Tải bản đầy đủ

Đề cương mẫu thực trạng hoạt động tín dụng tại SCB giai đoạn

KHÓA LUẬN
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phương pháp nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Những vấn đề chung về tín dụng Ngân hàng
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Bản chất của tín dụng
2.1.3. Chức năng của tín dụng
2.1.4. Vai trò của tín dụng:
2.1.5. Các loại tín dụng Ngân hàng
2.2. Qui trình tín dụng
2.2.1. Ý nghĩa của việc thiết lập qui trình tín dụng
2.2.2. Quy trình tín dụng ngắn hạn cụ thể tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An
Giang
2.3. Bảo đảm tín dụng

2.3.1. Giới thiệu chung về các hình thức bảo đảm tín dụng
2.3.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng


2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn
3.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang
3.2. Cơ cấu tổ chức - chức năng nhiệm vụ các phòng ban
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (2006 - 2007)
3.3.1. Các lĩnh vực họat động
3.3.2. Kết quả họat động kinh doanh
3.4.Đánh giá thuận lợi, khó khăn và phương hướng kinh doanh năm 2008
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN
4.1. Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
4.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại SCB
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.1. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.4. Tình hình nợ quá hạn
4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của SCB trong năm …


4.4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại SCB
4.4.1. Một số biện pháp tăng huy động vốn
4.4.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng
4.4.4. Một số biện pháp hạn chế nợ quá hạn
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×