Tải bản đầy đủ

GIA TRỊ LƯỢNG GIAC GÓC TỪ 0 ĐẾN 180

Câu 1: [0H2-1-2] Cho hai góc  và  với     180 , tìm giá trị của biểu thức:
cos  cos   sin  sin 
A. 0 .

C. 1 .

B. 1 .

D. 2.

Lời giải
Chọn C

cos  cos   sin  sin   cos      cos180  1 .
Câu 2: [0H2-1-2] Cho tam giác ABC . Hãy tính sin A.cos  B  C   cos A.sin  B  C 
A. 0 .

C. 1 .

B. 1 .


D. 2 .

Lời giải
Chọn A

sin A.cos  B  C   cos A.sin  B  C   sin A.cos 180  A  cos A.sin 180  A .

  sin A.cos A  cos A.sin A  0 .
Câu 3: [0H2-1-2] Cho tam giác ABC . Hãy tính cos A cos  B  C   sin A sin  B  C 
A. 0 .

C. 1 .

B. 1 .

D. 2 .

Lời giải
Chọn C

cos A cos  B  C   sin A sin  B  C   cos  A  B  C   cos180  1.

Câu 4: [0H2-1-2] Tam giác ABC vuông ở A và có góc B  50 . Hệ thức nào sau đây là sai?

A. AB, BC  130 . AC, CB   120 .
C. AB, CB  50 .

B. BC, AC  40 .

D.

Lời giải
Chọn D Phương án A: AB, BC   BA, BC  180  BA, BC  180  50  130 .
 
 
Phương án C:  AB, CB     BA,  BC    BA, BC   ABC  50 .
Phương án D:  AC, CB    CA, CB   180   CA, CB   180  40  140 .
Phương án B: BC, AC  CB, CA  CB, CA  BCA  90  50  40 .

Câu 5: [0H2-1-2] Cho cos x 

A.

1
. Tính biểu thức P  3sin 2 x  4cos2 x
2

13
.
4

B.

7
.
4

C.

11
.
4

D.

15
.
4

Lời giải
Chọn A2 1  13
Ta có P  3sin 2 x  4cos 2 x  3 sin 2 x  cos 2 x  cos 2 x  3     .
4
2
1
Câu 6: [0H2-1-2] Cho sin   . Tính giá trị biểu thức P  3sin 2   cos2  .
3

A. P 

25
.
9

B. P 

9
.
25

C. P 

11
.
9

D. P 

9
.
11

Lời giải
Chọn C
2

11
1
Ta có P  3sin   cos   3sin   1  sin   2sin   1  2    1  .
9
3
2

2

Câu 7: [0H2-1-2] Cho  là góc tù và sin  
B. 

A. 3 .2

22

5
. Giá trị của biểu thức 3sin   2cos  là
13

9
.
13

C. 3 .

D.

Lời giải
Chọn B
Ta có cos    1  sin 2  

144
12
 cos   
169
13

12
13
5
9
 12 
Như vậy 3sin   2cos   3   2      .
13  13 
13
Câu 8: [0H2-1-2] Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

Do  là góc tù nên cos   0 , từ đó cos   

A. sin150  

3
.
2

B. cos150 

3
.
2

cot150  3 .
Lời giải

C. tan150  

1
.
3

D.

9
.
13


Chọn C
Dựa vào giá trị lượng giác của các cung bù nhau. Dễ thấy phương án đúng là C.
Ta có sin150  sin 30 
tan150   tan 30  

3
1
, cos150   cos30  
,
2
2

1
và cot150   cot 30   3 .
3

Câu 9: [0H2-1-2] Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. cos 45  sin 45 .

B. cos 45  sin135 .

C. cos30  sin120 .

D. sin 60  cos120 .
Lời giải

Chọn D
Phương án A đúng (giá trị lượng giác góc đặc biệt) nên B cũng đúng.
Phương án C đúng vì cos30  sin 60  sin120 .
Phương án D sai.
Câu 10: [0H2-1-2] Cho hai góc nhọn  và  trong đó    . Khẳng định nào sau đây là
sai?
A. cos   cos  .

B. sin   sin  .

C.     90O  cos   sin  .

D. tan   tan   0 .
Lời giải

Chọn A

 và  là góc nhọn nên có điểm biểu diễn thuộc góc phần tư thứ nhất, có các giá
trị lượng giác đều dương nên tan   tan   0 ;    nên sin   sin  , C đúng
theo tính chất 2 góc phụ nhau.


Phương án B, C, D đều đúng và A sai.
Câu 11: [0H2-1-2] Tam giác ABC vuông ở A có góc B  30 . Khẳng định nào sau đây là
sai?
A. cos B 
sin B 

1
.
3

B. sin C 

3
.
2

C. cos C 

1
.
2

D.

1
.
2

Lời giải
Chọn A
Dễ thấy A sai do cos B  cos30 

3
.
2

Câu 12: [0H2-1-2] Tam giác đều ABC có đường cao AH . Khẳng định nào sau đây là
đúng?
A. sin BAH 
sin AHC 

3
.
2

B. cos BAH 

1
.
3

C. sin ABC 

3
.
2

D.

1
.
2

Lời giải
Chọn C
Tam giác ABC là tam giác đều nên có các góc bằng 60 nên dễ thấy C đúng vì

sin ABC  sin 60 

3
.
2

Câu 13: [0H2-1-2] Tam giác ABC vuông ở A và có góc B  50 . Hệ thức nào sau đây là
sai?

B. BC, AC  40 .

D. AC, CB  120 .

A. AB, BC  130 .
C. AB, CB  50 .
Lời giải
Chọn D

Từ giả thiết đề bài, ta có thể nhận xét thấy các góc liên quan được tạo ra từ các
véctơ trên chỉ có thể là: 50, 40, 130, 140 .
Vậy nên phương án D là phương án sai.


Câu 14: [0H2-1-2]Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng?
A.  sin   cos    1  2sin  cos  .
2

 sin   cos  

2

B.

 1  2sin  cos  .

D. cos 4   sin 4   1 .

C. cos 4   sin 4   cos 2   sin 2  .
Lời giải
Chọn A
Sử dụng máy tính bỏ túi thử với  ta có cos 4

6


6

 sin 4


65
.
8

Câu 15: [0H2-1-2]Cho O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều MNP . Góc nào sau đây
bằng 120O ?

B. MO, ON .

A. MN , NP .

 

 

C. MN , OP .

D.

 MN , MP  .
Lời giải
Chọn A
Câu37.

[0H2-1-2] Cho tam giác ABC . Tìm tổng AB, BC  BC, CA  CA, AB .
A. 180 .

B. 360 .

C. 270 .

D. 120 .

Lờigiải
Chọn B 

 Ta có: AB, BC  BC, CA  CA, AB  180  B  180  C  180  A .

 540  A  B  C  540  180  360 .

Câu38. 

 [0H2-1-2] Cho tam giác ABC , tìm AB, BC  BC, CA  AB, AC .
A. 180 .

B. 90 .

C. 270 .

D. 120 .

Lờigiải
Chọn A 

 Ta có: AB, BC  BC, CA  AB, AC  180  B  180  C  A .

 360  A  B  C  360  180  180 .

Câu39.

[0H2-1-2] Cho tam giác ABC vuông ở
A. 180 .

B. 360 . 

A. Tìm tổng AB, BC  BC, CA
C. 270 .

.

D. 240 .


Lờigiải
Chọn C
Vì tam giác ABC vuông ở A nên B  C  90 . Ta có: AB, BC  BC, CA  180  B  180  C .

 360  B  C  360  90  270 .

Câu40. 

[0H2-1-2] Cho tam giác ABC với A  60 , tìm tổng AB, BC  BC, CA
A. 120 .

B. 360 .

C. 270 .

.

D. 240 .

Lờigiải
Chọn D
Vì tam giác ABC có A  60 nên B  C  120 . Ta có: AB, BC  BC, CA  180  B  180  C .

 360  B  C  360  120  240 .

Câu42.[0H2-1-2] Tam giác ABC vuông ở A và BC  2 AC . Tính cosin của góc AC, CB
.
A.

1
.
2

B. 

1
.
2

C.

3
.
2

D. 

Lờigiải
Chọn B

C

B

A
Vì tam giác ABC vuông ở A nên cos C 

AC 1
 .
BC 2

3
.
2
1
Ta có: cos AC , CB  cos 180  C    cos C   .
2

Câu43.[0H2-1-2] Tam giác ABC vuông ở A và BC  2 AC . Tính cosin của góc AB, BC.
A.

1
.
2

B. 

1
.
2

3
.
2

C.

D. 

3
.
2

Lờigiải
Chọn D
Vì tam giác ABC vuông ở A và BC  2 AC nên AB 

AB
3
.

BC
2

Ta có: cos AB, BC  cos 180  B    cos B  
Câu44.

[0H2-1-2]

Chotamgiácđều ABC .3
BC .
2

Tính

giá

trị

biểu

thức

cos AB, AC  cos BA, BC  cos CB, CA .

A.

3 3
.
2

B.

3
.
2

C. 

3
.
2

D. 

3
.
2

Lờigiải
Chọn B
Vì tam giác ABC nên ta có A  B  C  60 .

Ta có: cos AB, AC  cos BA, BC  cos CB, CA  cos A  cos B  cos C .
 cos 60  cos 60  cos 60 

Câu45.

Cho

[0H2-1-2]tam

1 1 1 3
   .
2 2 2 2

giácđều

ABC .Tínhgiá

trị

biểu

thức:

cos AB, BC  cos BC, CA  cos CA, AB .

A.

3 3
.
2

B.

3
.
2

C. 
Lờigiải

Chọn C
Vì tam giác ABC nên ta có A  B  C  60 .

Ta có: cos AB, BC  cos BC, CA  cos CA, AB .

3
.
2

D. 

3 3
.
2


 cos 180  A  cos 180  B   cos 180  C  .
1 1 1
3
 cos120  cos120  cos120       .
2 2 2
2

Câu47.

[0H2-1-2] Tính giá trị biểu thức: sin30 cos15  sin150 cos165
A. 1 .

B. 0 .

C.

1
.
2

D. 

3
.
4

Lờigiải
Chọn B

sin 30 cos15  sin150 cos165  sin 30 cos15  sin 180  30  cos 180  15  .

 sin30 cos15  sin30 cos15  0 .
Câu49.

[0H2-1-2] Cho hai góc  và  với     90 . Tìm giá trị của biểu thức:
sin  cos   sin  cos 
A. 0 .

C. 1 .

B. 1 .

D. 2 .

Lờigiải
Chọn B

sin  cos   sin  cos   sin      sin 90  1 .
Câu50.

[0H2-1-2] Cho hai góc  và  với     90 , tìm giá trị của biểu thức:
cos  cos   sin  sin 
A. 0 .

C. 1 .

B. 1 .
Lờigiải

Chọn A

cos  cos   sin  sin   cos      cos90  0 .

D. 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×