Tải bản đầy đủ

Thiết kế chung cư ngọc lan lô a

TR

NG

I H C M THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA XÂY D NG VÀ I N

ÁN T T NGHI P
K S NGÀNH XÂY D NG

THI T K
CHUNG C NG C LAN – LÔ A

SVTH : PH M LINH TRUNG
MSSV : 0851020307
GVHD : TS. LÊ HOÀI LONG

TP. H Chí Minh, tháng 1 n m 2013


TR NG

I H C M TP.HCM
KHOA XÂY D NG & I N

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc

B N GIAO
Giáo viên h

ÁN T T NGHI P

ng d n: TS.LÊ HOÀI LONG

n v công tác:

i h c Bách Khoa Tp.HCM

H và tên SV nh n đ án t t nghi p: PH M LINH TRUNG
Nghành h c: XDDD&CN
I. Tên đ án t t nghi p:
CHUNG C

L p: XD08A1

MSSV: 0851020307

NG C LAN – LÔ A

II. N i dung yêu c u sinh viên ph i hoàn thành:
Ph n I: K t c u
Tính toán và thi t k sàn t ng đi n hình, tính toán và thi t k d m d c tr c A
Tính toán và thi t k khung tr c 2, ph

ng án móng c c ép (2 móng A2,B2)

Ph n II: Thi công
L p bi n pháp thi công ép c c, thi công đào đ t
L p bi n pháp thi công đài móng, thi công vách t ng h m
L p t ng bình đ thi công ph n ng m
III. Các tài li u cung c p ban đ u cho sinh viên:IV. Th i gian th c hi n:
-

Ngày giao ATN: 26/10/2012

- Ngày hoàn thành ATN: 20/01/2013
V. K t lu n: - Sinh viên đ c b o v ฀; - Sinh viên không đ c b o v ฀ (Quý th y /cô vui lòng kí
tên vào b n thuy t minh và b n v tr c khi sinh viên n p v VP.Khoa)
Tp.H Chí Minh, ngày ……tháng ……n m 2013
Th y (Cô) h ng d n

Ghi chú: t này đ

c l y làm trang đ u tiên c a thuy t minh ATN


L IM

U

Ngành xây d ng là m t trong nh ng ngành c x a nh t trong l ch s nhân lo i. Nó
c ng là m t trong nh ng c s đ đánh giá s phát tri n c a t ng qu c gia. Và có nh ng
công trình nh ng tác ph m ngh thu t t xa x a t n t i cho đ n ngày nay v n còn là bí n,
ch ng h n nh kim t tháp
qu c gia nh : v n lý tr
Petronas

AI C P vv…hay nh ng công trình th hi n ni m t hào c a

ng thành

PHÁP, tòa tháp đôi

TRUNG QU C, tháp effent

MALAYSIA vv…

Trong th i kì công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n

c ta, ngành xây d ng đóng vai trò

r t quan tr ng.Yêu c u v phát tri n đô th , c s h t ng ,nhà máy xí nghi p,vv…ngày
càng t ng. Ngày càng đòi h i ngu n nhân l c đông và có trình đ cao.
đáp ng yêu c u trên, nhi u tr

ng đ i h c cao đ ng trong c n

c đã đào t o

ngành xây d ng v i đ i ng gi ng viên có trình đ cao, và kinh nghi m th c t nhi u n m .
Trong đó có tr
đ

ng, đ

ng đ i h c M Tp HCM. Em th t may m n vì đ

c ng i trên gh gi ng

c truy n đ t nh ng ki n th c hay trong l nh v c xây d ng, đ làm n n t ng

ph c v cho công vi c em sau này.
Nh ng đ t t nghi p ra tr

ng thành k s thì yêu c u m i sinh viên ph i hoàn thành

m t lu n v n t t nghi p. Nó không ch là c s đ t t nghi p mà còn là c h i đ t t c các
sinh viên m t l n n a th ng kê l i toàn b ki n th c trong su t quá trình h c. Và đi u quan
tr ng là giúp sinh viên làm quen v i công vi c thi t k hay thi công th c t sau này s
làm.


L IC M

N

L i đ u tiên em xin chân thành c m n t t c các gi ng viên trong khoa xây d ng và
đi n tr ng H M TP HCM.Trong su t th i gian qua em đã đ c các th y các cô truy n
đ t r t nhi u ki n th c b ích, không nh ng v y mà em còn đ c truy n đ t v nh ng đ o
đ c l i s ng, tác phong trong công vi c. H ng chúng em tr thành nh ng k s có tài l n
có đ c trong công vi c c ng nh trong cu c s ng.
Và đ c bi t em xin g i l i c m n sâu s c đ n th y tr c ti p h ng d n cho em , th y
Ts.LÊ HOÀI LONG và Ts.H
C DUY. Hai th y đã h ng d n cho em r t t n tình,
truy n đ t cho em nh ng ki n th c th t m i và b ích. Luôn h ng em ph i bi t s a sai
nh ng l i dù là nh nh t. T p cho em tính c n th n, t m trong t ng công vi c. Và đ c bi t
em đ c h c th y nhi u đi u r t b ích cho công vi c em sau này đó là hãy kh i công
s m các công vi c và có tác phong làm vi c th t tích c c v i nh ng đ nh h ng đã v ch ra.
Và cu i cùng em xin c m n gia đình, luôn bên em đ ng viên em trong nh ng lúc
khó kh n. Và t t c các b n cùng làm đ án, đã chia s cho em nh ng ki n th c b ích và
cùng nhau v

t qua nh ng khó kh n trong quá trình th c hi n đ án.
Xin chân thành c m n!
Sinh Viên
Ph m Linh Trung


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD: Ts. Lê Hoài Long

M CL C
L im đ u
L ic m n
M cl c
PH N I:K T C U
Ch ng 1: GI I THI U KI N TRÚC CÔNG TRÌNH
1.1. S c n thi t c a đ u t …………………………………………………………..
1.2. S l c v công trình……………………………………………………………..

1
1
1

1.3. Gi i pháp m t b ng và phân khu ch c n ng…………………………………...

1

1.4. Gi i pháp đi l i…………………………………………………………………...
1.4.1. Giao thông đ ng…………………………………………………………………
1.4.2. Giao thông ngang………………………………………………………………..
1.5. c đi m khí h u – khí t ng th y v n tp. h chí minh……………………
1.6. Gi i pháp k thu t………………………………………………………………..
1.6.1. i n……………………………………………………………………………...
1.6.2. H th ng cung c p n c…………………………………………………………
1.6.3. H th ng thoát n c……………………………………………………………..
1.6.4. H th ng thông gió và chi u sáng……………………………………………….
1.7. An toàn phòng cháy ch a cháy………………………………………………….
1.8. H th ng thoát rác………………………………………………………………..
Ch ng 2: T NG QUAN V K T C U CÔNG TRÌNH
2.1. T ng quan v thi t k nhà cao t ng……………………………………………..
2.2. L a ch n gi i pháp k t c u……………………………………………………...
2.2.1. H ch u l c chính c a nhà cao t ng……………………………………………...
2.2.2. So sánh l a ch n ph ng án k t câu…………………………………………….
2.3. L a ch n v t li u cho công trình………………………………………………..
2.4. Xác đ nh s b kích th c c u ki n……………………………………………..
2.4.1. Sàn có h d m tr c giao…………………………………………………………

2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
9
9
10

2.4.2. D m……………………………………………………………………………...
2.4.3. C t……………………………………………………………………………….
2.5. Các tiêu chu n – quy ph m đ c áp d ng trong đ án………………………..
Ch ng 3: THI T K SÀN T NG 2 I N HÌNH
3.1. Sàn bêtông c t thép có h d m tr c giao………………………………………..
3.2. M t b ng k t c u sàn t ng đi n hình……………………………………………
3.3. Hình c u t o sàn………………………………………………………………….
3.4. Tính sàn t ng đi n hình………………………………………………………….
3.4.1. Tính toán ô b n kê 4 c nh S1;S2
3.4.2. Tính toán ô b n S3; S4…………………………………………………………..
Ch ng 4: TÍNH TOÁN D M D C TR C A
4.1. S đ tính
4.2. T i tr ng tác d ng lên d m d c tr c A
4.2.1. Ch n s b kích th c ti t di n d m
4.2.2. M t b ng truy n t i lên d m d c tr c A
4.2.3. Xác đ nh t i tr ng
4.3. Xác đ nh n i l c tính toán cho d m
4.3.1. Các tr ng h p ch t t i
4.3.2. T h p t i tr ng

10
11
11
14
14
14
15
15
15
21
26
26
26
26

SVTH : Ph m Linh Trung

27
29
29
32

MSSV : 0851020307


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD: TS Lê Hoài Long

4.4. Tính toán và b trí c t thép33
4.4.1. Tính thép d c d m
33
4.4.1. Tính c t đai d m34
4.4.1. Tính c t treo36
4.4.1. B trí c t thép37

SVTH: Ph m Linh Trung

MSSV: 0851020307


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD: TS Lê Hoài Long

Ch ng 5: THI T K KHUNG TR C – 2
5.1. H ch u l c chính c a công trình………………………………………………..
5.2. Khái quát………………………………………………………………………….
5.2.1. S đ tính………………………………………………………………………..
5.2.2. Kích th c ti t di n các c u ki n………………………………………………..
5.3. T i tr ng…………………………………………………………………………
5.3.1. T i tr ng đ ng……………………………………………………………….
5.3.2. T i tr ng ngang………………………………………………………………….
5.4. Ph ng pháp tính……………………………………………………………….
5.5. T h p t i tr ng………………………………………………………………….
5.6. Tính toán c t thép khung tr c -2…………………………………………………
5.6.1. N i l c dùng tính c t thép………………………………………………………..
5.6.2. Tính toán c t thép d m khung tr c – 2………………………………………......
5.6.3. Tính toán c t thép c t khung tr c – 2…………………………………………….
Ch ng 6: TÍNH TOÁN N N VÀ MÓNG
6.1. Công tác kh o sát hi n tr ng……………………………………………………
6.1.1. Công tác khoan…………………………………………………………………...
6.1.2. Công tác l y m u đ t thí nghi m…………………………………………………
6.1.3. Công tác thí nghi m xuyên tiêu chu n……………………………………………

38
38
38
38
39
39
39
40
45
45
46
46
49
58
67
67
67
67
67

6.1.4. Công tác quan tr c n

c………………………………………………………….

68

6.2. Công tác thí nghi m trong phòng………………………………………………..
6.2.1. Mô t m u………………………………………………………………………
6.2.2. Phân lo i đ t……………………………………………………………………..
6.2.3. Thí nghi m c ng đ c a đ t……………………………………………………
6.2.4. Thí nghi m bi n d ng c a đ t…………………………………………………...
6.3. K t qu kh o sát đ a k thu t…………………………………………………...
6.3.1. Mô t và phân lo i các lo i đ t…………………………………………………..
6.3.2. Các ch tiêu đ a k thu t các l p đ t……………………………………………..
6.3.3. N c ng m………………………………………………………………………
6.4. Phân tích, l a ch n các ph ng án móng cho công trình……………………...
6.4.1. Móng c c ép……………………………………………………………………..
6.4.2. Móng c c barette………………………………………………………………...
6.4.3. Móng c c khoan nh i……………………………………………………………
6.4.4. L a ch n ph ng án móng…………………………………………………….
TÍNH TOÁN MÓNG C C ÉP BÊTÔNG C T THÉP
1. Khái quát chung v móng c c ép………………………………………………….
1.1. Thi công c c ép……………………………………………………………………
1.2. u và nh c đi m c a móng c c ép………………………………………………
2. Ch n chi u sâu đ t c c……………………………………………………………..
3. Ch n lo i v t li u và k t c u c c…………………………………………………..
4. Xác đ nh s c ch u t i c a c c……………………………………………………...

68
68
68
68
68
68
69
70
70
74
74
74
74
75
76
76
77
78
78
78
78

4.1. S c ch u t i c a c c theo ch tiêu c lý c a đ t n n……………………………….

78

SVTH: Ph m Linh Trung

MSSV: 0851020307


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD: TS Lê Hoài Long

4.2. S c ch u t i c a c c theo ch tiêu c ng đ c a đ t n n…………………………..
4.3. S c ch u t i c a c c theo v t li u………………………………………………….
4.4. S c ch u t i tính toán………………………………………………………………
4.5. Ki m tra c c làm vi c khi v n chuy n và d ng c c……………………………….
5. Thi t k móng c c ép khung tr c – 2……………………………………………...
5.1. Tính móng 2A – (M1)……………………………………………………………
5.1.1 Xác đ nh s l ng c c…………………………………………………………..
5.1.2 Xác đ nh s b kích th c đài c c……………………………………………….
5.1.3 Ki m tra c c làm vi c theo nhóm……………………………………………….
5.1.4 Ki m tra n đ nh c a n n d i kh i móng quy c và ki m tra lún……………
5.1.5 Áp l c tiêu chu n đ y móng kh i quy c……………………………………
5.1.6 Tính lún theo ph ng pháp phân t ng c ng lún…………………………………
5.1.7 Tính đài c c và b trí thép cho đài………………………………………………
5.1.8 Ki m tra c c theo đi u ki n c c ch u t i tr ng ngang………………………….
5.1.9 K t lu n…………………………………………………………………………
5.2. Tính móng 2B– (M2)……………………………………………………………
5.2.1 Xác đ nh s l ng c c…………………………………………………………..
5.2.2 Xác đ nh s b kích th c đài c c……………………………………………….
5.2.3 Ki m tra c c làm vi c theo nhóm……………………………………………….
5.2.4 Ki m tra n đ nh c a n n d i kh i móng quy c và ki m tra lún……………
5.2.5 Áp l c tiêu chu n đ y móng kh i quy c……………………………………
5.2.6 Tính lún theo ph ng pháp phân t ng c ng lún…………………………………
5.2.7 Tính đài c c và b trí thép cho đài………………………………………………
5.2.8 Ki m tra c c theo đi u ki n c c ch u t i tr ng ngang………………………….
5.2.9 K t lu n…………………………………………………………………………
6. B trí thép móng c c ép……………………………………………………………
PH N II: L P BI N PHÁP THI CÔNG PH N NG M
Ch ng 7: CÁC I U KI N THI CÔNG
7.1. a ch t th y v n công trình…………………………………………………….
7.2. Ngu n cung c p n c ph c v thi công…………………………………………
7.3. Ngu n cung c p đi n ph c v thi công………………………………………….
7.4. V trí đ a lý………………………………………………………………………..
7.5. Chu n b m c b ng thi công……………………………………………………...
7.6. Ch n b nhân l c v t t thi công…………………………………………………
7.7. Chu n b kho b i ch a v t li u và v n phòng ban ch huy công trình……….
Ch ng 8: THI CÔNG C C ÉP……………………………………………………..
8.1. S l c v lo i c c thi công và công ngh thi công c c………………………..
8.1.1. S l c v lo i c c thi công……………………………………………………..
8.1.2. Công ngh thi công……………………………………………………………….
8.2. Công tác chu n b m c b ng, v t li u, thi t b thi công………………………..
8.3. Tính toán, l a ch n thi t b ép c c……………………………………………….
8.3.1. Các yêu c u đ i v i thi t b ép c c……………………………………………….
8.3.2. Tính toán s l ng c c…………………………………………………………...
8.3.3. Tính toán s máy ép c c cho công trình………………………………………….
8.3.4. Ch n máy ép c c…………………………………………………………………
8.3.5. Tính toán đ i tr ng s d ng………………………………………………………
8.3.6. Ch n c n tr c ph c v ép c c…………………………………………………….
8.4. Quy trình công ngh thi công c c………………………………………………...
8.4.1 Các yêu c u tr c khi ép c c……………………………………………………..

SVTH: Ph m Linh Trung

MSSV: 0851020307

81
83
83
83
86
86
87
88
89
91
94
94
96
99
99
99
100
100
101
103
104
105
107
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
113
114
115
115
115
116
117
118
118
119
119
119
120
121
122
122


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD: TS Lê Hoài Long

8.4.2. Ti n hành ép c c………………………………………………………………….
8.4.3. Các s c khi ép c c và cách kh c ph c………………………………………….
8.4.4. Ki m tra ch t l ng và nghi m thu………………………………………………
Ch ng 9: THI CÔNG ÀO
T…………………………………………………...
9.1. c đi m c a lo i đát đào………………………………………………………...
9.2. L a ch n bi n phát thi công đào đ t…………………………………………….
9.3. Các yêu c u tr c khi thi công đào đ t………………………………………….
9.4. Tính toán kh i l ng đào đ t…………………………………………………….
9.4.1. ào đ t c gi i đ t 1……………………………………………………………..
9.4.2. ào đ t đ t 2……………………………………………………………………..
9.4.3. p đ t……………………………………………………………………………
9.5. Ch n máy thi công…………………………………………………………………
9.5.1. Ch n máy thi công đ t 1…………………………………………………………
9.5.2. Ch n máy thi công d t 2…………………………………………………………
9.5.3. Ch n ô tô t đ …………………………………………………………………..
9.6. Tính th i gian và nhân công……………………………………………………..
Ch ng 10: THI CÔNG ÀI MÓNG……………………………………………….
10.1 Công tác đào vét h móng b ng lao đ ng th công……………………………
10.2. Công tác đ p đ u c c……………………………………………………………
10.3. Công tác đ bê tông lót…………………………………………………………..
10.4. Công tác l p d ng c t thép……………………………………………………...
10.5. Công tác ván khuông giàn giáo………………………………………………….
10.5.1. Tính toán ván khuôn móng……………………………………………………...
10.5.2. Tính toán ván khuôn gi ng móng……………………………………………….
10.6. Công tác đ bê tông đài móng…………………………………………………..
10.6.1. Ch n máy thi côngđì móng……………………………………………………...
10.6.2. Tính toán s ph n đo n h p lý thi công đài móng………………………………
10.6.3. S xe t o c n thi t v n chuy n bê tông đ n công tr ng………………………
Ch ng 11:THI CÔNG VÁCH T NG H M……………………………………….
11.1. Tính toán ván khuôn vách t ng h m…………………………………………...
11.1.1. Ki m tra ván khuôn……………………………………………………………..
11.1.2. Tính kho ng cách gi a các s n ngang và c t ch ng…………………………..
11.2.
bê tong vách t ng h m………………………………………………………
11.2.1. Kh i l ng công tác…………………………………………………………….
11.2.2. Công tác bê tông………………………………………………………………...
Ch ng 12: L P T NG BÌNH Ò CÔNG TR
NG……………………………..
12.1. T ng quan công trình……………………………………………………………
12.2. N i dung t ng bình đ …………………………………………………………...
12.2.1. B trí máy móc thi công………………………………………………………...
12.2.2. Thi t k h th ng đ ng t m……………………………………………………
12.2.3. Thi t k kho bãi…………………………………………………………………
12.2.4. Hi t k các x ng s n xu t ph tr ……………………………………………..
12.2.5. Thi t k khu nhà t m……………………………………………………………
12.2.6. H th ng an toàn và b o v môi tr ng…………………………………………
Ch ng 13: AN TOÀN LAO
NG VÀ V SINH MÔI TRUÒNG………………
13.1. An toàn lao đ ng…………………………………………………………………
13.1.1. Bi n pháp đ m b o an toàn lao đ ng……………………………………………
13.1.2. N i quy công tr ng…………………………………………………………….
13.1.3. Bi n pháp th c hi n……………………………………………………………..

SVTH: Ph m Linh Trung

MSSV: 0851020307

124
125
125
126
126
126
127
127
127
128
130
130
130
131
132
132
134
134
134
135
135
135
136
139
140
140
140
140
142
142
142
143
144
144
144
145
145
145
146
146
146
146
147
147
149
149
149
150
150


án t t nghi p k s xây d ng

13.2. Bi n pháp b o v môi tr

SVTH: Ph m Linh Trung

GVHD: TS Lê Hoài Long

ng, phòng ch ng cháy n ………………………….

MSSV: 0851020307

152


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD: Ts. Lê Hoài Long

CH

NG 1

GI I THI U KI N TRÚC CÔNG TRÌNH
1.1. S c n thi t đ u t .
Hoà nh p v i s phát tri n mang tính t t y u c a đ t n c, ngành xây d ng ngày càng gi vai
trò thi t y u trong chi n l c xây d ng đ t n c. V n đ u t xây d ng xây d ng c b n chi m r t
l n trong ngân sách nhà n c (40-50%), k c đ u t n c ngoài. Trong nh ng n m g n đây, cùng
v i chính sách m c a n n kinh t , m c s ng c a ng i dân ngày càng đ c nâng cao kéo theo
nhi u nhu c u n , ngh ng i, gi i trí m t m c cao h n, ti n nghi h n. M t khác m t s th ng
nhân, khách n c ngoài vào n c ta công tác, du l ch, h c t p,…c ng c n nhu c u n , gi i trí thích
h p.
1.2. S l

c v công trình.

Công trình có m t b ng hình ch nh t, có t ng di n tích xây d ng 1147.5 m2. Toàn b các m t
chính di n đ c l p đ t các h th ng c a s đ l y ánh sáng xen k v i t ng xây. Dùng t ng xây
dày 200mm làm vách ng n nh ng n i ti p giáp v i bên ngoài, t ng xây dày 100mm dùng làm
vách ng n ng n chia các phòng trong m t c n h …
1.3. Gi i pháp m t b ng và phân khu ch c n ng.
- S t ng: 1 t ng h m, 1 t ng tr t + 8 t ng l u + m t sân th ng ( t ng mái ).
- Phân khu ch c n ng:
Công trình đ c phân khu ch c n ng t d i lên trên.
+ T ng h m: là n i đ xe.
+ T ng tr t: làm v n phòng, s nh.
+ L u 1-8: dùng làm c n h , có 8 c n h m i t ng.
+ T ng mái: có h th ng thoát n c m a, h n c mái, h th ng ch ng sét.

SVTH: Ph m Linh Trung

MSSV: 0851020307

Trang 1


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD: Ts. Lê Hoài Long

M t b ng t ng đi n hình
1.4. Gi i pháp đi l i.
1.4.1. Giao thông đ ng.
Giao thông đ ng liên h gi a các t ng thông qua h th ng hai thang máy khách, m i cái 8
ng i, t c đ
ng i v i th
c u thoát ng
trung tâm nh

120m/ phút, chi u r ng c a 1000mm, đ m b o nhu c u l u thông cho kho ng 300
i gian ch đ i kho ng 40s. B r ng c u thang b là 1.4 m đ c thi t k đ m b o yêu
i nhanh, an toàn khi có s c x y ra. C u thang b và c u thang máy đ c đ t v trí
m đ m b o kho ng cách xa nh t đ n c u thang nh h n 20m đ gi i quy t vi c phòng

cháy ch a cháy.

SVTH: Ph m Linh Trung

MSSV: 0851020307

Trang 2


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD: Ts. Lê Hoài Long

1.4.2. Giao thông ngang.
Giao thông trên t ng t ng thông qua h th ng giao thông r ng 2.1 m n m gi a m t b ng t ng,
đ m b o l u thông ng n g n, ti n l i đ n t ng c n h .
1.5.

c đi m khí h u – khí t

ng th y v n thành ph H Chí Minh.

- Thành ph H Chí Minh n m trong vùng nhi t đ i gió mùa nóng m, chia làm 2 mùa rõ r t:
mùa m a và mùa khô.
- Các y u t khí t ng:
• Nhi t đ trung bình n m: 26oC.
• Nhi t đ th p nh t trung bình n m: 22oC.
• Nhi t đ cao nh t trung bình n m: 30oC.
• S gi n ng trung bình khá cao
• L

ng m a trung bình n m: 1000-1800mm/n mm t ng đ i trung bình: 78%

• H ng gió chính thay đ i theo mùa
o Mùa khô: T B c chuy n d n sang ông, ông Nam và Nam
o Mùa m a: Tây-Nam và Tây.
o T ng su t l ng gió trung bình h ng n m là 26%
- Th y tri u t ng đ i n đ nh, ít x y ra nh ng hi n t ng bi n đ i v dòng n c, không
có l t l i ch có nh ng vùng ven th nh tho ng x y ra.
1.6. Gi i pháp k thu t.
1.6.1. i n.
Công trình s d ng đi n cung c p t hai ngu n: L i đi n thành ph và máy phát đi n riêng.
Toàn b đ ng dây đi n đ c đi ng m ( đ c ti n hành l p đ t đ ng th i trong quá trình thi công ).
H th ng c p đi n chính đi trong các h p k thu t và ph i đ m b o an toàn không đi qua các khu
v c m t, t o đi u ki n d dàng khi s a ch a. m i t ng đ u có l p đ t h th ng an toàn đi n: h
th ng ng t đi n t đ ng t 1A đ n 80A đ c b trí (đ m b o an toàn phòng cháy n ).
1.6.2. H thông cung c p n

c.

- Công trình s d ng n c t hai ngu n: n c ng m và n c máy. T t c đ c ch a trong b
n c ng m đ t ngàm t ng h m. Sau đó đ c h th ng máy b m m m lên h n c mái và t đó
n c đ c phân ph i cho các t ng c a công trình theo các đ ng ng d n n c chính.
- Các đ ng ng đ ng qua các t ng đ u đ c b c trong h p gaine. H th ng c p n c đi
ng m trong các h p k thu t. Các đ ng ng c u h a chính đ c b trí m i t ng.

SVTH: Ph m Linh Trung

MSSV: 0851020307

Trang 3


án t t nghi p k s xây d ng

1.6.3. H th ng thoát n

GVHD: Ts. Lê Hoài Long

c.

Nu c m a t mái s đ c thoát theo các l chãy (b m t mái đ c t o d c) và ch y vào các ng
thoát n c m a ( = 140mm) đi xu ng d i. Riêng h th ng thoát n c th i s d ng s b trí riêng.
1.6.4. H th ng thông gió và chi u sáng.
Chi u sáng .
Toàn b tòa nhà đ c chi u sáng b ng ánh sáng t nhiên và b ng đi n.
t i các l i
đi lên xu ng c u thang, hành lang và nh t là t ng h m đ u có l p đ t thêm đèn chi u sáng.
Thông gió .
các t ng đ u có c a s t o s thông thoáng t nhiên. Riêng t ng h m có b trí thêm h th ng
thông gió và chi u sáng.
1.7. An toàn phòng cháy ch a cháy.
- Trang b các b súng c u ho ( ng gai
ho c 02 vòi c u ho

20 dài 25m, l ng phun

13) đ t t i phòng tr c, có 01

m i t ng tu thu c vào kho ng không m i t ng và ng n i đ c cài t

t ng m t đ n vòi ch a cháy và các b ng thông báo cháy.
- Các vòi phun n c t đ ng đ c đ t t t c các t ng theo kho ng cách 3m m t cái và đ c n i
v i các h th ng ch a cháy và các thi t b khác bao g m bình ch a cháy khô t t c các t ng. èn
báo cháy các c a thoát hi m, đèn báo kh n c p t t c các t ng.
- Hoá ch t: s d ng m t s l n các bình c u ho hoá ch t đ t t i các n i nh c a ra vào kho,
chân c u thang m i t ng.
1.8. H th ng thoát rác.
Rác th i đ c ch a

gian rác, b trí

t ng h m , có m t b ph n ch a rác

ngoài. Gaine rác

đ c thi t k kín đáo, tránh làm b c mùi gây ô nhi m.

SVTH: Ph m Linh Trung

MSSV: 0851020307

Trang 4


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

CH

NG 2

T NG QUAN V K T C U

PHÂN TÍCH - L A CH N GI I PHÁP K T C U
------------------------------------------------ ------------------------------------------------

*

2.1. T ng quan v thi t k nhà cao t ng.
 Các đ c đi m c n chú ý khi thi t k nhà cao t ng.
o T i tr ng ngang là nhân t ch y u trong thi t k nhà cao t ng.
Nhà cao t ng ch u tác đ ng tr c ti p c a t i tr ng đ ng và t i tr ng ngang. Trong k t
c u nhà th p t ng, nh h ng c a t i tr ng ngang r t nh , ch y u k t c u c n ch u t i
tr ng đ ng, chuy n v ngang đ nh công trình r t nh , nói chung có th b qua. Theo s
gia t ng c a chi u cao, n i l c và chuy n v do t i tr ng ngang (áp l c gió ho c tác đ ng
c a đ ng đ t) sinh ra t ng lên r t nhanh. N u xem công trình là m t thanh console, l c d c
tr c t l v i chi u cao, Mômen do t i tr ng ngang sinh ra s t l v i l y th a b c 2 v i
chi u cao, còn chuy n v ngang do t i tr ng ngang sinh ra s t l v i l y th a b c 4 c a
chi u cao.
o Yêu c u h n ch chuy n v ngang.
Nhà cao t ng theo s gia t ng c a chi u cao, chuy n v ngang t ng r t nhanh, trong thi t
k , không ch yêu c u k t c u có đ c ng đ , mà còn yêu c u k t c u có đ đ c ng
ch ng l i l c ngang, đ d i tác đ ng c a t i tr ng ngang, chuy n v ngang c a k t c u h n
ch trong ph m vi nh t đ nh, chuy n v ngang quá l n s có m t s h u qu sau:
 Làm phát sinh thêm n i l c ph , đ c bi t là c u ki n th ng đ ng, khi chuy n v
ngang t ng lên, đ l ch tâm t ng nhanh, do v y n u n i l c t ng thêm v t quá m t giá tr
nh t đ nh s d n đ n s p đ c ngôi nhà.
 Làm cho ng i s ng trong ngôi nhà c m th y khó ch u và ho ng s . D i tác đ ng
c a t i tr ng gió, n u chuy n v ngang quá l n s làm cho ng i khó ch u, nh h ng
đ n công tác và sinh ho t; d i tác đ ng c a t i tr ng đ ng đ t, chuy n v ngang quá l n
càng làm t ng n i b t an và kinh hoàng cho ng i . Làm cho t ng ho c m t s trang trí
xây d ng b n t và b phá h ng. Làm cho ray c a thang máy b phá h ng, các lo i đ ng
ng b phá ho i. Làm c u ki n k t c u chính b n t, h h ng.
Do đó, yêu c u h n ch chuy n v ngang là m t yêu c u quan tr ng trong thi t k k t
c u nhà cao t ng.
o Gi m nh tr ng l

ng b n thân nhà cao t ng có ý ngh a quan tr ng h n công

trình bình th ng.
- Xem xét t s c ch u t i c a n n, v i cùng m t lo i n n, n u gi m nh tr ng l ng b n
thân công trình thì có th xây cao h n đ c m t s t ng.Ví d v i q = 15 kN / m 2 có th
xây đ

c 10 t ng, n u gi m còn q = 10 kN / m 2 thì có th xây đ

SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

c 15 t ng.
Trang 5


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

- Xét v m t tác đ ng c a đ ng đ t, gi m nh tr ng l ng b n thân càng có ý ngh a l n,
m i ng i đ u bi t: Hi u ng đ ng đ t t l v i tr ng l ng công trình, gi m nh tr ng
l ng b n thân là gi m n i l c trong c u ki n d i tác đ ng c a đ ng đ t, nh v y không
nh ng có th ti t ki m v t li u, gi m giá thành mà còn có th t ng không gian s d ng.
2.2. L a ch n gi i pháp k t c u.
2.2.1. H ch u l c chính c a nhà cao t ng.

Chung c Ngoc Lan – Lô A, có chi u cao là 34.5m (so v i m t đ t t nhiên) g m 10
t ng (1 h m + 1 tr t + 8 l u + 1 t ng mái). Do đó vi c l a ch n h ch u l c h p lý cho công
trình là đi u r t quan tr ng. D i đây ta xem xét m t s h ch u l c th ng dùng cho nhà
cao t ng:
2.2.1.1. H khung ch u l c.
K t c u khung bao g m h th ng c t và d m v a ch u t i tr ng th ng đ ng v a ch u
t i tr ng ngang. C t và d m trong h khung liên k t v i nhau t i các nút khung, quan ni m
là nút c ng. H k t c u khung đ c s d ng hi u qu cho các công trình có yêu c u không

gian l n, b trí n i th t linh ho t, phù h p v i nhi u lo i công trình. Y u đi m c a k t c u
khung là kh n ng ch u c t theo ph ng ngang kém. Ngoài ra, h th ng d m c a k t
c u khung trong nhà cao t ng th ng có chi u cao l n nên nh h ng đ n công n ng s
d ng c a công trình và t ng đ cao c a ngôi nhà, k t c u khung bê tông c t thép thích h p
cho ngôi nhà cao không quá 20 t ng. Vì v y, k t c u khung ch u l c không th ch n đ làm
k t c u ch u l c chính cho công trình này.
2.2.1.2. H t ng ch u l c.
Trong h k t c u này, các t m t

ng ph ng, th ng đ ng là c u ki n ch u l c chính

c a công trình.
D a vào đó, b trí các t m t ng ch u t i tr ng đ ng và làm g i t a cho sàn, chia h
t ng thành các s đ : T ng d c ch u l c, t ng ngang ch u l c, t ng ngang và d c
cùng ch u l c.
Tr
theo ph
đ c thi
c ah t

ng h p t ng ch u l c ch b trí theo m t ph ng, s n đ nh c a công trình
ng vuông góc đ c b o đ m nh các vách c ng. Khi đó, vách c ng không nh ng
t k đ ch u t i tr ng ngang và c t i tr ng đ ng. S t ng có th xây d ng đ c
ng ch u l c đ n 40 t ng.

Tuy nhiên, vi c dùng toàn b h t ng đ ch u t i tr ng ngang và t i tr ng đ ng có
m t s h n ch :
. Gây t n kém v t li u;
.
c ng c a công trình quá l n không c n thi t;
. Thi công ch m;
. Khó thay đ i công n ng s d ng khi có yêu c u.

SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 6


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

2.2.1.3. H khung - t ng ch u l c.
Là m t h h n h p g m h khung và các vách c ng, hai lo i k t c u này liên k t c ng
v i nhau b ng các sàn c ng, t o thành m t h không gian cùng nhau ch u l c.

Khi các liên k t gi a c t và d m là kh p, khung ch ch u m t ph n t i tr ng đ ng,
t ng ng v i di n tích truy n t i đ n nó, còn toàn b t i tr ng ngang do h t ng ch u l c
(vách c ng).
Khi các c t liên k t c ng v i d m, khung cùng tham gia ch u t i tr ng đ ng và t i
tr ng ngang v i vách c ng, g i là s đ khung - gi ng. Sàn c ng là m t trong nh ng k t
c u truy n l c quan tr ng trong s đ nhà cao t ng ki u khung – gi ng.
đ mb o n
đ nh c a c t, khung và truy n đ c các t i tr ng ngang khác nhau sang các h vách
c ng, sàn ph i th ng xuyên làm vi c trong m t ph ng n m ngang.
S bù tr các đi m m nh và y u c a hai h k t c u khung và vách nh trên, đã t o
nên h k t c u h n h p khung – t ng ch u l c nh ng u đi m n i b t, r t thích h p cho
các công trình nhi u t ng, s t ng h khung – t ng ch u l c có th ch u đ c l n nh t lên
đ n 50 t ng.
2.2.2. So sánh l a ch n ph ng án k t c u.
Qua xem xét, phân tích các h ch u l c nh đã nêu trên và d a vào các đ c đi m c a
công trình nh gi i pháp ki n trúc, ta có m t s nh n đ nh sau đây đ l a ch n h k t c u
ch u l c chính cho công trình nh sau:

- Do công trình đ c xây d ng trên đ a bàn Tp. H Chí Minh là vùng h u nh không
x y ra đ ng đ t, nên không xét đ n nh h ng c a đ ng đ t, mà ch xét đ n nh h ng c a
gió bão. Vì v y, vi c tính toán gió đ ng cho công trình là th t s c n thi t.
- Do v y, trong đ án này ngoài các b ph n t t y u c a công trình nh : c u
thang, h n c.., h
vì h này có nh ng
cho phép gi m kích
u n t t, nh ng đ c

ch u l c chính c a công trình đ c ch n là khung – t ng ch u l c,
u đi m nh trên, phù h p v i qui mô công trình, và s đ này có th
th c c t t i đa trong ph m vi cho phép, vì khung có đ c ng ch ng
ng ch ng c t kém, còn vách c ng thì ng c l i, có đ c ng ch ng c t

t t nh ng đ c ng ch ng u n kém.
S t ng tác gi a khung và vách khi ch u l c t i tr ng ngang đã t o ra m t hi u ng
có l i cho s làm vi c c a k t c u h n h p khung – vách.
Tuy nhiên, trong h k t c u này các vách c ng ch ch u l c trong m t ph ng. Vì v y,
đ đ m b o đ c ng không gian cho công trình, thì ph i b trí các vách c ng theo c hai
ph ng và đ c liên k t v i nhau t o thành lõi c ng.
- Vi c b trí vách trong nhà cao t ng r t quan tr ng, ng v i đ c đi m c a m t b ng
công trình, trong đ án b trí các vách theo c hai ph ng, liên k t v i nhau t o thành lõi
c ng đ c đ t t i tâm công trình, và có đ c ng EJ theo hai ph ng g n b ng nhau, tránh
hi n t ng công trình b xo n khi dao đ ng.
- Và đ t n d ng h t kh n ng ch u l c c a vách c ng, sàn là m t trong nh ng k t
SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 7


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

c u truy n l c quan tr ng trong nhà nhi u t ng ki u khung gi ng. Không nh ng có ch c
n ng đ m b o n đ nh t ng th c a h th ng c t, khung, đ ng th i truy n các t i tr ng
ngang khác sang h vách c ng. Sàn c ng còn có kh n ng phân ph i l i n i l c trong h
vách c ng. Do đó, ph i l a ch n các ph
đ nh nh t, và m quan nh t…
 Sàn S n Toàn Kh i:

ng án sàn sao cho công trình kinh t nh t, n

C u t o bao g m h d m và b n sàn.
-

u đi m:
o

Tính toán đ n gi n

o

c s d ng ph bi n n c ta v i công ngh thi công phong phú
nênthu n ti n cho vi c l a ch n công ngh thi công.
c đi m:

- Nh

o Chi u cao d m và đ võng c a b n sàn r t l n khi v

t kh u đ l n, d n

đ n chi u cao t ng c a công trình l n nên gây b t l i cho k t c u công
trình khi ch u t i tr ng ngang và không tiét ki m chi phí v t li u.
o Không ti t ki m không gian s d ng.
 Sàn Ph ng Có D m Biên:
C u t o g m các b n kê tr c ti p lên c t.
-

u đi m:
o Chi u cao k t c u nh nên gi m đ
o
o
o
o

c chi u cao công trình.

Ti t ki m đ c không gian s d ng.
D phân chia không gian.
D b trí h th ng k thu t đi n, n c..
Thích h p v i nh ng công trình có kh u đ v a (68 m)

o Vi c thi công ph ng án này nhanh h n so v i ph ng án sàn d m b i
không ph i m t công gia công c p pha, côt thép d m, c t thép đ c đ t
t ng đ i đ nh hình và đ n gi n. vi c l p d ng ván khuôn và c p pha c ng
đ n gi n.
o Do chi u cao t ng gi m nên thi t b v n chuy n đ ng c ng không c n yêu
c u cao, công v n chuy n đ ng gi m nên gi m giá thành.
o T i tr ng ngang tác d ng vào công trình gi m do công trình có chi u cao
gi m so v i ph ng án sàn d m.
-

Nh

c đi m:
o Trong ph ng án này các c t không đ c liên k t v i nhau đ t o thành
khung do đó đ c ng nh h n nhi u so v i ph ng án sàn d m, do v y kh
n ng ch u l c theo ph ng ngang ph ng án này kém h n ph ng án sàn

SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 8


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

d m, chính vì v y t i tr ng ngang h u h t do vách ch u và t i tr ng đ ng
do c t ch u.
o Sàn ph i có chi u dày l n đ đ m b o kh n ng ch u u n và ch ng ch c
th ng do đó d n đ n t ng kh i l
 Ta ch n ph

ng án Sàn s

ng sàn.

n toàn kh i đ đ m b o đ c ng theo ph

công trình, và c ng v n đ ti t ki m không gian ki n trúc c ng không đ

ng ngang c a

c đ t lên u tiên

hàng đ u đ i v i công trình "Chung c Ng c Lan 1 – Lô A" , v i chi u cao t ng 3.6m,
ph ng án sàn s n toàn kh i hoàn toàn có th gi i quy t đ c v n đ này.
2.3. L a ch n v t li u cho công trình.
- V t li u thép: u đi m c a k t c u thép là kh n ng ch u l c l n, tr ng l

ng nh , đ

d o cao, kh n ng ch ng đ ng đ t t t. C u ki n thép đ c ch t o trong công x ng v i đ
chính xác cao, d l p ráp t i hi n tr ng, ti t ki m lao đ ng, d qu n lý ch t l ng, rút
ng n th i gian thi công. Nh c đi m c a k t c u thép là giá thành cao, kh n ng phòng h a
kém nên c n có bi n pháp phòng h a đi kèm gây t n thêm chi phí.
- Vât li u BTCT: u đi m c a k t c u b ng BTCT là giá thành th p h n k t c u thép,
kh n ng ch u l c t ng đ i cao, đ c ng l n và kh n ng phòng h a t t. Nh c đi m là
tr ng l ng k t c u l n, t n nhi u nhân công hi n tr ng và th i gian thi công ch m h n
k t c u thép.
- V t li u t h p thép - bê tông: là lo i k t c u phát huy đ c m t s u đi m và kh c
ph c đ c m t s nh c đi m c a 2 lo i k t c u nói trên, b i v y lo i k t c u này đang
đ c nghiên c u ng d ng ngày càng nhi u trên th gi i.
D a vào quy mô c a công trình, th c t thi công t i Vi t Nam hi n nay và trình đ
hi u bi t c a b n thân, em quy t đ nh l a ch n BTCT làm v t li u cho công trình nh ng lí
do sau:
 Do th c t t i Vi t Nam hi n nay, các công trình nhà cao t ng b ng k t c u thép và
k t c u t h p ch a đ c thi công nhi u nên kinh nghi m thi công 2 lo i k t c u này còn ít.
 Do công trình có chi u cao không quá l n nên vi c dùng k t c u thép và k t c u t
h p s có th không kinh t b ng k t c u BTCT.
2.4. Xác đ nh s b kích th c c u ki n.
Kích th c s b c u ki n đ c ch n đ m b o theo tiêu chu n TCXDVN 356 : 2005

K t c u bê tông và bê tông c t thép- tiêu chu n thi t k , và theo kinh nghi m thi t k “K t
c u bê tông c t thép- c u ki n c b n” (tr ng i H c Xây D ng).
Trong đó kích th c các c u ki n ph i:

m b o đi u ki n b n (kh n ng ch u l c).m b o đi u ki n v bi n d ng (đi u ki n s d ng bình th ng).
m b o tính kinh t trong thi t k , đi u ki n thi công thu n l i (hàm l
thép, t n d ng t i đa kh n ng làm vi c k t c u,...).

SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

ng c t

Trang 9


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

2.4.1. Sàn có h d m tr c giao.
Ta l a ch n kích th c sàn theo công th c kinh nghi m sau đây ( theo sách K t c u
bê tông c t thép theo quy ph m Hoa k , tác gi ts. Nguy n Trung Hòa, nhà xu t b n Xây

d ng):
2(l d  l n )
2(4500  4000)
= 94 mm
=
hs 
180
180
V y ch n hs = 100mm
Trong đó : 2( ld  ln ) là chu vi c a ô b n sàn l n nh t tính toán
2.4.2. D m.
Chi u cao ti t di n d m hd đ
1
hd 
ld
md
Trong đó :

c ch n theo nh p :

l d - nh p d m đang xét.
md - h s ph thu c vào tính ch t c a khung và t i tr ng.
md = 12 ÷ 16 đ i v i d m c a khung ngang nhi u nh p.

-

Chi u r ng ti t di n d m bd ch n trong kho ng: bd  (

-

Kích th c ti t di n d m ch n s b theo b ng sau:

1 1
÷ ) hd
2 4

+ Các d m chính theo tr c
Nh p d m

Ch n ti t di n b x h

(m)

(cm x cm)

D1

8

40x70

D2

9

40x70

Nh p d m

Ch n ti t di n b x h

(m)

(cm x cm)

D3

8

30x40

D4

9

30x40

Kí hi u

+ Các d m ph tr c giao
Kí hi u

SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 10


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

2.4.3. C t.
Kích th c ti t di n c t đ c ch n tùy theo di n tích truy n t i.
Công th c xác đ nh s b di n tích c t:
N
Ac  k .
Rb

- k = 1.21.5 – h s k đ n t i tr ng ngang, ch n k = 1.2.
- Rb = 170  daN / m 2  : C ng đ ch u nén c a bê tông B30.
-

 N  n.q.L .L
1

Trong đó:

2

Ch n q = 1200  daN / m 2  (l y m t cách g n đúng).
n: là s sàn k c sàn t ng h m.
L1.L2 : Di n tích truy n t i xu ng c t.

K t qu đ

c th ng kê trong b ng sau:
A-1; D-1; A-6;
D-6

A-2;D-2;A-5;D-5
A-3;D-3;A-4;D-4
B-1;C-1;B-6;C-6

B-2;C-2;B-5;C-5
B-3;C-3;B-4;C-4

C t 1; C t 2

H m, Tr t, 1, 2

40x60

40x70

60x80

30x40

3,4,5,6

40x50

40x60

50x70

30x30

7,8

40x40

40x50

50x60

30x30

C t
T ng

2.5. Các tiêu chu n – quy ph m đ c áp d ng trong đ án.
- C n c Ngh đ nh s 16/2005/N -CP, ngày 07/02/2005 c a Chính Ph v qu n lý
d án đ u t xây d ng.
- C n c ngh đ nh s 209/2004/N -CP, ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t l ng
công trình xây d ng.

- C n c thông t s 08/2005/TT-BXD, ngày 06/05/2005 c a B Xây D ng v th c
hi n Ngh đ nh s 16/2005/N -CP.
- C n c vào các s li u ghi nh n đ c t i hi n tr ng và các k t qu thí nghi m
trong phòng c a 105 m u đ t nguyên d ng, công ty NAGECCO đã thành l p báo cáo đ a
ch t công trình cho toàn b khu v c cao c v n phòng thông qua 5 hình tr h khoan.
- C n c v n b n th a thu n v ki n trúc qui ho ch c a S Quy ho ch Ki n trúc
Thành ph H Chí Minh.
- Các tiêu chu n quy ph m hi n hành c a Vi t Nam :
1. Tiêu chu n Ki n trúc:
- Quy chu n xây d ng Vi t Nam.
- Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam (TCXDVN 276-2003, TCXDVN 323-2004).
- Nh ng d li u c a ki n trúc s .
SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 11


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

2. Tiêu chu n k t c u:
- T i tr ng và tác đ ng – Tiêu chu n thi t k - TCVN 2737-1995
- K t c u bê tông c t thép – Tiêu chu n thi t k - TCVN 356-2005
- K t c u g ch đá – Tiêu chu n thi t k - TCVN 5573-1991
- Nhà cao t ng. Thi t k k t c u bê tông c t thép toàn kh i – TCXD 198 :1997
- Móng c c. Tiêu chu n thi t k - TCXD 205 : 1998
- Tiêu chu n thi t k n n nhà và công trình - TCXD 45-78
- Tiêu chu n thi t k công trình ch u đ ng đ t – TCXDVN 375-2006
3. Tiêu chu n đi n, chi u sáng, ch ng sét:
- Vi c l p đ t v t t , thi t b s tuân theo nh ng yêu c u m i nh t v quy chu n,
h ng d n và v n b n có liên quan khác ban hành b i các c quan ch c n ng, vi n nghiên
c u và t ch c tham chi u nh ng m c khác nhau, c th nh sau:
+ NFPA – H i ch ng cháy Qu c gia (National Fire Protection Association).
+ ICCEC – Tiêu chu n đi n H i đ ng tiêu chu n qu c t (International Code
Council Electric Code).
+ NEMA – H i s n xu t v t t đi n (National Electric Manufacturer Association).
+ IEC – Ban k thu t đi n qu c t (International Electric Technical Commission).
+ IECEE – Tiêu chu n IEC v ki n đ nh an toàn và ch ng nh n thi t b đi n.
- Lu t đ nh và tiêu chu n áp d ng:
+ 11 TCN 18-84 “Quy ph m trang b đi n”.
+ 20 TCN 16-86 “Tiêu chu n chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng”.
+ 20 TCN 25-91 “ t đ ng d n đi n trong nhà và công trình công c ng – Tiêu
chu n thi t k ”.
+ 20 TCN 27-91 “ t thi t b đi n trong nhà và công trình công c ng – Tiêu
chu n thi t k ”.
+ TCVN 4756-89 “Quy ph m n i đ t và n i trung tính các thi t b đi n”.
+ 20 TCN 46-84 “Ch ng sét cho các công trình xây d ng – Tiêu chu n thi t k thi
công”
+ EVN “Yêu c u c a ngành đi n l c Vi t Nam (Electricity of Vietnam)”.
+ TCXD-150 “Cách âm cho nhà ”.
+ TCXD-175 “M c n cho phép các công trình công c ng”.
4. Tiêu chu n v c p thoát n c:
- Quy chu n “H th ng c p thoát n c trong nhà và công trình”.
- C p n c bên trong. Tiêu chu n thi t k (TCVN 4513 – 1988).
- Thoát n c bên trong. Tiêu chu n thi t k (TCVN 4474 – 1987).
- C p n c bên ngoài. Tiêu chu n thi t k (TCXD 33-1955).
- Thoát n c bên ngoài. Tiêu chu n thi t k (TCXD 51-1984).
5. Tiêu chu n v phòng cháy ch a cháy:

SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 12


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Ts. Lê Hoài Long

- TCVN 2622-1995 “Phòng cháy và ch ng cháy cho nhà và công trình – Yêu c u thi t
k ” c a Vi n tiêu chu n hóa xây d ng k t h p v i C c phòng cháy ch a cháy c a B N i
v biên so n và đ c B Xây d ng ban hành.
- TCVN 5760-1995 “H th ng ch a cháy yêu c u chung v thi t k , l p đ t và s
d ng”.
- TCVN 5738-1996 “H th ng báo cháy t đ ng – Yêu c u thi t k ”.

SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 13


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Lê Hoài Long

CH

NG 3

THI T K SÀN T NG I N HÌNH
3.1. Sàn bêtông c t thép có h d m tr c giao.
Trong th c t th ng g p các ô có kích thu c m i c nh l n h n 6m, v nguyên t c ta
v n có th tính toán đ c. Nh ng v i nh p l n, n i l c trong b n l n, chi u dày b n t ng
lên, đ võng c a b n c
kh c ph c nh c đi m
th ng góc giao nhau, đ
h p này g i là sàn có h

ng t ng, đ ng th i trong quá trình s d ng b n sàn d b rung.
này, ng i ta th ng b trí thêm các d m ngang và các d m d c
chia ô b n thành nhi u ô b n nh có kích th c nh h n. Tr ng
d m tr c giao.

3.2. M t b ng k t c u sàn t ng đi n hình.

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S1

S1

S2

S1

S1

S2

S1

S1

S2

4500

9000

4500

D

S3

S3

S4

S4

S3

S3

S3

S3

S4

S4

S3

S3

4500

9000

4500

C

S4

4500

S1

S1

S2

S1

S1

S2

S1

S1

S2

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

4000

4000

4000

4000

9000

S2

4500

B

A

4000

4000

8000

8000

1

4000

8000

2

8000

3

8000

4

4000
8000

5

6

M t b ng d m, sàn t ng đi n hình

SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 14


án t t nghi p k s xây d ng

GVHD : Lê Hoài Long

3.3. Hình c u t o sàn.

Các l p c u t o sàn
3.4. Tính sàng t ng đi n hình.
 Trình t tính toán b n sàn bao g m:


S đ tính toán.T i tr ng.N i l c.C t thép.B ng k t qu tính mômen, thép, hàm l ng thép sàn.

3.4.1. Tính toán ô b n kê 4 c nh S1 ,S2.
3.4.1.1. S đ tính toán.
o Ch n chi u dày sàn :
Trong tính toán nhà cao t ng sàn đ c c u t o sao cho đ c xem sàn tuy t đ i c ng trong m t
ph ng ngang, do đó b dày c a sàn ph i đ l n đ :
+ T i tr ng ngang truy n vào vách c ng, lõi c ng thông qua sàn
+ Sàn không b rung đ ng, d ch chuy n khi ch u t i tr ng ngang (gió, bão, đ ng đ t...) nh
h ng đ n công n ng s d ng
+ Chi u dày c a b n sàn còn đ c tính toán sao cho trên sàn không có h d m đ các t ng ng n
mà không t ng đ võng c a sàn.
+ Chi u dày b n sàn ph thu c vào nh p và t i tr ng tác d ng.
+ Chi u dày t i thi u c a b n sàng nh m kh ng ch đ võng có th l a ch n theo công
th c kinh nghi m sau đây (theo sách K t c u bê tông c t thép theo quy ph m Hoa k , tác
gi ts. Nguy n Trung Hòa, nhà xu t b n Xây d ng) :
2(l d  l n )
2(4500  4000)
hs 
=
= 94.4 mm
180
180
SVTH : Ph m Linh Trung

MSSV : 0851020307

Trang 15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×