Tải bản đầy đủ

Thiết kế chung cư ngọc lan 1 lô a

ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

CHƯƠNG 1
GI I THI U V CÔNG TRÌNH
1.1 M c ñích l a ch n công trình
Là m1t sinh viên s4p t t nghi p, v6i nh7ng nh8n th9c v: xu hư6ng phát tri;n cngành xây d ng và xét năng l c cquyJt ñKnh ch$n ñ: tài “ThiJt kJ chung cư Ng$c Lan 1 M L ô A”, Q phưRng Phú Thu8n, qu8n 7,
Tp. H Chí Minh.
1.2 Gi&i thi'u v* công trình
Công trình có mYt bZng ch7 nh8t, có t[ng di n tích xây d ng là 1350 m2. Toàn b1 các
mYt chính di n ñưCc l4p ñYt các h th ng c^a s[ ñ; l_y ánh sáng, xen ka v6i tưRng xây. Dùng
tưRng xây dày 200 mm làm vách ngăn tiJp giáp v6i bên ngoài, tưRng xây dày 100 mm dùng
làm vách ngăn chia các phòng trong m1t căn h1….
1.3 Gi,i pháp m0t b2ng và phân khu ch6c năng
S teng : 2 teng hem, 1 tr t, 16 teng leu, m1t sân thưCng (có mái)
Phân khu ch9c năng
Teng hem 2 : là hem k thu8t, ch9ac các thiJt bK máy móc…
Teng hem 1 : là nơi ñ; xe

Teng tr t
: làm văn phòng, sAnh.
Leu 1 – 16 : dùng làm căn h1, có 8 căn h1 mji teng.
Teng mái : có h th ng thoát nư6c mưa, h nư6c mái, và thiJt bK thu sét.

Hình 1.1 MYt bZng teng ñi;n hình

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 1


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Gi,i pháp ñi l8i
1.4.1. Giao thông ñ6ng
Giao thông ñ9ng liên h gi7a các teng thông qua h th ng hai thang máy khách, mji cái
8 ngưRi, t c ñ1 120m/phút, chi:u r1ng c^a 800 mm, ñAm bAo nhu ceu lưu thông cho khoAng
300 ngưRi v6i thRi gian chR ñCi khoAng 40s. B: r1ng ceu thang b1 là 1575 mm dưCc thiJt kJ
ñAm bAo nhu ceu thoát ngưRi nhanh, an toàn khi có s c xAy ra. Ceu thang b1 và ceu thang
máy ñưCc ñYt Q vK trí trung tâm nhZm ñAm bAo khoAng cách xa nh_t ñJn ceu thang nhm hơn
20m ñ; giAi quyJt vi c phòng cháy ch7a cháy.
1.4.2. Giao thông ngang
Giao thông trên tnng teng thông thông qua h th ng giao thông r1ng 2.3m nZm gi7a mYt
bZng teng, ñAm bAo lưu thông ng4n g$n, ti n lCi ñJn tnng căn h1.
1.5 ð0c ñi=m khí h>u – khí tưAng B thuC văn t8i TP. HE Chí Minh
Thành ph H Chí Minh nZm trong vùng nhi t ñ6i gió mùa nóng m. Chia làm hai
mùa rõ r t:mùa mưa và mùa khô.
Các yJu t khí tưCng:
Nhi t ñ1 trung bình năm: 260 C.
Nhi t ñ1 th_p nh_t trung bình năm: 220C.
Nhi t cao nh_t trung bình năm: 300C.
S giR n4ng trung bình khá cao
LưCng mưa trung bình năm: 1000M1800mm/năm
ð1 m tương ñ i trung bình: 78%
Hư6ng gió chính thay ñ[i theo mùa


Mùa khô: Tn B4c chuy;n sang ðông, ðông Nam và Nam.
Mùa mưa: TâyMNam và Tây

Teng su_t lYng gió trung bình hàng năm là 26%
Thcó lqt l1i chr có Q vùng ven thrnh thoAng xAy ra.
1.6.Gi,i pháp kG thu>t
ði'n
Công trình s^ dqng ñi n cung c_p tn hai ngu n: Lư6i ñi n thành ph và máy phát ñi n
riêng. Toàn b1 ñưRng dây ñi n ñưCc ñi ngem ( ñưCc tiJn hành l4p ñYt ñ ng thRi trong quá
trình thi công ). H th ng c_p ñi n chính ñi trong các h1p k thu8t và phAi ñAm bAo an toàn,
không ñi qua khu v c m ư6t, tso ñi:u ki n d# dàng khi s7a ch7a. t mji teng ñ:u có l4p ñYt
h th ng an toàn ñi n: h th ng ng4t ñi n t ñ1ng tn 1A ñJn 80A ñưCc b trí an ( ñAm bAo an
toàn phòng cháy n[ .
1.6.2.H' thHng cung cIp nư&c
Công trình s^ dqng nư6c tn hai ngu n: nư6c ngem và nư6c máy. T_t cA ñưCc ch9a
trong b; nư6c ngem ñYt ngem Q teng hem. Sau ñó ñưCc h th ng máy bơm bơm lên h nư6c
mái và tn ño ñưCc phân ph i cho các teng c
chính.
Các ñưRng ng ñ9ng qua các teng ñ:u ñưCc b$c trong h1p gaine. H th ng c_p nư6c ñi
ngem trong các h1p k thu8t. Các ñưRng ng c9u hõa chính ñưCc ñYt Q mji teng.

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 2


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

1.6.3. H' thHng thoát nư&c
Nư6c mưa tn mái sa ñưCc thoát theo lj chAy ( b: mYt mái ñưCc tso d c ) và chAy vào
các ng thoát nư6c mưa (Ø = 140 mm ) ñi xu ng dư6i. Riêng h th ng thoát nư6c thAi s^
dqng sa b trí riêng
1.6.4. H' thHng thông gió và chiKu sáng
ChiJu sáng: Toàn b1 nhà ñưCc chiJu sáng bZng ánh sáng t nhiên và bZng ñi n. t tsi
các l i ñi lên xu ng ceu thang, hành lang và nh_t là teng hem ñ:u có l4p ñYt thêm ñèn chiJu
sáng
Thông gió: t các teng ñ:u có c^a s[ tso s thông thoáng t nhiên. Riêng teng hem có
b trì thêm h th ng thông gió và chiJu sáng
1.7 An toàn phòng cháy chQa cháy
Trang bi các b1 súng c9u hma ( ng gai Ø 20 dài 25m, lăng phun Ø 13 ) ñYt tsi phòng
tr c , có 01 hoYc 02 vòi c9u hma Q mji teng tùy thu1c vào khoAng không Q mji teng và ng
n i ñưCc cài tn teng m1t ñJn vòi ch7a cháy và các bAn thông báo cháy
Các vòi phun nư6c t ñ1ng ñưCc ñYt Q t_t cA các teng theo khoAng cách 3m m1t cái và
ñưCc n i v6i các h th ng ch7a cháy và các thiJt bK khác bao g m bình ch7a cháy khô Q t_t cA
các teng. Dèn báo cháy Q c^a thoát hi;m, ñèn báo kh n c_p Q t_t cA các teng.
Hóa ch_t: s^ dqng m1t s l6n các bình c9u hma hóa ch_t ñYt tsi các nơi như c^a ra vào
kho, chân ceu thang mji teng.
1.8.H' thHng thoát rát
Rác thAi ñưCc ch9a Q gian rác, b trí Q teng hem, có m1t b1 ph8n ch9a rác Q ngoài. Gaine
rác ñưCc thiJt kJ kín ñáo, tránh làm b c mùi gây ô nhi#m.

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 3


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

CHƯƠNG 2
THIST KS CUU THANG BW
2.1 SH li'u ban ñYu
Kích thư6c b8c thang ñưCc ch$n theo tz l 2hb + lb = 580 ÷ 600(mm).
Trong ñó: hb – chi:u cao b8c;
lb – chi:u r1ng b8c;
ch$n hb = 165 mm ; lb = 270 mm
Chi:u dài vJ thang theo phương ngang
l = s b8c × chi:u cao ñài b8c = 9 × 270 = 2430 mm
Ch$n chi:u dày bAn thang :
hbt = 110 mm
Chi:u dài vJ thang theo phương xiên:
2

 3300 
L = l + (cdo1 − cdo2) = 2430 + 
 = 2937mm
 2 
2

2

2

Hình 2.1 MYt c4t ngang c

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 4


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Hình 2.2 MYt bZng và mYt c4t c
2.2 Tính toán b,n thang
2.2.1 Sơ ñE tính
Do 2 vJ gi ng nhau nên chr tính toán thép cho vJ 1, vJ 2 b trí tương t

Hình 2.3 Sơ ñ tính và tAi tr$ng tác dqng lên ceu thang
2.2.2 T,i tr ng
Tĩnh t,i
Tr$ng lưCng bAn than các l6p c_u tso ñưCc xác ñKnh theo công th9c:
g c = ∑ γ i × δ i × ni
Trong ñó:
γi – kh i lưCng c
δi – chi:u dày cSVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 5


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

ni – h s tin c8y c
Tr$ng lưCng m1t b8c thang
Gb = γ × n × 0.5 × lb × hb = 16 ×1.1× 0.5 × 0.27 × 0.165 = 0.392
Tr$ng lưCng 9 b8c thang phân b ñ:u trên chi:u dài bAn thang(bAn nghiêng)
9 × 0.392
gb =
= 1.2kN / m 2
2.937
TAi tr$ng c
1995
1.5 ×1.2
g lctt =
= 0.613kN / m 2
2.937

1
2
3

CIu t8o b,n
thang
ðá granit
V7a lót
BAn BTCT

4

V7a trát

5
6
7
8
9

ðá granit
V7a lót
Gsch
V7a lót
BAn BTCT

10
11

V7a trát
Tay vKn lang can

STT
ChiKu
Ngha,
ChiKu
T&i

B,n
Thang

δi (m)

γi (kN/m3)

0.01
0.02
0.1
0.02
gttcn
0.01
0.02
0.02
0.1
0.02
gttbt

ni

gi (kN/m2)

20
1.1
0.22
20
1.2
0.48
Tr$ng lưCng bAn BTCT do Sap t
tính
20
1.2
0.48
1.18
20
1.1
0.22
20
1.2
0.48
16
1.1
1.2
20
1.2
0.48
Tr$ng lưCng bAn BTCT do Sap t
tính
20
1.2
0.48
0.613
3.473

BAng 2.1 Xác ñKng tr$ng lưCng c
Ho8t t,i
tc

p tt = p × n = 3 ×1.2 = 3.6(kN / m 2 )

trong ñó:
ptc – tAi tr$ng tiêu chu n l_y theo bAng 3 TCVN 2737 – 1995, ñ i v6i ceu thang
chung cư l_y ptc = 3 (kN/m2);
n – h s tin c8y;
T,i toàn phYn
B,ng chiKu ngha, chiKu t&i
qcntt = g cntt + p tt = 1.18 + 3.6 = 4.78(kN / m 2 )
B,n thang
qbttt = g bttt + p tt = 3.473 + 3.6 = 7.073(kN / m 2 )

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 6


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

2.2.3 Nci l c
Dùng phen m:m Sap v7.47 ñ; giAi.

Hình 2.4 Khai báo ñYc trưng v8t li u cho bê tông

Hình 2.5 Khai báo tiJt di n dem

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 7


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Hình 2.6 Mômen và l c c4t trong vJ thang
2.2.4

Tính toán cHt thép

BAn thang ñưCc tính như c_u ki n chKu u n
GiA thuyJt tính toán:
a = 20 mm là chi:u dày l6p bê tông bAo v ;
h0 = 110 – 20 = 90 mm là chi:u cao có ích c
b = 1000 mm là b: r1ng tính toán cðYc trưng v8t li u tính toán

γb
1.0

Rb (Mpa)
11.5

Bê tông B20
Rbt(Mpa)
Eb(Mpa)
0.9
27x103

ξR
0.623

Rs(Mpa)
280

Thép CII
Rsc(Mpa)
280

Es(Mpa)
21x104

BAng 2.2 ðYc trưng c
KJt quA tính toán c t thép ñưCc trình bày trong bAng sau

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 8


ð án t t nghi p k sư xây d ng

Tên
c_u
ki n
BAn
chiJu
t6i

BAn
thang

G i
phAi
G i
trái

Ch$n thép
a
As ch$n
(mm)
(mm2)
(mm)

VK
trí

M
(kNm)

b
(m)

h0
(m)

αm

ξ

Astt
(mm2)

G i
trái

0

103

90

0

0

0

8

200

252

0.28

NhKp

1.52

103

90

0.016

0.016

59.14

8

200

252

0.28

6.84

103

90

0.073

0.076

280.93

10

200

393

0.44

6.84

103

90

0.073

0.076

280.93

10

200

393

0.44

4.72

103

90

0.051

0.052

192.21

8

200

252

0.28

4.82

103

90

0.052

0.053

195.91

8

200

252

0.28

4.82

103

90

0.052

0.053

195.91

8

200

252

0.28

NhKp

1.05

103

90

0.011

0.011

40.66

8

200

252

0.28

G i
phAi

0

103

90

0

0

0

8

200

252

0.28

NhKp

BAn
chiJu
nghr

GVHD : TS. Dương H ng Th m

G i
phAi
G i
trái

%

BAng 2.3 Tính toán c t thép cho bAn thang
2.3 Tính toán dYm thang
2.3.1 Sơ ñE tính

Hình 2.7 Sơ ñ tính và tAi tr$ng tác dqng lên dem chiJu t6i
2.3.2

T,i tr ng
Ch$n tiJt di n dem 200 × 300
TAi tr$ng tác dqng lên dem
Tr$ng lưCng bAn thân dem
g d = (hdcn − hb ) × n × γ = (0.3 − 0.11) ×1.1× 25 = 5.225(kN / m 2 )
Trong ñó:
hdcn – chi:u cao c
hb – chi:u cao b8c thang;
TAi phân b ñ:u do vJ thang truy:n vào dem chiJu nghr
qvt = 3.473(kN / m)
T[ng tAi tác dqng lên dem
q = 5.225 + 3.473 + 3.6 = 12.298 (kN/m2)

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 9

Nh8n
xét
C_u
tso
Thma
Thma
Thma
Thma
Thma
Thma
Thma
C_u
tso


ð án t t nghi p k sư xây d ng

2.3.3

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Nci l c

Hình 2.8 Bi;u ñ mômen trong dem chiJu t6i

Hình 2.9 Bi;u ñ l c c4t trong dem chiJu t6i
2.3.4

Tính toán cHt thép
Tính cHt thép d c
GiA thuyJt tính toán:
a = 30 mm là chi:u dày l6p bê tông bAo v ;
h0 = 300 – 30 = 270 mm là chi:u cao có ích c
ðYc trưng v8t li u s^ dqng tính toán :

Rb (Mpa)
11.5

Bê tông 20
Rbt(Mpa)
0.9

Eb(Mpa)
27x103

ξR
0.656

C t thép CII
Rs(Mpa)
Rsc(Mpa)
280
280

Es(Mpa)
21x104

BAng 2.4 ðYc trưng v8t li u tính toán
KJt quA tính toán ñưCc trình bày trong bAng sau
Tên
c_u
ki n
Dem
thang

VK
trí
G i
NhKp

M
(kNm)

b(mm)

h0(mm)

αm

ξ

Astt
(mm2)

L_y 30% momen Q nhKp ñ; b trí cho g i
5.82

300

270

0.023 0.023

76.52

Ch$n thép
Φ (mm) Asch$n
(mm)

%

2 Φ 12

226.2

0.28

4 Φ 12

452.4

0.56

BAng 2.5 Tính toán c t thép cho dem thang
Tính toán cHt ñai
ðYc trưng v8t li u
Rb (Mpa)
11.5

Bê tông 20
Rbt(Mpa)
0.9

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

C t thép CII
Eb(Mpa)
ξR
Rs(Mpa)
Rsc(Mpa)
3
27x10
0.656
280
280
BAng 2.6 ðYc trưng v8t li u

MSSV : 20661024

Es(Mpa)
21x104

Trang 10

Nh8n
xét
C_u
tso
C_u
tso


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

S nhánh, ñưRng kính c t ñai và các h s phq thu1c

φ (mm)

ðai s^ dqng
n

8

2

H s phq thu1c losi bê tông
2

Asw ( mm )
100.6

ϕb1

ϕb 2

ϕb 3

ϕb 4

0.885

2

0.6

1.5

BAng 2.7 S nhánh, ñưRng kính c t ñai và các h s phq thu1c
KJt quA tính toán c t ñai ñưCc thành l8p trong bAng sau
Q(N)
27950

b(mm)
200

h(mm)
300

Q0(N)
36450

Nh8n xét
B trí c t ñai theo c_u tso

BAng 2.8 Tính toán c t ñai

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 11


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

CHƯƠNG 3
THIST KS Hf NƯ C MÁI
H nư6c mái dung ñ; cung c_p nư6c sinh host và nư6c ch7a cháy cho cA chung cư.
Nên h nư6c mái cen phAi ñáp 9ng nư6c cho các nhu ceu sau
Nhu cYu dùng nư&c sinh ho8t
Sơ b1 tính nhu ceu dùng nư6c c
dung 200 (l), chung cư có 16 teng, mji teng 8 căn h1, mji căn h1 trung bình có 6 ngưRi Q. Do
ñó lưCng nư6c cen cung c_p cho chung cư mji ngày là:
Vsh = 200 ×16 × 8 × 6 = 153600(lít) = 153.6(m3 )
Nhu cYu dùng nư&c chQa cháy
Chung cư có 16 teng và không phq thu1c b8c chKu l^a nên lưu lưCng nư6c dung cho 1
ñám cháy là 10 lít/s (s ñám cháy ñ ng thRi là 1). ð i v6i b; ch9a nư6c dung tích nư6c s^
dqng cho ch7a cháy ñưCc tính cho 3 giR ch7a cháy. V8y lưCng nư6c dung cho ch7a cháy là:
Vcc = 10 × 3 × 3600 = 108000(lít) = 108(m3 )
Nhu cYu dùng nư&c cYn thiKt cho chung cư
Vyc = Vsh + Vcc = 153.6 + 108 = 261.6(m3 )
D a vào nhu ceu s^ dqng ñó ta b trí 2 h nư6c mái gi ng nhau trên sân thưCng (xem
bAn va mYt bZng mái). Kích thư6c mji h nư6c mái ñưCc th; hi n trên hình 4.1. Th; tích 1 h
là:
Vh = 9 ×10 × 2 = 180(m3 )
Vi c bơm nư6c vào h nư6c mái sa di#n ra mji ngày 1 len.

3.1 Ch n các kích thư&c sơ bc

Hình 3.1 MYt bZng c
SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 12


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Hình 3.2 MYt c4t ngang c

Hình 3.3 MYt c4t ngang c

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 13


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

H nư6c ñưCc ñYt Q cao trình 60.6 m. Ch$n sơ b1 kích thư6c tiJt di n dem, c1t
Tên
Dn1
Dn2
Dn3
Dn4
Dd1
Dd2
Dd3
Dd4
C1
C2

b(mm)
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400

h(mm)
400
500
600
400
500
650
500
650
400
400

BAng 3.1 kích thư6c sơ b1 c
Ch$n chi:u dày bAn theo công th9c
hb =

D×l
m

Trong ñó:
D = 0.8 ÷ 1.4 – h s kinh nghi m phq thu1c host tAi s^ dqng;
m = 30 ÷ 35 – ñ i v6i bAn m1t phương;
m = 40 ÷ 45 – ñ i v6i bAn kê 4 csnh;
l – nhKp csnh ng4n c
Tên c_u ki n
BAn n4p
BAn thành
BAn ñáy

D
0.8
1.4
1.4

M
40
35
40

l
4.5
2
4.5

h tính(m)
0.09
0.08
0.1575

h ch$n (m)
0.1
0.1
0.18

BAng 3.2 Chi:u dày ô bAn
3.2 Tính toán b,n nip
3.2.1 T,i tr ng
Tĩnh t,i
STT
1
2
3
4

Các l6p c_u tso csàn
V7a láng
L6p ch ng th_m
BAn BTCT
V7a trát

δ i ( m)

γ i (kN / m3 )

n

g i (kN / m 2 )

0.02
0.01
0.1
0.015
T[ng

20
20
25
20

1.2
1.1
1.1
1.2

0.48
0.22
2.75
0.36
3.81

BAng 3.3 Tĩnh tAi tác dqng lên bAn n4p
SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 14


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Ho8t t,i
Theo mqc 4.3.1 bAng TCVN 2737M1995 l_y host tAi s^a ch7a là p tc = 0.75(kN / m 2 )
p tt = p tc × n = 0.75 ×1.3 = 0.975(kN / m 2 )
T,i toàn phYn
qn = g + p = 3.81 + 0.975 = 4.785(kN / m 2 )

3.2.2 Sơ ñE tính
BAn n4p làm vi c gi ng bAn sàn có kích thư6c 4.5m × 5m v6i b: dày là 0.1m
5
l
= 1.1 < 2 nên bAn n4p thu1c losi bAn kê 4 csnh, tính theo sơ ñ ñàn
Xét tr s b 2 =
l1 4.5
h i, ngàm theo chu vi, 9ng v6i sơ ñ s 9

Hình 3.4 Sơ ñ tính c
Momen dương l6n nh_t Q gi7a bAn
M 1 = m91 × P
M 2 = m92 × P
Momen âm l6n nh_t Q trên g i
M I = −k91 × P
M II = k92 × P
P = q × l1 × l2
m91, m92, k91, k92 là các h s ñưCc tra bAng

Trong ñó

P
107.66

m91
0.0194

m92
0.0161

k91
0.0450

k92
0.0372

M1
2.09

M2
1.73

MI
4.84

MII
4

BAng 3.4 Momen dương và âm l6n nh_t
SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 15


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

3.2.3 Nci l c

ðYc trưng v8t li u
γb
1.0

Rb (Mpa)
11.5

Bê tông B20
Rbt(Mpa)
Eb(Mpa)
0.9
27x103

ξR
0.596

Rs(Mpa)
225

Thép CI
Rsc(Mpa)
225

Es(Mpa)
21x104

BAng 3.5 ðYc trưng v8t li u tính toán cho bAn n4p
V6i b = 1000 mm : a = 25 mm ; ho = h – a = 100– 15 = 85 mm .
Các công th9c tính toán

αm =

M
γ b × Rb × b × h 2 o

ξ = 1 − 1 − 2α m
As =

ξ × γ b × Rb × b × h0
Rs

Ki;m tra hàm lưCng c t thép
min

= 0.1% ≤

=

AS
× 100 ≤
b × h0

max

= ξR ×

γ b × Rb
Rs

= 0.596 ×

11.5
×100 = 3.05%
225

KJt quA tính c t thép ñưCc tính trong bAng sau
Tên
c_u
ki n

M
(kNm)

VK trí

b
(mm)

h0
(mm)

ξ

αm

Astt
(mm2)

Ch$n
thép

%

φ 6@100
G i
Phương
ng4n
BAn
n4p

NhK
p

4.84

1000

85

0.06

0.06

260.67

(283mm) 0.3

φ 6@ 200
2.09

1000

85

0.03

0.03

130.33

(141mm) 0.15

φ 6@100
G i
Phương
dài

NhK
p

4

1000

85

0.05

0.05

217.22

(283mm) 0.26

φ 6@ 200
1.73

1000

85

0.02

0.02

86.89

(141mm) 0.1

BAng 3.6 Tính thép cho bAn n4p
SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 16


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Gia cưRng 2φ 8 tsi vK trí lj thăm cho cA 2 phương và ñosn neo l neo = 400 mmm

3.3 B,n thành
3.3.1 T,i tr ng tác d ng lên thành
Xem c_u ki n chr chKu u n nên bm qua tr$ng lưCng bAn thân thành b; và tAi tr$ng tn
n4p truy:n xu ng
Áp l c nư6c
pn = n × γ n × ht = 1.1×10 × 2 = 22(kN / m 2 )

TAi tr$ng gió
Theo mqc 6 TCVN 2737 M 1995
Công trình ñưCc xây d ng Q thành ph H Chí Minh thu1c vùng IIMA. Giá trK áp l c
gió ñưCc tính như sau
W0 = 0.95 − 0.12 = 0.83(kN / m 2 )
Trong ñó
Áp l c gió c
Áp l c gió suy giAm cCông trình ñưCc xây d ng tsi nơi che ch4n msnh (ñKa hình C), tsi ñ1 cao z = 61.4 m thì
h s k; ñJn s thay ñ[i áp l c gió theo ñ1 cao và dsng ñKa hình k = 1.087
Theo bAng 6 TCVN 2737 – 1995 thì h s khí ñ1ng
ð i v6 gió ñ y:
c = + 0.8
ð i v6i gió hút:
c = M 0.6
Áp l c gió phân b theo b: r1ng mYt ñón gió c
W = W0 × n × c × k × B (kN / m 2 )
Trong ñó n = 1.2 là h s tin c8y;
B – là b: mYt ñón gió c
Thiên v: an toàn ta xét trưRng hCp h nư6c ñey và có áp l c gió hút Q thành ngoài
Wh = 0.83 ×1.3 × 0.6 ×1.087 = 0.7(kN / m 2 )
3.3.2 Sơ ñE tính và nci l c
l1 4.5
l
5
=
= 2.25 > 2 và 2 = = 2.5 > 2 nên bAn thành thu1c losi bAn dem làm
h
2
h 2
vi c m1t phương theo csnh ng4n h, c4t m1t dAi có b: r1ng b = 1m theo phương csnh ng4n ñ;
tính.

Xét tr s

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 17


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Hình 3.5 Sơ ñ tính c
Momen tsi g i

Mg = −

pn × h 2 W × h 2
22 × 22 0.7 × 22

=−

= −6.22(kNm)
15
8
15
8

Momen tsi nhKp
p × h2
0.7 × 22
W × h 2 22 × 22
+ 9×
=
+ 9×
= 2.82(kNm)
Mn = n
33.6
128
33.6
128
3.3.3 Tính cHt thép

ðYc trưng v8t li u
γb
1.0

Rb (Mpa)
11.5

Bê tông B20
Rbt(Mpa)
Eb(Mpa)
0.9
27x103

ξR
0.596

Rs(Mpa)
225

Thép CI
Rsc(Mpa)
225

Es(Mpa)
21x104

BAng 3.7 ðYc trưng v8t li tính toán cho bAn thành
V6i b = 1000 mm ; a = 20 mm ; ho = h – a = 100– 20 = 80 mm
Tên
c_u
ki n

VK trí

M
(kNm)

b
(mm)

h0
(mm)

αm

ξ

Astt
(mm2)

G i

6.22

1000

80

0.085 0.089

363.91

NhKp

2.82

1000

80

0.038 0.039

159.47

BAn
thành

Ch$n
thép
ðYt và
φ8
@130
(393mm)
ðYt φ 8
@200
(250mm)

%

0.45

0.2

BAng 3.8 Tính toán c t thép cho bAn thành

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 18


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

3.3.4 Ki=m tra khe n6t cla thành b,n

Theo TCVN 356:2005 thì ñ i v6i bAn thành và bAn ñáy c
n9t, nhưng cách tính này r_t ph9c tsp và dù ta có gi6i hsn không cho phép n9t nhưng do các lý
do k thu8t khác thì các kJt c_u này vFn xAy ra n9t. ð; ch ng th_m cho kJt c_u ta dung các
ch_t ch ng th_m, tuy nhiên cen tính toán theo s mQ r1ng vJt n9t, ñ; hsn chJ th_m.
C_u ki n bê tông c t thép ñưCc tính theo s mQ r1ng vJt n9t thŠng góc v6i trqc d$c
c_u ki n.
gh
acrc < acrc
acrc = δ × ϕ1 ×η ×

σs
Es

× 20 × (3.5 − 100 × ) × 3 d

Trong ñó
gh
= 0.3 mm M b: r1ng khe n9t gi6i hsn c
acrc
ch ng n9t c_p 3, khi tính v6i host tAi dài hsn bK giAm ñi 0.1mm, có m1t
phen tiJt di n chKu nén;
δ = 1 M h s phq thu1c c_u ki n, c_u ki n chKu u n;
ϕ1 = 1.5 M h s k; ñJn tác dqng c
tsm thRi dài hsn trong trsng thái t nhiên ;
η = 1 M c t thép có gân ;
σ s M 9ng su_t trong các thanh c t thép;

M tc
≤ Rs ,ser
As × z
z – là khoAng cách gi7a tr$ng tâm các l6p thép;
 h' f

ϕf +ξ2 

2
h
 = h0 (1 − ξ )
z = h0 1 − 0

2(ϕ f + ξ ) 

Es – modun ñàn h i c
M hàm lưCng c t thép d$c chKu kéo và không l6n hơn 0.02;
d M ñưRng kính c t thép chKu l c.

σs =

TAi tr$ng gió tiêu chu n
Whtc = k × c × W0 = 1.087 × 0.6 × 0.83 = 0.54(kN / m 2 )

Áp l c nư6c tiêu chu n
pntc = γ n × h = 10 × 2 = 20(kN / m 2 )

Momen tsi g i

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 19


ð án t t nghi p k sư xây d ng

Mg = −

GVHD : TS. Dương H ng Th m

pn × h 2 W × h 2
20 × 22 0.54 × 22

=−

= −4.71(kNm)
15
8
15
8

Momen tsi nhKp
Mn =
Tên
c_u
ki n
BAn
thành

VK trí

pn × h 2
0.54 × 22
W × h 2 20 × 22
+ 9×
=
+ 9×
= 2.53(kNm)
33.6
128
33.6
128

ξ

h0

G i
NhKp

80
80

0.089
0.039

Z
(mm)

Mtc
(kNm)

As ch$n
(mm2)

76.44
78.44

4.71
2.53

393
196

(mm)

Nh8n
xét

156786.14 0.014
164560.98 0.016

Thma
Thma

σs

2

(kN/m )

acrc

BAng 3.9 Ki;m tra vJ n9t c
3.4 B,n ñáy
3.4.1 T,i tr ng tác d ng lên b,n ñáy
Tĩnh t,i

BAn ñáy

Các l6p c_u tso
sàn
Gsch ceramic
V7a lót
L6p ch ng th_m
BAn BTCT
V7a trát
T[ng

δ i ( m)

γ (kN / m3 )

ni

g tt (kN / m 2 )

0.01
0.02
0.01
0.18
0.015

20
20
20
25
20

1.2
1.2
1.1
1.1
1.2

0.24
0.48
0.22
4.95
0.36
6.25

BAng 3.10 Tĩnh tAi c
Ho8t t,i
Áp l c nư6c
pn = n × γ n × ht = 1.1×10 × 2 = 22(kN / m 2 )

Tmng t,i
qd = g d + pd = 6.25 + 22 = 28.25(kN / m 2 )

3.4.2 Sơ ñE tính và nci l c

Ô bAn ñưCc tính toán như ô bAn ñơn, không xét ñJn Anh hưQng c
BAn n4p làm vi c gi ng bAn sàn có kích thư6c 4.5m × 5m v6i b: dày là 0.18 m
l
5
Xét tr s b 2 =
= 1.1 < 2 nên bAn n4p thu1c losi bAn kê 4 csnh, tính theo sơ ñ ñàn
l1 4.5
h i, ngàm theo chu vi, 9ng v6i sơ ñ s 9

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 20


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Hình 3.6 Sơ ñ tính c
Momen dương l6n nh_t Q gi7a bAn
M 1 = m91 × P
M 2 = m92 × P
Momen âm l6n nh_t Q trên g i
M I = −k91 × P
M II = k92 × P
P = q × l1 × l2
m91, m92, k91, k92 là các h s ñưCc tra bAng

Trong ñó

P(kN/m)
m91
635.63 0.0194

m92
0.0161

k91
0.0450

k92
M1(kNm) M2(kNm) MI(kNm) MII(kNm)
0.0372
12.33
10.23
28.6
23.65

BAng 3.11 Momen dương và âm l6n nh_t
3.4.3 Tính cHt thép

ðYc trưng v8t li u
γb
1.0

Rb (Mpa)
11.5

Bê tông B20
Rbt(Mpa)
Eb(Mpa)
0.9
27x103

ξR
0.596

Rs(Mpa)
225

Thép CI
Rsc(Mpa)
225

Es(Mpa)
21x104

BAng 3.12 ðYc trưng v8t li u c

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 21


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

V6i b = 1000 mm : a = 20 mm ; ho = h – a = 180– 20 = 160 mm .
Các công th9c tính toán

αm =

M
γ b × Rb × b × h 2 o

ξ = 1 − 1 − 2α m
As =

ξ × γ b × Rb × b × h0
Rs

Ki;m tra hàm lưCng c t thép
min

= 0.1% ≤

=

AS
× 100 ≤
b × h0

max

= ξR ×

γ b × Rb
Rs

= 0.596 ×

11.5
×100 = 3.05%
225

KJt quA tính c t thép ñưCc tính trong bAng sau
Tên
c_u
ki n

M
b
(kNm
(mm)
)

VK trí

Phương
ng4n
BAn
n4p
Phương
dài

h0
(mm)

αm

ξ

Astt
(mm2)

160

0.097

0.102

834.13

G i

28.6

1000

NhKp

12.33

1000

160

0.042

0.043

351.64

G i

23.65

1000

165

0.08

0.083

678.76

NhKp

10.23

1000

165

0.035

0.036

294.4

Ch$n thép

φ10 @80
(981mm)
φ10@ 200
(392mm)
φ10@100

(785mm)
φ10@ 200
(392mm)

%
0.52
0.22
0.42
0.18

BAng 3.13 Tính c t thép bAn ñáy
3.4.4 Ki=m tra vKt n6t n b,n ñáy

g tc = 5.6(kN / m2 )
pntc = γ n × h = 10 × 2 = 20(kN / m 2 )
T[ng tAi tiêu chu n
q tc = 5.6 + 20 = 25.6(kN / m 2 )
C_u ki n bê tông c t thép ñưCc tính theo s mQ r1ng vJt n9t thŠng góc v6i trqc d$c
c_u ki n.
gh
acrc < acrc
acrc = δ × ϕ1 ×η ×

SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

σs
Es

× 20 × (3.5 − 100 × ) × 3 d

MSSV : 20661024

Trang 22


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Trong ñó
gh
acrc
= 0.3 mm M b: r1ng khe n9t gi6i hsn c
ch ng n9t c_p 3, khi tính v6i host tAi dài hsn bK giAm ñi 0.1mm, có m1t
phen tiJt di n chKu nén, l_y theo bAng 1 [2];
δ = 1 M h s phq thu1c c_u ki n, c_u ki n chKu u n;
ϕ1 = 1.5 M h s k; ñJn tác dqng c
tsm thRi dài hsn trong trsng thái t nhiên ;
η = 1 M c t thép có gân ;
σ s M 9ng su_t trong các thanh c t thép;

M tc
≤ Rs ,ser
As × z
z – là khoAng cách gi7a tr$ng tâm các l6p thép;

 h' f
ϕf +ξ2 

h0
ξ2


= h0 (1 − )
z = h0 1 −

2(ϕ f + ξ ) 

Es – modun ñàn h i c
M hàm lưCng c t thép d$c chKu kéo và không l6n hơn 0.02;
d M ñưRng kính c t thép chKu l c.

σs =

P(kN/m)
m91
576
0.0194

m92
0.0161

k91
0.0450

k92
M1(kNm) M2(kNm) MI(kNm) MII(kNm)
0.0372
11.17
9.27
25.92
21.43

BAng 3.14 Momen dương và âm l6n nh_t
Tên
c_u
VK trí
ki n
BAn Phương G i
thành ng4n
NhKp
Phương G i
dài
NhKp

h0
160
160
160
160

ξ
0.102
0.043
0.083
0.036

z
(mm)

Mtc
As ch$n
(kNm) (mm2)

157.08
161.7
158.48
162.2

21.43
11.17
25.92
9.27

981
392
785
392

(kN/m2)

(mm)

Nh8n
xét

143868.92
182006.25
215304.57
150508.91

0.014
0.02
0.02
0.016

Thma
Thma
Thma
Thma

σs

acrc

BAng 3.15 Ki;m tra vJt n9t Q bAn ñáy
3.5 Tính các h' dYm
3.5.1 T,i tr ng tác d ng lên dYm
Tr$ng lưCng bAn thân dem do Sap t tính
TAi tr$ng c
TAi do bAn n4p truy:n vào dem Dn1 và Dn2 có dsng hình thang
PDn 2 = 2.035 × 4.5 = 9.16(kN / m)
TAi do bAn n4p truy:n vào dem Dn3 và Dn4 có dsng hình tam giác
SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 23


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

4.5
= 4.58(kN / m)
2
TAi tr$ng c
TAi do bAn n4p truy:n vào dem Dd1 và Dd2 có dsng hình thang
PDd 2 = 23.3 × 4.5 = 104.85(kN / m)
TAi do bAn n4p truy:n vào dem Dd3 và Dd4 có dsng hình tam giác
4.5
PDd 4 = 23.3 ×
= 52.425(kN / m)
2
PDn 4 = 2.035 ×

3.5.2 Nci l c

Dùng phem m:m Sap 2000 v7.8 ñ; giAi

Hình 3.7 Khai báo ñYc trưng v8t li u

Hình 3.8 Khai báo tiJt ti n dem DN2, 4
SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 24


ð án t t nghi p k sư xây d ng

GVHD : TS. Dương H ng Th m

Hình 3.9 Khai báo tiJt di n dem DD2, 4

Hình 3.10 Sơ ñ tính và tAi tr$ng tác dqng lên dem n4p DN2, 4

Hình 3.11 Bi;u ñ moment c
SVTH : Nguy#n Thái Ng$c Châu

MSSV : 20661024

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×