Tải bản đầy đủ

(EBOOK) BỨT PHÁ 9 ĐIỂM MÔN ANH THPT QUỐC GIA

1


BỨT PHÁ “9 ĐIỂM” MÔN ANH THPT QUỐC GIA
Lời mở đầu
Chào các em, chỉ còn vài tháng nữa các em phải bước vào kỳ thi THPT Quốc gia
2019 để bước vào ngưỡng cửa Đại học. Tuy vậy, đến thời điểm này vẫn còn khá
nhiều em hoang man với môn tiếng Anh bởi các em còn học lan man chưa đúng
vào trọng tâm và cũng không biết cách học như thế nào là đầy đủ. Chính vì vậy,
chị quyết định viết cuốn sách này nhằm giúp các em đi đúng hành trình những kiến
thức các em cần nắm trong bài thi môn Anh sắp tới .
Cuốn sách này sẽ tổng hợp tất cả kiến thức mà chị đã học trong giai đoạn chuẩn bị
thi Đại học và nó đã giúp chị đạt được số điểm ngoài mong đợi đối với một đứa
thường bị điểm 5 môn Anh ở cấp 3 như chị và nó vẫn đang giúp ích rất nhiều cho
giai đoạn Đại học của chị sau này.

“Nothing is impossible”
Chị đã làm được, còn các em thì sao?

JENNY


2


CHƯƠNG I: NHỮNG TRỌNG ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN LƯU Ý
1/ ĐẠI TỪ
1.ĐẠI TỪ:
* Đại từ nghi vấn: who, whose, whom, ...
- What + be ...like? : Dùng hỏi tính cách, tính chất
Ex: What was the exam like? – It was very difficult.
- What is David like? – He is very sociable.
- What does he / she / it ...look like? : Dùng hỏi về vẻ bên ngoài
Ex: What does she look like? – She is tall.
- What about + V-ing = How about + V-ing ...? Đưa ra gợi ý hoặc đề nghị
- Which (nào, cái nào, người nào)
Ex: Which is your favourite subject?
- Which of + determiner + N (plural)
- Which of + pronoun
Ex: Which of these photos would you like?
Which of us is going to do the washing-up?
Note: + Which chỉ sự lựa chọn trong một số lượng có giới hạn
There’s fruit juice, coffee and tea. Which will you have?
+ What dùng khi có sự lựa chọn rộng rãi
What would you like to drink?
* Đại từ phân bổ:
- All (tất cả): có thể là chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ
All were eager to leave.
I’ll do all I can.
Wallet, ticket and a bunch of keys, that’s all in his pocket.
- All of + determiner + N (plural/uncountable) + V(plural/singular)
- All of us / you / them + V (plural)
All (of) my friends like reading.
All of the money has been spent. I’m going to invite all of you.
- All of + N (singular) = the whole
I’ve eaten all of the cake = I’ve eaten the whole cake.
- Most (phần lớn, hầu hết)
- Most + determiner + N + V(plural/singular)
- Most of us / you / them + V (plural)
Most of the people here know each other.
He spends most of his free time in the library. Most of us enjoy shopping.
- Each of + determiner + N (plural) + V(singular)


3


- Each of us / you / them + V (singular)
* Đại từ hỗ tương: là đại từ chỉ mối quan hệ qua lại giữa hai hoặc nhiều người
hoặc vật với nhau, gồm each other và one another (nhau, lẫn nhau)
Sue and Ann don’t like each other / one another.
They sat for two hours without talking to each other / one another.
Không dùng each other sau các từ meet, marry và similar
They married in 1990. (not: They married each other.)
 Danh từ ghép: - là danh từ gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau. Danh từ
ghép có thể được viết thành hai từ riêng biệt, có gạch ngang giữa hai từ hoặc kết
hợp thành một từ.
Ex: world peace, non-stop train, writing-table - cách thành lập danh từ ghép:
a. Danh từ + danh từ (Noun + noun)
toothpick (tăm) schoolboy tennis ball bus driver river bank
b. Tính từ + danh từ (Adjective + Noun)
quicksilver (thủy ngân) greenhouse (nhà kính) blackbird (chim két)
c. Danh từ + danh động từ (Noun + gerund): chỉ một loại công việc
weigh-lifting (cử tạ) fruit-picking (việc hái quả) coal-mining (việc khai thác
than)
d. Danh động từ + danh từ (Gerund + noun)
waiting-room (phòng chờ) swimming pool (hồ bơi) driving licence (bằng lái xe)
washing-machine (máy giặt)
e. Các trường hợp khác: - Tính từ + động từ: whitewash (nước vôi) - Động từ +
danh từ: pickpocket (tên móc túi) - Trạng từ + động từ: outbreak (sự bùng nổ) Động từ + trạng từ: breakdown (sự suy sụp) - Danh từ + giới từ: passer-by (khách
qua đường), looker-on (người xem) - Danh từ + tính từ: secretary-general (tổng thư
ký, tổng bí thư)
2.Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
* Cách thành lập danh từ số nhiều: - Thêm –s vào danh từ số ít
- Thêm –es sau danh từ số ít tận cùng bằng s, ss, sh, ch, x, z, zz
- Thêm –s nếu trước o là một nguyên âm: radios, micros
- Thêm –es nếu trước o là một phụ âm: potatoes, tomatoes, heroes
- Thêm – s nếu trước y là nguyên âm: plays, boys
- Thêm – es nếu trước y là phụ âm: lorries
- Danh từ tận cùng bằng f /fe đổi thành –ves: leaf → leaves thief → thieves - - Thêm –s vào sau các danh từ tận cùng bằng f / fe khác: beliefs,cafes
- Một số từ có số nhiều bất qui tắc:
child – children foot – feet goose – geese ox – oxen man – men mouse – mice fish
- fish tooth – teeth woman – women sheep – sheep deer – deer
4


Với danh từ không đếm dược - some / any (một vài) - some / any (một ít) - many
- much - a large number of - a large amount of - a great number of – a great
deal of - plenty of - plenty of - a lot of / lots of - lot of / lots of - few / a few - little /
a little - every / each - several (nhiều)
- some: dùng trong câu khẳng định, câu yêu cầu, lời mời, lời đề nghỉ. - any: dùng
trong câu phủ định, nghi vấn - many, much dùng trong câu phủ định, nghi vấn
- a lot of, plenty of, a great number of ... dùng trong câu khẳng định - many,
much luôn dùng trong câu khẳng định có các từ very, too, so, as
- few, little (ít, không nhiều): thường có nghĩa phủ định, ít không đủ để dùng
- a few / a little (một vài, một ít): thường có nghĩa khẳng định, ít đủ để dùng
He drank so much wine that he felt sick.
Would you like some more coffee?
We haven’t got any butter. There aren’t any chairs in the room.
Hurry up! There is little time.
Let’s go and have a drink. We have got a little time before the train leaves.
3. Số thập phân, phân số, sự đo lường + động từ số ít
Three quarters of a ton is too much.
- All, some, plenty + of + danh từ số ít → động từ số ít
- Half, part, a lot, .. + of + danh từ số nhiều → động từ số nhiều
Some of the milk was sour. A lot of my friends want to emigrate.
- No + danh từ số ít → động từ số ít
- No + danh từ số nhiều → động từ số nhiều
No people think alike. No student has finished their assigmnet.
a. Liên từ kết hợp: dùng để nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề độc lập có cùng chức
năng ngữ pháp: and, but, or, nor, so, yet (tuy nhiên, nhưng), for (vì)
ex: The new method is simple, yet effective. I told her to leave, for I was very
tired.

5


- Liên từ tương quan: not only ... but also, both ... and, either ... or, neither ....
nor, whether ...or (có ... hay),
Peter neither spoke nor did anything. I have not decided whether to travel abroad
or buy a new car.
- Một số trạng từ dùng như từ nối để nối hai mệnh đề hoặc câu độc lập: hence (do
đó), however (tuy nhiên), furthermore (hơn nữa), moreover (hơn nữa), therefore
(vì vậy), nevertheless (tuy nhiên), meanwhile (trong khi đó), otherwise (nếu
không thì, kẻo), consequently (vì vậy, cho nên)
I had better write it down, otherwise I will forget it.
We must be early; otherwise we won’t get a seat.
b. Liên từ phụ thuộc: nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính: after, before, since,
when, whenever, while, until, till, as, where, wherever, because, so that, in order
that, although, though, even though, even if, unless, in case, provided / providing
that, supposed / supposing that, as if, as though, as long as (miễn là,với điều kiện
là)... - besides (giới từ): bên cạnh. Besides + Nound / pronoun / V-ing
ex: Besides doing the cooking, I look after the garden.
- besides (trạng từ): ngoài ra, đứng trước mệnh đề
Ex: I can’t go now. I am too busy. Besides my passport is out of date.
- in spite of the fact that / despite the fact that + S + V - reason why + S + V:
lý do tại sao
The reason why grass is green was a mystery to the little boy.
- reason for + Noun: lý do của
The reason for the disaster was engine failure, not human error.
4. WISH :
Hiện tại: S + wish + S + QKĐ
If only + S + QKĐ
Ex: I am poor now. → I wish / If only I were rich.
Quá khứ: S + wish + S + QKHT
If only + S + QKHT
EX:I didn’t meet her . → I wish / if only I had met her.
Tương lai: S + wish + S + would / could + V1
If only + S + would / could + V1
Ex: I wish I could attend your wedding next week.
* Lưu ý khi mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích không cùng chủ từ
thì không nên dùng cụm từ chỉ mục đích. Ta có thể dùng cấu trúc for + O + to-inf

6


I left the door unlocked so that my son could get in. I left the door unlocked for my
son to get in.
- so many / so few + danh từ đếm được số nhiều + that + clause - so much /
little + danh từ không đếm được + that + clause
There were so few people at the meeting that it was canceled. I have got so little
time that I can’t manage to have lunch with you.
- Cấu trúc khác của so ... that S + V + so + adj + a + Noun (đếm được số ít) +
that + S + V
Ex: It was so hot a day that we decided to stay indoors.
- Có thể dùng such trước danh từ không có tính từ
Ex: She is such a baby that we never dare to leave her alone. (Nó trẻ con đến nỗi
chúng tôi không bao giờ dám để nó ở nhà một mình)
- So được dùng với many, much, few, little; such được dùng với a lot of
Ex: Why did you buy so much food? = Why did you buy such a lot of food?
- So được đặt ở đầu câu để nhấn mạnh, theo sau phải đảo ngữ
So terrible was the storm that whole roofs were ripped out.
O - because of + Noun / pronoun/ V-ing - due to / owing to
Ex: Owing to his carelessness, we had an accident. She stayed home because of
feeling unwell.
- because / since / as / seeing that / due to the fact that + S + V
Ex: As you weren’t there, I left a message. Seeing that the weather was bad, they
didn’t take part in the trip.
- for, in that, in as much as cũng có thể dùng để đưa ra lý do trong lối nói trang
trọng. (trước for phải có dấu phẩy)
- now that = because of the fact that
Ex: Now that the exams are over, I can enjoy myself.
- No matter + what / who / when / where / why + S + V
- No matter + how (adj / adv) + S + V
- Whatever (+ noun) / whoever / whenever / wherever + S + V
- However (+ adj) + S + V
Ex: No matter who you are, I still love you. Don’t trust him, no matter what he
says.
. - adj / adv + as / though + S + V: mặc dù, dù
Rich as he is, he is unhappy. = Rich though he is, he is unhappy.
-As if / As though: dùng diễn tả điều kiện không có thật ở hiện tại hoặc ở quá khứ
* Hiện tại: S + V + as if / as though + S + V (QKĐ)
7


* Quá khứ: S + V + as if / as though + S + V (QKHT)
Ex: She dresses as if she were an actress. He talked about New York as though he
had been there before. :
You had better take your umbrella with you today. You had better not go out in the
rain.
- S + would rather (+ not) + V1 + (than) ... thích hơn
-S + would rather + (that) + S + V (QKĐ / QKHT) ... I would rather stay at
home. I would rather stay at home than go to the movie. I would rather you went
home now.
- would prefer + to-inf - would rather ...than = would prefer ...rather than
Ex: I’d rather stay at home tonight than go to the cinema. He would prefer to drive
rather than take the bus.
- Động từ chỉ giác quan: see, look, hear, notice, taste ...
Active: S + V + O + V1 / V-ing
Passive: S + be + V3/-ed + to-inf / V-ing.
- Từ chỉ cảm xúc: like, love, hate, wish, prefer, hope ...
Active: S + V + O + to-inf
Passive: S + V + O + to be + V3/-ed
Ex: She wanted her mother to give her some money. → She wanted some money
to be give
- had better, would rather, had sooner, why not + V1
Ex:Why not stay for lunch?
- advise, recommend, allow, permit, encourage, require + V-ing
- advise, recommend, allow, permit, encourage, require + O + to-inf
Ex: They don’t permit us to smoke here. They don’t permit smoking here.
- what, when, where, how ...+ to-inf.
- after, before, since, when, while + V-ing
- với danh từ: more + noun + than - much, far, a lot, a little: được đặt trước so
sánh hơn để nhấn mạnh
I have more books than Peter does. She is much more intelligent than I think.
- Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng twice as ...as, three times as ...as
Their house is about three times as big as ours.
- Hai hành động có cùng chủ từ xảy ra liên tiếp nhau → hành động xảy ra trước
được diễn đạt bằng cụm hiện tại phân từ (V-ing) hoặc phân từ hoàn thành (Having
+ V3/-ed)
Ex: She opened the bottle and then poured milk into his glass. → Opening the
bottle, she poured milk into his glass.
8


He had finished all work; he went out for a while. → Having finished all work, he
went out for a while. - dùng quá khứ phân từ cho mệnh đề bị động
He lived alone. He had been forgotten by everybody. → He lived alone, forgotten
by everybody. He was waken by a strange noise. He couldn’t sleep any more. →
Waken by a strange noise, he couldn’t sleep any more. 20. It’s time / It’s high ti
- It’s time / It’s high time + (for + O) + to-inf
- It’s time / It’s high time + S + V (QKĐ)
It’s high time you got a job. It’s time to buy a new car. 22. CÂU CẢM THÁN How + adj How beautiful!
- How + adj / adv + S + V
How beautifully you sing!
- How + S + V How you’ve grown! (Con lớn nhanh quá)
- What + a / an (+ adj) + danh từ đếm được số ít What an intelligent girl!
- What (+ adj) + danh từ không đếm được, danh từ số nhiều What awful
weather!
- What (+ a / an) + adj + N + S + V What a beautiful dress you are wearing!
- Trạng ngữ phủ định hoặc các từ giơi hạn (hardly, seldom, rarely, little,
nerver) đứng đầu câu
Never before have I seen such an awful behaviour. Seldom does she go to school
late.
- Các trạng từ thường theo sau bằng hình thức đảo ngữ: never, seldom, rarely,
hardly, no sooner ...than, only by, only in this way, not only ...but also, only then,
only later, not often, scarcely ..when - Only after, only when, only if, not until/ till
có hình thức đảo ngữ ở mệnh đề chính.
Not until you finish your homework can you watch TV. Only when I called her did
I know that she was ill.
- Câu điều kiện bỏ if → đảo ngữ Were he here, he would help us.
- Cụm so + adj / adv hoặc such + be + noun → đảo ngữ
So sad was she that she could not say anything. Such was the good book that I
couldn’t put it down.
- Trạng ngữ chỉ nơi chốn, phương hướng đứng đầu câu → đảo toàn bộ động từ
ra trước chủ từ.
Under the bed were there the old shoes. Out into the street ran the thieves. (Những
tên trộm chạy ra đường) - Here, there, first, last đứng đầu câu → đảo toàn bộ
động từ ra trước chủ từ
Ex: There comes the bus. First is standing the team leader. (Đứng đầu là người
trưởng nhóm) - So, neither, nor đứng đầu câu
I work as a teacher. So do I. She can’t swim. Neither can he.
9


CHƯƠNG II: CỤM ĐỘNG TỪ QUAN TRỌNG CHO KỲ THI
THPT QUỐC GIA
- account for do, vì
- bear out = confirm xác nhận
- blow out dập tắt lửa (thổi)
- break down hư hỏng, phá vỡ
- break into đột nhập
- break out bùng nổ, bùng phát
- bring in = introduce giới thiệu
- bring up = raise nuôi nấng
- burn down thiêu trụi
- call for ghé qua
- call in ghé thăm
- call of = cancel hủy bỏ
- call on = visit thăm
- call up = telephone gọi điện
- carry on = continue tiếp tục
- carry out = execute tiến hành
- catch up with bắt kịp
- clear up = tidy dọn dẹp
- close down đóng cửa (doanh nghiệp)
- come about = happen xảy ra
- come across tình cờ gặp ai
- come off = succeed thành công
- come along / on nhanh lên
- come over ghé nhà
- come up xảy ra, xuất hiện
- count on / upon tin vào, dựa vào
- cut down = reduce giảm
- cut off ngừng cung cấp
- die out tuyệt chủng, mất hẳn
- drop in ghé qua
- be fed up with buồn phiền, chán
- fill in điền thông tin
- fix up = arrange sắp xếp

- get by = manage xoay xở
- get down làm thất vọng
- get off xuống xe
- get on len xe
- give out = distribute phân phát
- go over = examine xem xét, kiểm tra
- hand in nộp
- hold on = wait đợi
- hold up = stop, delay hoãn, ngừng
- leave out = omit bỏ quên, bỏ sót
- look back on = remember nhớ lại
- look down on coi thường
- make out hiểu được
- make up bịa đặt
- make up for bù, đền bù
- pick out chọn ra
- pull down phá hủy, phá sập
- put forward = suggest đề nghị
- put in for đòi hỏi, xin
- put out = extinguish tắt đèn, lửa
- put up with chịu đựng
- run across tình cờ gặp ai
- see off tiễn ai
- run out of hết
- sell off bán giảm giá
- send for mời đến, triệu tập
- set off / out khởi hành
- show around đưa đi tham quan
- show off phô trương, khoe khoang
- show up = arrive đến
- shut up ngừng nói
- stand out nổi bật
- take on đảm nhận công việc
10


- take over đảm nhiệm, tiếp tục
- take up chiếm (thời gian, sức lực)
- talk over = discuss thảo luận
- think over = consider cân nhắc,
nghĩ kỹ -

- turn

down = refuse từ chối
- turn into trở thành, biến thành
- wear out mòn, rách
- work out = calculate tính toán

CHƯƠNG III: DẠNG CÂU ĐẢO NGỮ CỰC KỲ HAY
GẶP
1. Đảo ngữ với câu điều kiện:
a. Điều kiện loại 1: If clause = Should + S + V(trở về động từ nguyên mẫu)
If he comes late, he will miss the train = Should he comes,.....
b. Điều kiện loại 2: If clause = Were + S + (not) to V / Were + S
If I were you, I would never meet him again = Were I you,.....
If I knew her, I would invite her to my party = Were I to know her,....
If I didn’t get high score, my parents would criticise me = Were I not to get
high..
c. Điều kiện loại 3: If clause = Had + S + (not) PII
If it hadn’t been for my help, she would have missed the meeting = Had it not
been for my help,....
2. No, not:
No/Not + N + Đảo ngữ
Ex1: She didn’t shed any tear when the story ended in tragedy
⇨ Not a tear did she shed when the story ended in tragedy.
Ex2: I shall lend you no money.
11


⇨ No money shall I lend you.
3. Seldom/ hardly(ever)/rarely/scarcely/little/never +Đảo ngữ
Ex: Never (in my life) have I seen such a beautiful girl.
tài li u sưu t m
4. Only:
Only once/ Only later/ Only in this(that) way + ĐN
Only then + auxiliary+ S+ V
Only after+ Noun, ĐN
Only by V_ing / Noun, ĐN
Only when/Only if + clause, ĐN
Only with + N, ĐN
Ex: Only once have I met her.
Only later did i realize that my family played an important role in my life.
Only when I went abroad to study, did i realize that everything was not as
easy as it seemed.
Only by doing a test every day can you feel confident.
5. At no time / on no condition / under no circumstances/
for no reason/ in no way/ no longer/ +ĐN
Ex: At no time (=never) did he suspect that his girlfriend was an enemy spy.
Under no circumstances could this button be touched.
He used to smoke 29 cigarettes a day.
⇨ He doesn't smoke 20 cigarettes any longer. ⇨ No
longer does he smoke 20 cigarettes a day.
12


6. Hardly... when/No sooner... than
Hardly + had + S + V3/Ved + when = no sooner + had + S + V3/Ved +
than(vừa xong ... thì)
Ex: Hardly had she hung the clothes out when it rained.
tài li u sưu t m
No sooner had I put the receiver down than he rang back.
7. Not only... but also
Not only + ĐN + but + S + also + V
Ex: Not only is he handsome but he also plays the guitar well.
8. So/ such + ĐN
Ex: So hard did he work that he forgot this lunch
So angry was she that she broke the vase
Such + be + N + that...
Ex: She was so angry that she broke the vase
⇨ Her anger was such( = so great) that...(Đổi tính từ th{nh danh từ:
angry -> anger) ⇨ Such was her
anger that...
Ex: The play was so popular that the theater was full everyday.
⇨ Such as the popularity of the play that the theater was full everyday ⇨
9. Not until/ Only when + clause , ĐN
Ex: I did’t realize who he was until he came into the light.
Not until he came into the light did I realize that it was him.

13


10. Neither/so + ĐN
Ex: A: I don’t know how to play that game.
B: Neither do I.
tài li u sưu t m
11. Nowhere + ĐN
Ex: Nowhere could the wallet be found.
Nowhere do I feel as comfortable as I do at home.
12. Trường hợp Đảo ngữ đặc biệt:
a. Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ nơi chốn: (With adverbs of place):
Thường thì đặt phó từ lên trước + V + S
Ex: On the table stood a man.(A man stood on a table)
Here comes the winter.(The winter comes here)
There will take a place a big storm and heavy rain.(A big storm and
heavy rain will take a place there)

b. Hình thức đảo ngữ với with, now, thus, then, here, there: chỉ đc hoán
chuyển khi chủ ngữ là danh từ, ko hoán chuyển khi chủ ngữ là đại từ(it,
she, he,...)
Ex: There comes the bus. = There it comes.(There comes it)
Now comes your turn. = Now your turn comes

14


CHƯƠNG IV: BÀI TẬP CÂU GIAO TIẾP THƯỜNG GẶP
TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA
Choose the best answer to complete the short dialogues.
1. – “Bye!”– “_____________.”
A. See you lately B. Thank you C. Meet you again D. See you later
2. – “I’ve passed my driving test.” – “_____________.”
A. Congratulations! B. That’s a good idea. C. It’s nice of you to say so. D. Do
you?
3. – “Could I have ____________ more sugar in my coffee, please?”
A. little B. many C. some D. few
4. – “Would you like to have dinner with me?” – “______________.”
A. Yes, I’d love to B. Yes, so do I C. I’m very happy D. Yes, it is
5. – “____________where the nearest post office is?”– “Turn left and then turn
right.”
A. Could you tell me B. Do you tell me C. Should you show me D. Will you say
me
6. – “How do you do?”– “______________.”
A. How do you do? B. Not too bad. C. I’m well. Thank you. D. Yeah, OK
7.– “What will we do when we want to call the Fire Service?” –
“______________”
A. Dial 113 B. Dial 114 C. Dial 115 D. Dial 116
8. – “_______________” – “Let me see, since September 23rd.”
A. When did you attend this school? B. How long have you studied at this school?
C. Since when did you studied at this school?
D. How often do you attend this
school?
9. – “Excuse me! What time is it?” – “___________________”
A. Two to a quarter B. A quarter to two C. Two past a quarter D. Two quarter to a
10. – “Do you mind if I use your phone?” – “___________________”
A. No, you don't. B. Yes, you do. C. No. You can use it. D. Yes. It's my pleasure.

15


11. – “Do you agree that our present sources of energy will soon end?” –
“___________________”
A. Yes, it might. B. No, I don't. C. Yes, I think so. D. Yes, we do.
12. – “_______________.” – “It was really interesting.”
A. How about going for a film? B. How was the film last night? C.
Where did you see the film? D. What was the film last night?
13. – “________________” – “It’s nice.”
A. How does the weather like? B. What do you think of the weather today? C.
Do you like the weather today? D. What does the weather like today?
14. – “Happy birthday! This is a small present for you.” – “
_________________”
A. What a pity! B. How terrible! C. Have a good time! D. How
beautiful it is! Thanks.
15. – “John had an accident. He has been in hospital for 5 days.” –
“________________”
A. Poor him. B. Oh. Is he? C. How's terrific! D. Poor it.
16. – “What a beautiful hat you have! I like it.” – “________________”
A. You look nice. B. Oh. It's old. C. It's great. D. Thanks.
17. – “What can I do for you?” “________________”
A. Thanks. I'll do it. B. Thank you. I'm just looking. C. Yes. Do it please. D. No.
You can't
18. – “What a beautiful hat you have! I like it.” –
“________________”
A. You look nice. B. Oh. It's old. C. Thanks. D. It's great.
19. – “____________________” – “Yes. I’d love to.”
A. What do you like doing? B. How about something to drink? C. What
about going shopping? D. How do you do?
20. – “When's your birthday, Lan?” – “________________”
A. It's a long time ago B. It's on December 1st C. It's in December
D. It's in the 20th century
ĐÁP ÁN
Choose the best answer to complete the short dialogues.
1.D. See you later
16


2.A. Congratulations
3.C. some
4.A. Yes, I’d love to
5.A. Could you tell me
6.A. How do you do?
7.D. Well, I hope so
8. The same to you
9. D. You are welcome
10.C. No, thanks

CHƯƠNG V: 200 CÂU TRẮC NGHIỆM TỪ VỰNG TIẾNG
ANH
1. The house was burgled while the family was _______ in a card game.
A. buried
B. busy
C. absorbed
D. helping
2. I am sorry that I can’t _______ your invitation.
A. take
B. except
C. agree
D. accept
3. ______ what he says, he wasn’t even there when the crime was committed.
A. Following
B. According to C. Hearing
D. meaning
4. He has impressed his employers considerably and ______ he is soon to be
promoted.
A. nevertheless
B. accordingly
C. yet
D. eventually
5. He gave his listeners a vivid ______ of his journey through Peru.
A. account
B. tale
C. communication D. plot
6. Will you be taking my precious experience into _______ when you fix my
salary?
A. possession
B. account
C. mind
D. scale
7. The policeman stopped him when he was driving home and _______ him of
speeding.
A. charged
B. accused
C. blamed
D. arrested
8. His stomach began to _______ because of the bad food he had eaten.
A. pain
B. harm
C. be hurt
D. ache
9. If you _____ money to mine, we shall have enough.
A. add
B. combine
C. unite
D. bank
10. He was full of _______ for her bravery.
A. energy
B. admiration
C. surprise
D. pride
11. This ticket _____ one person to the show.
17


A. permits
B. enters
C. delivers
D. admits
12. The cow had lost its own calf. but the farmer persuaded it to _______ one
whose mother had died.
A. choose
B. adopt
C. undertake
D. collect
13. If we _______ the plan you suggest, we are more likely to be successful.
A. elect
B. command
C. vote
D. adopt
14. Science has made great _____ during the past 30 years.
A. motions
B. advances
C. advantages
D.
opportunities
15. He was a much older tennis player but he had the great ______ of experience.
A. advantage
B. deal
C. value
D. profit
16. I had quite ______ on my way to work this morning.
A. an experiment B. an adventure C. a happening
D. an affair
17. He always studies the ______ in the paper ashe wants to find a good secondhand car.
A. advertisements B. publicity
C. announcements D. publication
18. On my present salary, I just can’t________ a car which costs over $3.000.
A. pretend
B. elect
C. afford
D. adopt
19. The girl’s father _____ to buy her a car if she passed her examination.
A. admitted
B. accepted
C. agreed
D. approved
20. They are twins and look very _______.
A. alike
B. same
C. likely
D. identical
21. As a result of their ______ the three small independent countries felt less
afraid of their powerful neighbour.
A. combination B. alliance
C. partnership
D. union
22. When he was a student, his father gave him a monthly ______ towards his
expenses.
A. salary
B. permission
C. allowance
D. wage
23. Is anyone _______ to fish in this river?
A. borne
B. allowed
C. admitted
D. passed
24. His _______ had always been to become an architect.
A. study
B. ambition
C. imagination
D. direction
25. The ______ of ice-cream sold increases sharply in the summer months.
A. account
B. amount
C. number
D. size
26. If you are bitten by a poisonous snake.it is necessary to be given an ______
as quickly as possible.
A. analgesic
B. antibiotic
C. antiseptic
D.
antidote
27. I’ m ________ to get the tickets for the show today, as there are hardly any
left.
18


A. worried
B. curious
C. anxious
D. troubled
28. The child was told to ______ for being rude to his uncle.
A. excuse
B. apologize
C. punish
D. confess
29. He is ______ a very old man but infact he is only fifty.
A. apparently
B. evidently
C. obviously
D.
actually
30. As a result of the radio _____ for help for the earthquake victims, over a
million pounds has been raised.
A. appeal
B. call
C. programme
D.
advertisement
31. Let me know if any difficulties _______.
A. arise
B. come
C. rise
D. happen
32. Could you please _______ an appointment for me to see Mr. Smith?
A. manage
B. arrange
C. take
D. have
33. The police _______ her for helping the murderer to escape.
A. caught B. searched C. brought D. arrested
34. When John _____ in London he went to see the Houses of Parliament.
A. came
B. reached
C. arrived
D. got
35. I read an interesting _______ in a newspaper about farming today.
A. article
B. advertisement C. composition
D. explanation
36. Students are expected to ______ their classes regularly.
A. assist
B. frequent
C. attend
D. present
37. Before you sign anything important, pay careful _____ to all the conditions.
A. notice
B. attention
C. regards
D. reference
38. In the central region the dry season is long and severe, and the ______ annual
rainfall is only about 70 cm.
A. refreshing
B. general
C. average
D. greatest
39. The bicycle was moving so fast that its rider could not ______ an accident.
A. leave
B. avoid
C. miss
D. overtake
40. As soon as the children were _____ , their mother got them out of bed and
into the bathroom.
A. woke
B. wake
C. awake
D. waken
41. This ____ is not big enough to cut down a tree.
A. axe
B. hammer
C. screw
D. knife
42. In the market, the merchants _______ and joked with their friends and
neighbours.
A. bargained
B. gardened
C. bearded
D. changed
43. He couldn’t ____ the thought of leaving his home town for ever.
A. think
B. bear
C. carry
D. hold
44. The room was so quiet that she could hear the _____ of her heart.
19


A. beating
B. tapping
C. knocking
D. striking
45. Through a mixture of greed and intelligence, he has ______ the biggest
landowner in the whole district.
A. grown
B. developed
C. become
D. increased
46. The damage done to my house by the fire has now _______.
A. done good
B. been made good
C. made me good
D. been
for good
47. The children will not be allowed to come withus if they don’t _______
themselves better.
A. direct
B. behave
C. declare
D. compose
48. He has adopted three orphans ____his own six children so that, all together,
he has nine children to provide for.
A. besides
B. except
C. beside
D. in place of
49. The two scientists disagreed and a _______ argument developed.
A. wet
B. bitter
C. salty
D. sour
50. The weather was ______ the exceptionally poor harvest.
A. blamed for
B. condemned for C. accused of
D.
criticized for
51. If you are so senseless as to go on long walks in tight fitting shoes, you
mustexpect to get _________ .
A. scars
B. bruises
C. blisters
D. spots
52. After lunch I felt ______ enough to ask my boss for rise.
A. strong
B. bold
C. encouraged
D. bald
53. It is a very popular play, and it would be wise ______ seats well in advance.
A. occupy
B. book
C. buy
D. preserve
54. She began to feel nervous when the train pulled up at the _____ between
Austria and Yugoslavia.
A. edge
B. bar
C. border
D. division
55. When the bill came, he had to _____ money from his brother to pay it.
A. borrow
B. lend
C. loan
D. let
56. The toy boat turned over and sank to the _______ of the pool.
A. basis
B. bottom
C. ground
D. depth
57. The ball ______ two or three times before rolling down the slope.
A. bounced
B. sprang
C. leapt
D. skipped
58. The bus ran over the cliff because its _______ failed.
A. brakes
B. controls
C. gears
D. signals
59. The ______ of the bank where he worked was not in the centre of the city.
A. seat
B. quarter
C. branch
D. piece
60. Large waves were ______ on the seashore.
A. going
B. running
C. hitting
D. breaking
20


61. ______ up children properly is mainly their parents’ duty.
A. Rearing
B. Breeding
C. Raising
D. Bringing
62. Several prisoners _______ from their guards and escaped.
A. broke away
B. broke out
C. broke through D. broke down
63. The specialist was under so much stress that he finally ________.
A. broke off
B. broke down
C. broke out
D. broke
in
64. Well-mannered children have usually been properly _____ by their parents.
A. raised up
B. borne up
C. brought up
D. put up
65. The audience waited until the curtain had risen and then _____ into applause.
A. flooded
B. cheered
C. started
D. burst
66. When she heard from the hospital the father had died, she ______ into tears.
A. burst
B. exploded
C. fell
D. melted
67. If you put too many potatoes in that paper-bag it will ______.
A. explode
B. crack
C. burst
D. overcrowd
68. Every day thousands of ______ fly the Atlantic for negotiations with
American firms.
A. merchants
B. dealers
C. businessmen D. tradesmen
69. As there was a power cut inthe hospital, the surgeon had to _____ the
operation.
A. call for
B. call on
C. call off
D. call out
70. The book ___ two weeks ago.
A. came across
B. came by
C. came into
D. came out
71. The country has a system of ______, most of which date from the nineteenth
century.
A. channels
B. rivers
C. streams
D. canals
72. As we wait no longer for the delivery of your order, we have to ______ it.
A. postpone
B. refuse
C. return
D. cancel
73. He’s not ______ of learning German in six months.
A. interested
B. inclined
C. able
D. capable
74. Bill doesn’t _____ what people say about him.
A. care
B. matter
C. disturb
D. depend
75. Do you mind if I ______ with my workwhile you are getting tea ready?
A. turn to
B. carry out
C. come on
D. carry on
76. He spoke so quickly that I didn’t ______ what he said.
A. receive
B. accept
C. listen
D. catch
77. The flat we have rented is very_______ for the underground station.
A. convenient
B. suitable
C. comfortable
D. distant
78. It isn’t quite ______ that he will be present at the meeting.
A. right
B. exact
C. certain
D. formal
21


79. If your bicycle ______ comes off, it is almost impossible te put it back on
without getting oil on your hands.
A. ring
B. belt
C. steel
D. chain
80. If you ever have the ______ to go abroad to work, you should take it.
A. possibility
B. offer
C. chance
D. event
81. The fog made it difficult for the driverto see when the traffic lights _____.
A. adjusted
B. moved
C. changed
D. removed
82. How much would you ______ for repairing my watch?
A. charge
B. cost
C. spend
D. demand
83. he was _______ with murder.
A. accused
B. charged
C. sentenced
D. convicted
84. lawyers often make higher _____ for their work than they should.
A. charges
B. prices
C. costs
D. rents
85. The customs officer didn’tbother to _______ our luggage.
A. control
B. check
C. discover
D. glance
86. Some of the older villagers prefer to ______ tobacco rather than to smoke it.
A. munch
B. crunch
C. chew
D. gnaw
87. The autumn air felt _____ so she went to fetch a coat.
A. cool
B. chill
C. tepid
D. chilly
88. I’m afraid you have no _____ but to come along with us.
A. permission
B. choice
C. selection
D. election
89. Her husband felt it would be silly to ______ the colour ofthe curtains before
they had painted the room.
A. change
B. find
C. choose
D. lose
90. The terrified hunter, ______ in the arms of a huge bear, fought desperately to
loosen its grip.
A. clutched
B. clasped
C. grasped
D. clinging
91. I shall never manage to beat John at tennis; we are clearly not in the same
______.
A. set
B. band
C. class
D. order
92. The teacher _________ the harder parts of the story.
A. cleared away B. cleared out
C. cleared up
D.
cleared off
93. The sky looks lighter. I think the weather is ______.
A. clearing away B. clearing
C. bettering
D. clearing up
94. He wrote his name ______ and carefully at the top of the paper.
A. largely
B. attentively
C. obviously
D.
clearly
95. These trees cannot be grown in such a cold ________ as ours.
A. weather
B. climate
C. season
D. space
22


96. He took a _______ with him to clean the windscreen of his car.
A. garment
B. cloth
C. clothing
D. towel
97. As the fat man sat down, the deck chair ______ under him, with a loud noise
of tearing canvas.
A. fell
B. fainted
C. sank
D. collapsed
98. He always wore a shirt with an open ________.
A. colour
B. tie
C. collar
D. tail
99. The presently accepted theory of light _______ someof the ideas of both
earlier theories.
A. designs
B. composes
C. reacts
D. combines
100. Very few scientists _______ with completelynew answers to the world’s
problems.
A. come to
B. come round
C. come up
D. come in
101. If you have a _____ to make about the food, I am willing to listen.
A. dislike
B. trouble
C. complaint
D. discontent
102. He said he had every _____ in his secretary; she would do the right thing.
A. belief
B. dependence
C. knowledge
D. confidence
103. She was afraid that unless the train speeded up sle would lose lose her _____
to Scotland.
A. ticket
B. seat
C. carriage
D. connection
104. Tom was a highly ______ teacher who took his duties seriously but he had
neither the personality nor ability
to achieve much success.
A. conscientious B. efficient
C. capable
D. talented
105. I was not ______ that I had cut myself until I saw the blood all over my
hand .
A. familiar
B. awake
C. astonished
D. conscious
106. She has lost her handbag with the _____ sum of $1300 in it.
A. extraordinary B. considerable C. valuable
D. worthwhile
107. I have always _____ you my best friend.
A. regarded
B. considered
C. trusted
D. hoped
108. She opened the packet and emptied the ______ into a saucepan.
A. fullness
B. container
C. refills
D. contents
109. The road lay ahead of him, a(n) _____ grey line stretching to the horizon.
A. continual
B. constant
C. eternal
D. continuous
110. In the capitalist countries, the rising _______ of living is as hard on
countryfamilies as on city families.
A. amount
B. cost
C. expense
D. price
111. There was a _______ of parchment as the solicitor unrolled the will written
on it.
23


A. rattle
B. crackle
C. creak
D. clink
112. They lay almost flat and ______ through the tubelike underground passage.
A. crouched
B. crawled
C. glided
D. scrambled
113. You should iron out the ______ in that dress.
A. creases
B. pleats
C. folds
D. wrinkles
114. A narrow road ______ the stream to the other side of the park.
A. joins
B. crosses
C. unites
D. jumps
115. After a tiring ______ by boat, we reached the island.
A. course
B. crossing
C. sail
D. motion
116. Her skirt had been so ______ in packing that she had to iron it before going
out.
A. faded
B. torn
C. dirty
D. crushed
117. If I take this medicine twice a day, it should ______ my cold.
A. heal
B. cure
C. restore
D. recover
118. The new car at the motor-show was a very _______ shape.
A. curious
B. formal
C. large
D. broad
119. The headlights of the approaching car were so ________ that the cyclist
had to stop riding.
A. gleaming
B. dazzling
C. blazing
D. glittering
120. People who live in a small village are bound to see a good _____ of each
other.
A. quantity
B. deal
C. amount
D. degree
121. When he was questioned about the missing ring, hefirmly _____ that he had
even seen it.
A. defied
B. accused
C. refused
D. denied
122. When the other car hit mine, it made a huge _______ in my rear bumper.
A. hollow
B. depression
C. mark
D. dent
123. On Sunday the business centre of the city was usually quite _______.
A. deserted
B. unpopular
C. unattended
D. alone
124. Ann is so _______ to succeed that I am sure nothing will stop her.
A. determined
B. willing
C. patient
D. obvious
125. The hall seemed _______ lit after the bright sunshine outside.
A. faintly
B. vaguely
C. obscurely
D. dimly
126. As one of the four ______ of the company, he often had to attend Board
meetings.
A. managers
B. directors
C. headmasters
D.
governors
127. The rainbow _______ as the sun came fully out from behind the clouds.
A. dissolved
B. resigned
C. retired
D. disappeared
128. She felt very ______ when her husband forgot her birthday.
24


A. deceived
B. deserted
C. disappointed D. desperate
129. High interest rates _______ people in capitalist countries from borrowing
money.
A. discourage
B. decrease
C.disgust
D. disturb
130. Weeks later he had still not found a job and he began to feel ______ .
A. disappointed B. disengaged
C. displaced
D.
discouraged
131. Some useful ideas were suggested while the social committee was _____
the club’s programme for the
coming season.
A, arguing about B. discussing
C. quarrelling
D. having a debate on
132. The cat showed her _____ for the stale fish by turning her back on it.
A. distress
B. disgust
C. disgrace
D. despair
133. He often forgets to do what he has beentold and is scolded for being
______.
A. insolent
B. impertinent
C. malicious
D. disobedinet
134. Please sign your name here on the _______ line.
A. spaced
B. dotted
C. stopped
D. straightened
135. He criticised everything and everybody and even ran _____ his few friends.
A. up
B. into
C. down
D. over
136. When he heard the bad news, he broke ______ completely.
A. away
B. in
C. down
D. out
137. The carriage was ______ by four horses.
A. rolled
B. pushed
C. driven
D. drawn
138. I dislike going to the dentist as he uses the ______ on my teeth.
A. pick
B. pin
C. probe
D. drill
139. There is something wrong with his vocal chordsand as a result, he had
always been ______.
A. silent
B. dumb
C. quiet
D. deaf
140. When he beat the carpet, the _____ rose in clouds.
A. dust
B. soil
C. mud
D. powder
141. When I came through the customs at the airport, I had to pay ____ on a
clock I had bought.
A. taxes
B. duty
C. rates
D. allowance
142. You won’t find a greater variety of flowers anywhere else on _____.
A. ground
B. earth
C. floor
D. worlds
143. We couldn’t cut the string because the ______ of the knife was not sharp
enough.
A. edging
B. edge
C. border
D. front
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×