Tải bản đầy đủ

Thiết kế chung cư a4 phan xích long

TR

NG

I H C M THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA XÂY D NG VÀ I N

ÁN T T NGHI P
K S NGÀNH XÂY D NG

THI T K CHUNG C A4
PHAN XÍCH LONG
(THUY T εIζH/PH δ C)

SVTH : LÊ
C CHUNG
MSSV : 0851020033
GVHD : ThS. TR N TH CH LINH

TP. H Chí Minh, tháng 01 n m 2013TR

ζG

I H C ε TP.HCε

C ζG HỊA XÃ H I CH ζGH A VI T ζAε

KHOA XÂY D NG VÀ I N

c l p – T do – H nh phúc

BẢN GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn:
Đơn vò công tác:

Th.S Tr n Th ch Linh
Tr

ng

i H c M ThƠnh Ph H Chí Minh

Họ và Tên SV nhận đồ án tốt nghiệp: Lê

c Chung

Ngành học: Xơy D ng Dơn D ng Lớp: XD08A1 - MSSV: 0851020033
I. Tên đồ án tốt nghiệp:
CHUNG C

A4 PHAN XÍCH LONG

II. Nội dung và yêu cầu sinh viên phải hòan thành:
Giới thiệu về kiến trúc và giải pháp thiết kế công trình.
Thiết kế sàn tầng 3.
Thiết kế cầu thang tầng 2.
Thiết kế hồ nước mái: thiết kế và bố trí cốt thép, kiểm tra nứt thành và đáy hồ.
Thiết kế khung phẳng: Tính toán tải trọng gió tác động vào công trình, Tính toán và


bố trí thép khung trục 4.
 Thiết kế móng cho công trình: Móng cọc ép BTCT, Móng cọc khoan nhồi, So sánh
và lựa chọn một trong hai phương án móng.
III. Các tư liệu cơ bản cung cấp ban đầu cho sinh viên:
Bản vẽ thiết kế kiến trúc công trình.
Tài liệu đòa chất công trình.
Các tiêu chuẩn qui phạm:
 TCVN 205 -1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.
 TCVN 2737 -1995 Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động.
 TCXDVN 356 – 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
 TCXDVN 375 -2006 Thiết kế công trình chòu động đất.
IV. Thời gian thực hiện:


-

Ngày giao ĐÁTN: ___________

-

Ngày hoàn thành ĐÁTN: _________

V. K t lu n: - Sinh viên được bảo vệ

฀; - Sinh viên không được bảo vệ ฀
Tp.Hồ Chí Minh, ngày ……tháng ……năm 2013
Cô hướng dẫn


L I NÓI

U


ζgƠnh xơy d ng lƠ m t trong nh ng ngƠnh x a nh t c a l ch s loƠi ng

i.

Có th nói b t c đơu trên trái đ t nƠy c ng có bóng dáng c a ngƠnh xơy d ng.
đánh giá s phát tri n c a m t th i k l ch s hay m t qu c gia nƠo đó chúng ta
c ng th

ng d a vƠo các công trình xơy d ng c a qu c gia đó. ζó luôn luôn đi

cùng v i s phát tri n c a l ch s .
tn

c ta đang trong th i k công nghi p hóa hi n đ i hóa hi n nay, vi c

phát tri n c s h t ng, nhƠ máy, xí nghi p, đi n, đ
t t y u nh m m c đích xơy đ t n

ng tr m...lƠ m t ph n

c ta tr nên phát tri n, có c s h t ng v ng

ch c, t o đi u cho s phát tri n c a đ t n
quan tr ng trong đ i s ng con ng

ng, tr

c. T lơu ngƠnh xơy d ng đƣ góp ph n

i chúng ta, t vi c mang l i mái m cho t ng gia

đình đ n vi c xơy d ng b m t c a đ t n

c. ζgƠnh xơy d ng đƣ ch ng t đ

cs

c n thi t c a mình. Trong xu th hi n nay ho t đ ng xơy d ng đang di n ra v i t c
đ kh n tr

ng, ngƠy cƠng r ng kh p v i quy mô xơy d ng ngƠy cƠng l n đƣ cho s

l n m nh c a ngƠnh xơy d ng n
Có c h i đ

c ta.

c ng i trên gh gi ng đ

ng

i h c, em đƣ đ

c th y cô

truy n đ t nh ng ki n th c chuyên ngƠnh tuy khó nh ng l i r t thú v vƠ h t s c b
ích giúp b n thơn hi u vƠ thêm yêu ngƠnh xơy d ng mƠ mình theo h c.

Án T t

ζghi p nh m t bƠi t ng k t quá trình h c t p c a sinh viên trong su t quá trình
h c trên gh gi ng đ

ng

h c vƠo th c t , vƠ khi ra tr

i h c, nh m giúp cho sinh viên t ng h p ki n th c đƣ
ng lƠ m t ng

i K s có trách nhi m, có đ n ng l c

đ có th đ m trách t t công vi c c a mình, góp ph n tích c c vƠo s phát tri n c a
đ tn

c.


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

δ IC ε ζ

Qua h n b n n m ng i trên gh gi ng đ
h t s c t n tình c a nhƠ tr

ng

i h c em đƣ đ

c s giúp đ

ng, c a khoa vƠ nh ng ki n th c quý báu c a quý

th y cô. Em xin t lòng kính tr ng vƠ bi t n sơu s c đ n quý th y cô nh ng
ng

i đƣ mang đ n cho em ki n th c vƠ tri th c, giúp em v ng b

s ng c ng nh trên còn đ

c trong cu c

ng l p nghi p sau nƠy.

Em xin t lòng thƠnh kính vƠ lòng bi t n sơu s c Cô h

ng d n đ án t t

nghi p ậ ThS. Tr n Th ch δinh - ng

i đƣ cung c p tƠi li u vƠ đ nh h

em trong su t quá trình th c hi n

án t t nghi p nƠy. Bên c nh đó th y còn

đ ng viên vƠ t n tình giúp đ đ em hoƠn thành

ng cho

án t t nghi p nƠy.

Và em c ng xin g i l i cám n t i t t c các cô chú, anh ch vƠ b n bè đƣ
luôn quan tơm, đ ng viên giúp đ em trong su t quá trình h c t p đ đ án t t
nghi p nƠy đ

c hoƠn thƠnh.

δ i cu i cùng con xin cám n b m vƠ nh ng ng

i thơn trong gia đình đƣ

t o đi u ki n t t nh t vƠ lƠ ch d a v ng ch c đ cho con có đ

c thƠnh qu nh

ngày hôm nay.
Vì th i gian có h n vƠ nh ng ki n th c còn h n ch nên trong quá trình lƠm
ch c ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót.
Kính mong đ

c s nh n xét đánh giá c a quý th y cô đ b n thơn d n hoƠn

ch nh thêm ki n th c c a mình.
Cu i cùng !Chúc M i ng

i “S c Kho và Thành

t”.

Trân tr ng !

Tp.H Chí Minh, ngày 20 tháng 01 n m 2013

Sinh viên th c hi n
δê

SVTHμ δê

c Chung

c Chung

MSSV: 0851020033


án t t nghi p k s xơy d ng

ζH ζ XÉT C A GIÁO VIểζ H

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

ζG D ζ

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

SVTHμ δê

c Chung

MSSV: 0851020033


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

ζH ζ XÉT C A GIÁO VIÊζ PH ζ BI ζ

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
SVTHμ δê

c Chung

MSSV: 0851020033


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

PH N M
U
N V VÀ Kụ HI U CHệNH DỐNG TRONG THUY T MINH
Theo Tiêu Chu n Xơy D ng Vi t ζam v thi t k kê c u bê tông vƠ bê tông c t thép
TCXDVN 356 ậ β005 thì h th ng đ n v vƠ kí hi u th
A. H TH NG

ng dùng đ

c trình bƠy nh sauμ

NV

Trong thuy t minh nƠy ta s d ng đ n v đo SI, k t qu chuy n đ i đ n v k thu t c sang h
đ n v SI đ
Đ i
l

ng

c tóm t t trong b ng sauμ
Đ nv

k thu t


kG

L c

T t n

Moment

kGm
Tm

( đ n v S)
Tên g i

Ký hi u

Niut n

N

Mêga Niut n

MN

kilô Niut n

kN

Niut n mét
kilô Niut n
mét

Quan h chuy n đ i
1 kG = 9.81 N  10 N.
1 kN = 1 000 N.
1 T = 9.81 kN  10 kN.
1 MN = 1 000 000 N.

Nm

1 kGm = 9.81 Nm  10 Nm.

kNm

1 Tm = 9.81 kNm  10 kNm.
1 Pa = 1 N/m2  0.1 kG/m2.
1 kPa = 1 000 Pa = 1 000 N/m2 =

ng

= 100 kG/m2.

su t

kG/mm

đ

kG/cm2

C

ngđun đàn

2

T/m2

h i

Niut n mm2
Pascan

Pa

Mêga Pascan

MPa

N/mm2

1 MPa = 1 000 000 Pa = 1000kPa 
 100 000 kG/m2 = 10 kG/cm2.

1 MPa = 1 N/mm2.
1 kG/mm2 = 9.81 N/mm2.
1 kG/cm2 = 9.81*104 N/m2 
 0.1MN/m2 = 0.1 MPa.

1 kG/ m2 = 9.81 N/m2 = 9.81 Pa

SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 1


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

B. H TH NG KÝ HI U
 Các đ c tr ng hình h c
-

b - Chi u r ng ti t di n ch nh t, đ n v (mm).

-

h

-

a , a - Kho ng cách t h p l c trong c t thép t

- Chi u cao c a ti t di n ch nh t, đ n v (mm).
ng ng v i S vƠ S ’ đ n biên g n nh t

c a ti t di n, đ n v (mm).
ng ng b ng h - a và h ậ a’, đ n v (mm).

-

h 0 , h0 - Chi u cao lƠm vi c c a ti t di n, t

-

x - Chi u cao vùng bê tông ch u nén, đ n v (mm).

- H - chi u cao t ng, đ n v (m).
ng đ i c a vùng bê tông ch u nén b ng

x
, không th nguyên.
h0

-

 - Chi u cao t

-

s - Kho ng cách c t thép đai theo chi u dƠi c u ki n, đ n v (mm).

-

e0 -

-

e , e - T

l ch tơm c a l c d c ζ đ i v i tr ng tơm c a ti t di n quy đ i, đ n v (mm).
ng ng lƠ kho ng cách t đi m đ t l c d c ζ đ n h p l c trong c t thép S vƠ

S’, đ n v (mm).
-

e s , e sp - T

ng ng lƠ kho ng cách t

ng ng t đi m đ t l c d c ζ vƠ l c nén tr

c P

đ n tr ng tơm ti t di n c t thép S, đ n v (mm).
ζh p c u ki n, đ n v (mm).

-

l-

-

l 0 - Chi u dƠi tính toán c a c u ki n ch u tác d ng c a l c nén d c; giá tr l0 l y theo

B ng γ1, B ng γβ vƠ đi u 6.β.β.16 theo Tiêu Chu n Xơy D ng TCXDVN 356-2005, đ n
v (mm).
-

i-

Bán kính quán tính c a ti t di n ngang c a c u ki n đ i v i tr ng tơm ti t di n, đ n v

(mm).
-

d-

ng kính danh ngh a c a thanh c t thép, đ n v (mm).

- A s , A 's - T

ng ng lƠ di n tích ti t di n c a c t thép không c ng S vƠ c t thép c ng S ’ ;

còn khi xác đ nh l c nén tr

cPậ t

ng ng lƠ di n tích c a ph n ti t di n c t thép

không c ng S vƠ S’, đ n v (mm2).
SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 2


án t t nghi p k s xơy d ng

- A sp , A 'sp - T

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

ng ng lƠ di n tích ti t di n c a ph n c t thép c ng S vƠ S ’, đ n v (mm2).

- A sw - Di n tích ti t di n c a c t thép đai đ t trong m t ph ng vuông góc v i tr c d c c u
ki n vƠ c t qua ti t di n nghiêng, đ n v (mm2).
- A s,inc - Di n tích ti t di n c a thanh c t thép xiên đ t trong m t ph ng nghiêng góc v i
tr c d c c u ki n vƠ c t qua ti t di n nghiêng, đ n v (mm2).
 - HƠm l

-

ng c t thép xác đ nh nh t s gi a di n tích ti t di n c t thép S vƠ di n tích

ti t di n ngang c a c u ki n bh0, không k đ n ph n cánh ch u nén vƠ kéo, đ n v (%).
- A - Di n tích toƠn b ti t di n ngang c a bê tông, đ n v (mm2).
- A b - Di n tích ti t di n c a vùng bê tông ch u nén, đ n v (mm2).
- A bt - Di n tích ti t di n c a vùng bê tông ch u kéo, đ n v (mm2).
- A red - Di n tích ti t di n quy đ i c a c u ki n, xác đ nh theo ch d n

đi u 4.3.6 theo

Tiêu Chu n Xơy D ng TCXDVζ γ56-2005, đ n v (mm2).
- A loc1 - Di n tích bê tông ch u nén c c b , đ n v (mm2).
- Sb 0 , S b 0 - εoment t nh c a di n tích ti t di n t

ng ng c a vùng bê tông ch u nén vƠ

ch u kéo đ i v i tr c trung hòa.
-

Ss 0 , Ss 0 - Moment t nh c a di n tích ti t di n c t thép t

ng ng S vƠ S’ đ i v i tr c trung

hòa.
- I - εoment quán tính c a ti t di n bê tông đ i v i tr ng tơm ti t di n c a c u ki n, đ n
v (mm4).
- I red - εoment quán tính c a ti t di n quy đ i đ i v i tr ng tơm c a nó, xác đ nh theo ch
d n

đi u 4.3.6. theo Tiêu Chu n Xơy D ng TCXDVζ γ56-2005, đ n v (mm4).

- I s - εô men quán tính c a ti t di n c t thép đ i v i tr ng tơm c a ti t di n c u ki n, đ n
v (mm4).
- I b 0 - εoment quán tính c a ti t di n vùng bê tông ch u nén đ i v i tr c trung hòa.

SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 3


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

- I s 0 , Is 0 - mô men quán tính c a ti t di n c t thép t

ng ng S vƠ S ’ đ i v i tr c trung

hòa, đ n v (mm4).
- Wred - εoment kháng u n c a ti t di n quy đ i c a c u ki n đ i v i th ch u kéo
xác đ nh nh đ i v i v t li u đƠn h i theo ch d n

biên,

đi u 4.3.6. theo Tiêu Chu n Xơy

D ng TCXDVζ γ56-2005, đ n v (mm3).
 Các đ c tr ng v trí c t thép trong ti t di n ngang c a c u ki n

S - Ký hi u c t thép d cμ
- Khi t n t i c hai vùng ti t di n bê tông ch u kéo vƠ ch u nén do tác d ng c a ngo i l cμ
S bi u th c t thép đ t trong vùng ch u kéo.
- Khi toƠn b vùng bê tông ch u nénμ S bi u th c t thép đ t

biên ch u nén ít h n;

- Khi toƠn b vùng bê tông ch u kéo:
-

i v i các c u ki n ch u kéo l ch tơmμ bi u th c t thép đ t

biên ch u kéo nhi u h n.

-

i v i c u ki n ch u kéo đúng tơmμ bi u th c t thép đ t trên toƠn b ti t di n ngang c a
c u ki n.
S - Ký hi u c t thép d cμ

- Khi t n t i c hai vùng ti t di n bê tông ch u kéo vƠ ch u nén do tác d ng c a ngo i l cμ
S’ bi u th c t thép đ t trong vùng ch u nén.
- Khi toƠn b vùng bê tông ch u nénμ bi u th c t thép đ t

biên ch u nén nhi u h n.

- Khi toƠn b vùng bê tông ch u kéo đ i v i các c u ki n ch u kéo l ch tơmμ bi u th c t
thép đ t

biên ch u kéo ít h n đ i v i c u ki n ch u kéo l ch tơm.

 Ngo i l c vƠ n i l c
- F - Ngo i l c t p trung, đ n v (kζ).
- M - Moment u n, đ n v (kζm).
- M t - Moment xo n, đ n v (kζm).
- M lt - Moment l ch tơm, đ n v (kζm).
- N - δ c d c, đ n v (kζ).

SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 4


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

- q - t i trong tác d ng, đ n v (kζ/m2).
- Q - δ c c t, đ n v (kζ).
 Các đ c tr ng v t li u
- R b , R b,ser - C

ng đ ch u nén tính toán d c tr c c a bê tông ng v i các tr ng thái gi i

h n th nh t vƠ th hai, đ n v (εPa).
- R bn - C

ng đ ch u nén tiêu chu n d c tr c c a bê tông ng v i các tr ng thái gi i h n

th nh t (c

ng đ l ng tr ), đ n v (εPa).

- R bt , R bt,ser - C

ng đ ch u kéo tính toán d c tr c c a bê tông ng v i các tr ng thái gi i

h n th nh t vƠ th hai, đ n v (εPa).
- R btn - C

ng đ ch u kéo tiêu chu n d c tr c c a bê tông ng v i các tr ng thái gi i h n

th nh t, đ n v (εPa).
- R bp - C

ng đ c a bê tông khi b t đ u ch u ng l c tr

- R s , R s,ser - C

c, đ n v (εPa).

ng đ ch u kéo tính toán c a c t thép ng v i các tr ng thái gi i h n th

nh t vƠ th hai, đ n v (εPa).
- R sw - C

ng đ ch u kéo tính toán c a c t thép ngang xác đ nh theo các yêu c u c a đi u

5.2.2.4 theo Tiêu Chu n Xơy D ng TCXDVζ γ56-2005, đ n v (εPa).
- R sc - C

ng đ ch u nén tính toán c a c t thép ng v i các tr ng thái gi i h n th nh t,

đ n v (εPa).
- E b - εô đun đƠn h i ban đ u c a bê tông khi nén vƠ kéo, đ n v (εPa).
- E s - εô đun đƠn h i c a c t thép, đ n v (εPa)
-  b - H s đi u ki n lƠm vi c c a bê tông, không th nguyên.

SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 5


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

PH N A
T NG QUAN V KI N TRÚC VÀ CÁC GI I PHÁP THI T K
1.1. T ng quan v công trình:
1.1.1. M c đích xơy d ng công trình:
TP.HCε lƠ trung tơm th
n

c, tuy ng

ng m i l n nh t vƠ c ng lƠ khu v c m t đ dơn s cao nh t c

i đông nh ng di n tích đ t l i có h n vƠ m c đ đô th hóa ngƠy cƠng t ng đòi

h i nhu c u v nhƠ

c ng t ng theo. Do đó vi c xơy d ng chung c cao t ng lƠ gi i pháp t t

nh t nh m ti t ki m đ t vƠ đ đáp ng nhu c u nhƠ
n

cho ng

i dơn, cán b công tác, lao đ ng

c ngoƠiầ.

1.1.2. V trí xây d ng công trình:
Công trình đ

c xơy t i khu quy ho ch dơn ph

ng β & 7 qu n Phú ζhu n .

i u ki n t nhiên:

1.1.3.

c đi m khí h u thƠnh ph H Chí εinh đ

c chia thƠnh hai mùa rõ r t

1) Mùa m a : t tháng 5 đ n tháng 11 v iμ


ζhi t đ trung bình μ

25oCζhi t đ th p nh t μ

20oCζhi t đ cao nh t μ

36oCδ

ng m a trung bình μ

274.4 mm (tháng 4)δ

ng m a cao nh t μ

638 mm (tháng 5)δ

ng m a th p nh t μ

31 mm (tháng 11)mt

ng đ i trung bình μ 48.5%mt

ng đ i th p nh t μ 79%mt

ng đ i cao nh t μSVTHμ δê

δ

c Chung

ng b c h i trung bình μ

100%
28 mm/ngƠy đêm

MSSV:0851020033

Trang 6


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

2) Mùa khô :


ζhi t đ trung bình μ 27oCζhi t đ cao nh t μ

40oC

3) Gió :
- Mùa khô :


Gió ông ζam μ chi m γ0% - 40%Gió ông μ chi m β0% - 30%

- εùa m a μ


Gió Tơy ζam μ chi m 66%

-H

ng gió Tơy ζam vƠ ông ζam có v n t c trung bìnhμ 2,15 m/s

1.1.4. Qui mô công trình
 Công trình g m m t t ng tr t vƠ 7 t ng l u .
 Công trình n m trong m t khu qui ho ch dơn c v i nhi u chung c , v n đ thi t k vƠ
qui ho ch ki n trúc c a công trình c ng đ
 ε t s các thông s v kích th

c quan tơm.

c c a công trình :T ng chi u cao công trình lƠ βλm ( tính t m t đ t ) .T ng chi u dƠi công trình lƠ 5βm, t ng chi u r ng lƠ β5.4m .T ng tr t cao γ.γm. T ng nƠy bao g m μ phía tr

c lƠ các c n h vƠ phía sau lƠ bƣi đ xe,

tr m b m, tr m đi n, phòng b o v , nhƠ kho .


Các t ng l u cao γ.γm, bao g m các c n h .

1.2. Các gi i pháp ki n trúc
Gi i pháp giao thông n i b
 V m t giao thông đ ng đ
cho vi c đi l i vƠ thoát ng


c t ch c g m có ba thang b vƠ ba thang máy, ph c v

i khi có s c .

V m t giao thông ngang trong công trình ( m i t ng) có b trí gi ng tr i thông su t t

trên xu ng .

SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 7


án t t nghi p k s xơy d ng

1.3.

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

Gi i pháp k thu t

1.3.1. H th ng đi n
 ζgu n đi n cung c p cho chung c ch y u lƠ ngu n đi n thƠnh ph (m ng đi n qu n
bình th nh), có ngu n đi n d tr khi có s c cúp đi n lƠ máy phát đi n đ t

t ng tr t đ

b o đ m cung c p đi n β4/β4h cho chung c .
 H th ng cáp đi n d

c đi trong h p gain k thu t vƠ có b ng đi u khi n cung c p đi n

cho t ng c n h .
1.3.2. H th ng c p n
 ζgu n n

c vƠ thoát n

c

c cung c p cho chung c lƠ ngu n n

ng m c a chung c sau đó dùng máy b m đ a n
đ

c cung c p l i cho các c n h .

ng

c thƠnh ph , đ

c lên h n

ng thoát n

c đ a vƠo b n

c mái, r i t đơy n

c th i vƠ c p n

c

cs

c đ u s d ng ng

nh a PVC.
 εái b ng t o đ d c đ t p trung n
ng nh a thoát n

c vƠo các sênô b ng BTCT, sau đó đ

c đ thoát vƠo c ng thoát n

c thoát vƠo

c c a thƠnh ph .

1.3.3. H th ng phòng cháy ch a cháy
Các h ng c u h a đ

c đ t hƠnh lang vƠ đ u c u thang, ngoƠi ra còn có các h th ng

ch a cháy c c b đ t t i các v trí quan tr ng. ζ

c c p t m th i đ

cl yt h n

c mái.

1.3.4. Các h th ng k thu t
Thanh ch ng sét nhƠ cao t ng, còi báo đ ng, h th ng đ ng h , h th ng
PCCC, h th ng đi u ápầ

SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 8


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

PH N B
THI T K K T C U
CH

NG 1: THI T K SÀN T NG 3

1.1. M t b ng sƠn t ng t ng 3:

ε t b ng t ng γ
Trong các công trình nhƠ cao t ng chi u dƠy b n sƠn th

ng l n đ đ m b o các yêu c u

sau:
 Trong tính toán không tính đ n vi c sƠn b y u do khoan l đ treo các thi t b k thu t
nh đ
 T

ng ng đi n l nh thông gió, c u h a c ng nh các đ
ng ng n phòng (không có d m đ t

ng ng đ t ng m trong sƠn.

ng) có th thay đ i v trí mƠ không lƠm t ng

đ võng c a sƠn.
1.2. Xác đ nh s b chi u dƠy b n sƠn - kích th

c d m d c vƠ d m ngang:

1.2.1. Chi u dƠy b n sƠn:
Xem sàn là tuy t đ i c ng trong m t ph ng ngang. SƠn không b rung đ ng, không b d ch
chuy n khi ch u t i tr ng ngang. Chuy n v t i m i đi m trên sƠn lƠ nh nhau khi ch u tác đ ng
c a t i tr ng ngang.

SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 9


án t t nghi p k s xơy d ng

GVHDμ ThS. Tr n Th ch δinh

Ch n chi u dƠy c a sƠn ph thu c vƠo nh p vƠ t i tr ng tác d ng. Có th ch n chi u dƠy b n
sƠn xác đ nh s b theo công th cμ
1 
 1
hb =    x L1
 40 50 

V i δ1=γ,γ mμ lƠ chi u dƠi c nh ng n c a ô b n S1
1 
 1
hb=     330  (8, 25  6, 6) cm
 40 50 

Ch n chi u dƠy toƠn b các t ng sƠn hb = 10cm
1.2.2. Kích th

c d m d c - d m ngang:

 D m d c: ( L= 6,5m)
1
1
1
1
hd =    l =    650 = 54,17  40,63 (cm) => Ch n hd= 50cm
 12 16 
 12 16 

1 1
1 1
bd=    hd =    50 = 25  12,5 (cm)
2 4
2 4

V y kích th

=> Ch n bd=25 cm

c d m d c là: bxh = 25x50 cm

 D m ngang :
 1 1 
 1 1 
hd =    l =    530 = 33,125  26,5 (cm) => Ch n hd= 35cm
 16 20 
 16 20 
1 1
bd =    hd =
2 4

V y kích th

1 1
   30 = 15  7,5 (cm)
2 4

=> Ch n bd= 20cm

c d m ngang là: bxh = 20x35cm

 Các h d m ph còn l i có kích th

c nh sauμ

 D m công son μ β0xγ5cm
 D m môi μ β0xγ0cm
1.2.3. Xác đ nh t i tr ng:
 Các s li u v t i tr ng l y theo TCVζ 2737 ậ 1λλ5 μ T i tr ng vƠ tác đ ng ậ tiêu chu n
thi t k .
 H s v

t t i l y theo b ng 1, trang 10 ậ TCVN 2737 - 1995.

 Tr ng l

ng riêng c a các thƠnh ph n c u t o sƠn l y theo ắs tay th c hƠnh k t c u công

trình” ( TS. V ε nh Hùng )

SVTHμ δê

c Chung

MSSV:0851020033

Trang 10
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×