L2 mắc nối tiếp vào mạng điện xoay chiều u = U√2cosωt V. Tổng độ
lớn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cả mạch thì:
𝑅

𝐿

A. 𝑅1 = 𝐿2
2

𝑅

𝐿

C. 𝑅1 = 𝐿1

B. R1.L1= R2.L2

1

2

D. R1R2 = L1L2

2

Câu 28: Mạch điện doa động điện tử đang thực hiện dao động điện từ tự do, người ta đo được cường độ
dòng điện tức thời qua mạch và điện tích trên các bán cực của tụ ở các thời điểm t1, t2 lần lượt là: i1 =
0,6√2𝐴; q1 = 0,6.10-6√6 C; i2 = 0,6√6 A; q2 = 0,6.10-6√2 C. Lấy π = 3,14. Bước sóng mạch dao động bắt
được là:
A. 188,40m

B. 18840m

C. 1884m

D. 18,84m

Câu 29: cho mạch điện RLC nối tiếp, có điện trở R = 90 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u =
100√2cos100πt V. Thay đổi L ta thấy khi có cảm kháng cuộn dây bằng ZL thì hiệu điện thế giữa hai đầu RL
đạt giá trị cực đại bằng 200V. Tính Zl.
A. 90 Ω

B. 180 Ω

C. 150 Ω

D. 120 Ω

Câu 30: Mạch gồm điện trở thuần R biến thiên mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L nối tiếp với tụ C và mắc
𝜋

vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200√2cos(100πt + 3 ) V. Khi R = R1 = 36 Ω hoặc R = R2 = 64 Ω thì công
suất tiêu thụ trên mạch là như nhau, giá trị này là:
A. 400W

B. 300W

C. 200W

D. 200√2 W

Câu 31: Cho ba linh kiện gồm điện trở thuần R = 60 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp R, L hoặc R, C thì biểu thức cường độ
𝜋

7𝜋

dòng điện trong mạch lần lượt là i1 = √2cos(100πt - 12) A; i2 = √2cos(100πt + 12 ) A. Nếu đặt điện áp trên
vào hai đầu mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức:
𝜋

𝜋

A. i = 2√2cos(100πt + 3 ) (A)

B. i = 2cos(100πt + 3 ) (A)

𝜋

𝜋

C. i = 2√2cos(100πt + ) (A)

D. i = 2cos(100πt + ) (A)

4

4

Câu 32: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mach AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở
10−3

thuần R1=30Ω mắc nối tiếp với tụ điện C = 3𝜋√3 F. Đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với
cuộn thuần cảm. Đặt vào AB điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp tức thời ở 2 đầu đoạn mạch AM và MB
5𝜋

là uAM = 10√2cos(100πt - 12 ) V; uMN = 15cos100πt V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:
A. 0,85

B. 0,90

C. 0,95

D. 0,97

Câu 33: Mạch dao động gồm cuộn cả, có độ tự cảm L = 20 μH và một tụ điện xoay có điện dung biến thiên
trong khoảng 15 pF → 500 pF. Mạch bắt được sóng có bước sóng trong khoảng:
A. 3,263m đến 18,84m

B. 32,63m đến 188,4m

C. 32,63m đến 1884m

D. 3,263m đến 188,4m

Trang - 11 -


Câu 34: Hai com lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm; l2 = 81cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song.
Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng và cùng chiều nhiệt độ = 0. Sau thời gian t ngắn nhất hai con lắc trùng
phùng (cùng qua vị trí cân bằng, chuyển động cùng chiều). Lấy g = π2 m/s2. Giá trị của t là:
A. 20s

B. 12s

C. 8s

D. 14,4s

Câu 35: Con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm . KÍch thích cho vật dao
𝑇

động điều hòa thì thấy thời gian lò xo nén trong một chu kì là 4 (T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao
động của vật là
A. 4√2 cm

B. 8cm

C. 6cm

D. 4cm

Câu 36: Con lắc đơn có khối lượng m =100g treo vào một điểm cố định trong điện trường đều có phương
thẳng đứng, hướng lên trên E = 2.106 V/m. Khi chưa tích điện , con lắc vật dao động điều hòa với chu kì T0=
4

2s. Khi tích điện q cho con lắc, nó dao động điều hòa với chu kì giảm đi 3 lần. Lấy g = 10 m/s2. Điện tích của
vật là
A. q = -3,89.10-7 C

B. q = 3,89.10-7 C

C. q = 3,89.10-6 C

D. q = -3,89.10-6 C

Câu 37: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc Một ống khí
có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc bằng
A. 3m

B. 1,5m

C. 0m33,

D. 1m

Câu 38: Đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở một nơi ngang bằng mực nước biển ở nhiệt độ 20°C. Khi đem
đồng hồ lên đỉnh núi , ở nhiệt độ 3°C, đồng hồ vẫn chạy đúng giờ . Coi trái đất hình cầu bán kính 6400km,
hệ số nở dài của thanh treo quả lắc đồng hồ là α = 2.10-5.K-1 độ cao của đỉnh núi là :
A. 1088m

B. 544m

C. 980m

D. 788m

Câu 39: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2(N/m) và vật nhỏ khối
lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo giãn 20cm
rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần . Lấy g = 10 m/s2. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật
bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng
A. 79,2 mJ

B. 39,6 mJ

C. 24,4 mJ

D. 240 mJ

Câu 40: Mạch dao động điện từ lý tưởng đang thực hiện dao đọng điện từ tự do tại thời điểm t 0 = 0. Cường
độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại, sau khaorng thời gian ngắn nhất ∆t = 4.10-6 s thì cường độ dòng
điện có giá trị

𝐼0 √3

A. 48.10-5 s

2

. Chu kì dao động riêng của mạch dao động là
B. 24.10-5 s

C. 4,8.10-5 s

D. 2,4.10-5 s

3. Chuyên ĐHSP HN L2 (5 chương)
Câu 1: Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước
tạo nên ở đáy bể một vệt sáng
A. Có màu sáng dù chiếu xiên hay vuông góc
B. Có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc
Trang - 12 -


C. Có nhiều màu dù chiếu xiên hay vuông góc
D. Có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng súng hai khe I âng, biết khoảng cách giữa hai khe là S1S2 = 0,35
mm, khoảng cách D = 1,5 m và bước sóng λ = 0,7 μm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là
A. 4 mm

B. 3mm

C. 2mm

D. 1,5 mm

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với tốc độ góc ω = 10 rad/s. Khi vận tốc của vật là 20cm/s thì gia tốc của
nó bằng 2√3 m/s2. Biên độ dao động của vật là
A. 1 cm

B. 0,4 cm

C. 2 cm

D. 4 cm

Câu 4: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều.
Mạch có hiện tượng cộng hưởng thì
A. R = LCω2

1

B. LC = ω2

C. LC = 𝜔2

𝐿

D. R2 = 𝐶

Câu 5: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là
A. λ = 2000 m

B. λ = 1000 km

C. λ = 2000 km

D. λ = 1000 m

Câu 6: Một ống đèn huỳnh quang được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 110√2cos100πt V. Biết đèn
chỉ sáng khi hiệu điện thế ở hai đầu đèn có độ lớn tối thiểu là 110V. Thời gian đèn sáng trong 1h là
A. 30 phút

B. 40√2 phút

C. 30√2 phút

D. 45 phút

Câu 7: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô lên cao 10 lần trong khoảng thời gian
27s. Chu kỳ của sóng biển là
A. 2,45s

B. 2,7s

C. 2,8 s

D. 3 s

Câu 8: Con lắc đơn dao động tuần hoàn có khối lượng m, chiều dài ℓ ở nơi có gia tốc trọng trường g thế
năng ở góc lệch α bất kỳ
𝑚

A. Et = 𝑔.𝑙(1−𝑐𝑜𝑠𝛼)

B. Et = mgℓ(cosα - 1)

C. Et = mgℓ(1 - cosα)

D. Et =

𝑚𝑔(1−𝑐𝑜𝑠𝛼)
𝑙

Câu 9: Trong dao động cơ điều hòa
A. Cơ năng không đổi và tỷ lệ với bình phương biên độ
B. Cơ năng tỷ lệ với bình phương biên độ
C. Thế năng không đổi
D. Động năng không đổi
Câu 10: Con lắc đơn dao động điều hòa, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con
lắc
A. giảm đi 4 lần

B. tăng lên 4 lần

C. giảm đi 2 lần

D. tăng lên 2 lần

Câu 11: Công thức tính khoảng vân i trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc là
𝜆

A. i = 𝐷𝑎

𝐷

B. i = 𝜆𝑎

C. i =

𝜆𝑎
𝐷

D. i =

𝜆𝐷
𝑎

Câu 12: Trong một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp R ≠ 0, ZL ≠ 0, ZC ≠ 0
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ dòng điện
tức thời chưa chắc đã bằng nhau

Trang - 13 -


B. Hiệu điện thế tức thời giữ hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi
phần tử
C. Hiệu điện thế tức thời giữ hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu mỗi
phần tử
D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời của các phần tử luôn khác pha nhau
Câu 13: Sóng siêu âm
A. không truyền được trong chất khí

B. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt

C. truyền được trong chân không

D. không truyền được trong chân không

Câu 14: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
A. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa
B. vận tốc sóng điện từ gần bằng vận tốc sóng ánh sáng
C. sóng điện từ mang năng lượng
D. sóng điện từ là sóng ngang
Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 15 cm, trong khoảng thời gian 3 phút nó thực
hiện 540 dao động toàn phần. Biên độ và tần số dao động là
A. 7,5 cm; 3s

B. 15cm; 1/3s

C. 7,5 cm, 3 Hz

D. 15 cm; 3Hz

Câu 16: Chọn câu SAI dưới đây
A. vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ môi trường
B. vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ môi trường
C. vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng và trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí
D. những vật như bông, nhung, xốp có tính đàn hồi tốt nên truyền âm tốt
Câu 17: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện
xoay chiều lên thì hệ số công suất của mạch
A. giảm

B. không thay đổi

C. tăng

D. bằng 1

Câu 18: Chọn câu sai dưới đây. Trong máy phát điện xoay chiều một pha
A. hệ thống hai vành bán khuyên và chổi quét gọi là bộ góp
B. phần cảm tạo ra từ trường
C. bộ phận quay gọi là roto và bộ phận ứng là stato
D. phần ứng là phần tạo ra dòng điện
Câu 19: Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500m/s. bước sóng
của sóng này trong môi trường nước là
A. 75m

B. 30,5m

C. 7,5m

D. 3 km

Câu 20: Sóng có khả năng phản xạ ở tầng điện li là những sóng nào dưới đây
A. sóng dài và sóng ngắn

B. sóng dài, sóng trung và sóng ngắn

C. sóng trung và sóng ngắn

D. sóng dài và sóng trung

Câu 21: Đặc điểm của quang phổ liên tục là.
A. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
Trang - 14 -


C. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
D. Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng lớn của quang
phổ liên tục.
Câu 22: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình
truyền tải đi xa?
A. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải điện năng đi xa.
B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.
C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.
D. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.
Câu 23: Số dao động trong một đơn vị thời gian là:
A. Tần số góc của dao động điều hòa.

B. Tần số của dao dộng cưỡng bức.

C. Tần số của dao động tuần hoàn.

D. Tần số của dao động điều hòa.

Câu 24: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất của quá trình
truyền tải điện là H = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải
A. Tăng hiệu điện thế lên tới 4kV.

B. Tăng hiệu điện thế lên tới 8kV.

C. Giảm hiệu điện thế xuống còn 0,5kV.

D. Giảm hiệu điện thế xuống còn 1kV.

Câu 25: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của một chậu nước dưới góc tới i = 600 chiết suất của
nước với ánh sáng đỏ và tím là nđ = 1,31; nt =1,38. Độ sâu của lớp nước là 30cm, đáy chậu đặt một gương
phẳng nằm ngang, bề rộng dải quang phổ liên tục thu được ở ngoài không khí:
A. 4,5cm

B. 2,25 cm

C. 5,4cm

D. 2,25 m

Câu 26: Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên
trên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ là 2,4s. Khi thang máy
chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều cũng với gia tốc có độ lớn là a thì chu kỳ dao động điều hòa
của con lắc là 3s. Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là:
A. 2s

B. 2,7s

C. 3,84s

D. 2,65s

Câu 27: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e = 10cm. Chiều một chùm tia trắng hẹp tới mặt trên của tấm
này với góc tới i = 600. Chiết suất của nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,45; nt = 1,65. Góc tạo
bởi tia đỏ và tia tím trong nhựa là:
A. 31,70

B. 36,70

C. 50

D. 30

Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (U không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện
trở thuần R, một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, một tụ điện có điện C mắc nối tiếp
(2L > CR2). Khi ω = 100π (rad/s) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi ω = 200π
(rad/s) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại giữa
hai đầu cuộn cảm là:
A.

2𝑈
√2

B.

2𝑈

C. U√2

√3

Trang - 15 -

D. U√3


Câu 29: Đặt điện áp u = U√2cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L,
tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi I là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2, u3 là điện áp tức thời
giữa hai đầu điện trở thuần R, hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là:
A. i =

𝑢1
𝑅

𝑢

C. i = 𝜔𝐿2

B. i = u3ωC

D. i =

𝑢
𝑅 2 +(𝜔𝐿−

1 2
)
𝜔𝐶

Câu 30: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6cm. Kích thích cho vật dao
động điều hòa thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là

2𝑇
3

(T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao

động của vật là:
A. 6cm

B. 12cm

C. 8cm

D. 10cm

Câu 31: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện đang hoạt động, người ta đo được I0 = 10A và Q0 = 10-5
C. Mạch đang dao động bắt được sóng có bước sóng
A. 188,5m

B. 18,85m

C. 18,85km

D. 1885m

Câu 32: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch
đang hoạt động, ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau,
một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu:
A. 1

1

1

B. 2

C. 4

D. 0,866

Câu 33: Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, một
tụ điện có điện dung C thay đổi được, mắc nối tiếp theo đúng thứ tự. Điểm M nằm giữa cuộn cảm và tụ điện.
Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U√2cosωt. Các đại lượng R, L, U, ω không đổi. Điều
chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại, lúc này: điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu điện trở R là 150V; điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB là 150√6 (V); điện áp tức thời
giữa hai đầu đoạn mạch AM là 50√6 (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB là:
A. 150V

B. 300V

C. 100√3 V

D. 150√2 V

Câu 34: Trên mặt nước có 2 nguồn đồng pha S1, S2 cách nhau 12cm, dao động với phương trình: u =
10cos40πt (mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 32cm/s. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách
đều 2 nguồn và cách trung điểm I của 2 nguồn một khoảng 8cm. Trên đoạn CI có số điểm dao động ngược
pha với nguồn
A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 35: Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos(ωt - π/2) (cm). Sau thời gian t1 = 0,5s kể từ thời
điểm ban đầu vật đi được quãng đường 3cm. Sau khoảng thời gian t2 = 20,5s kể từ thời điểm ban đầu vật đi
được quãng đường:
A. 123cm

B. 75cm

C. 72cm

D. 81cm

Câu 36: Trong thí nghiệm của Young có a = 1,5mm; D = 1,5m. Khe S được chiếu bởi ánh sáng trắng có
bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Bề rộng dải quang phổ bậc 3 ở trên màn:
A. 1,14mm

B. 0,67mm

C. 0,38mm

D. 0,76mm

Câu 37: Đặt một nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U và tần số f vào hai đầu của đoạn mạch
gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Nối hai đầu tụ với một ampe kế thì thấy nó chỉ 1A đồng thời
Trang - 16 -


dòng điện chạy qua ampe kế chậm pha π/6 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Nếu thay
ampe kế bằng một vôn kế thì thấy nó chỉ 167,3 V, đồng thời hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu vôn kế chậm
pha một góc π/4 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Hiệu điện thế dụng của nguồn xoay
chiều là:
A. 125V

B. 175V

C. 150V

D. 100V

Câu 38: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ khối
lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo giãn 20 cm
rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g =10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình
dao động là
A. 50√2 cm/s

B.

90
√3

cm/s

C. 90√3 cm/s

D. 90√2 cm/s

Câu 39: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số
28Hz. Tại một điểm M cách nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21cm, d2 = 25cm. Sóng có biên độ cực
đại. Giữa M và đường trung trực AB có ba dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:
A. 28cm/s

B. 37cm/s

C. 0,57cm/s

D. 112cm/s

Câu 40: Đặt điện áp u = U√2cosωt (V)vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn
mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đoạn MB chỉ có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt ω1 =
1
2√𝐿𝐶

. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào R thì tần số góc ω bằng

A.

𝜔1
√2

B. 2ω1

C. 2√2ω1

D.

𝜔1
2

4. Chuyên ĐHSP HN L3 (6 chương)
Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000 kW. Dòng điện nó phát ra khi tăng thế lên 110 kV
được truyền đi bằng một đường dây có điện trở 20 Ω. Điện năng hao phí trên đường dây là
A. 5500 W

B. 2420 W

C. 6050 W

D. 1653 W

Câu 2: Trong dao động điều hòa
A. thế năng và động năng không biến thiên điều hòa
B. thế năng và động năng biến thiên điều hòa cùng chu kì với li độ x
C. thế năng và động năng biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ x
D. thế năng và động năng biến thiên điều hòa với tần số gấp đôi tần số của li độ x
Câu 3: Vận tốc truyền sóng cơ trong môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. bước sóng

B. tần số của sóng

C. bản chất của môi trường

D. năng lượng của sóng

Câu 4: Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB  l . Đầu A nối với một nguồn dao động đầu B
cố định thì sóng tới và sóng phản xạ
A. ngược pha

B. vuông pha

C. cùng pha

Câu 5: Trong một mạch điện xoay chiều thì tụ điện có tác dụng
Trang - 17 -

𝜋

D. lệch pha góc 4


A. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua nó và không phụ thuộc vào tần số dòng điện
B. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua nó và tần số dòng điện càng lớn thì nó cản trở càng mạnh
C. cản trở hoàn toàn dòng điện xoay chiều
D. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua nó và tần số dòng điện càng nhỏ thì nó cản trở càng mạnh
Câu 6: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, biết D  2 m, a  2 mm. Hai khe được chiếu bằng ánh
sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm). Tại điểm trên màn quan sát cách vân trắng chính giữa 3,3
mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó
A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 7: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai?
A. chu kì riêng của dao động phụ thuộc vào đặc tính của hệ
B. biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn
C. động năng là một đại lượng không bảo toàn
D. lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần
Câu 8: Gia tốc của một vật dao động điều hòa
A. có giá trị nhỏ nhất khi vật đổi chiều chuyển động
B. có độ lớn lớn nhất khi vật ở vị trí biên
C. luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn không đổi
D. luôn ngược pha với vận tốc và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ
Câu 9: kết luận nào sau đây về hiện tượng giao thoa ánh sáng là đúng?
A. giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra với các ánh sáng đơn sắc
B. giao thoa ánh sáng là sự tổng hợp của hai chùm sáng chiều vào cùng một chỗ
C. giao thoa của hai chùm sáng từ hai bóng đèn chỉ xảy ra khi chúng cùng đi qua kính lọc sắc
D. giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra khi hai chùm sáng kết hợp gặp nhau
Câu 10: Dao động mà trạng thái của vật được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau là
A. dao động tuần hoàn

B. dao động điều hòa

C. dao động tắt dần

D. dao động cưỡng bức

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. nhờ khả năng đâm xuyên mạnh, tia Rơn – ghen được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện
B. dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo các máy đo liều lượng
Rơn – ghen
C. tia Rơn – ghen có khả năng đâm xuyên
D. tia Rơn – ghen tác dụng lên kính ảnh
Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L,
biết điện trở của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Năng lượng điện từ trong
mạch
A. không đổi theo thời gian

B. biến thiên điều hòa

C. biến thiên nhưng không tuần hoàn

D. biến thiên tuần hoàn
Trang - 18 -


Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto quay n vòng/phút phát ra dòng điện xoay chiều có
tần số f thì số cặp cực của máy phát điện là
𝑓

A. p = 60nf

B. p = 60𝑛

C. p =

60𝑓

D. p =

𝑛

60𝑛
𝑓

Câu 14: Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Với mỗi kim loại là catôt, ánh sáng kích thích phải có bươc sóng nhỏ hơn trị số λ0 nào đó thì mới gây
ra hiện tương quang điện
B. Hiệu điện thế giữa anot và catot bằng không vẫn tồn tại dòng quang điện
C. Dòng quang điện triệt tiêu khi hiệu điện thế giữa anot và catot bằng không
D. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ với cường độ của chùm
sáng kích thích
Câu 15: Tổng năng lượng của một vật dao động điều hòa E = 3.10-5 J. Lực cực đại tác dụng lên vật bằng
1,5.10-3 N. Chu kì dao động T  2 s và thời điểm ban đầu vật ở li độ

𝐴
2

và chuyển động về vị trí cân bằng.

Phương trình dao động của vật là
𝜋

𝜋

A. x = 0,04cos(2πt + 3 ) m

B. x = 0,03cos(πt + 3 ) m

𝜋

𝜋

C. x = 0,04cos(2πt - 3 ) m

D. x = 0,02cos(πt + 3 ) m

Câu 16: Cường độ chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ
A. giảm theo định luật hàm mũ của độ dài đường đi của tia sáng
B. giảm theo tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi của tia sáng
C. giảm theo tỉ lệ thuận với độ dài đường đi của tia sáng
D. giảm theo tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài đường đi của tia sáng
Câu 17: Chọn câu sai?
A. sóng cơ học có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là sóng siêu âm
B. sóng cơ học có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm
C. sóng âm truyền được trong chân không nên chúng ta nghe được các đài phát thanh xa trên thế giới
D. tai người cảm nhận được sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz
Câu 18: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì
A. năng lượng từ tường tập trung trong cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của
mạch
B. năng lượng từ tường tập trung trong tụ điện và biến thiên với chu kì bằng một nửa chu kì dao động
riêng của mạch
C. năng lượng điện tường tập trung trong tụ điện và biến thiên với chu kì một nửa chu kì dao động riêng
của mạch
D. năng lượng điện tường tập trung trong cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng
của mạch
Câu 19: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
A. cho từ thông qua một khung dây biến thiên điều hòa
Trang - 19 -


B. cho khung dây quay đều quanh một trục bất kì trong từ trường
C. cho khung dây chuyển động tính tiến trong từ trường đều
D. cho từ thông tăng đều
Câu 20: Tần số dao động riêng của mạch dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC (có điện trở thuần
không đáng kể) là
A. f =

2𝜋
√𝐿𝐶

1

B. f = 2𝜋√𝐿𝐶

C. f =

1

D. f =

√𝐿𝐶

1
√2𝜋𝐿𝐶

Câu 21: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, biết D  2 m; a  1mm ; λ = 0,6 μm. Vân sáng thứ ba
cách vân sáng trung tâm một khoảng
A. 4,2 mm

B. 3,6 mm

C. 6 mm

D. 4,8 mm

Câu 22: Chọn câu sai dưới đây?
A. động cơ điện một chiều có momen khởi động lớn và thay đổi vận tốc một cách dễ dàng
B. dòng điện xoay chiều một pha cũng có thể tạo ra từ trường quay
C. dòng điện xoay chiều ba pha tạo ra được một từ trường quay mà không cần nam châm
D. các thiết bị vô tuyến luôn luôn sử dụng năng lượng của dòng điện xoay chiều
Câu 23: Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai của dãy Banme là 0,656 μm và 0,4860 μm.
Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen là
A. 0,9672 μm

B. 1,8754 μm

C. 0,7645 μm

D. 1,3627 μm

Câu 24: Trong một đoạn mạch xoay chiều R, L ,C mắc nối tiếp R ≠ 0, ZL ≠ 0, ZC ≠ 0
A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu
mỗi phần tử
B. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời của các phần tử luôn khác pha nhau
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ dòng điện
tức thời thì chưa chắc đã bằng nhau
D. Hiệu điện thế tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử
Câu 25: Hai chất điểm A và B dao động trên hai trục của hệ trục tọa độ Oxy (O là vị trí cân bằng của 2 vật)
𝜋

𝜋

với phương trình lần lượt là: xA = 4cos(10πt + 6 ) cm và xB = 4cos(10πt + 3 ) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa
A và B là:
A. 5,86 cm

B. 5,26 cm

C. 5,46 cm

D. 5,66 cm

Câu 26: Một con lắc đơn khối lượng m  1 kg chiều dài sợ dây ℓ = 1 m, treo trên trần một toa xe có thể
chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ α0 =
40. Khi vật đến vị trí li độ góc α = 40 thì xe bắt đầu chuyển động có gia tốc a  1 m/s2 theo chiều dương quy
ước. Con lắc vẫn dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc
khi xe chuyển dộng (xét hệ quy chiếu gắn với xe) là
A. 9,70; 14,41mJ

B. 9,70; 2,44mJ

C. 1,70; 2,44mJ

D. 1,70; 14,41mJ

Câu 27: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 15 Ω vào
hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động e, điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không
đổi cường độ I. Dùng nguồn này để nạp điện cho tụ có điện dung C = 3 μF. Khi điện tích trên tụ đạt cực đại,
Trang - 20 -


ngắt tụ khỏi nguồn rồi nối tụ với cuộn dây thuần cảm L thành mạch dao động thì trong mạch có dao động
điện từ tự do với chu kỳ 2π.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng 6I. giá trị của r bằng:
A. 1,5 Ω

B. 0,75 Ω

C. 0,5 Ω

D. 1 Ω

Câu 28: Trong giờ thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu
đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có giá trị định mức
220V− 80W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường
độ dòng điện qua nó là φ, với cos   0,8 . Để quạt điện chạy đúng công suất định mức thì R bằng?
A. 180,366 Ω

B. 360,7 Ω

C. 396,74 Ω

D. 230,4 Ω

Câu 29: Trong đoạn mạch xoay chiều có R, L ,C mắc nối tiếp, φ là độ lệch pha của điện áp tức thời giữa hai
đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch
chứa cuộn thuần cảm L và tụ C là uLC. Điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai đầu điện trở R là uR và
U0R. Hệ thức đúng là:
2
2
A. 𝑢𝐿𝐶
= (𝑈0𝑅
− 𝑢𝑅2 )tan2φ

2
2
B. 𝑢𝑅2 = (𝑈0𝑅
− 𝑢𝐿𝐶
)tan2φ

C. U0R = uLCcosφ + uRsinφ

D. U0R = uLCsinφ + uRsinφ

Câu 30: Một lò xo lý tưởng có độ cứng k  100 N/m. Một đầu gắn vào điểm I cố định, một đầu đỡ vật nặng
M = 200 g, lấy g = 10 m/s2, bỏ qua mọi ma sát và sức cản, Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ
3 cm quanh vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng. Khi vật M lên tới điểm cao nhất thì người ta đặt thêm
vật m  100 g lên vật M. Dao động của hệ sau đó có biên độ là
A. 4 cm

B. 1 cm

C. 5 cm

D. 3 cm

Câu 31: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của một chậu nước dưới góc tới i = 600, chiết suất của
nước với ánh sáng đỏ và tím là nd = 1,31; nt = 1,38. Độ sâu của lớp nước là 30 cm, đáy chậu đặt một gương
phẳng nằm ngang, bề rộng dải quang phổ liên tục thu được ở ngoài không khí:
A. 4,5 cm

B. 2,25 cm

C. 2,25 m

D. 5,4 cm

Câu 32: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M cách S một khoảng d là L. Cho nguồn S dịch ra xa
M một khoảng 72 m trên cùng phương truyền âm thì mức cường độ âm giảm đi 20 dB. Khoảng cách d là:
A. 48 m

B. 8 m

C. 16 m

D. 24 m

Câu 33: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2sin100πt A chạy qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua
tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian từ t1 = 0 đến t2 = 1,15 s là
6

A. 100𝜋 C

3

B. 0

C. 100𝜋 C

4

D. 100𝜋 C

Câu 34: Người ta dùng một loại laze CO2 có công suất 12W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ
làm cho nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Nhiệt dung riêng của nước: c = 4186 J/kg.độ; nhiệt
hoá hơi của nước L = 2260 J/kg, nhiệt độ cơ thể là 370C. Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là
bao nhiêu? cho nước có khối lượng riêng là D = 950 kg/m3
A. 4,755 mm3

B. 4,557 mm3

C. 7,455 mm3

D. 5,745 mm3

Câu 35: Một chất điểm đang dao động điều hòa. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của
chất điểm là 0,091 J. Đi tiếp một đoạn 2S thì động năng chỉ còn 0,019 J và nếu đi thêm một đoạn S (biết
A  3S ) nữa thì động năng bây giờ là
Trang - 21 -


A. 0,042 J

B. 0,096 J

C. 0,036 J

D. 0,032 J

Câu 36: Chiếu ánh sáng có bước sóng 5000 A0 và catot của tế bào quang điện có công thoát e là 1,88 eV,
tách ra một chùm sáng hẹp thì ở đó tách ra một chùm hẹp các quang e có vận tốc 𝑣⃗0 rồi hướng vào miền
⃗⃗ sao cho 𝐸⃗⃗ , 𝐵
⃗⃗,
không gian có điện trường đều có cường độ điện trường 𝐸⃗⃗ E và từ trường đều có cảm ứng từ 𝐵
𝑣⃗0 vuông góc với nhau từng đôi một. Độ lớn E = 2.104 V/m. Để electron vẫn chuyển động không thay đổi
hướng ban đầu của nó thì cảm ứng từ B có độ lớn
A. 4,616 T

B. 0,04521 T

C. 0,4616 T

D. 0,04338 T

Câu 37: Trong thí nghiệm của Yang: a = 1,5 mm; D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc màu lam và
màu đỏ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,48 μm; λ2 = 0,64 μm. Bề rộng miền giao thoa là 2,5 cm. Số vân sáng
quan sát được trên màn là:
A. 50

B. 86

C. 68

D. 59

Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuẩn R mắc nối tiếp với tụ C thì
𝜋

biểu thức dòng điện có dạng i1 = I0cos(ωt + 6 ) A. Mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện có cuộn dây thuần cam L
𝜋

rồi mắc vào điện áp xoay chiều trên thì biểu thức cường độ dòng điện có dạng i2 = I0cos(ωt - 3 ) A. Biểu thức
điện áp ở hai đầu mạch có dạng:
𝜋

𝜋

A. u = U0cos(ωt + 4 ) V

B. u = U0cos(ωt + 12) V

𝜋

𝜋

C. u = U0cos(ωt - 12) V

D. u = U0cos(ωt - 4 ) V

Câu 39: Hai nguồn phát sóng kết hợp S1 ,S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 24 cm phát ra hai dao động điều
hòa cùng phương cùng tần số f = 50 Hz và pha ban đầu bằng 0. Biêt tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v
= 6 m/s. Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 mà sóng tổng hợp tại đó luôn dao động ngược pha
với sóng tổng hợp tại trung điểm O của S1S2, cách O một khoảng nhỏ nhất là
A. 4√6 cm

B. 5√6 cm

C. 4√5 cm

D. 6√5cm

Câu 40: Trong mạch điện dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 10000 rad/s.
Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9 C. Khi dòng điện trong mạch là 6.10-6 A thì điện tích trên tụ điện là
A. 2.10-10 C

B. 8.10-10 C

C. 24.10-10 C

D. 6.10-10 C

5. Chuyên ĐHSP HN L4 (7 chương)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia tử ngoại là một trong những tia bức xạ mà mắt người có thể thấy được.
B. Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn.
C. Tia tử ngoại là loại bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra.
D. Tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ. Tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ
Câu 2: Con lắc lò xo lí tưởng gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật khối lượng m = 1kg, thực hiện dao
động điều hòa. Tại thời điểm t bất kỳ li độ và vận tốc của vật lần lượt là x = 0,3 m; v = 4 m/s. Biên độ dao
động của vật là
Trang - 22 -


A. 0,3 m.

B. 0,5 m.

C. 0,6 m.

D. 0,4 m.

Câu 3: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên
đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu
A. bằng một nửa bước sóng.

B. bằng hai lần bước sóng.

C. bằng một phần tư bước sóng.

D. bằng một bước sóng.

Câu 4: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Khi nói về quan
hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kỳ.
⃗⃗ cùng phương và cùng độ lớn.
B. véc tơ cường độ điện trường 𝐸⃗⃗ và cảm ứng từ 𝐵
C. tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha

𝜋
2

D. tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.
Câu 5: Thiết bị nào sau đây không có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều?
A. hai vành khuyên cùng hai chổi quét trong máy phát điện.
B. bốn điôt mắc thành mạch cầu.
C. một điôt chỉnh lưu.
D. hai vành bán khuyên cùng hai chổi quét trong máy phát điện.
Câu 6: Trong các nguồn sáng sau đây, nguồn sáng nào cho quang phổ vạch hấp thụ
A. hợp kim đồng nóng sáng trong lò luyện kim.

B. ngọn lửa đèn cồn có vài hạt muối rắc vào bấc.

C. đèn ống huỳnh quang.

D. quang phổ mặt trời thu được ở trái đất.

Câu 7: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực.
B. tần số của dao động duy trì là tần số riêng của hệ dao động.
C. biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của dao
động.
D. tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ dao động.
Câu 8: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết
hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc
trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động biên độ cực đại trên
đoạn S1S2 là
A. 9.

B. 8.

C. 11.

D. 5.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.
B. tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.
C. tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.
D. tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.
Câu 10: Lần lượt treo hai vật m1 và m2 vào một lò xo có độ cứng k = 40 N/m và kích thích cho chúng dao
động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian nhất định m1 thực hiện 20 dao động và m2 thực hiện 10 dao
Trang - 23 -


động. Nếu cùng treo cả 2 vật đó vào lò xo thì chu kỳ dao động của hệ bằng

𝜋
2

s. Khối lượng m1, m2 lần lượt


A. 0,5 kg; 1,5 kg.

B. 0,5 kg; 2 kg.

C. 0,5 kg; 1 kg.

D. 1 kg; 0,5 kg.

Câu 11: Ánh sáng lân quang là ánh sáng phát quang
A. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
C. được phát ra bởi chất rắn, chất lỏng, chất khí.
D. có thể tồn tại khá lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Câu 12: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều. Mạch có
hiện tượng cộng hưởng thì
A. R = LCω2.

1

B. LC = ω2.

𝐿

D. R2 = 𝐶

C. LC = 𝜔2.

Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 2 cặp cực, stato là 4 cuộn dây nối tiếp có số vòng dây ở mỗi
cuộn là 200 vòng. Biết từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 5 mWb và tốc độ quay của roto là 25 vòng/s
thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra gần đúng bằng
A. 200√2π V

B. 200√2 V

C. 100√2π V

D. 100√2 V

Câu 14: Về hiện tượng phóng xạ, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. nhiệt độ càng cao thì sự phóng xạ xảy ra càng mạnh.
B. khi được kích thích bởi các bức xạ có bước sóng ngắn, sự phóng xạ xảy ra càng nhanh.
C. hiện tượng phóng xạ xảy ra không phụ thuộc vào các tác động lí hóa bên ngoài.
D. các tia phóng xạ đều bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.
Câu 15: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos25πt (cm). Biên độ, chu kì dao động của vật là
A. 4 cm; 0,4 s.

B. 8 cm; 0,4 s.

C. 4 cm; 0,2 s.

D. 8 cm; 0,2 s.

Câu 16: Chất phóng xạ 133
53𝐼 dùng trong y tế có chu kỳ bán rã là 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100 gam chất
này thì sau 8 tuần khối lượng còn lại là
A. 14,3 g.

B. 12,5 g.

C. 1,78 g.

D. 0,78 g.

Câu 17: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động
điều hòa với tần số 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi
A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 5 m/s.

B. 20 m/s.

C. 10 m/s.

D. 40 m/s.

Câu 18: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và
một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện
thế ở hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại của Imax của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng
biểu thức
𝐶

A. Imax = Umax√𝐿

B. Imax = √𝑈𝑚𝑎𝑥 . 𝐿𝐶

Câu 19: Trong một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp

Trang - 24 -

𝐿

C. Imax = Umax√𝐶

D. Imax = Umax√𝐿𝐶


A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần
tử.
B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử.
C. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện
trở thuần R.
D. Cường độ dòng điện luôn trễ pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?
A. khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
B. điện trường xoáy là điện trường có đường sức là đường cong không kín.
C. khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
D. điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín.
Câu 21: Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. bên trong bóng thủy tinh của tế bào quang điện là chân không.
B. dòng quang điện có chiều từ anot sang catot.
C. trong tế bào quang điện, điện trường hướng từ anot sang catot.
D. catot của tế bào quang điện là một kim loại.
Câu 22: Chiết suất của môi trường
A. lớn đối với những ánh sáng có màu đỏ.
B. nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng đơn sắc truyền qua.
C. lớn đối với những ánh sáng có màu tím.
D. như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là sai? Tia anpha
A. làm ion hóa không khí mạnh.
B. có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.
C. gồm các hạt của nguyên tử Heli 42He
D. bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.
Câu 24: Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số là 50Hz thì roto quay
với vận tốc
A. 375 vòng/phút.

B. 400 vòng/ phút.

C. 480 vòng/phút.

D. 96 vòng/phút

Câu 25: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương: x 1 = 2cos(4t + φ1) cm;
𝜋

x2 = 2cos(4t + φ2) cm với 0 ≤ φ2 – φ1 ≤ π. Biết phương trình dao động tổng hợp: x = 2cos(4t + 6 ) cm. Hãy
xác định φ1?
𝜋

A. 6

𝜋

𝜋

C. – 2

B. - 6

𝜋

D. 2

Câu 26: Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai
đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox, VTCB của vật cùng tọa độ 0. Biên độ của con
lắc 1 là A = 3 cm, của con lắc 2 là A2 = 6 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật
theo phương Ox là a = 3 3cm. Khi động năng của con lắc 1 là cực đại bằng W thì động năng của con lắc 2 là
Trang - 25 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×