Tải bản đầy đủ

KHỐI CẦU

Câu 1: [2H2-3-4] (THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng - Lân 2 - 2017 - 2018 - BTN) Cho
khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng

vuông góc với đáy. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD có diện tích 84  cm2  .
Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD .

2 21
 cm  .
7
 cm  .

A.

B.

3 21
 cm  .
7

21
 cm  .

7

C.

D.

6 21
7

Lời giải
Chọn D
S

G
K
M
E

B

I

A

D
O
C

Gọi M là trung điểm AB và G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều SAB , O
là tâm của hình vuông ABCD . Ta có OM   SAB  . Dựng trục của hình vuông

ABCD và trục tam giác SAB , khi đó chúng đồng phẳng và cắt nhau tại I tức là
OI , GI là các trục hình vuông ABCD và trục tam giác SAB .
Bán kính mặt cầu là R  SI . Ta có 4 R 2  84  cm2   R  21  cm  . Đặt

AB  x  cm 
Trong tam giác vuông SGI ta có SI 2  SG 2  GI 2 1 , ta có GI 
thay vào 1 tính được x  6 .
Dựng hình bình hành ABDE . Khoảng cách d giữa BD và SA là


x
x 3
, SG 
2
3

d  d  BD,  SAE   d  d  B,  SAE    2d  M ,  SAE   . Kẻ MK  AE ta có

 SAE    SMK  .


d  M ,  SAE    d  M , SK  

MK 

SM .MK
SM 2  MK 2

 2  . Ta có

SM 

x 3
3 3,
2

x 2 3 2

4
2

Thay các giá trị vào  2  tính được d  M ,  SAE   

Vậy khoảng cách giữa SA và BD là

3 21
.
7

6 21
.
7

Câu 2: [2H2-3-4] (SGD Bắc Ninh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho tứ diện ABCD có

AB  BC  CD  2 , AC  BD  1, AD  3 . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp
tứ diện đã cho.
A. 1

B.

7
3

C.

39
6

D.

2 3
3

Lời giải
Chọn C
Ta có ACD là tam giác vuông tại A và ABD là tam giác vuông tại D
Dựng khối lăng trụ tam giác đều ACF.DEB như hình vẽ.
D
G'

B

E
2

3

I

A
G

1

F
I

C

Gọi G và G lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ACF và DEB ; I là trung
điểm của GG . Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ ACF.DEB , đồng thời
cũng là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD .
2

2

 3  3
39
Câu 3: Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là R  IF  IG  GF  
.
 2    3   6

 

[2H2-3-4] (SGD - Bắc Ninh - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình chóp S.ABC có đáy
là tam giác vuông tại A , AB  a , AC  2a . Mặt bên  SAB  ,  SCA  lần lượt là các
2

2


tam giác vuông tại B , C . Biết thể tích khối chóp S.ABC bằng

2 3
a . Bán kính mặt
3

cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC ?
B. R  a .

A. R  a 2 .

R

C. R 

3a
.
2

D.

3a
.
2
Lời giải

Chọn C
S

I
C

M

A

H

B

Gọi H là hình chiếu của S trên mặt phẳng  ABC  thì SH là đường cao của hình
chóp.
Mặt khác thể tích khối chóp S.ABC bằng

11
2 3
2
AB.SH  a 3
a nên ta có
32
3
3

 SH  2a .
Dễ thấy năm điểm A , B , H , C , S cùng thuộc mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
S.ABC .
Mặt khác A , B , H , C cùng thuộc một mặt phẳng nên tứ giác ABHC nội tiếp
đường tròn.


BAC  900  BHC  900  HM 

BC a 5
 SM  HM 2  SH 2

2
2

a 21
.
2
Áp dụng công thức đường trung tuyến ta có:
SB 2  SC 2 BC 2
SB 2  SC 2
BC 2 13a 2
SM 2 


 SM 2 

.(1)
2
4
2
4
2
CA2  SC 2 SA2
4a 2  SC 2
2
2
2
R  CI 

R 
 R 2 . (2)
2
4
2
2
2
2
2
BA  SB
SA
a  SB 2
R 2  BI 2 

 R2 
 R 2 . (3)
2
4
2Từ(1), (2), (3) ta có 4 R 2 

a 2  SB 2 4a 2  SC 2 5a 2 SB 2  SC 2 5a 2 13a 2

2
2
2
2
2
2

 9a 2 .

R

3a
.
2

Câu 4: [2H2-3-4] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần 1 - 2017 - 2018) Cho lăng trụ đứng
có chiều cao bằng h không đổi, một đáy là tứ giác ABCD với A , B , C , D di động.
Gọi I là giao của hai đường chéo AC và BD của tứ giác đó. Cho biết
IA.IC  IB.ID  h 2 . Tính giá trị nhỏ nhất bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ
đã cho.
A. 2h .

B.

h 5
.
2

C. h .

D.

h 3
.
2

Lời giải
Chọn B

C

B
I

r
A

K

B

D

C

D

A

Do lăng trụ nội tiếp mặt cầu nên gọi  K ; r  là đường tròn ngoại tiếp ABCD . Khi đó
IA.IC  IB.ID  r 2  IK 2 (theo phương
r 2  IK 2  h 2  r 2  h 2  IK 2 .

Gọi

 O, R mặt

cầu

tích

ngoại

của

tiếp

đường
lăng

tròn).

Suy

ra

trụ

tah2 5 2
h 5
5
h 5
. Vậy Rmin 
khi I
 h  IK 2  h2  R 
4 4
4
2
2
là tâm đường tròn ngoại tiếp ABCD .
R 2  OA2  OK 2  r 2 

Câu 5: [2H2-3-4] (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc- Lần 3 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón
 N  có góc ở đỉnh bằng 60o , độ dài đường sinh bằng a . Dãy hình cầu

 S1  ,  S2  ,  S3  ,...,  Sn  ,... thỏa mãn:  S1  tiếp xúc với mặt đáy và các đường sinh
của hình nón  N  ;  S 2  tiếp xúc ngoài với  S1  và tiếp xúc với các đường sinh của


hình nón  N  ;  S3  tiếp xúc ngoài với  S 2  và tiếp xúc với các đường sinh của hình
nón  N  . Tính tổng thể tích các khối cầu  S1  ,  S2  ,  S3  ,...,  Sn  ,... theo a .
A.

 a3 3
52

B.

.

27 a3 3
.
52

C.

 a3 3
48

.

9 a3 3
.
16
Lời giải
Chọn A

S
M2
I2
E
M1

I1

B

H

Gọi I1 , I 2 lần lượt là tâm của mặt cầu  S1  và  S 2  .
Gọi H là trung điểm của AB . Khi đó ta có SAB đều và

1
1 a 3 a 3
.
R1  SH  .

3
3 2
6
Hạ I1M 1  SA , I 2 M 2  SA .

A

D.


Xét SI 2 M 2 có sin 30ο 

I2M 2
 SI 2  2 I 2 M 2 . Khi đó ta có
SI 2

SH  SI 2  I 2 E  EH
 3r1  3r2  2r1  r1  3r2 .

Chứng minh tương tự ta có r2  3r3 ,…., rn  3rn 1 .
Do đó dãy bán kính r1 , r2 ,…, rn ,. lập thành một cấp số nhân lùi vô hạn với

r1 

1
a 3
và công bội q  .
3
6

Suy ra dãy thể tích của các khối cầu  S1  ,  S 2  , …,  S n  ,… lập thành một cấp số
3

1
4 a 3
3 3
nhân lùi vô hạn với V1   . 
 a và công bội q1  .
 
27
3  6 
54

Vậy tổng thể tích của các khối cầu  S1  ,  S2  ,...,  Sn  ,... là: V 

V1
3 3

a .
1  q 52

Câu 6: [2H2-3-4] [2017] Cho khối chóp S. ABCD có SA  ( ABCD) ; đáy ABCD là hình
thang vuông tại A và B với AB  BC  a; AD  2a ; SA  a . Gọi E là trung
điểm của AD . Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ECD .

a 7
2
R  a 11

A. R 

C. R 

B. R  a 7

a 11
2

D.

I
S

S
x

x

N
E

A

E

A

D

D

M
O
B

P
B

C

Lời giải
Chọn C
Gọi O là trung điểm của CD .
Kẻ tia Ox SA thì Ox  ( ABCD) .

O
C


Ta có: O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông CDE và Ox  ( ABCD) ,
nên Ox là trục của đường tròn (CDE ) .
Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB, SC .
Ta có: SM  SA2  AM 2 

SM  MC .

a 5
a 5
; MC  MB 2  BC 2 
nên suy ra
2
2

Do đó tam giác SMC cân tại M , suy ra MN  SC .
Dễ thấy (MNO) / /( SAD) và CE  ( SAD) nên suy ra CE  (MNO) và do đó

CE  MN .
Vậy nên MN  (SEC ) , do đó MN là trục của đường tròn ( SEC ) .
Gọi I là giao điểm của MN và SO thì I chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình
chóp S.ECD .
Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ECD là R 
Trong đó OC 

IC  IO 2  OC 2 .

a 5
SA 3a
và IO  3NP  3.
( P là giao điểm của MO và

2
2
2

AC ).
2

 a 5   3a 2 a 11
Vậy thì R  
. Chọn C.
   
2
2
2

Câu 7: [2H2-3-4] (THPT Phan Đăng Lưu - Huế - Lần I - 2017 - 2018) Trong tất cả các
hình chóp tứ giác đều nội tiếp hình cầu có bán kính bằng 9 . Tính thể tích V của khối
chóp có thể tích lớn nhất.
A. 576 2 .

C. 144 2 .

B. 576 .
Lời giải

Chọn B

D. 144 .


S

I
D

A

O

C

B

Gọi  S  là mặt cầu có tâm I và bán kính R  9 .
Xét hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O , cạnh a ,

0  a  9 2 

Ta có OA 

a2
AC a 2
.
 OI  IA2  OA2  81 

2
2
2

a2
Mặt khác ta lại có SO  SI  IO  9  81 
.
2

1 2
a2

Thể tích của khối chóp S.ABCD là V  a 9  81 
3 
21
a2
  3a 2  a 2 81 
.
3
2Đặt a 2  t , do 0  a  9 2 nên 0  t  162
1 
t 
324  3t
Xét hàm số f  t   3t  t  9  81   , với 0  t  162 ta có f   t   3 
;
3 
2
t
12 81 
2
t  108
t  108
t
t


2
f   t   0  81    9  
  t  0  t  144 .
t  t

2 12
81     9 
 t  144
2  12



Ta có bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta có Vmax  576 khi t  144 hay a  12 .


Câu 8: [2H2-3-4] Cho tứ diện ABCD đều có cạnh a , tỉ số thể tích của khối cầu ngoại tiếp tứ
diện ABCD và thể tích khối cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ diện là.
3
A. 3 3 .
B. 3 .
C. .
D. 3 .
2
Lời giải
Chọn A
Câu 9: [2H2-3-4] Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB  2a , BC  a , hình
chiếu của S lên  ABCD  là trung điểm H của AD , SH 
ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng bao nhiêu?
4 a 3
16 a 2
16 a 2
A.
.
B.
.
C.
.
3
9
3
Lời giải
Chọn A

Gọi I  là tâm đường tròn ngoại tiếp SAD
O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABCD

I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD
Ta có SD  SA  SH 2  AH 2  a  SAD đều
 I A 

2 3
3
a
a
3 2
3

 R  IA  I A2  I I 2  I A2  HO 2 

Vậy S  4 R 2 

16 a 2
3

2a
3

a 3
. Diện tích mặt cầu
2

D.

4 a 2
.
3


Câu 10: [2H2-3-4] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a ,
AD  2a tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M , N
lần lượt là trung điểm các cạnh AD, DC . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp
hình chóp S.DMN .
A. R 
R

a 39
.
6

B. R 

a 31
.
4

C. R 

a 102
.
6

D.

a 39
.
13

Lời giải
Chọn C
Gọi I là trung điểm của MN . Suy ra I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
DMN .

d là đường thẳng qua I và vuông góc với mặt đáy.

E là hình chiếu của I lên AB.

O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.DMN . K là hình chiếu của O lên SH .
S

d
O
K

x

A

M

E

N

H
B

D

I

C

Đặt OI  x .

5a 2
1
a 5
2
2
 x2 .
Ta có DI  MN 
. Suy ra OD  ID  OI 
2
4
16
SK  SH  x 

a 3
AM  HN 3a
 x; KO  HI ; EI 
 .
2
2
2

9a 2 a 2 a 37
HI  EI  HE 


.
4 16
4
2

2


49a 2
 a 3x  x 2 .
16

Suy ra SO  SK 2  KO2 

Vì O là tâm mặt cầu ngoại tiếp nên:

SO  DO 

49a 2
11a
a 102
 a 3x  x 2  x 2  5a  x 
 R  OD 
.
16
6
4 3

Câu 11: [2H2-3-4] Cho hình chóp S.ABCD nội tiếp mặt cầu bán kính R . Tìm giá trị lớn nhất
của tổng:
T  SA2  SB 2  SC 2  SD 2  AB 2  BC 2  CD 2  DA2  AC 2  BD 2 .
A. 24R 2 .

C. 12R 2 .

B. 20R 2 .

D. 25R 2 .

Lời giải
Chọn D
Gọi I là tâm mặt cầu  IA  IB  IC  ID  IS  R
Ta có: T  SA2  SB 2  SC 2  SD 2  AB 2  BC 2  CD 2  DA2  AC 2  BD 2


 
 
   IS  ID 
  IB  IA   IC  IB    ID  IC    IA  ID    IC  IA    ID  IB 
2

2

2

2

2

 IS  IA  IS  IB  IS  IC

2

2

2

2 5  IS 2  IA2  IB 2  IC 2  ID 2   IS  IA  IB  IC  ID2

2

 5  IS 2  IA2  IB 2  IC 2  ID2   25R 2 .

Câu 12: [2H2-3-4]

(THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Cho tứ diện

đều ABCD có một đường cao AA1 . Gọi I là trung điểm AA1 . Mặt phẳng  BCI 
chia tứ diện ABCD thành hai tứ diện. Tính tỉ số hai bán kính của hai mặt cầu ngoại
tiếp hai tứ diện đó.
A.

43
51

B.

1
2

C.
Lời giải

Chọn A

1
4

D.

48
153


Gọi cạnh của tứ diện đều là a .
Gọi K là trung điểm của CD và E  IK  AB . Qua A1 kẻ đường thẳng song song
với IK cắt AB tại J .
Ta có:
BJ BA1 2
1
3a
a
AE AI

 và
.

 1 nên suy ra AE  AB  và BE 
BE BK 3
4
4
4
EJ IA1

Gọi M là trung điểm của BE , trong mặt phẳng  ABK  dựng đường trung trực
của BE cắt AA1 tại O . Ta dễ dàng chứng minh được O là tâm của mặt cầu ngoại
tiếp EBCD .
Ta có: BA1 

a 6
a 3
, AA1 
. Đặt BE  x .
3
3

Tam giác ABA1 đồng dạng với tam giác AOM nên suy ra

AM OM
AM .BH 
x 1
.

 OM 
 a  
AA1 BH
AA1
2 2

Gọi R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp EBCD ta suy ra:
2

R  OB  OM  MB 
2

2

x2 1 
x
 a   .
4 2
2
2

3a
9a 2 1 
3a 
43
 a    a
Với x 
ta có: R 
.
4
64 2 
8 
128


Tương tự với x 

a
ta có bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp EACD là
4
2

a2 1 
a
51
R 
 a    a
.
64 2 
4
128
Do đó

R
43

.
R'
51

Phương pháp trắc nghiệm:
Áp dụng công thức Crelle: Với mỗi khối tứ diện ABCD đều tồn tại ít nhất một tam
giác mà số đo các cạnh của nó bằng tích số đo các cặp đối của tứ diện đó. Hơn
nữa nếu gọi V là thể tích, R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD thì ta
có công thức: S  6V .R .
Câu 13: [2H2-3-4] [THPT Đô Lương 4 - Nghệ An - 2018 - BTN] Bề mặt một quả bóng được
ghép từ 12 miếng da hình ngũ giác đều và 20 miếng da hình lục giác đều cạnh
4,5cm . Biết rằng giá thành của những miếng da này là 150 đồng/ cm 2 . Tính giá
thành của miếng da dùng để làm quả bóng (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị)?

A. 121500 đồng
đồng

B. 220545 đồng

C. 252533 đồng

D. 199 218

Lời giải
Chọn B
B
M

A

O

* Ở miếng da hình ngũ giác, xét tam giác OAB có AOB  72o , AB  4,5 cm ,
trung tuyến AM , BOM  36o . Do đó tan 36o 


AB
 cm  .
2 tan 36o

BM
BM
 OM 
OM
tan 36o


1
1
AB
81
S ABO  OM . AB  .
. AB 
cm 2  .
o
o 
2
2 2 tan 36
16 tan 36
405
cm 2  .
Diện tích miếng da hình ngũ giác là 5S ABO 
o 
16 tan 36
* Ở miếng da hình lục giác cạnh 4,5cm có diện tích cả miếng da là

 4,5
6.

2

243 3
cm2  .

4
8
Vậy giá thành của miếng da dùng làm quả bóng là
3
243 3
405 
 12.
 20.
 .150  220545 (đồng).
8
16 tan 36o 

Câu 14: [2H2-3-4] (Sở Ninh Bình - Lần 1 - 2018 - BTN) Cho hình chóp S.ABC có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi B1 ,
C1 lần lượt là hình chiếu của A trên SB , SC . Tính theo a bán kính R của mặt cầu

đi qua năm điểm A , B , C , B1 , C1 .
A. R 

R

a 3
6

B. R 

a 3
2

C. R 

a 3
4

D.

a 3
3
Lời giải

Chọn D
S

C1
B1

A

C
H

I
M

B

Đặt SA  x , gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , H là hình chiếu
của B1 trên cạnh AB , M là trung điểm của AB .
TaSA2  SB1.SB

SC1 SA2
x2


.
SC SC 2 a 2  x 2SB1 SA2
x2
 2  2
,
SB SB
a  x2

tương

tự

ta

cũng
BB1 HB1 BH
a2Suy ra B1C1 / / BC , B1 H / / SA nên
SB
SA
AB x 2  a 2
 HB1 

xa 2
a.x 2
HB

,
.
x2  a2
x2  a2

Ta chỉ cần chứng minh IA  IB1 

a 3
. Giả sử x  a ( x  a ta làm tương tự).
3

2
2
a.x 2
a.x 2
a ax  a 
a
 BM  , suy ra HM  2
 
Khi đó HB  2
x  a2
x  a2 2 2  x2  a2 
2

a2
a 3
.
 IB1  IA 
IB  HI  B1H  HM  IM  B1H 
3
3
2
1

2

2

2

Vậy IA  IB  IC  IB1  IC1 
, B1 , C1 .

2

2

a 3
là bán kính mặt cầu đi qua năm điểm A , B , C
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×