Tải bản đầy đủ

TOÁN THỰC TẾ

Câu 1: [2H1-6-2] (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa- Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Một
hồ bơi hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh bằng 50  m  . Lượng nước trong
hồ cao 1,5  m  . Thể tích nước trong hồ là
B. 2500  m3  .

A. 1875  m3  .

m  .

C. 1250  m3  .

D.

3750

3

Lời giải
Chọn D
Thể tích nước trong hồ là V  1,5.502  3750  m3  .


Câu 2: [2H1-6-2] Từ một mảnh giấy hình vuông cạnh a , người ta gấp thành hình lăng trụ
theo hai cách sau:
 Cách 1. Gấp thành 4 phần đều nhau rồi dựng lên thành một hình lăng trụ tứ giác
đều có thể tích là V1 (Hình 1).
 Cách 2. Gấp thành 3 phần đều nhau rồi dựng lên thành một hình lăng trụ tam
giác đều có thể tích là V2 (Hình 2).

Hình 2

Hình 1

Tính tỉ số k 
A. k 

k

V1
.
V2

3 3
.
2

B. k 

4 3
.
9

C. k 

3 3
.
4

D.

3 3
.


8
Lời giải

Chọn C
Gọi cạnh hình vuông là a .
2

2

V 3 3
a3
a3 3
a
a 3
Khi đó V1    .a 
và V2   
. Suy ra k  1 
. Chọn
.a 
V2
4
16
36
4
3 4
C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×