Tải bản đầy đủ

GIA TRỊ LƯỢNG GIAC GÓC TỪ 0 ĐẾN 180

Câu 1: [0H2-1-3] Tam giác ABC có góc A bằng 100 và có trực tâm H. Tìm tổng:

 HA, HB    HB, HC    HC, HA .

A. 360 .

B. 180 .

C. 80 .

D. 160 .

Lờigiải
Chọn D

H
G

E
A


B

C

 HA, HB    HB, HC    HC, HA  2  HB, HC   2GHE .
Xét tứ giác HGAE có G  E  90  GHE  180  A  80 . 

 

 Vậy HA, HB  HB, HC  HC, HA  2 HB, HC  2GHE  160 .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×